1. James Roguski: WE WON! – „We the People”! (Zwyciężyliśmy! – „My Naród”!); 2. wR24: Skrajnie niebezpieczny traktat WHO staje się FAKTEM? Protesty lekarzy i prawników w Genewie!; 3. PILNE! Czas stanąć do walki z globalistami! J. Socha zaprasza na protest 4 czerwca!; 4. Włączmy Myślenie: Siła tkwi w nas!

Włączmy Myślenie: Siła tkwi w nas!

James Roguski

WE WON!

The Biden Administration suffered an absolutely STUNNING DEFEAT in their attempt to amend the International Health Regulations against the will of „We the People”!

(Zwyciężyliśmy! Administracja Bidena poniosła absolutnie OSZAŁAMIAJĄCĄ PORAŻKĘ w próbie zmiany Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych wbrew woli „My, Naród”)

1. James Roguski: WE WON! – „We the People”!

The Biden Administration suffered an absolutely STUNNING DEFEAT in their attempt to amend the International Health Regulations against the will of „We the People”!
You will NOT hear about this on mainstream media.

Please watch the videos below to learn what happened on Friday May 27, 2022 at the 75th World Health Assembly…

NIE usłyszysz o tym w mediach głównego nurtu. Proszę obejrzeć poniższe filmy, aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w piątek 27 maja 2022 r. na 75. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia…

https://live.childrenshealthdefense.org/shows/chd-friday-roundtable/-vZsLzjMBI


https://catchingfire.news/2022/05/28/people-power-defeats-biden-at-the-who/


Here is a brief summary of what happened:

Spectacular news out of Geneva points to a complete and total victory for those who opposed the amendments to the International Health Regulations proposed by the Biden administration

Official delegates from wealthy developed nations like Australia, the UK, the European Union and the United States spoke in strong support of the amendments and urged other states to join them in signing away their countries’ sovereignty.

The first sign, however, that things might not be going the globalists’ way, came when Botswana stated that they would be collectively withholding their support for the ‘reforms’, which many African members were very concerned about.

Multiple other countries also said they had reservations over the changes and would not be supporting them either.

These included Brazil, Brunei, Namibia, Bangladesh, Russia, India, China, South Africa, and Iran. Brazil in particular said it would exit WHO altogether, rather than allow its population to be made subject to the new amendments.

Oto krótkie podsumowanie tego, co się stało:

Spektakularne wieści z Genewy wskazują na całkowite i pełne zwycięstwo tych, którzy sprzeciwiali się zmianom w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych zaproponowanymi przez administrację Bidena

Oficjalni delegaci z bogatych krajów rozwiniętych, takich jak Australia, Wielka Brytania, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, zdecydowanie poparli poprawki i wezwali inne państwa do przyłączenia się do nich w celu zrzeczenia się suwerenności swoich krajów.

Jednak pierwszy znak, że sprawy mogą nie iść w kierunku globalistów, pojawił się, gdy Botswana oświadczyła, że ​​wspólnie odmówią poparcia „reformom”, o które wielu afrykańskich członków było bardzo zaniepokojonych.

Wiele innych krajów również zadeklarowało, że ma zastrzeżenia do zmian i również ich nie poprze. Należały do ​​nich Brazylia, Brunei, Namibia, Bangladesz, Rosja, Indie, Chiny, RPA i Iran. W szczególności Brazylia powiedziała, że ​​całkowicie opuści WHO, zamiast pozwolić, by jej populacja podlegała nowym poprawkom.

In the end, the WHO and its wealthy nation supporters were forced to back down.

  1. On January 18, 2022, the Biden administration proposed amendments to the International Health Regulations. They did their best to keep them hidden.
  2. On March 31, 2022 I published THIS ARTICLE to shine a bright light on this issue. For the next two months thousands of people helped to spread the word all around the world.
  3. On Friday May 20, 2022 a document filed in a United Kingdom court case revealed that the Working Group on Pandemic Response was “unable to reach consensus” regarding the amendments.
  4. On Tuesday May 24, 2022 a new set of REPLACEMENT amendments was submitted to the 75th World Health Assembly in complete violation of Article 55 of the IHR which requires amendments to be submitted at least 4 months prior to the World Health Assembly.
  5. On Friday May 27, 2022 the May 24 REPLACEMENT AMENDMENTS were revised and published by the World Health Organization.
  6. On Friday May 27, 2022 the REVISED REPLACEMENT AMENDMENTS were adopted by the World Health Assembly (see video below).
  7. The REVISED REPLACEMENT AMENDMENTS actually strengthened each nation’s ability to express their “reservations” to any future amendments.
  8. The Biden administration, the World Health Organization and the forces seeking to enact a globalist agenda suffered a stunning defeat.
W końcu WHO i jej zamożni zwolennicy zostali zmuszeni do wycofania się.
18 stycznia 2022 r. administracja Bidena zaproponowała zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. Zrobili co w ich mocy, aby utrzymać je w ukryciu.
31 marca 2022 r. opublikowałem TEN ARTYKUŁ, aby rzucić jasne światło na tę kwestię. Przez następne dwa miesiące tysiące ludzi pomogło szerzyć tę wiadomość na całym świecie.
W piątek 20 maja 2022 r. dokument złożony w sprawie sądowej w Wielkiej Brytanii ujawnił, że Grupa Robocza ds. Reagowania na Pandemię „nie była w stanie osiągnąć konsensusu” w sprawie poprawek.
We wtorek 24 maja 2022 r. nowy zestaw poprawek ZAMIENNYCH został przedłożony 75. Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia z całkowitym naruszeniem Artykułu 55 IHR, który wymaga złożenia poprawek co najmniej 4 miesiące przed Światowym Zgromadzeniem Zdrowia.
W piątek 27 maja 2022 r. Poprawki z 24 maja zostały zrewidowane i opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia.
W piątek 27 maja 2022 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło ZMIENIONE POPRAWKI ZREWIDOWANE (patrz wideo poniżej).
ZMIENIONE ZMIANY ZREWIDOWANE faktycznie wzmocniły zdolność każdego narodu do wyrażania swoich „zastrzeżeń” do wszelkich przyszłych poprawek. Administracja Bidena, Światowa Organizacja Zdrowia i siły dążące do wprowadzenia w życie globalistycznego programu poniosły oszałamiającą porażkę.

