OEC: Goran Pavlovic – Sekrica (sekir-lawir, labr, tyrs, siekiera)

Sekrica

The (most likely ceremonial) battle axe „sagaris” of the Scythian period, 7th century BC. The Hermitage Museum, Saint Petersburg (Russia)….

(Najprawdopodobniej ceremonialny) topór bojowy „sagaris” z okresu scytyjskiego, VII wiek pne. Ermitaż, Sankt Petersburg (Rosja)….

Sekrica

The sagaris (Ancient Greek: Σάγαρις) is an ancient Iranian shafted weapon used by the horse-riding ancient Saka and Scythian peoples of the great Eurasian steppe. It was used also by Western and Central Asian peoples: the Medes, Persians, Parthians, Indo-Saka, Kushans, Mossynoeci, and others living within the milieu of Iranian peoples. According to Aristarchus of Samothrace, the legendary Amazons used the sagaris, as well. In The Histories, Herodotus attributes the sagaris to the Sacae Scythians in the army-list of Xerxes the Great…

Sagaris (starogrecki: Σάγαρις) to starożytna irańskie narzędzie bojowe używane przez jeźdźców starożytnego ludu Saka i Scytów z wielkiego stepu euroazjatyckiego. Wykorzystywały go także ludy Azji Zachodniej i Środkowej: Medowie, Persowie, Partowie, Indo-Sakowie, Kuszanowie, Massageci i inni żyjący w środowisku ludów irańskich. Według Arystarcha z Samotraki legendarne Amazonki również używały sagari. W Historii Herodot przypisuje sagari Scytom Sacae z listy armii Kserksesa Wielkiego…

The word „σάγαρις” is apparently a „…foreign word without known etymology…but one would rather…expect Iranian origin, and it is probably a cognate to Latin secūris (broad axe) and Proto-Slavic *sekyra (broad axe)…”
Słowo „σάγαρις” jest najwyraźniej „… obcym słowem bez znanej etymologii… ale raczej… należy się spodziewać… pochodzenia irańskiego i prawdopodobnie jest spokrewnione z łacińskim secūris (szeroki topór) i prasłowiańskim *sekyrą (szeroka siekiera)…”
Hmmm….
Slavic word for an axe is sekira (sikira). While sekirica (pronounced sekiritsa), sikirica (pronounced sikiritsa) means „little axe”, from sekira (axe) with „ica” diminutive ending which put together means „small (head) axe”…
Słowiańskie słowo oznaczające siekierę to sekira (sikira). Podczas gdy sekirica (wymawiane sekiritsa), sikirica (wymawiane sikiritsa) oznacza „mały topór”, od sekira (topór) z zdrobnieniem „ica”, które razem oznacza „mały (głowy) topór”…
Sounds very much like „sagaris” right? Which was a small head axe on a long handle…Like Scythian battle axe…Is there any etymology for σάγαρις (sagaris) in Iranian languages I wonder…If not, is it possible that σάγαρις (sagaris) came into Ancient Greek via an intermediate (Proto) Slavic???
Brzmi bardzo jak „sagaris”, prawda? To była mała siekiera na długiej rękojeści… Jak scytyjska siekiera bojowa… Czy istnieje jakaś etymologia σάγαρις (sagaris) w językach irańskich? Starogrecki przez średniosłowiański (proto)słowiański???
Anyway, It gets more interesting…Enter the Akkadians…
W każdym razie robi się ciekawie… Idziemy do Akadyjczyków…
In Ancient Greek, the word for an axe was πέλεκυς (pelekus) and for axe handle was πέλεκκον (pélekkon)…Apparently:

W starożytnej grece słowo oznaczające siekierę brzmiało πέλεκυς (pelekus), a rękojeść siekiery brzmiało πέλεκκον (pélekkon)… Podobno:

