Studenica (od Furio Muerte)

Studenica (od Furio Muerte)

T-shaped tombstone of “Studenica style”, 18th century, found at complex of Medieval Serbian monastery Studenica.
In the center is carved simplified portrait of a bearded man, surrounded with 3 crosses. The tombstone is made of white marble and was found in a dome of the main church of Studenica monastery, along with several other tombstones reused as a building material.
Dimensions – 56 x 60 x 7 cm.
Kept in Lapidarium in Studenica monastery.
Tombstones of “Studenica style” are often depicting stylized and simplified portraits or whole human figures, along with geometrical ornaments. They are common in the Raška region and south-western Serbia, and most of them originate from the period between 16th and 18th century.
Studenica is one of the most beautiful and most respectable Medieval Serbian monasteries, built in 12th century by grand prince Stefan Nemanja. Main church was built under Byzantine and Romanesque artistic traditions. It is famous for beautiful frescoes inside and marble carvings on the façade
//
Nadgrobni kameni spomenik „studeničke škole“, 18. vek, pronađen u kompleksu manastira Studenice, zapadna Srbija.
U centru je isklesan pojednostavljen portret bradatog muškarca, okružen sa tri krsta. Spomenik je izrađen od belog mermera, i pronađen je u kupoli glavne studeničke crkve, sa još nekoliko spomenika iskorišćenih kao građevinski materijal.
Dimenzije – 56 x 60 x 7 cm.
Čuva se u lapidarijumu manastira Studenica.
Nadgrobni spomenici „studeničke škole“ često prikazuju portrete ili cele ljudske figure, uz geometrijske ornamente. Rasprostranjeni su u Raškoj oblasti i ostatku jugozapadne Srbije, a najveći deo njih potiče iz razdoblja od 16. do 18. veka.
Studenica je jedan od najuglednijih i najlepših srednjovekovnih srpskih manastira, sagrađen u 12. veku kao zadužbina velikog župana Stefana Nemanje.
Glavna crkva je izgrađena u raškom stilu, koji predstavlja spoj romaničke i vizantijske umetnosti, i čuvena je po prelepim freskama i mermernim reljefima

Nagrobek w kształcie litery T w stylu studenickim z XVIII wieku, znaleziony w kompleksie średniowiecznego serbskiego klasztoru Studenica. W centrum wyrzeźbiony jest uproszczony portret brodatego mężczyzny, otoczony 3 krzyżami. Nagrobek wykonany jest z białego marmuru i został znaleziony w kopule głównego kościoła klasztoru Studenica, wraz z kilkoma innymi nagrobkami ponownie wykorzystanymi jako materiał budowlany. Wymiary – 56 x 60 x 7 cm. Przechowywany w Lapidarium w klasztorze Studenica. Nagrobki w stylu „studenickim” często przedstawiają stylizowane i uproszczone portrety lub całe postacie ludzkie wraz z geometrycznymi ornamentami. Są one powszechne w regionie Raška i południowo-zachodniej Serbii, a większość z nich pochodzi z okresu od XVI do XVIII wieku. Studenica to jeden z najpiękniejszych i najbardziej szanowanych średniowiecznych klasztorów serbskich, zbudowany w XII wieku przez wielkiego księcia Stefana Nemanję. Główny kościół został zbudowany w ramach bizantyjskich i romańskich tradycji artystycznych. Słynie z pięknych fresków wewnątrz i marmurowych rzeźb na fasadzie
Podziel się!