Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI + ROZDZIAŁ V ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV

 

 

ROZDZIAŁ IV

 BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

 

Art.1

Bezpieczeństwo zdrowotne

§1. Konfederacja prowadzi działania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, głównie poprzez wszelkie działania mające bezpośredni wpływ na ich zdrowie, w szczególności:

 1. ochronę środowiska naturalnego,
 2. rozwój gospodarstw produkcji zdrowej żywności zgodnie z procedurami ekologicznymi,
 3. sprawną i powszechnie dostępną opiekę lekarską i szpitalną,
 4. utylizację i przetwarzanie nieczystości,
 5. organizację właściwych warunków higienicznych dla ludności wszelkich obszarów Konfederacji,
 6. sprzyjanie zapewnieniu właściwych warunków mieszkaniowych,
 7. egzekwowanie warunków BHP dla pracowników wszelkich przedsiębiorstw,
 8. stosowanie sprzyjających bezpieczeństwu przepisów drogowych,
 9. ochronne działania przed skażeniem środowiska; nadmiernym promieniowaniem magnetycznym, bakteryjnym, światłem sztucznym, hałasem, toksynami, nieprzyjemnymi zapachami powietrza, degradacją gleby, zanieczyszczeniem wszelkich wód.

§2. Każdy obywatel Konfederacji, ma prawo poddać się; operacji, zabiegowi, terapii, leczeniu, kuracji, rehabilitacji medycznej, prowadzonej pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza dyplomowanego lub nostryfikowanego na obszarze Konfederacji, w sposób z nim uzgodniony i za swoją nieprzymuszoną zgodą, w oparciu o fakty medyczne i naukowe przekazane mu przez lekarza, w tym w procedurze odmiennej od nakazywanej przez władze medyczne kraju lub państwa czy WHO.

§2.2. Leczenia odbiegające od ogólnie polecanych procedur medycznych, podlegają ścisłemu protokołowaniu przebiegu leczenia w dokumentacji medycznej i służą ogólnemu dobru zdrowotnemu obywateli, poprzez publikowanie ich prowadzenia i wyników w publicznym periodyku medycznym Konfederacji z ukryciem danych osobowych pacjentów a jawnością nazwisk lekarzy.

Art.2

Bezpieczeństwo mieszkaniowe

§1. Własne miejsce do zamieszkania, jest wraz z godnie wynagradzaną pracą i bezpieczeństwem państwa, oraz wolnością obywateli, podstawowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi dzietności społeczeństwa.

§2. Konfederacja wspiera bezdotacyjnie, przepisami prawa, budownictwo mieszkaniowe, nabywanie mieszkań własnościowych i własności domów mieszkalnych, które służą osobom prywatnym na ich własne potrzeby, jak również działalność podmiotów oraz organizacji powszechnego budownictwa mieszkaniowego.

§3. Konfederacja popiera w szczególności nabywanie i udostępnianie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, racjonalizację i obniżanie kosztów budownictwa mieszkaniowego.

§4. Konfederacja może wydawać przepisy o udostępnianiu budowlanych lub nierolniczych terenów państwowych, po cenach rynkowych lub bezkosztowo w przypadku powszechnego programu przeznaczającego działki budowlane wszystkim obywatelom bez własnego mieszkania, pod budownictwo mieszkaniowe.

§5. Konfederacja, może udzielać dotacji mieszkaniowych biorąc pod uwagę zwłaszcza rodziny posiadające dzieci, osoby w podeszłym wieku, osoby żyjące w niedostatku i osoby niepełnosprawne. Przekazane im mieszkania, wykupione za dotacje państwowe, obciążają hipotekę takich mieszkań, która podlega spłacie przy zmianie ich właścicieli, jeśli status materialny nowych właścicieli na to pozwala. W innym wypadku, mieszkania takie stają się zasobem państwa do czasu ich wykupu i przechodzą na wynajem po cenach urzędowych dla dotychczasowych użytkowników.

§6. Konfederacja znosi wieczyście, do stawki zerowej, wszelkie podatki z tytułu budowy i zakupu mieszkań lub domów w stanie surowym zamkniętym, od materiałów budowlanych i robót budowlanych, w tym prac projektowych i infrastrukturalnych. Zniesienie podatków nie dotyczy zakupu wyposażenia mieszkań.

§7. Konfederacja wydaje przepisy zapobiegające nadużyciom w zakresie czynszów, w szczególności przeciwko nadużyciu stawek czynszu, jak również co do zaskarżania niewłaściwych wypowiedzeń i przedłużaniu stosunków najmu na określony termin.

§8. Konfederacja może wydawać przepisy o nadaniu ustawowych ram umowom najmu o mocy powszechnie wiążącej.

§9. Obywatele Konfederacji mają prawo osiedlania się i zakupu mieszkania lub domu w każdym miejscu państwa.

§10. Obywatele Konfederacji mają prawo do opuszczenia Konfederacji, w tym sprzedaż posiadanych mieszkań lub domów i nieruchomości gruntowych, w cenach rynkowych i wywiezienia środków uzyskanych z ich sprzedaży po uiszczeniu podatku 10% od ich wartości, z obowiązkiem jego podwyższenia do wysokości podatku jaki stosuje w podobnej sytuacji kraj docelowy do którego się przenoszą.

Art.3

Bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych

§1. Konfederacja i kraje stowarzyszone dbają, aby osoby, które na skutek czynu karalnego doznały uszczerbku na ciele, psychice lub zostały seksualnie pokrzywdzone, otrzymały pomoc i odpowiednie odszkodowanie, jeżeli w następstwie tego czynu popadły w trudności ekonomiczne.

Art.4

Bezpieczeństwo informacyjne

§1. Konfederacja zapewnia obywatelom bezpieczeństwo od manipulacji; ogólno informacyjnej, konsumenckiej, zdrowotnej, politycznej, pseudonaukowej poprzez wydawanie ustaw referendalnych.

Art.5

Ochrona przed uzależnieniami

§1. Konfederacja wydaje ustawy i nadzoruje ich wykonywanie, chroniące obywateli przed uzależnieniem od spożycia alkoholu, głównie przez:

– całkowity zakaz reklam alkoholu od 10% w telewizji i radiu,

– zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, pod odpowiedzialnością karną dla sprzedawców,

– koncesjonowanie przez lokalne samorządy sprzedaży nocnej alkoholu, z zakazem koncesji dla placówek handlowych działających w czasie dnia,

– dotowanie edukacji społecznej, w tym w tv i radiu, o szkodliwości alkoholu dla osób niepełnoletnich oraz wpływania jego spożycia na dzieci i organizm ludzki,

– zakaz spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, egzekwowany karnie, w tym alkoholi lekkich; piwa i wina.

§1.2. Ustawodawstwo o produkcji, wwozie, rektyfikacji i sprzedaży wyrobów spirytusowych należy do kompetencji Konfederacji. Konfederacja uwzględnia w szczególności szkodliwe działanie konsumpcji alkoholu.

