1. Ochrona Zdrowia Dziecka – Defender: Dr Brenda Baletti – Wyniki nowego badania – „Określony związek przyczynowy” między wprowadzeniem szczepionek na Covid a szczytem śmiertelności jakiejkolwiek przyczyny; 2. Przemówienie J. Zagórskiego – na Aroniadzie

„Określony związek przyczynowy” między wprowadzeniem szczepionek na Covid a szczytem śmiertelności „z jakiejkolwiek przyczyny”.

„Naukowcy oszacowali, że szczepionki przeciwko Covid-19 doprowadziły do około 17 milionów zgonów na całym świecie, przy czym najwięcej zgonów miało miejsce wśród osób starszych.”

Materiał nr 2; Niestety nic nie usprawiedliwia – mimo że usiłuje to uczynić w swoim przemówieniu Janusz Zagórski – klęski wyborczej E-Parlamentu RWL. Czyni to w sposób subtelny, ale czyni obwiniając środowisko Wolnych Ludzi jako politycznie bezczynne. Nie jest to dobra droga. Nawet jeśli okazało się ono bezczynne to nie na tyle żeby nie pomóc w tym samym czasie zarejestrować Listy w całej Polsce PJJ i w 17 okręgach PLSP (Pawła Tanajno).  Jedyną przyczyną tejże klęski była fatalna organizacja, brak zaangażowania samego lidera i liderów regionalnych, fatalna platforma techniczna E-Parlamentu i zamęt organizacyjny, wszystko jak zwykle na ostatnią chwilę, byle jak, nieprofesjonalnie – raczej po harcersku, na łapu capu.

Z tej klęski albo wyciągnięte zostaną wnioski, albo można będzie tę inicjatywę tylko pogrzebać. Czasu jest niewiele – do ewentualnych wyborów na wiosnę 2024 – kiedy to E-Parlament RWL – jeżeli chce przetrwać jako ważne środowisko społeczno-polityczne powinien albo wejść w koalicję z PJJ i innymi ugrupowaniami Demokracji Bezpośredniej (Antypartia, PLSP + inne) albo wystawić samodzielne listy w wyborach do Sejmu i Senatu w całej Polsce.

Brenda Baletti, Ph.D.

Definite Causal Link’ Between COVID Vaccine Rollouts and Peaks in All-Cause Mortality, New Study Finds

Defender: Brenda Baletti, Ph.D. – Wyniki nowego badania: „Określony związek przyczynowy” między wprowadzeniem szczepionek na Covid a szczytem śmiertelności „z jakiejkolwiek przyczyny”.

Researchers estimated the COVID-19 vaccines led to approximately 17 million deaths worldwide, with the most deaths occuring among the elderly.

A new study of 17 countries found a “definite causal link” between peaks in all-cause mortality and the rapid rollouts of the COVID-19 vaccines and boosters.

Researchers with Canada-based Correlation Research in the Public Interest found more than half of the countries analyzed had no detectable rise in all-cause mortality after the World Health Organization declared a global pandemic on March 11, 2020 — until after the rollout of the COVID-19 vaccines and boosters.

They also found that all 17 countries, which make up 10.3% of the global population, had an unprecedented rise in all-cause mortality that corresponded directly to vaccine and booster rollouts.

Through a statistical analysis of mortality data, the authors calculated the fatal toxicity risk-per-injection increased significantly with age, but averaged 1 death per 800 injections across all ages and countries.

By that calculation, with 13.5 billion injections given up to Sept. 2, 2023, the researchers estimated there were 17 million COVID-19 vaccination deaths (± 500,000) globally following the vaccine roll-out.

“This would correspond to a mass iatrogenic event that killed 0.213 (± 0.006) % of the world population and did not measurably prevent any deaths,” the authors wrote.

This number, they noted, is 1,000 times higher than previously reported in data from clinical trials, adverse event monitoring and cause-of-death statistics gleaned from death certificates.