„… πέλεκυς is often considered a Wanderwort (A loanword that has spread to many different languages, often through trade or the adoption of foreign cultural practices), because of the similarity to Arabic فَلَقَ‎ (falaqa) meaning to split apart which comes from Akkadian 𒁄 (pilakku, pilaqqu) meaning wooden handle; spindle, harp, which itself comes from Sumerian 𒁄 (balag) meaning wooden handle; spindle, harp; possibly a split piece of wood or wooden wedge…”
„… πέλεκυς jest często uważany za wanderwort (zapożyczenie, które rozprzestrzeniło się na wiele różnych języków, często poprzez handel lub przyjęcie zagranicznych praktyk kulturowych), ze względu na podobieństwo do arabskiego فَلَقَ‎ (falaqa), co oznacza rozdzielenie, od akadyjskiego 𒁄 (pilakku, pilaqqu) oznaczającego drewnianą rękojeść; wrzeciono, harfa, które samo pochodzi od sumeryjskiego 𒁄 (balag) oznaczającego drewnianą rękojeść; wrzeciono, harfę; prawdopodobnie rozszczepiony kawałek drewna lub drewniany klin…”
A Wanderwort you say…Well if πέλεκυς is a Wanderwort, why is σάγαρις not one too? Because
Mówisz, że Wanderwort… Cóż, jeśli πέλεκυς jest Wanderwort, dlaczego σάγαρις też nim nie jest? Dlatego:
Bronze axe head, Akkadian, c. 2340-2200 BC, inscribed with owner’s name. Akkadian 𒅆𒆕 „šukurru” (metal wedge, spear, axe)…Officially „not related” to Slavic sekira (axe), Latin secūris (axe) and Ancient Greek σάγαρις „ságaris”, Scythian axe.
Brązowa główka siekiery, akadyjskiej, ok. 2340-2200 p.n.e., z wyrytym nazwiskiem właściciela. Akkadyjski 𒅆𒆕 „šukurru” (metalowy klin, włócznia, topór)… Oficjalnie „nie spokrewniony” ze słowiańską sekirą (topór), łacińskim secūris (topór) i starożytnym greckim σάγαρις „ságaris”, toporem scytyjskim.
Definitely is related…
One of the Akkadian words for „destiny” is „isqu” meaning „lot” which derives from „esēqu” (to make a drawing, to incise a relief) and specifically „to apportion lots”…Etymology of the Akkadian word from: „Luck, Fortune, and Destiny in Ancient Mesopotamia Or How the Sumerians and Babylonians Thought of Their Place in the Flow of Things„…
Zdecydowanie jest powiązany…
Jednym z akadyjskich słów oznaczających „przeznaczenie” jest „isqu” oznaczające „partia”, które wywodzi się od „esēqu” (zrobić rysunek, naciąć płaskorzeźbę), a konkretnie „podzielić losy”… Etymologia akadyjskiego słowa z : „Szczęście, fortuna i przeznaczenie w starożytnej Mezopotamii, czyli jak Sumerowie i Babilończycy myśleli o swoim miejscu w przepływie rzeczy”…

Which is very interesting, considering that in Slavic languages „sek” (From PIE „sek” meaning to cut) means „to cut”,  and „isek” means „to to cut out, to apportion”.

Co jest bardzo interesujące, zważywszy, że w językach słowiańskich „sek” (od PIE „sek” znaczy ciąć) oznacza „ciąć”, a „isek” znaczy „odcinać, rozdzielać”.

How are these words not related? When it comes to Ancient Greek πέλεκυς (pelekus), apparently „…some suggest that the Proto-Indo-European terms are ultimately borrowed from…Akkadian…” Is it possible that  Akkadian words with „sk” root were borrowed into Akkadian from som IE language? Considering that the „sk” root only exists in IE languages…
Jak te słowa nie są ze sobą powiązane? Jeśli chodzi o starożytną grekę πέλεκυς (pelekus), najwyraźniej „…niektórzy sugerują, że terminy praindoeuropejskie są ostatecznie zapożyczone z… akadyjskiego…” Czy to możliwe, że akadyjskie słowa z rdzeniem „sk” były pożyczone na akadyjski z som języka IE? Biorąc pod uwagę, że korzeń „sk” istnieje tylko w językach IE…
And interestingly, we again find link between Slavic and Akkadian…I talked about few more in my posts „Kurban„, „Pelasgos„, „Kaunakes„, „Zib-Ba-An-Na„…
I co ciekawe, znowu znajdujemy powiązanie między słowiańskim a akadyjskim… O kilku innych pisałem w moich postach „Kurban”, „Pelasgos”, „Kaunakes”, „Zib-Ba-An-Na”…
Strange…Slavic being „the youngest IE language branch” and all that…
Dziwne… słowiański jest „najmłodszą gałęzią języka IE” i tak dalej…
Podziel się!