§1.3. Konfederacja dba o powszechny rozwój wytwórstwa alkoholu przemysłowego z odpadków organicznych, w celu stosowania go do silników napędowych i generatorów elektryczności, w oparciu o nadzór państwowy pod względem bezpieczeństwa jego produkcji i stosowania.

§2. Produkcja, sprowadzanie i sprzedaż papierosów oraz uprawa tytoniu, podlegają koncesjonowaniu.

§3. Produkcja, sprowadzanie i sprzedaż narkotyków, w tym miękkich typu marihuana, podlegają koncesjonowaniu państwowemu.

§3.2. Olej konopny stosowany w lecznictwie, jest dostępny na receptę dla osób chorych, w ilości wskazanej przez lekarza.

§3.3. Środki znieczulające oparte na narkotykach, są dostępne poprzez dozowanie przez lekarza, dla osób cierpiących ból, nie ustępujący po zastosowaniu innych środków.

§3.4. Każdy obywatel Konfederacji ma prawo do posiadania i używania marihuany, w ilości 50 gram lub uprawy trzech krzewów marihuany na własne potrzeby.

§4. Zabrania się prowadzenia dowolnych pojazdów, do 24 godzin od zażycia marihuany, alkoholu lub innego środka odurzającego, pod karą za przestępstwo zagrożone półrocznym więzieniem bez wyjątków.

§5. Wszelkie gry hazardowe, w tym liczbowe i kasyna, są koncesjonowane w oparciu o ustawę.

§5.2. Ustawodawstwo w sprawach gier hazardowych i loterii, automatów gier zręcznościowych, należy do kompetencji Konfederacji.

§5.3. Na otwieranie i prowadzenie kasyn gry konieczna jest koncesja Konfederacji. Przy udzielaniu koncesji uwzględnia się warunki regionalne i niebezpieczeństwa płynące z gier hazardowych, zgodne z ustawą i wyklucza subiektywną wolę oceniających.

§6. Na powielanie obrazów zawierających treści pornograficzne, nie jest udzielana koncesja lecz działania takie muszą być zgodne z ustawą konfederacyjną, w tym władze państwowe mają pełne prawa kontroli zdrowia i możliwości wyzysku lub stręczycielstwa wobec kobiet pracujących jako prostytutki lub w przemyśle pornograficznym.

§6.2. Stręczycielstwo do pracy seksualnej podlega karze do 15 lat więzienia.

§6.3. Dostęp do pornografii zabroniony jest dla osób niepełnoletnich oraz izolowany z miejsc publicznych i łatwego dostępu w internecie.

§7. Konfederacja prowadzi działania w oparciu o ustawę, chroniąc przed uzależnieniem cyfrowym dzieci i młodzież, w tym medialno – internetowym.

§7.2. W przedszkolach i szkołach powszechnych, zabronione jest stosowanie internetu bezprzewodowego, podobnie w mieszkaniach zamieszkałych przez dzieci i kobiety w ciąży. Dopuszczony jest internet przewodowy bez ruterów emitujących sygnał bezprzewodowo do jednostek odbiorczych.

§7.3. Zasięg internetu bezprzewodowego w okolicy szkół, nie powinien obejmować tych placówek swoim zasięgiem ponad dopuszczalne normy zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w celu ochrony ich zdrowia i płodności.

§7.4. Młodzież szkolna niepełnoletnia, nie może używać połączeń internetu bezprzewodowego ani telefonii komórkowej w czasie zajęć szkolnych w tym na przerwach pomiędzy nimi, zaś kontaktować się z rodziną może w czasie zajęć szkolnych wyłącznie za pomocą posiadanych telefonów na żądanie i pod nadzorem nauczycielskim zaś na koloniach lub obozach i innych zgrupowaniach młodzieży w czasie wakacji, dwa razy w ciągu dnia w wyznaczonych godzinach i czasie.

§8. O dopuszczeniu stosowania lub likwidacji nadawania sygnału cyfrowego w technologii 5G lub wyższej, decyduje powszechne referendum konfederacyjne a wyrażona zgoda musi dotyczyć całego państwa.

§9. Konfederacja pobiera opłaty koncesyjne od; sprzedaży alkoholu spożywczego, gier hazardowych, dystrybucji pornografii, oraz od prostytucji, w wysokości jednolitej 15% dochodów netto, oraz gwarantuje sobie prawo do kontroli osiąganego dochodu i obrotów.

§9.2. Wszystkie powyższe podatki zostają przeznaczone na;

 1. leczenie skutków z powyższych uzależnień,
 2. leczenie od chorób spowodowanych; alkoholem, tytoniem, narkotykami,
 3. odszkodowań za zdarzenia nimi spowodowane,
 4. ochronę społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi roznoszonymi drogą płciową,
 5. edukacji na celu odwodzenia młodzieży od powyższych uzależnień.

§9.3. Środków tych Konfederacja nie może przeznaczyć na inne cele budżetowe.

Art.6

Bezpieczeństwo informacyjne

§1. Konfederacja zapewnia ustawą, ochronę przed manipulacją informacyjną, stosującą nieprawdę lub ukrywanie prawdziwej informacji, blokującą dostęp do wymiany wiedzy, szczególnie w obszarach informacji poruszanej publicznie;

 1. politycznej, w szczególności dotyczącej polityków, posłów, partii, władz i ustroju Konfederacji,
 2. społecznej,w szczególności dotyczącej pracy samorządów,
 3. medycznej, w szczególności pandemicznej i dotyczącej szczepień oraz powikłań poszczepiennych,
 4. naukowej, w tym historycznej.

§2. Reklama w telewizji i radiu nie może być emitowana częściej niż co 25 minut i dłużej niż 5 minut, w głośności niższej o 10% od średniej emisji programu przed reklamą, zaś w każdym cyklu 5-cio minutowym nie mogą być powtarzane treści tej samej reklamy lub dotyczącej tego samego produktu.

§3. Reklama zawierająca treści; dla dorosłych, erotyczne, środków antykoncepcyjnych, na libido, używek zawierających tytoń, alkoholu – w tym lekkiego, higieny intymnej, hazardu, może być emitowana wyłącznie od godziny 24-ej do 6-ej.

Art.7

Ochrona innych obszarów bezpieczeństwa społecznego

§1. Konfederacja zapewnia ustawami przykonstytucyjnymi, bezpieczeństwo obywateli w obszarach:

 1. Bezpieczeństwa ekonomiczno – finansowego, bytowego.
 2. Bezpieczeństwa zdrowotnego.
 3. Bezpieczeństwa żywieniowego.
 4. Bezpieczeństwa środowiskowego.
 5. Bezpieczeństwa drogowego.
 6. Bezpieczeństwa budowlanego.
 7. Bezpieczeństwa państwowego.
 8. Bezpieczeństwa i porządku publicznego i prywatnego, domowego.
 9. Bezpieczeństwa w miejscu pracy.

