1. Stanowisko KKW w sprawie udziału E-Parlamentu w wyborach parlamentarnych 2023 w Polsce; 2. Konfederacja ostrzega: Układ wciąż trwa – nie daj się znowu nabrać!; 3. Political meme: PANDEMIA SZALEŃSTWA – SKANDALE

Stanowisko KKW w sprawie udziału E-Parlamentu w wyborach parlamentarnych 2023 w Polsce

Kampania wyborcza w toku!

E-Parlament Ruchu Wolnych Ludzi potwierdza start w wyborach do Senatu 2023.

1. Stanowisko KKW w sprawie udziału E-Parlamentu w wyborach parlamentarnych 2023 w Polsce

 Stanowisko KKW w
sprawie udziału E-Parlamentu w
wyborach parlamentarnych 2023 w Polsce z
dnia 09.08.2023
Statut E-Parlamentu Wolnych ludzi w sposób jednoznaczny zobowiązuje
jego członków do działań w życiu publicznym Polski ze
szczególnym uwzględnieniem demokratyzacji procesu podejmowania
decyzji.
W jego Preambule czytamy między innymi:
„W rzeczywistości w jakiej żyjemy, gdzie trzeba w praktyce organizować
sobie wspólne życie, jedynym sposobem decydowania o naszych losach
zgodnych z tą duchową prawdą może być tylko oddolna demokracja
bezpośrednia.”
We Wprowadzeniu:
„Alternatywą (…) jest zasadnicza, historyczna zmiana filozofii i techniki
sprawowania władzy. Cyfryzacja, e-głosowania są tutaj początkiem
prawdziwej pokojowej rewolucji.”
W Celach EP naszego Statutu mamy min. takie zapisy:
„Angażowanie się w życie społeczno-polityczne, w tym w procesy wyborcze.”
„Promowanie w różnych środowiskach politycznych i obywatelskich idei
prawyborów do Sejmu i Senatu, do władz samorządowych, w tym nominowania kandydatów poprzez e-głosowania.”
 Jako środowisko wolnych ludzi tworzących pierwszy w świecie
E-Parlament, chcąc trzymać się podstawowych zasad zawartych w
obowiązującym obecnie Statucie, jesteśmy zobowiązani do aktywnego
udziału w kampanii wyborczej do polskiego Parlamentu.
Tegoroczne wybory zostały ogłoszone na dzień 15 października 2023 r.
Udział w nich obwarowany jest olbrzymi utrudnieniami formalnymi. Wystawianie
kandydatów przez niezależne, pozapartyjne komitety wyborcze to
ogromne wyzwanie.
E-Parlament Wolnych Ludzi jest jednym z wielu środowisk pozasystemowych.
Niestety nie udało się zintegrować pozostałych środowisk do
wystawienia wspólnej listy wyborczej.
Wynikało to z wielu powodów:
– w zróżnicowanym środowisku poza systemowym postępuje coraz
silniejsza polaryzacja i rywalizacja, pogłębiają się podziały i
wzajemne ataki wśród wielu grup aktywnie przygotowujących się do
tworzenia własnych komitetów wyborczych. Walczą one o względy
podobnego elektoratu.
– brak jest rzeczywistego pola dialogu tych grup a różnego typu
agentury podsycają wewnętrzne podziały i nieufności.
– żadne znane nam ugrupowanie
pozasystemowe nie traktuje postulatu demokracji bezpośredniej
poważnie. Dowodem na to jest przede wszystkim brak w przygotowaniach
do utworzenia własnych komitetów wyborczych jakichkolwiek istotnych
działań, by kandydatów na listy wyborcze wyłaniać w prawyborach
np. w partyjnych elekcjach stosując sprawdzone już przez
E-Parlament procedury e-głosowań.
Można łatwo przewidzieć, że brak jednej listy ugrupowań pozasystemowych w zbliżających się
wyborach uniemożliwi jakiemukolwiek komitetu wyborczemu wprowadzenie
swoich kandydatów do Parlamentu RP.
Co robić?
 W tej sytuacji należy liczyć przede wszystkim na siebie i wykorzystać obecną kampanię wyborczą
jako promocję idei demokracji bezpośredniej i przedstawienie w jej trakcie projektu głębokich reform ustrojowych i cywilizacyjnych wychodzących poza dotychczasową, oficjalnie narzucaną wiedzę.
Przypomnijmy kolejny cel E –Parlamentu Wolnych Ludzi zawarty w Statucie:
„Opracowanie w ramach E-Parlamentu całościowego Projektu Nowej Polski jako alternatywy cywilizacyjnej, duchowej, filozoficznej, światopoglądowej i ustrojowej dla obecnie funkcjonującego systemu”.
Wszystko to razem skłania nas do podjęcia wobec trwającej kampanii wyborczej właściwych
decyzji.
Niniejszym Krajowy Komitet Wykonawczy E-Parlamentu postanawia:
1. E-Parlament jako całość jest w stanie zaangażować się w miarę
skutecznie tylko w wybory do Senatu RP.
2. Poszczególne Sejmiki mogą angażować się we wspieranie kandydatów do Sejmu w
zależności od lokalnej sytuacji. Decyzje Sejmiki w tej sprawie mają
podejmować poprzez lokalne, oddolne referenda.
3. Popieranie kandydatów do Sejmu musi opierać się na akceptacji przez nich
najważniejszych wartości programowych zapisanych w naszym Statucie.
4. W skali ogólnopolskiej przystępujemy do tworzenia Komitetu Wyborczego
Wyborców „E-Parlament – Nowa Cywilizacja”.
5. Członkowie Komitetu Wyborczego Wyborców nie muszą być członkami EP.
6. Skład KWW zatwierdza KKW E – Parlamentu Wolnych Ludzi.
7. Kandydatem do Senatu RP popieranym przez EP nie musi być jego formalny członek.
8. EP może oficjalnie poprzeć w prawyborachkandydata do Senatu pod warunkiem:
a/ jego nominacja pochodzi z ogólnopolskich prawyborów opartych o
e-głosowania w całym EP
b/ kandydat musi podpisać Zobowiązanie, że gdy zostanie Senatorem będzie
głosował w Senacie
RP zgodnie z decyzjami EP podejmowanymi w
e-głosowaniach.
c/ kandydat musi oficjalnie podpisać się pod tezami programowymi
do tegorocznych wyborów, które będą przyjęte w ogólnopolskim
Referendum w EP.
 Zwracamy się dowszystkich członków E – Parlamentu i jego sympatyków o aktywny udział naszego środowiska w działaniach E-Parlamentu Wolnych Ludzi w wyborach do parlamentu RP 2023 r. !!!
Wiadomość nadana z upoważnienia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 
przez Admina Tomasz Kalinowski

źródło: https://wolniludzie.net/wordpress/stanowisko-kkw-w-sprawie-udzialu-e-parlamentu-w-wyborach-parlamentarnych-2023-w-polsce/

 

2. Konfederacja ostrzega: Układ wciąż trwa – nie daj się znowu nabrać!

https://www.youtube.com/watch?v=8id_BTlYfbk

3. Political meme: PANDEMIA SZALEŃSTWA – SKANDALE

https://www.youtube.com/watch?v=0F-DagfZouA

Podziel się!