Ruszyła promocyjna przedsprzedaż Księgi Tanów – Tom 1 Wiosna-Lato!!!

Ruszyła promocyjna przedsprzedaż Księgi Tanów – Tom 1 Wiosna-Lato!!!

Kliknij baner w nagłówku na stronie głównej – przeczytaj o zasadach i kup!!!

Jerzy Przybył – Chorsiniec

 

Mitologia Słowian – Księga Tanów (tom 1) – Wiosna – Lato

Wydawnictwo Slovianskie Slovo podobnie jak to miało miejsce przy wydaniu Księgi Ruty zaprasza Szanownych Czytelników do Subskrypcji połączonej z Przedsprzedażą pierwszego tomu trzeciej księgi Mitologii Słowian – „Księga Tanów – Wiosna-Lato”.

Książka jest zaprojektowana jako dalszy ciąg Wielkiego Tajemnika Słowian w identycznej oprawie, formacie i szacie graficznej jak poprzednie tomy: Księga Tura, Księga Ruty oraz Stworze i Zdusze. Objętość pierwszego tomu to ponad 650 stron tekstu będącego nie tylko wspaniałą poetycko-epicką opowieścią przepojoną starosłowiańską duchowością i szacunkiem będącym wyrazem więzi Człowieka-Słowianina z Przyrodą i Matką Ziemią, ale przede wszystkim przekazaniem odtworzonych z przeszłości i przedstawionych w ciągłości kalendarzowej Godowych Świąt i Obrzędów – czyli tytułowych Tanów Wiary Przyrodzonej Słowian.

Księga Tanów jest skonstruowana identycznie jak poprzednie tomy, posiada więc rozbudowane Przypisy wyjaśniające pojęcia, naświetlające tło historyczne, omawiające Słowiańszczyznę Starożytną i istotę przedstawionych obrzędów w kontekście wielu dziedzin współczesnej nauki oraz przez załączone do przypisów Odwołania wskazuje konkretne źródła historyczne, etnograficzne, religioznawcze, lingwistyczne na których odtworzenie obrzędu zostało oparte. Książka zaopatrzona jest w szczegółowy Indeks i Bibliografię.

Jak wiadomo Księga Tura i Księga Ruty oraz Stworze i Zdusze zawierały nie mniej ważne od części literackiej dzieła plastyczne Jerzego Przybyła.

Nie inaczej jest i z Księgą Tanów z tym że oprócz wspaniałych obrazów i grafik Jerzego Przybyła znalazły się w niej osadzone głęboko w Wierze Przyrodzonej Słowiańskiej przede wszystkim liczne prace Aleksandry Dukat (16 barwnych grafik)

Przedsprzedaż trwać będzie do dnia 15 sierpnia włącznie (decyduje data dokonania przelewu).

Przedsprzedaż jest dla Czytelników godną polecenia okazją do tańszego zakupu książki.

Cena egzemplarza w przedsprzedaży 190 zł + darmowa wysyłka na terenie całego kraju.

Cena w księgarni Wydawnictwa Slovianskie Slovo po zakończeniu przedsprzedaży wynosić będzie 230 zł + koszt wysyłki

Nabywcy książki w przedsprzedaży otrzymają specjalny numerowany egzemplarz z  osobistą dedykacją + przesłanie od autora dla wybranej przez wpłacającego osoby oraz z autografem zaopatrzonym w datę i miejsce tego specjalnego wykonania dedykacji (Przybyłówka, Sól-Słanowice k. Żywca).

Numeracja egzemplarzy jest ściśle związana z kolejnością dokonanych wpłat.

Termin wydania „Księgi Tanów – Wiosna-Lato” – 1 września 2022 roku.

Dzień w którym otrzymacie Państwo przesyłkę z wydaną już książką nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe po terminie wydania książki – najdalej do 20 września 2022 (w miarę kolejności wysyłek).

Wydanie drugiego tomu części trzeciej Mitologii Słowian Czesława Białczyńskiego „Księga Tanów – Jesień-Zima” planowane jest na grudzień 2022 roku.

Aleksandra Dukat – Onegdaj

Ze wstępu od Autora do Księgi Tanów Wiosna-Lato (fragment):

„Czym jest, a czym nie jest Księga Tanów, i czemu ma służyć?

To bardzo ważne pytania, a odpowiedź na nie dla niejednego może stanowić zaskoczenie. Udzielimy jej w dwóch częściach, które będą stanowić wstęp do dwu tomów Księgi Tanów, Wiosna – Lato oraz Jesień – Zima.