In other words, “The COVID-19 vaccines did not save lives and appear to be lethal toxic agents,” they wrote.

The shots were the most toxic for the most elderly across all 17 countries analyzed.

The authors concluded governments should “immediately end the baseless public health policy of prioritizing elderly residents for injection with COVID-19 vaccines, until valid risk-benefit analyses are made.”

The 180-page paper, by Denis Rancourt, Ph.D. former physics professor and lead scientist for 23 years at the University of Ottawa, Marine Baudin, Ph.D., Joseph Hickey, Ph.D. and Jérémie Mercier, Ph.D. was published Sept. 17.

Nowe badanie przeprowadzone w 17 krajach wykazało „zdecydowany związek przyczynowy” między szczytami umieralności z jakiejkolwiek przyczyny a szybkim wprowadzeniem na rynek szczepionek i dawek przypominających przeciwko Covid-19. Naukowcy z kanadyjskiego badania Correlation Research in the Public Interest odkryli, że w ponad połowie analizowanych krajów nie odnotowano wykrywalnego wzrostu śmiertelności ze wszystkich przyczyn po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia 11 marca 2020 r. globalnej pandemii – aż do czasu wprowadzenia wirusa Covid -19 szczepionek i boosterów. Ustalili również, że we wszystkich 17 krajach, które stanowią 10,3% światowej populacji, odnotowano bezprecedensowy wzrost umieralności z jakiejkolwiek przyczyny, który bezpośrednio wiązał się z wprowadzeniem szczepionek i dawek przypominających. Na podstawie analizy statystycznej danych dotyczących śmiertelności autorzy obliczyli, że ryzyko śmiertelnej toksyczności na wstrzyknięcie znacznie wzrasta wraz z wiekiem, ale średnio wynosi 1 zgon na 800 wstrzyknięć we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich krajach. Na podstawie tych obliczeń, biorąc pod uwagę 13,5 miliarda zastrzyków podanych do 2 września 2023 r., badacze oszacowali, że po wprowadzeniu szczepionki na całym świecie zginęło 17 milionów osób wskutek szczepień przeciwko Covid-19 (± 500 000). „Odpowiadałoby to masowemu zdarzeniu jatrogennemu, w wyniku którego zginęło 0,213 (± 0,006)% światowej populacji i nie zapobiegło w wymierny sposób żadnym zgonom” – napisali autorzy. Zauważyli, że liczba ta jest 1000 razy wyższa niż wcześniej zgłaszano w danych z badań klinicznych, monitorowaniu zdarzeń niepożądanych i statystykach przyczyn zgonów zebranych na podstawie aktów zgonu. Innymi słowy: „Szczepionki przeciwko Covid-19 nie uratowały życia i wydają się być śmiercionośnymi środkami toksycznymi” – napisali. Zastrzyki były najbardziej toksyczne dla osób starszych we wszystkich 17 analizowanych krajach. Autorzy doszli do wniosku, że rządy powinny „natychmiast położyć kres bezpodstawnej polityce zdrowia publicznego polegającej na priorytetowym traktowaniu starszych mieszkańców w zakresie wstrzykiwania szczepionek na Covid-19 do czasu przeprowadzenia wiarygodnych analiz ryzyka i korzyści”. 180-stronicowy artykuł autorstwa dr Denisa Rancourta. były profesor fizyki i główny naukowiec przez 23 lata na Uniwersytecie w Ottawie, dr Marine Baudin, dr Joseph Hickey i dr Jérémie Mercier, został opublikowany 17 września.

Using all-cause mortality to identify deaths caused by vaccines

All-cause mortality (ACM) — a measure of the total number of deaths from all causes in a given time frame for a given population — is the most reliable data used by epidemiologists for detecting and characterizing events causing death and for evaluating the population-level impact of deaths from any cause, the authors wrote.

Unlike other measures, ACM data are not susceptible to reporting bias or to biases that may exist in subjective assessments of the cause of death. Any event, from a natural disaster like an earthquake to a wave of seasonal or pandemic illness appears in ACM data.