ROZDZIAŁ V

 ŚRODOWISKO NATURALNE  I ZDROWIE

 

Art.1

Przyroda

§1. Przyroda, stanowi nierozerwalny i żywy związek świata zwierząt i owadów oraz roślin, tak natury nieożywionej jak i ożywionej, z człowiekiem.

§2. Przyroda, jest przyrodzonym, przynależnym człowiekowi dobrem, częścią ludzkiej natury, którego pozbawianie go, sprawia, że człowiek przestaje się rozmnażać, zdrowo i szczęśliwie żyć, w końcu istnieć.

§3. Przyroda powinna istnieć przy każdej rodzinie, rodzie, narodzie, w otoczeniu każdego człowieka – również miejskim, w sposób dla niego bezpieczny, pozbawiony skrajnych zagrożeń, co urzeczywistnia prawodawstwo Konfederacji.

§4. Ze swej natury, przyroda jest stworzona do rodzenia życia, jak wskazuje etymologia jej nazewnictwa, w olbrzymim zakresie gatunków, i umożliwia przetrwanie jej zasobów genetycznych, człowiekowi czerpanie z jej zasobów w sposób odnawialny, rozsądny i ograniczony, bez trwałego uszczerbku dla świata natury.

§5. Przyroda powinna funkcjonować w bliskim otoczeniu człowieka, zachowując możliwie blisko jego siedzib, stanowiska niezakłóconych, pierwotnych lub odtworzonych rezerwatów zasobów natury.

§6. Przyroda stanowi nierozerwalny związek elementów życia ożywionego i nieożywionego, wpływając na życie wszelkich istot i charakter krajobrazu Ziemi.

§6.2. Do tego związku zalicza się; człowiek, zasoby naturalne w tym podziemne, krajobraz naturalny, woda, powietrze, zwierzęta, lasy i wszelka zieleń, geny roślin i zwierząt oraz człowieka, naturalna energia emitowana z obiektów przyrody.

§7. Ochrona Środowiska Naturalnego może być w Konfederacji rozbijana na działy i ministerstwa dotyczące wszystkich powyższych zagadnień, lecz muszą one podlegać nadrzędnemu Ministerstwu Ochrony Środowiska Naturalnego, które kreuje ich współpracę i prowadzi zgodne działania w ochronie naturalnego klimatu oraz naturalnych zasobów przyrody.

§8. Zakazuje się w krajach Konfederacji, tworzenia na zasobach przyrody spółek skarbu państwa i zakładów nastawionych na zysk, poza zasobami kopalnymi i produkcją drewna w lasach na wyrąb przemysłowy lecz wyłącznie z powszechnym udziałem suwerenów narodowych.

§8.2. Wszelkie inne zasoby przyrody, muszą stanowić zasoby krajów członkowskich Konfederacji pod bezpośrednią władzą ich suwerennych narodów.

§9. Zasoby kopalne, muszą być zarządzane spółkami narodowymi skarbu kraju zrzeszonego w Konfederacji, z reprezentacją wybieraną w lokalnych i krajowych referendach do ich rad nadzorczych, wyłącznie złożone z władz i udziałowców w osobie suwerena narodowego.

Art.2

Ochrona Przyrody

§1. W Konfederacji obowiązuje;

 1. Szacunek do zwierząt, świadomość ich cierpień i emocji oraz przestrzeganie przypisanych im praw ustawowych.
 2. Obowiązek szanowania świata przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej, jej zasobów, ze świadomością jego wpływu na rozwój ludzkości, możliwe kataklizmy z powodu jej zakłócania i upadek cywilizacji ludzkiej.

§2. Konfederacja uznaje za obowiązek zadośćuczynienie krzywdom dokonanym przez ludzi na świecie zwierzęcym i roślinnym, w zakresie chronionym ustawowo – przepisami Konstytucji i ustawami.

§3. Konfederacja wspiera i koordynuje wysiłki krajów w ochronie przyrody oraz współpracuje z nimi w tym zakresie.

§4. Konfederacja przy wykonywaniu swych zadań uwzględnia wymagania dotyczące ochrony przyrody i dóbr ojczystych. Chroni krajobraz, osobliwości lokalne, historyczne miejsca, jak również pomniki kultury i przyrody; zachowuje je bez uszczerbku.

§5. Konfederacja może popierać starania w zakresie ochrony przyrody oraz dóbr ojczystych i obiektów przyrody lub jej pomników o ogólnonarodowym znaczeniu, oraz – w drodze umowy lub wywłaszczenia – nabywać je lub zabezpieczać.

§6. Konfederacja wydaje przepisy o ochronie świata zwierząt i roślinności oraz o zachowaniu ich warunków życia w naturalnej różnorodności. Chroni zagrożone gatunki przed wyniszczeniem.

§7. Zakazuje się myślistwa z użyciem broni palnej:

 1. na obszarach prywatnych w tym leśnych, bez zgody ich właścicieli,
 2. w lasach publicznych w pobliżu dróg w odległości do 1000 m. od nich,
 3. bez wygrodzenia i oznaczenia terenu strzelania które może się odbywać wyłącznie w porze dziennej dwie godziny po świcie i dwie godziny przed zmierzchem.

§7.2. Zakazuje się polowania na zwierzęta:

 1. wszelkiego rodzaju ptactwo,
 2. zwierzęta hodowane w niewoli w celu wypuszczenia na wolność, w tym dla polowań, jako nie nauczone ostrożności przed człowiekiem i ukrywania się,
 3. zwierzęta niegroźne dla człowieka i jego gospodarki rolniczej,

§7.3. Myślistwo utrzymywane jest głównie dla zapobiegania rozrostowi populacji zwierząt niebezpiecznych dla człowieka, gdy ich nadmiar zagraża jego bezpieczeństwu.

§7.4. Polowanie na zwierzęta nie może być sportem czy tradycją uprawianą jak dawniej dla pozyskania pożywienia, lecz głównie działaniem regulującym populacje zwierząt naczelnych, jak; wilków, lisów, niedźwiedzi, prowadzone w taki sposób, aby zwierzęta te, w sposób naturalny regulowały populacje zwierząt z niższych pozycji łańcucha pokarmowego bez potrzeby ingerencji człowieka.

§7.5. Konfederacja sprzyja rozwojowi bezkrwawego myślistwa sportowego, opartego na fotografowaniu zwierząt z bliskiej odległości, gdzie wymagane jest ich tropienie, maskowanie, podejście celu, prowadząc konkursy i określając zasady tego sportu dla dorosłych i młodzieży oraz rodzin, prowadzone we wszystkich porach roku w sposób zapewniający spokój dla rozmnażania i wylęgu zwierząt, i udzielając środków finansowych na nagrody oraz publikację zwycięskich fotografi; zwierząt, roślin i krajobrazu.