Nie sposób oddawać czci Siłom RzeczyIstym w oderwaniu od Istoty Rzeczy. Nasz wywód o Księdze Tanów zacząć więc musimy od Podstawy, od najważniejszych stwierdzeń Wiary i Wiedy Przyrody, od Rdzenia Wijozowiji Przyrodzonej – Prawdy Praw Przyrodzonych w aspekcie obrzędowości. Z nich – Wiary i Wiedy, i z niej – Wijo-Zowiji, wywodzą się cztery główne ryty obrzędu.

W Tanach – czyli obrzędach – najważniejsze jest uczcić wszystkie siły, które w danym czasie na Ziemi – pod Niebem Gwieździstym Przejawionym – jako odbicie Sił Weli (z Prawi i z Nawi), z Głębi Niebiańskiej Gwiazdowej – ku nam płyną i działają, czyniąc na Padole Matki Dzieło Wieloboże.

Istota Boskiego Ruchu (Stwarzania, Wzrostu i Dojrzewania, Starzenia się, Umorzania i Unicestwiania) w Kołowrocie-Kołoczasie, to wieloaspektowa i uporządkowana od „góry” do „dołu” oraz zamknięta w kole struktura, powtarzalna, acz nie identyczna w kolejnych obrotach tego Koła-Spindrali. Taka też dokładnie, wieloaspektowa i uporządkowana, musi być treść jakichkolwiek obrzędów Wiary Przyrodzonej, gdyż są one odbiciem w p r o s t owego Boskiego Ruchu. Podkreślam słowo wprost, gdyż nie jest to odbicie zwierciadlane (odwrotne), ani lewe, lecz odbicie idealne – proste, prawe, zaistniałe (odwzorowane) według Wiedy i Wiary, czyli Prawdy Praw Przyrodzonych – Prawdy Przyrody.

Nim odpowiemy na postawione początkowe pytanie, zastanówmy się, co w sensie obrzędowym składa się na PEŁNY Tan?

W Tanie, jak mówi treść Księgi Tanów, zawiera się zawsze: tan i zaśpiew, dań (dar-ofiara) i żertwa (spełnienie ofiary).

Zaśpiew czyniony przez Obrzędnika głosem uzewnętrznionym, czy też tylko głosem wewnętrznym, wyraża intencje, czyli powody nawiązania Nieci Świętej Więźby z Bóstwem-Siłą Przyrodzoną.

Na Zaśpiew składa się chwalba i sławienie ubóstwianej siły oraz żądanie działania i prośba o spełnienie – o dokonanie dzieła. Chwalba to nie to samo, co Sławienie, ale nie miejsce tutaj by objaśniać tak szczegółowe różnice.

Zaśpiew ów może wykonać w zastępstwie Obrzędnika – głosem – także wiedunka, żerca, bieśnik czy rzykaczka, a więc kapłowie prowadzący odpowiednie obrzędy, z jednoczesnym cichym powtarzaniem treści lub „wypowiadaniem” jej przez owego Obrzędnika wyłącznie w UMIE: w Myśli-Czuciu i Myśli-Rozumie oraz w Duchu. Um (umysł) jest bowiem w Człowieku Łucznicą – złączem: Czucia, Rozumienia i Czystej Cząstki Duchowej z Cielesnością, z Materią.

Pisany zwykle z małej litery – tan – kreśli obraz tejże intencji, czy to w postaci zarysu krokami tańca, czy też gestami albo czystym obrazowaniem myślami, znakami, rysowaniem symbolami zewnętrznymi, tajami, rezami bądź czertami oraz ich zapisem w umie lub w rzeczywistości zewnętrznej, albo w jednym i w drugim jednocześnie.

Tan wykonuje sam Obrzędnik, jak i kapła prowadzący obrzędy (jeśli w nich uczestniczy).

Dopełnieniem zaśpiewu i tanu jest Dar-Ofiara, czyli składana przez Obrzędnika Dań, i – jako spełnienie owego daru, przekazanie go bóstwu, Darowanie go – Żertwa, czyli spalenie daru w Świętym Ogniu.

Darowanie byłoby niepełne bez Uczty Bożej – spożycia „z bóstwem” w rytualnym posiłku resztki daru-żertwy, czyli uświęconej (okrzczonej), z a s i l o n e j Bożą Siłą strawy. Strawie zaś towarzyszy biesiada złożona z potraw, czyli karmy identycznej z tą uświęconą oraz z tą darowaną bogom w żertwie.