Using methodologies developed in their previous research on COVID-19 and vaccination in India, Australia, Israel, the U.S. and Canada, the authors used changes in all-cause mortality rates to identify deaths associated with mass vaccination.

Rancourt told The Defender that after identifying the “stunning” correlation between vaccines, boosters and rising ACM in those five countries, the authors looked for other countries that had similar data so they could repeat the analysis to determine if the same synchronicity occurred.

They tracked and statistically analyzed the temporal relationship between spikes in national all-cause mortality rates, stratified by age where data were available, and the COVID-19 pandemic period and the vaccine and booster rollouts.

In other words, they analyzed whether “excess mortality” appeared following the announcement of the COVID-19 pandemic and following the introduction of initial vaccines or booster shots relative to previous all-cause mortality rates.

Excess mortality is a term used in epidemiology and public health that refers to the number of deaths from all causes during a crisis above and beyond what we would have expected to see under ‘normal’ conditions, according to Our World in Data.

Controlling for confounding factors such as seasonality, the authors calculated the vaccine-dose fatality rate (vDFR) — the ratio of vaccine-attributable deaths to the number of vaccines given. They found it ranged from 0.02 to 5%, depending on country, age and number of shots given and that the overall, all-ages vDFR for all 17 countries averaged 0.126 ± 0.004%.

“These findings appear to confirm arguments made by biologists including Mike Yeadon and Sucharit Bhakdi that the dangers for adverse autoimmune reactions would be predicted to increase with each subsequent exposure to the transfection,” said Childrens’ Health Defense Staff Scientist J. Jay Couey.

Factors such as seasonal illnesses can complicate analysis of all-cause mortality rates, because deaths from things like respiratory illnesses tend to peak in winter.

To eliminate seasonality as a possible confounding factor, the Correlation researchers, examined all available data for countries that rolled out the vaccines but where there was no seasonal fluctuation (equatorial countries) or the vaccines/boosters were rolled out during the summer and so the effects of the rollouts could be seen most clearly.

Those countries, all located in the equatorial region or the Southern Hemisphere where the rollouts were in the summer, included  Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, South Africa, Suriname, Thailand and Uruguay.

The authors are working on extending this analysis to all countries across the world where data is available, Rancourt told The Defender.