§7.6. Polowania na zwierzęta spoza populacji zwierząt naczelnych, może mieć miejsce za zgodą krajowego ministerstwa ochrony środowiska i tylko w sytuacji;

 1. szerzenia się zarazy w populacji,
 2. dużego zniszczenia dla plonów rolniczych wobec braku populacji zwierząt naczelnych w rejonie,
 3. nadmiernego i częstego wkraczania zwierząt do ośrodków miejskich, stwarzającego zagrożenie.

§8. Konfederacja prowadzi politykę ochrony zwierząt, w taki sposób, aby umożliwić społeczeństwu możliwie częsty i szeroki kontakt z wszelkiego rodzaju zwierzętami występującymi w naturze lokalnej krajów skonfederowanych, oraz aby odtworzone zostały wszelkie gatunki zwierząt do poziomu bezpiecznego dla ich przetrwania i odtworzenia dawnych obszarów lęgowych i przelotu oraz przechodu zwierząt.

§9. Konfederacja ustala zasady w sprawie rybołówstwa i łowiectwa, wędkarstwa w szczególności w celu zachowania różnorodności ryb, dziko żyjących ssaków i ptaków.

§9. 2. Rzeki i zbiorniki wodne o małych zasobach populacji ryb i różnorodności ich gatunków, są całkowicie wyłączane na okresy co najmniej 10 – letnie, w celu rozwinięcia ich populacji i wyeliminowania lokalnego kłusownictwa.

§10. Konfederacja wydaje przepisy o ochronie zwierząt, określając w szczególności:

 1. chów zwierząt i pielęgnację zwierząt,
 2. doświadczenia i zabiegi na żyjących zwierzętach,
 3. użytkowanie zwierząt, w tym o ich pracy,
 4. wwóz zwierząt i zwierzęcych wyrobów,
 5. handel zwierzętami i transport zwierząt,
 6. ubój zwierząt i składowanie oraz utylizację odpadów zwierzęcych.

§11. Konfederacja ma prawo ograniczać zakłócanie naturalnych procesów w przyrodzie lub nakazywać ich odbudowę.

§12. Konfederacja wydaje przepisy o ochronie człowieka i jego środowiska naturalnego przed szkodliwymi lub uciążliwymi oddziaływaniami. Stara się ona o unikanie tego rodzaju oddziaływania. Pełne koszty zapobiegania i usuwania ponoszą użytkownicy zasobów przyrody i sprawcy oddziaływań szkodliwych.

§13. Nakazuje się, przewidywanie zagrożeń nie objętych przepisami prawa, jeśli mogą one wpływać na niszczenie środowiska naturalnego i sprowadzanie zagrożeń na człowieka, zwierzęta, rośliny lub naturę nieożywioną, zabytki przyrody, krajobraz chroniony.

Art.3

Zasoby naturalne

§1. Na krajach Konfederacji i władzach Konfederacji, spoczywa obowiązek zabezpieczenia wszelkich zasobów naturalnych, zwanych narodowymi, jako nienaruszalnego majątku we władaniu suwerena – narodów i ich krajów, za których użytkowanie należna jest mu bezpośrednia zapłata i wyłącznie za jego zgodą bezpośrednią, jak:

 1. czysta woda podziemna i naziemna,
 2. czyste powietrze,
 3. nieskażona ziemia rolna,
 4. krajowa ziemia budowlana,
 5. lasy państwowe i prywatne,
 6. zasoby genetyczne zwierząt i roślin,
 7. pamiątki i pomniki przyrody,
 8. chronione obszary górskie i nizinne – parki narodowe i rezerwaty,
 9. złoża geotermalne,
 10. surowce kopalne,
 11. czyste powietrze,
 12. skażenie nadmiernym światłem w nocy; nieba i strefy naziemnej,
 13. skażenie elektromagnetyczne.

§2. Obowiązek o jakim jest mowa wyżej, polega między innymi na uzyskiwaniu każdorazowo zgody referendalnej krajowej w państwie stowarzyszonym w KNM – którego zasobów przyrody dotyczy, na wydanie zgody określającej minimalne udziały państwa w imieniu narodu względem udziałów przeznaczonych na sprzedaż koncesyjną i obszar oraz zakres koncesji wydobywczej, oraz ceny wpłaconej do kraju za jaką sprzedaż ta będzie dostępna i inne jej warunki prawne.

Art.4

Krajobraz, planowanie przestrzenne

§1. Konfederacja i kraje skonfederowane, dążą do trwale zrównoważonego stosunku między przyrodą i jej zdolnością do odtwarzania się z jednej strony i wymaganiami człowieka w stosunku do niej z drugiej strony.

§2. Do wykonania przepisów o planowaniu przestrzennym, właściwe są kraje, o ile ustawa nie zastrzega tego dla Konfederacji.

§3. Konfederacja ustala ogólne ustawowe zasady planowania przestrzennego, chroniące najważniejsze zasoby przyrody i zasoby historyczno – kulturowe człowieka. Nakłada to obowiązki na kraje i służy celowemu i gospodarnemu wykorzystaniu ziemi oraz uporządkowanemu zasiedlaniu krajów.

§4. Konfederacja i kraje w realizacji swoich zadań uwzględniają krajowe i ogólnokonfederacyjne wymagania planowania przestrzennego. W sprawach organizacji ochrony przyrody i krajobrazu, wykonywania w tym zakresie ustaw konfederacyjnych, właściwe są kraje.

§5. Wszelkie obszary o kategoriach gruntu niskiej przydatności pod rolnictwo, jeśli nie zostaną przekazane w trybie pilnym pod powszechny program budownictwa mieszkaniowego zachowującego wartości środowiska naturalnego, muszą być zalesione drzewostanem magazynującym wilgoć, odpornym na lokalne warunki atmosferyczne i nieprzenoszącym pożarów.

§6. W kształtowaniu obszarów miejskich, Konfederacja tak planuje gospodarkę leśną i zabudowę miejską, aby współczynnik karbonizacji (nasycenia dwutlenkiem węgla), równoważył współczynnik natlenienia środowiska dzięki roślinom, bilansował go do poziomu odpowiedniego dla życia człowieka, owadów, dzikich zwierząt.

Art.5

Zasoby wodne

§1. Konfederacja troszczy się w ramach swoich kompetencji o gospodarne wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych oraz o zabezpieczenie przed wyrządzającymi szkodę działaniami wód i zapobieganie suszy hydrologicznej oraz wielkim pożarom z powodu braku wody.

§2. Konfederacja ustala zasady w sprawie utrzymania, odkrywania i udostępniania zasobów wodnych, w sprawie wykorzystania wód do wytwarzania energii i do celów chłodniczych w przemyśle, jak i innej interwencji w zamknięty obieg wód naturalnych.

§3. Konfederacja wydaje przepisy o ochronie wód, zabezpieczeniu odpowiedniej ilości wód powierzchniowych, o budownictwie wodnym, zabezpieczeniu urządzeń spiętrzających i wykorzystaniu oraz gromadzeniu wody opadowej.

§4. Zasobami wodnymi dysponują kraje w porozumieniu z innymi krajami w przypadku gdy zlewiska na ich obszarach stanowią wody rzek tych krajów.