Pełny Tan wraz z Ucztą Bożą stanowią o Przytworzeniu. Przytworzenie to akt przetworzenia wewnętrznego przez Obrzędnika tego, co zostało Stworzone w Sławi Bożej (Dzieła Bożego), ale i stworzenia w Sławi dzieła ludzkiego (wspólnego z boskim), czyli działania wychodzącego na zewnątrz, w przestrzeń materialną i duchową w zgodzie z Wolą Bożą (Prawem Przyrodzonym). Wszelkie dzieło niezgodne z wolą bożą jest chwilowe, ułomne, nietrwałe i zmierza od samego powstania ku własnemu unicestwieniu.”

„Wielki albo Duży Tan (często także Mały Tan i Mniejszy) to wielodniowe świętowanie zawierające w sobie pełny obieg (cały cykl) obrzędowy, wiele poszczególnych świąt, które uzupełniane są przez przeplatające je uczczenia, spotkania, wspominki, biesiady (uczty, obiady, śniadania, wieczerze), zabawy-radunice (święte radowanie się, posiady i siędzieje) oraz odbywane igry i gry (współzawodnictwa obrzędowe).

Całość tak zorganizowanego Tanu kształtuje wewnętrzne poczucie właściwego Ułożenia Świata, to jest przełożenia Ładu – Rządu Bożego na Układ – Porządek Społeczny i na wewnętrzne Uładzenie – Uporządkowanie Osobiste Obrzędników.

Obrzędy publiczne budują poczucie wspólnoty i wykształcają jedność kulturową mieszkańców danego obszaru: sioła i okolicy, rodu i zadrugi, plemienia, nad-rodu (narodu – w rozumieniu Wiedy i Wiary Przyrodzonej Słowian).

Tan, jako całość, jest więc wypełniony pożądanymi i zrozumiałymi dla wszystkich jego uczestników: obrazowaniami, modłami, zaśpiewami, przedstawieniami, rytuałami i znakami, jak też indywidualnymi i zbiorowymi obchodami z darowaniem i spożywaniem bożych darów. Tan jest zatem złożony z cząstek dających poczucie pełnego uczestnictwa materialnego i duchowego we wspólnej Wiedzie i Wierze Przyrodzonej.

Nikt nie może być z tego zbiorowego i indywidualnego przeżycia kulturowego wykluczony. Poszczególne osoby, poczynając od najmłodszej dziatwy do najstarszych starców, uczestniczą w kolejnych świętach Wielkiego, Dużego czy Małego i Mniejszego Tanu na swoim poziomie ich pojmowania, osobistym poziomie dostępności wynikającym z okresu ich duchowo-materialnego rozwoju, z wiedy i wiary, jaką posiedli swoim umysłem, zmysłami i rozumem w dotychczasowym osobistym doświadczeniu, podczas trwania „podróży życia” na własnej duchowej ścieżce istnienia.

Obrzędnicy dokonują osobiście wyboru świąt – mogą brać udział we wszystkich obrzędach i uczczeniach w Tanie lub tylko w niektórych z nich, ważnych według ich uznania (potrzeby). W obrębie całego Tanu istnieje rzecz jasna hierarchia poszczególnych świąt i uczczeń. Górowanie stanowią zwykle ostatnie trzy, albo cztery dni i noce obrzędowe, które są uważane powszechnie za tak doniosłe, iż nie godzi się ich opuszczać bez bardzo ważnych powodów. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie do świętowania (przedświęta) jak i dzień rozpoczęcia danego Tanu.

Księga Tanów przekazuje prosto i wprost to powyżej wyłożone Prawo – Prawdę Przyrodzoną, Prawdę Przyrody:

„Tak jak dań jest dopełnieniem Tanu, tak jak zaśpiew jest jego dopełnieniem, tak i żertwa go do Pełni dopełnia.

Jak tan jest dopełnieniem Dani, i jak żertwa jest jej dopełnieniem, tak i zaśpiew ją do Pełni dopełnia.

Jak żertwa jest dopełnieniem Zaśpiewu, jak dań jest jego dopełnieniem, tak i tan go do Pełni dopełnia.

Jak zaśpiew jest dopełnieniem Żertwy, i jak tan jest jej dopełnieniem, tak dań ją do Pełni dopełnia.

Oto jest Prawda Praw Przyrodzonych dotycząca wszelakich obrzędów.”

Księgę Tanów zamówisz TUTAJ już TERAZ! (Kliknij i wejdź!)

Podziel się!