Wykorzystanie śmiertelności z „jakiejkolwiek przyczyny” (= ze wszystkich przyczyn) do identyfikacji zgonów spowodowanych szczepionkami.
Śmiertelność ze wszystkich przyczyn (ACM) – to miara całkowitej liczby zgonów ze wszystkich przyczyn w danym przedziale czasowym dla danej populacji – Są to najbardziej wiarygodne dane wykorzystywane przez epidemiologów do wykrywania i charakteryzowania zdarzeń powodujących śmierć oraz do oceny populacji.
Autorzy napisali, że poziom liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, w przeciwieństwie do innych miar, czyli dane ACM nie są podatne na stronniczość w raportowaniu ani na stronniczość, która może istnieć w subiektywnej ocenie przyczyny śmierci. W danych ACM pojawia się każde zdarzenie, od klęski żywiołowej takiej jak trzęsienie ziemi po falę chorób sezonowych lub pandemicznych.
Korzystając z metodologii opracowanych w swoich poprzednich badaniach nad COVID-19 i szczepieniami w Indiach, Australii, Izraelu, USA i Kanadzie, autorzy wykorzystali zmiany we wskaźnikach umieralności „ze wszystkich przyczyn” / „z jakiejkolwiek przyczyny”, aby zidentyfikować zgony związane z masowymi szczepieniami.
Rancourt powiedział The Defender, że po zidentyfikowaniu „oszałamiającej” korelacji między szczepionkami, dawkami przypominającymi i rosnącym ACM w tych pięciu krajach, autorzy poszukali innych krajów, które miały podobne dane (co do poziomu „wyszczepienia” ludności CB), aby móc powtórzyć analizę w celu ustalenia, czy wystąpiła taka sama synchroniczność. Prześledzili i przeanalizowali statystycznie związek czasowy między skokami krajowych wskaźników umieralności z jakiejkolwiek przyczyny, podzielonych według wieku, w przypadkach gdy dostępne były takie dane, a okresem pandemii Covid-19 oraz wprowadzeniem szczepionek i dawek przypominających. Innymi słowy, przeanalizowali, czy „nadmierna śmiertelność” pojawiła się po ogłoszeniu pandemii Covid-19 i po wprowadzeniu pierwszych szczepionek lub zastrzyków przypominających w porównaniu z poprzednimi wskaźnikami umieralności „ze wszystkich przyczyn”.
Według Our World in Data nadmierna śmiertelność to termin używany w epidemiologii i zdrowiu publicznym, który odnosi się do liczby zgonów ze wszystkich przyczyn podczas kryzysu, przekraczającej liczbę, jakiej oczekiwalibyśmy w „normalnych” warunkach.Kontrolując czynniki zakłócające, takie jak sezonowość, autorzy obliczyli współczynnik śmiertelności po dawce szczepionki (vDFR) – stosunek zgonów związanych ze szczepionką do liczby podanych szczepionek. Ustalili, że wahał się on od 0,02 do 5%, w zależności od kraju, wieku i liczby wykoinanych wstrzyknięć, oraz że ogólny vDFR dla wszystkich grup wiekowych dla wszystkich 17 krajów wynosił średnio 0,126 ± 0,004%.
„Odkrycia te wydają się potwierdzać argumenty biologów, w tym Mike’a Yeadona i Sucharit Bhakdi, że przewiduje się, że ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji autoimmunologicznych będzie wzrastać wraz z każdą kolejną ekspozycją na transfekcję” – powiedział J. Jay Couey, specjalista ds. ochrony zdrowia dzieci.
Czynniki takie jak choroby sezonowe mogą skomplikować analizę współczynników umieralności ze wszystkich przyczyn, ponieważ wzrost liczby zgonów z powodu np. chorób układu oddechowego zwykle występuje zimą. Aby wyeliminować sezonowość jako możliwy czynnik zakłócający, badacze z projektu Correlation sprawdzili wszystkie dostępne dane dotyczące krajów, które wprowadziły szczepionki, ale w których nie występowały wahania sezonowe (kraje równikowe) lub szczepionki/dawki przypominające zostały wprowadzone latem, a więc było tam widać najwyraźniej jakie były skutki wdrożeń. Zbadane kraje to te wszystkie, które były położone w regionie równikowym lub na półkuli południowej, gdzie wdrożenia miały miejsce latem. Badaniem objęto: Argentynę, Australię, Boliwię, Brazylię, Chile, Kolumbię, Ekwador, Malezję, Nową Zelandię, Paragwaj, Peru, Filipiny, Singapur, Południową Afrykę, Surinam, Tajlandię i Urugwaj.
– Autorzy pracują nad rozszerzeniem tej analizy na wszystkie kraje na świecie, w których dostępne są dane – powiedział dr Rancourt dla  The Defender.

Vaccination associated with high all-cause mortality regime in all countries

In nine of 17 countries analyzed, there was “no detectable excess mortality in the year or so between when a pandemic is announced on 11 March 2020 and the starting time of the first vaccine rollout in each country,” the paper reported.

In Australia, Malaysia, New Zealand, Paragua, Philippines, Singapore, Suriname, Thailand and Uruguay, excess mortality appeared only after the vaccine rollout.

In the other eight countries — Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru and South Africa — excess mortality can be seen prior to the vaccine rollout.

However, the researchers said, “In all 17 countries, vaccination is associated with a regime of high mortality, and there is no association in time between COVID-19 vaccination and proportionate reduction in ACM.”