§5. Kraje skonfederowane, mogą w granicach konfederacyjnego ustawodawstwa ustalać opłaty za korzystanie z wody.

§5.2. Konfederacja ma prawo korzystać z wód dla własnych przedsiębiorstw; płaci za to opłatę i odszkodowanie.

§6. O prawach na międzynarodowych zasobach wodnych i związanych z tym opłatach rozstrzyga Konfederacja, włączając do tego zainteresowane kraje.

§6.2. Jeżeli kraje nie mogą się pogodzić co do praw korzystania z międzykrajowych zasobów wodnych, rozstrzyga Konfederacja w osobie Ministerstwa Środowiska.

§7. Przy wykonywaniu swych zadań Konfederacja uwzględnia potrzeby krajów, z których woda pochodzi i krajów do których woda spływa.

§8. Konfederacja wydaje ustawę i plan realizacji, dla programu retencji całego obszaru Konfederacji, współdziałając z władzami krajów skonfederowanych.

§8.2. Konfederacja wprowadza program powszechnej retencji, począwszy od naturalnych i sztucznych cieków oraz zbiorników wodnych górskich oraz ich naturalnego otoczenia, programem wzorowanym na Republice Słowacji, od szczytów górskich po ujścia wód do mórz, w taki sposób, aby wody były w możliwie naturalny sposób spowalniane w okresie powodzi w swoim przepływie i zatrzymywane w lasach i glebie oraz małych zbiornikach leśnych i prywatnych z wykorzystaniem lokalnego drzewa jako surowca do ich regulacji, aby wytwarzały naturalne lokalne chmury opadowe i mgły zraszające, aby zapobiegały wysuszaniu gleby w okresach suszy.

§8.3. Budowa kanałów sztucznych – betonowanych, betonowanie rzek i zbiorników wodnych, jest dopuszczone wyłącznie w nadzwyczajnych sytuacjach przewidzianych ustawowo, tylko na krótkich odcinkach gdy konieczna jest ochrona ludzkich domostw, dróg i zabytków.

§8.4. Konfederacyjna ustawa retencyjna przewiduje głównie naturalne kanały ziemne łączące rzeki w odcinkach podgórskich, w celu przerzucania nadmiaru wód do koryt rzek o mniejszym poziomie wody, lub naturalne ziemne zbiorniki wodne – głównie liczne i małe oraz odtwarzanie zniszczonych działalnością człowieka stawów i jezior, rzek i strumieni, rozlewisk i moczar, tam gdzie jest to możliwe i wskazane.

§8.5. Moczary i bagienne krajobrazy podlegają ochronie, jako ważne obszary naturalnej retencji glebowej i ostoja zwierząt. Nie mogą na nich być budowane żadne zakłady, ani dokonywane zmiany przeznaczenia gruntów. Wyjątkiem są urządzenia, które służą ochronie bądź dotychczasowemu rolniczemu użytkowaniu moczarów i bagien. Program retencji przewiduje dopłaty do zakładania oczek wodnych na gruntach prywatnych.

§8.6. Zakazuje się, kanalizowania pod ziemią, betonowania nadbrzeży i zniekształcania cieków wodnych, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne dla bezpieczeństwa ludzi.

§8.7. Nakazuje się, aby chodniki miejskie i zatoki parkingowe, były wykonywane w sposób techniczny z materiałów perforowanych – opracowanych technologicznie tak, aby stabilizowały się na powierzchni bez podbudowy cementowej i przepuszczały wodę opadową bezpośrednio do gruntu pod spodem takiej nawierzchni.

§9. Wszystkie większe rzeki, zgodnie z ustawą o Ochronie Środowiska, muszą być monitorowane na odcinkach co najmniej 1 km i częściej, przez lokalnych Strażników Przyrody w środku nocy i dnia, oraz dyspozycyjne dla nich państwowe laboratoria, pod względem składu wody i jej bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i człowieka.

§9.2. Wszelkie nieczystości miejskie zrzucane przez samorządy lub ośrodki wypoczynkowe lub osiedla lub zakłady pracy, podlegają monitoringowi zanieczyszczeń na odcinkach kanalizacji zrzutowej, przed ujściem do rzeki.

§9.3. Ustawa o Ochronie Przyrody, w przepisach lokalnych i prawie miejscowym, wyznacza wszystkim większym zakładom pracy i samorządom, stosującym bezpośredni zrzut nieczystości do rzek i strumieni, terminy na zastosowanie zamkniętego obiegu wody pobieranej, bez prawa do jej zrzucania a wymogu stosowania odzyskanej wody samodzielnie oczyszczonej.

§10. Konfederacyjna Ustawa o Ochronie Przyrody, wyznacza główne metody systematycznego monitoringu i ochrony wód; naziemnych, podziemnych oraz wód opadowych, przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, przemysłowymi, przestępczymi oraz sabotażem i skażeniami wojennymi.

§11. Konfederacja zakazuje zabudowy i grodzenia ziemi; nadmorskiej, nadrzecznej, nad jeziorami, w odległości nie mniejszej jak; 100 m od strumieni i potoków, 300 m od rzek i od jezior, 500 m od morza.

§12. Nakazuje się krajom stowarzyszonym, umożliwienie swobodnego, publicznego przejścia wzdłuż brzegów w pasie o szerokości co najmniej; morskich 500 m, dużych rzek i jezior 300m, strumieni i potoków 100 m.

§12.2. Kraje są zobowiązane do uporządkowania brzegów w tym zakresie i wykupienie praw do przechodu zgodnie z art. powyższym, z czego wyłącza się już zrealizowane obiekty budowlano – mieszkaniowe i przemysłowe, z zapewnieniem obszaru przechodu wzdłuż brzegu nadwodnego poniżej wyznaczonych norm.

§12.3. Obszary dostępu publicznego do wód i przechodu o jakim mowa powyżej, powinny zostać poddane zalesieniu i zakrzewieniu naturalną florą zgodną z lokalnym klimatem, krajobrazem i fauną, z zachowaniem naturalnych plaż i ścieżek.

§13. Zabrania się połowów sieciowych w zbiornikach naturalnych i naturalnych ciekach wody.

§13.2. Zabrania się trwałego lub tymczasowego grodzenia koryt rzek, potoków, strumieni i jezior, w tym sieciami rybackimi. Dopuszczone są jedynie połowy sieciowe w stawach hodowlanych i wyznaczonych dla nich strefach morskich.

§14. Zabrania się melioracyjnego odwadniania lub nawadniania pól poddanych chemicznej ochronie roślin, z podłączeniami rowów melioracyjnych do morza lub jezior, rzek i strumieni, lecz wyłącznie do zbiorników sztucznych zlokalizowanych na terenie tych upraw.