The events that occurred in “COMMITTEE A” during the 75th World Health Assembly were filled with intrigue and conflict that was masked by diplomatic politeness.

Please watch the video clips below to see the highlights.

Call me directly at 310-619-3055 if you would like to know more.

Wydarzenia, które miały miejsce w „KOMITECIE A” podczas 75. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, były przepełnione intrygami i konfliktami maskowanymi przez dyplomatyczną uprzejmość. Obejrzyj poniższe klipy wideo, aby zobaczyć najważniejsze informacje. Zadzwoń do mnie bezpośrednio pod numer 310-619-3055, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.


SESSION 3 (May 24, 2022)

BOTSWANA: 54:12 – 55:27

IRAN: 1:17:14 – 1:20:03

SOUTH AFRICA: 1:30:22 – 1:31:23

BANGLADESH: 1:44:36 – 1:47:50

NAMIBIA: 2:01:23 – 2:02:17

PRESIDENT CUTTING DISCUSSION SHORT IN ORDER TO ALLOW PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS TO SPEAK: 2:26:30 – 2:28:18


SESSION 4 (May 24, 2022)

ADOPTING A DIFFERENT RESOLUTION AND CLAPPING LIKE FOOLS 1:17:42 – 1:19:00

INDIA: 1:29:07 – 1:29:59

BRUNEI: 1:45:29 – 1:48:16

RUSSIAN FEDERATION: 2:14:05 – 2:17:04

NON STATE ACTOR: 2:58:55 – 3:00:05


SESSION 6:

PRESIDENT OF COMMITTEE A TALKING ABOUT TRANSPARENT EMAIL: 2:33:58 – 2:35:14


SESSION 12:
Here’s the bizarre ending…

Delegates from a number of African nations spoke out against this blatant attempt at a power grab.

A well placed source shared: “The resolution on IHR amendments was not passed at the World Health Assembly, as African countries were concerned that there was inadequate consultation amongst member states, and the process was being rushed. Botswana read the statement on behalf of the 47 AFRO members and I was personally present.”

„The African region shares the view that the process should not be fast tracked…,” Moses Keetile, deputy permanent secretary in Botswana’s health ministry, told the assembly on Tuesday on behalf of the Africa region.

„We find that they are going too quickly and these sorts of reforms can’t be rushed through,” said a concerned African delegate in Geneva.

Delegaci z wielu krajów afrykańskich wypowiadali się przeciwko tej rażącej próbie przejęcia władzy. Dobrze umieszczone źródło udostępniło: „Rezolucja w sprawie poprawek do IHR nie została przyjęta na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, ponieważ kraje afrykańskie obawiały się, że nie było wystarczających konsultacji między państwami członkowskimi, a proces był pospieszny. Botswana przeczytała oświadczenie w imieniu 47 członków AFRO, a ja osobiście byłem obecny”. „Region afrykański podziela pogląd, że proces ten nie powinien być przyspieszony…”, powiedział we wtorek Moses Keetile, zastępca stałego sekretarza w ministerstwie zdrowia Botswany, w imieniu regionu Afryki. „Okazuje się, że postępują zbyt szybko i tego rodzaju reform nie można pośpiesznie przeprowadzać” – powiedział zaniepokojony afrykański delegat w Genewie.

SOURCE:
Take Back Power with Shabnam Palesa Mohamed
Africa objects to US proposal on controversial IHR amendments
Africa Day, 25 May, has made an impact. In a rare show of African power and solidarity, several African member states objected to proposed International Health Regulations amendments, discussed at the World Health Assembly 75 this week – a move many believe might shake up the World Health Organization’s dominance…

Read more


The 75th World Health Assembly (COMMITTEE A) adopted THIS RESOLUTION and THESE ILLEGITIMATE REVISED REPLACEMENT AMENDMENTS.

The reason I state that the amendments were illegitimate is that they were first submitted on May 24, 2022 in clear violation of Article 55 of the International Health Regulations that clearly state the following:

…the text of any proposed amendment shall be communicated to all States Parties by the Director-General at least four months before the Health Assembly at which it is proposed for consideration.


CLICK HERE TO WATCH THE RECORDINGS OF THE ALL OF THE SESSIONS OF THE 75TH WORLD HEALTH ASSEMBLY.

https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-fifth-world-health-assembly

źródło: https://jamesroguski.substack.com/p/we-won?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=email&s=r

2. wR24: Skrajnie niebezpieczny traktat WHO staje się FAKTEM? Protesty lekarzy i prawników w Genewie!

 

https://banbye.com/watch/v_jfPEB5_aYpKf

 

3. wR24: PILNE! Czas stanąć do walki z globalistami! J. Socha zaprasza na protest 4 czerwca!

 

https://banbye.com/watch/v_UsGy1y6DcMQb

 

Spot- Zaproszenie

 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/videos/577363460392160

4. Włączmy Myślenie: Siła tkwi w nas!

2.

Podziel się!