Also, all 17 countries showed a strong correlation with higher rates of ACM in early 2021, following the initial vaccine rollout and in early 2022, when the boosters were rolled out.

The authors underscore the finding that where age-stratified data were available, there were “remarkable temporal associations” between rapid first dose and booster rollouts and immediate peaks in all-cause mortality, and the transition to what Rancourt called “a new regime in mortality, where the mortality just stayed high for a long time.”

The paper includes reporting, graphs and data analysis by a number of different methods showing the temporal relationships between the pandemic announcement, vaccines and spikes in all-cause mortality for each individual country.

Transitions between regimes of mortality — ACM by time (blue), vaccine administration by time (orange) and the average ACM by time (red). The March 11, 2020 pandemic declaration date is shown by a vertical grey line in each panel. The data sources are specified in Appendix A of the study. Credit: Rancourt, Baudin, Hickey and Mercier.

Causation, not just correlation

The authors argue the evidence collected supports a causal link between vaccines and high mortality rates.

First, they cite autopsy studies, adverse event monitoring and peer-reviewed publications, studies of vaccine-induced pathologies, analysis of adverse events in industry clinical trials and payouts from global vaccine injury compensation programs, which together they say demonstrate the COVID-19 vaccines caused many individual deaths.

Then they point to several population-level studies, including their own prior research, that demonstrated a likely causal link.

And they cite principles of immunology that explain the mechanisms from severe harm from the COVID-19 vaccines.

The authors also addressed and discounted several proposed alternative explanations for the spikes in ACM, including that those changes are due to seasonal variation, heat waves, earthquakes, conflict, COVID-19 countermeasures, underlying health conditions or the appearance of COVID-19 variants.

They argued that COVID-19 variant “waves” cannot explain the spikes, they wrote.

We wszystkich krajach szczepienia wiążą się z wysoką śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny

W dziewięciu z 17 analizowanych krajów „nie zaobserwowano wykrywalnej nadmiernej śmiertelności w mniej więcej roku pomiędzy ogłoszeniem pandemii w dniu 11 marca 2020 r. a momentem rozpoczęcia wprowadzenia pierwszej szczepionki w każdym kraju” – podano w artykule. W Australii, Malezji, Nowej Zelandii, Paragwaju, Filipinach, Singapurze, Surinamie, Tajlandii i Urugwaju nadmierna śmiertelność pojawiła się dopiero po wprowadzeniu szczepionki. W pozostałych ośmiu krajach – Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Republice Południowej Afryki – przed wprowadzeniem szczepionki na rynek można zaobserwować nadmierną śmiertelność. Jednak naukowcy stwierdzili: „We wszystkich 17 krajach szczepienia wiążą się z wysoką śmiertelnością i nie ma związku w czasie pomiędzy szczepieniem przeciwko Covid-19 a proporcjonalnym zmniejszeniem ACM”. Ponadto wszystkie 17 krajów wykazało silną korelację z wyższymi wskaźnikami ACM na początku 2021 r., po pierwszym wprowadzeniu szczepionek, oraz na początku 2022 r., kiedy wprowadzono dawki przypominające. Autorzy podkreślają odkrycie, że tam, gdzie dostępne były dane stratyfikowane ze względu na wiek, istniały „niezwykłe powiązania czasowe” pomiędzy szybkim wprowadzeniem pierwszej dawki i dawki uzupełniającej a natychmiastowymi szczytami śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oraz przejściem do tego, co Rancourt nazwał „nowym reżimem śmiertelności”. , gdzie śmiertelność przez długi czas utrzymywała się na wysokim poziomie”. Artykuł zawiera raporty, wykresy i analizę danych przy użyciu szeregu różnych metod, pokazujących czasowe zależności między ogłoszeniem pandemii, szczepionkami i skokami śmiertelności ze wszystkich przyczyn w każdym kraju. Przejścia między schematami śmiertelności — ACM według czasu (niebieski), podanie szczepionki według czasu (pomarańczowy) i średni ACM według czasu (czerwony). Data ogłoszenia pandemii 11 marca 2020 r. jest zaznaczona pionową szarą linią na każdym panelu. Źródła danych zostały określone w Załączniku A do opracowania. Źródło: Rancourt, Baudin, Hickey i Mercier.