Art.6

Lasy, parki, zieleń osiedlowa

§1. Konfederacja troszczy się, aby lasy mogły spełniać swoje ochronne, przyrodnicze, użytkowe i społeczne funkcje. Ustala ona zasady ochrony lasów. Wspiera działania służące zachowaniu lasów. Ogranicza eksploatacyjną gospodarkę leśną. W tym, wpływa na odpowiednie zasilanie lasów wodami gruntowymi i opadowymi, zachowywaniu ich w ściółce leśnej i naturalnych zbiornikach leśnych.

§2. Konfederacja prowadzi kontrole gospodarki leśnej w lasach prywatnych oraz krajowych publicznych, poprzez konfederacyjne służby leśne, dbając, aby drzewostan zachowywał w zwykłych lasach narodowych co najmniej 70% drzew nieusuwanych dla pozyskiwania drzewa, starych, umierających naturalnie zaś w lasach parkowych 20% a rezerwatach 100%, parkach narodowych 100% poza obrzeżem szlaków i dróg do 20 m.

§3. Przepisy retencyjne Konfederacji, nakazują, aby grunty rolne co najmniej w obszarze 10 hektarów, oddzielane były miedzami obsadzanymi roślinnością krzewiastą i drzewami oraz stawami dla zwierząt, o powierzchni stawów określonej w ustawie.

§4. Zakazuje się w miastach, na prywatnych posesjach, na łąkach rolniczych i parkach, koszenia traw w okresie wiosennym i jesiennym, okresach suszy, w terminach przyjętych ustawami krajowymi, w celu umożliwienia owadom zasilenia pokarmowego oraz zapobiegania wysuszania gleby i zmniejszenia emisji spalin w tym przez transport odpadków bioorganicznych, oraz zapewnienia leż zimowych dla zwierząt.

§4.2. Poza obszarami parkowymi i łąkami rolniczymi oraz posesjami prywatnymi, zakazuje się grabienia skoszonych traw, w celu zapewnienia glebie naturalnego nawożenia oraz unikania emisji spalin z transportu bioodpadów i produkcji plastiku do ich gromadzenia.

§4.3. Nakazuje się, sytuowanie w terenach wiejskich i miejskich, osiedlowych kompostowników w celu kompostowania bioodpadów organicznych i używania ich do nawożenia własnych obszarów zielonych.

§5. Nakazuje się, aby każdy miejski obszar osiedlowy, posiadał na każde 50m2 działki budowlanej i niebudowlanej w jej obszarze powierzchniowym kwalifikowanym jako wymagana do zachowana powierzchnia zielona, nasadzenia roślinnością wysoką (jedno drzewo lub jeden duży krzew), dominując nad obszarami trawiastymi, w celu zapewniania zacienienia ziemi, zmniejszania parowania wody opadowej, oraz obniżania temperatury w okresie letnim. Nasadzenia powyższe nie dotyczą zielonych placów zabaw i niebetonowanych miejsc sportowych oraz pasa drogowego.

§5.2. Drzewa i krzewy na powierzchniach działek budowlanych, podlegają dowolnemu regulowaniu ich wielkości i wysokości; przycinaniu, skracaniu lub wycinkom, z decyzji właścicieli nieruchomości lub powierzonego nad nimi zarządu, w celach kształtowania krajobrazu lub dla bezpieczeństwa ludzkiego, po zgłoszeniu jedynie takiego zamiaru w przypadku drzew lub krzewów minimum 30 letnich, do lokalnego Urzędu Ochrony Środowiska na 14 dni przed zabiegami, chyba, że ludzkie bezpieczeństwo wymaga działań niezwłocznych.

§5.3. Jeśli lokalny Urząd Ochrony Środowiska uzna za niezbędne zachowanie danego drzewa lub krzewu, z powodu jego walorów przyrodniczych, zabytkowych, nasiennych, krajobrazowych lub innych, wydaje odpowiednią decyzję o jego ochronie wraz z uzasadnieniem, oznacza drzewo lub krzew znakiem ochrony z urzędu, obejmuje roślinę samodzielnymi zabiegami konserwatorskimi oraz obowiązkowo udziela w oparciu o umowę dotacji właścicielowi gruntu na ten cel.

§5.4. Gdy zachowanie rośliny stwarza problemy projektowe dla zabudowy, obniża wartość nieruchomości, lub uszkadza budynek lub pojazdy, lokalny Urząd Ochrony Środowiska udziela pełnego odszkodowania właścicielowi w oparciu o operat rzeczoznawcy rynkowego ds. nieruchomości.

Art.7

Zabudowa

§1. Nakazuje się, aby tak planowano obszary miejskie, aby zabudowa ludzka została rozproszona na tereny pozamiejskie – nierolnicze, w sposób zapewniający zwiększenie dystansu ludzkich domostw od siebie i bezpośredni kontakt z ziemią i przyrodą dla każdej rodziny, w postaci małego własnościowego obszaru przydomowego minimum 100m2.

§2. Nakazuje się, aby plany architektoniczne miast, unikały zabudowy wysokiej poza szczególnymi centrami wynikającymi z ich zastanej architektury, stosując głównie zabudowę segmentową do 3 kondygnacji lub analogicznie indywidualną.

§3. Nakazuje się, aby zadaszenia płaskie wieżowców, mieszkaniowych i biurowych, garaży, sklepów wielkopowierzchniowych, były aranżowane z umiejscawianiem na nich zieleni trwałej i gromadzenia opadów do pobliskiej gleby oraz wykorzystania energii słonecznej i wiatru na ich powierzchni dachowej.

§4. Nakazuje się, aby wszelka ziemia nierolnicza, została zalesiona lub przekazana pod rozproszenie zabudowy ludzkiej, w celu zmniejszenia cen nieruchomości budowlanych i zmniejszenia zagęszczania już istniejącej zabudowy miejskiej.

§5. Konfederacja tworzy fundusz na utrzymanie lasów w wybranych obszarach; Amazonii, Indii, Afryki, w celu wykupu praw dzierżawy leśnej dla utrzymania części naturalnej powierzchni w tych lasach, dla zapewnienia Światu właściwej wymiany tlenowej środowiska oraz w celu czerpania wiedzy naukowej z ich badania i współpracy kulturowej z ich pierwotną ludnością oraz poszerzania idei ustrojowych i prawnych Konfederacji poprzez te rejony.

§6. W podobnym celu jak wyżej, Konfederacja oczekuje od zamożnych państw Świata, nakładów na utrzymanie lasów Konfederacji w stanie naturalnym lub na powiększanie obszaru jej w pełni chronionych zalesień rezerwatowych – bez nadawania im praw własności lub dzierżawy do takich terenów, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń naukowych, kulturowych i ustrojowych Konfederacji.

§7. Zabrania się przyznawania jakichkolwiek udziałów związkom gospodarczym oraz krajom spoza konfederacji, osobom prawnym i fizycznym, o składzie własnościowym z jakimikolwiek osobami nie posiadającymi praw suwerena kraju skonfederowanego, na obszarze takiego kraju Konfederacji, w zasobach:

 1. wodnych lub przedsiębiorstwach przetwarzających lub dystrybuujących wodę,
 2. powietrza i wiatru znad obszaru Konfederacji,
 3. lasów, w tym wyrębu i przetwarzania z nich drewna,
 4. łąk leśnych,
 5. gór, w tym ich zabudowy,
 6. geotermii, w tym wytwarzania z niej energii i jej dystrybucji,
 7. surowców kopalnych, ich dystrybucji i pośrednictwa oraz przetwarzania, w tym na energię,
 8. pól uprawnych i sadów nieekologicznych lub nastawionych na uprawy GMO.

§7.2. W przypadku gdy przed przystąpieniem do Konfederacji, zasoby tego rodzaju już zostały przyznane osobom bez praw suwerenów narodowych Konfederacji, obowiązuje wszczęcie procedury ich nacjonalizacji i wykupu w ciągu 24-ech miesięcy po kosztach spłaty przejętego wyposażenia i poniesionych nakładów, powiększonych ryczałtowo o 10% bez prawa do większego zysku.

Art.8

Ochrona zasobów genowych

§1. Człowiek i jego środowisko naturalne pozostają pod ochroną przed nadużyciami technologii i inżynierii genetycznej.

§2. Konfederacja wydaje przepisy o postępowaniu z nasieniem i materiałem genetycznym zwierząt, roślin i innych organizmów.

§2.2. Uwzględnia przy tym godność stworzenia, jak i bezpieczeństwo człowieka, zwierząt i środowiska oraz chroni genetyczną różnorodność zwierząt i rodzajów roślin.

§3. Ochrona zdrowia jest w Konfederacji ściśle powiązana ze światem przyrody, zapewniając człowiekowi maksimum możliwości dla jego zdrowia czerpanych ze świata natury i bliskości przyrody.

§4. Zabrania się na obszarze Konfederacji, sprowadzania i stosowania nasion i roślin oraz hodowli i posiadania zwierząt genetycznie modyfikowanych.

§5. Zabrania się sprowadzania do krajów stowarzyszonych Konfederacji, obcych dla ich systemu przyrodniczego gatunków; nasion, zwierząt, owadów, roślin, bez uzyskania zezwolenia i poddania ich określonym w ustawie zabiegom fitosanitarnych, zaś w przypadku owoców handlowych i mięsa surowego, bez ich badania i konserwacji mających na celu likwidację przenoszenia; owadów, pasożytów, wirusów i bakterii, obcych zwierząt, w tym ryb, gadów i płazów.

Art.9

Ochrona przed chemizacją

§1. Konfederacja podejmuje w ramach swych kompetencji środki na rzecz ochrony zdrowia, zapobiegając nadużywaniu chemii w środowisku naturalnym lub uniemożliwiając stosowanie chemii groźnej dla życia ludzi i zwierząt, roślin i wód podziemnych i naziemnych, gleby.

§2. Konfederacja wydaje przepisy o obchodzeniu się z środkami żywnościowymi, lekarstwami, środkami odurzającymi, organicznymi, chemikaliami i przedmiotami, które mogą zagrażać zdrowiu.

§3. Na obszarze Konfederacji całkowicie zakazuje się stosowania środków o silnym działaniu kancerogennym/nowotworowym, obniżającym odporność, a szczególnie zmieniających geny człowieka, roślin i zwierząt, jak; raundap, glifosaty.

§4. Konfederacja wydaje przepisy o zwalczaniu chorób zakaźnych, szeroko rozpowszechnionych lub złośliwych chorób ludzi i zwierząt, ochronie przed jonizującym promieniowaniem.

§5. Produkcja miodu i przetworów z miodu, w tym modu pitnego z zawartością alkoholu uzyskanego w procesie naturalnej fermentacji, niewzmacnianego, oraz hodowla pszczół, są w Konfederacji pod szczególną ochroną prawną, zwolnioną od opodatkowania.

§5.2. Urzędnicy konfederacyjni, współdziałają z pszczelarzami badając populacje pszczół jako głównego miernika skażenia chemicznego środowiska naturalnego.

§6. Zabrania się w Konfederacji wykonywania oprysków chemicznych roślin po wschodzie Słońca zza horyzontu oraz na godzinę przed zachodem za horyzont, w celu ochrony owadów oblatujących, zapylających.

§7. Zabrania się w krajach Konfederacji, hodowli i sprzedaży roślin, których opryski chemiczne są konieczne dla ich ochrony, częściej niż dwa razy w roku.

§8. Wszelka żywność i artykuły spożywcze, opakowana i luźna, są na obszarze Konfederacji oznaczane w zakresie stosowanych konserwantów, środków chemicznych użytych do jej wytworzenia, klasy bezpieczeństwa zdrowotnego według przepisów ustawy tekstem podającym klasę bezpieczeństwa wielkości 16 dpi, w trójkącie.

§9. Artykuły spożywcze produkowane na obszarze Konfederacji, pozbawione konserwantów chemicznych i do których produkcji nie stosowano chemii, wytwarzane ekologicznie, mogą być na zgłoszenie producentów do odpowiedniego urzędu państwowego objęte nadzorem państwowym i przysługuje im okresowe oznaczenie „EKO – KONFEDERACJA (podany rok certyfikacji)”, chronione wyłącznością państwa dla takiego oznaczenia.

§10. Produkty które uzyskały certyfikiat „EKO-KONFEDERACJA”, są objęte 50% ulgą podatkową.

§11. Konfederacja wspiera urzędowo, doradczo – edukacyjnie, prowadzenie hodowli zwierząt i uprawy roślin, pszczół, metodami naturalnymi z zastosowaniem nawozów i pasz naturalnych, prowadzenie kompostowania i inne metody rolnictwa ekologicznego.

§12. Konfederacja wprowadza przepisy regulujące stosowanie nawozów chemicznych i prowadzenia obszarów izolowania pól ekologicznych i obszarów naturalnych od pól nawożonych chemicznie.

§12.2. Konfederacja edukuje i popiera system nawożenia pól, oparty na bioprzetwarzaniu odpadków organicznych naturalnych, ludzkich i zwierzęcych oraz roślinnych, aby po ich uzdatnieniu bakteryjnym indywidualne gospodarstwa rolnicze były w stanie w pełni wykorzystać wytwarzane bio-odpady nawozowe.

§12.3. Nie stosuje się ograniczeń w nawożeniu pól takimi naturalnymi odpadami po uzdatnieniu kompostowym.

Art.10

Ochrona klimatu, surowców, energii,  powietrza

§1. Konfederacja łączy przepisy chroniące środowisko naturalne, tak, aby jego ochrona oddziaływała pozytywnie, wzajemnie i całościowo na środowisko naturalne, wpływając na zmniejszanie okresów nadmiernie niekorzystnych zjawisk pogodowych; suszy, powodzi, huraganów, wysokiej temperatury powietrza, wielkich mrozów, o ile nie są to zjawiska zależne od zachowania Słońca i jądra Ziemi, a wpływa na nie gospodarka człowieka.