Przyczynowość, a nie tylko korelacja

Autorzy argumentują, że zebrane dowody potwierdzają związek przyczynowy między szczepionkami a wysoką śmiertelnością. Po pierwsze, cytują badania z sekcji zwłok, monitorowanie zdarzeń niepożądanych i recenzowane publikacje, badania patologii wywołanych szczepionkami, analizę zdarzeń niepożądanych w branżowych badaniach klinicznych oraz wypłaty z globalnych programów odszkodowań za szkody poszczepienne, które łącznie ich zdaniem dowodzą skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19. spowodował wiele indywidualnych zgonów. Następnie wskazują na kilka badań na poziomie populacji, w tym własne wcześniejsze badania, które wykazały prawdopodobny związek przyczynowy.

Przytaczają także zasady immunologii, które wyjaśniają mechanizmy poważnych szkód spowodowanych szczepionkami przeciwko Covid-19.

Autorzy odnieśli się również do kilku proponowanych alternatywnych wyjaśnień skoków ACM i odrzucili je, w tym tego, że zmiany te wynikają ze zmian sezonowych, fal upałów, trzęsień ziemi, konfliktów, środków zaradczych przeciwko Covid-19, podstawowych warunków zdrowotnych lub pojawienia się wariantów COVID-19.

Argumentowali, że „fale” wariantu Covid-19 nie mogą wyjaśnić skoków – napisali.

For that to occur, the new variants would have to cause simultaneous peaks and surges in mortality in 17 countries, “which is a statistically impossible occurrence if we accept the theories of spontaneous viral mutations and contact spreading of viral respiratory diseases; and all the resulting peaks of mortality would have the remarkable coincidence of occurring precisely when vaccine boosters were rolled out.”

The authors concluded that the strong correlation between vaccine rollouts and the new higher regimes of ACM shows causality, according to the “experiment, temporality and consistency” criteria laid out by Dr. John Ioannidis in a  2016 paper.

The same phenomenon, they write, is observed in different age and geographical settings (experiment), the rises in all-cause mortality are synchronous with the vaccine rollouts (temporality) and the phenomenon is qualitatively the same each time it occurs (consistency).

Prioritizing elderly people for vaccination was ‘reckless’

These “conclusive” findings contradict the common claims that the vaccines, despite their adverse effects, actually saved lives.

Instead, the authors write:

“We have found no evidence in our extensive research on ACM that COVID-19 vaccines had any beneficial effect. If vaccines prevented transmission, infection or serious illness, then there should be decreases in mortality following vaccine rollouts, not increases, as in every observed elderly age group subjected to rapid booster rollouts.”

To the contrary, the study confirmed the authors’ previous findings that vDFR grows exponentially with age. They found the risk of dying from the COVID-19 injection doubled with every 4-5 years of age, which is approximately half the doubling age of dying of all causes of mortality, including cancer, pneumonia and heart disease.

They found large and age-dependent values of vDFR in elderly people that included, for example, a rate of 0.55% (one death per 180 injections) for people 80 and over in Israel to 5% (one death per 20 injections) for people 90 and over in Chile and Peru.

That means, the authors said, that there is not and was never any age-stratified risk of fatality data to support the public health policies that prioritized elderly people for vaccination.

“Prioritizing elderly people for COVID-19 vaccination, in the absence of relevant data, was reckless.”

źródło: https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-rollouts-all-cause-mortality/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender-wk&utm_id=20230924

 

2. Przemówienie J. Zagórskiego – na Aroniadzie

 

https://www.facebook.com/ntvniezaleznatelewizja/videos/173545702452813

 

Podziel się!