§2. W celu ochrony; klimatu, surowców, energii, czystości powietrza i wód, Konfederacja wprowadza wymóg długoterminowości użytkowania artykułów przemysłowych.

§3. Konfederacja wprowadza podatek ekologiczny dla artykułów jednorazowego użytku wyprodukowanych z materiałów nienaturalnych w co najmniej 20%-ach ich składu, w wysokości 30% od ich ceny.

§4. Konfederacja wprowadza podatek ekologiczny dla artykułów o wartości powyżej 100 EURO, w wysokości 25%, jeśli artykuły te nie zostaną objęte gwarancją producencką na okres minimum 5 lat.

§5. Konfederacja wprowadza podatek ekologiczny dla artykułów o wartości powyżej 1000 EURO, w wysokości 50%, jeśli artykuły te nie zostaną objęte gwarancją producencką na okres 10 lat z zapewnieniem ich prostej naprawy nie wymagającej wymiany całych podzespołów. . /np. samochody /

/ Największe skażenie środowiska naturalnego, w tym zużycie paliw, innych surowców, gromadzenie olbrzymich odpadów i ich kosztowna utylizacja wpływająca również na środowisko naturalne, są generowane przez produkcje przemysłowe, głównie korporacyjne i handel korporacyjny, wyrobów poddanych gwarancjom dwuletnim oraz celowo postarzanym /

Art.11

Narodowi Strażnicy Ochrony Przyrody Okręgu

§1. Każda jednostka administracyjna Konfederacji (odpowiednik jednomandatowego okręgu wyborczego), nazywana Okręgiem, wybiera w drodze referendum lokalnego, narodowego strażnika ochrony środowiska naturalnego i zasobów narodowych.

§2. Zadaniem Narodowego Strażnika Przyrody, jest nadzorowanie przyrody na rzecz społeczeństwa Okręgu i przekazywanie jego mieszkańcom, informacji o wykorzystaniu zasobów przyrody i zagrożeniach dla środowiska naturalnego, w tym; surowców naturalnych, wód, lasów, retencji, powodziowego, od suszy, od pożaru, powietrza.

§3. Osoba taka wybierana jest z obywateli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym posiadających ukończony kurs państwowy i przyrodniczy na Strażnika, przyjęte w ustawie konfederacyjnej.

§4. Narodowy Strażnik Przyrody Okręgu, jest samodzielnym urzędnikiem publicznym posiadającym do pomocy dwóch zastępców. Utrzymuje się z funduszu budżetowego kraju lecz jest niezależny od rządu krajowego czy państwowego i wszelkich ministerstw.

§5. Narodowy Strażnik Przyrody Okręgu, zobowiązany jest interweniować do władz samorządowych i krajowych oraz państwowych a wszelkie służby, w tym Sanepid i Policja, zobowiązane są udzielać mu natychmiastowej pomocy w jego pracy.

§6. Narodowy Strażnik Przyrody Okręgu, może bez zezwolenia sądowego lub prokuratorskiego, lustrować działalność wszelkich przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych w zakresie ich wpływania na środowisko naturalne i zasoby narodowe.

§7. Narodowy Strażnik Przyrody jest zobowiązany do udziału w umowach państwowych lub krajowych, lub samorządowych, projektujących dla jego okręgu;

 1. zbycie koncesji na wydobycie surowców narodowych,
 2. pobór lub zrzut wody lub nieczystości do wód publicznych,
 3. projektowanie i konserwację retencji,
 4. gospodarkę leśną,
 5. wywóz nieczystości,
 6. odprowadzanie spalin przemysłowych,
 7. utylizację lub przechowanie produktów przemysłowych w tym niebezpiecznych i odpadków z hodowli przemysłowej,
 8. lokalizacje wiatraków lub tam,
 9. zakłócających obszary cennego krajobrazu,

– i inne zgodnie z ustawą referendalną.

§8. Narodowy Strażnik Przyrody Okręgu, może być w każdej chwili odwołany w drodze referendum okręgowego wyłącznie po udzieleniu sprawozdania.

§8.2. Strażnik podlega przepisom karnym w przypadku korupcji, w zakresie podwyższonym do najwyższego stopnia kary, jak dla; parlamentarzystów, urzędników wyższych szczebli administracji publicznej, urzędników publicznych, lekarzy, notariuszy, policjantów, wojskowych, wykonującej zawody o szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzkie.

Art.12

Ochrona bezpieczeństwa zdrowotnego artykułów spożywczych

i wolność dostępu do żywności naturalnej.

§1. W Konfederacji obowiązuje Zakaz wprowadzania do hodowli, odławiania i sprzedaży w celach spożywczych dla ludzi;

1) wszelkiego rodzaju robaków i owadów,

2) zwierząt padlinożernych,

3) zwierząt domowych; psów, kotów,

4) ptaków niehodowlanych i wypuszczanych poza hodowlami,

5) zwierząt z gatunków chronionych,

6) zwierząt człekokształtnych,

7) zwierząt pracujących; w tym koni,

8) zwierząt dzikich i ryb pozyskiwanych nielegalnie, z kłusownictwa,

9) zwierząt nie poddawanych badaniu weterynaryjnemu pod kątem chorób i pasożytów groźnych dla ludzi.

§2. W Konfederacji obowiązuje pełna dostępność handlu dla sprzedaży ziół i grzybów nie chronionych, pod warunkiem ich wyraźnego oznaczania oraz zakaz zrywania i sprzedaży ziół i grzybów śmiertelnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzkiego (tojad, muchomor sromotnikowy).

§3. W Konfederacji obowiązuje wolność uprawy i sprzedaży, oraz licencjonowanego zbierania dziko żyjących, owoców i ziół, również których stosowanie w dawkach nadmiernych, może spowodować szkodliwe skutki zdrowotne, pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia i podania możliwych skutków negatywnych oraz zalecanych dawek stosowania na określone schorzenia, zgodnie z ustawą o; ziołach, grzybach, pestkach i owocach oraz warzywach częściowo niebezpiecznych.

§4. W Konfederacji obowiązuje zakaz ograniczania produkcji i dostępności do świeżego mleka i przetworów mlecznych niepasteryzowanych, nie poddanych procesowi zabijania pożytecznych dla człowieka bakterii, a kraje prowadzą działania zapewniające dostęp do tych produktów z lokalnej produkcji ekologicznej, dla każdego regionu kraju, szczególnie w oparciu o gospodarstwa rolnicze eko-rodzinne.

§5. W Konfederacji obowiązuje zakaz ograniczania hodowli i produkcji mięsa rzeźnego: świniny i wołowiny oraz drobiu, w tym jajek, produkowanego naturalnie w gospodarstwach rodzinnych ekologicznych, przy spełnieniu warunków bezpieczeństwa i ustawowych dla takiej produkcji, a kraje są zobowiązane do jego zapewnienia z własnej produkcji eko-rodzinnej dla każdego regionu.

Podziel się!