Iconi News: The wife who made the ultimate sacrifice for a 3,000-year loving embrace (Żona która dokonała najwyższej ofiary – Od 3000 lat w miłosnych objęciach!)

Żona która dokonała najwyższej ofiary – Od 3000 lat w miłosnych objęciach!


Man and woman found together in Ukrainian grave after she was buried ALIVE with her dead husband.

Mężczyzna i kobieta odnalezieni razem w grobie na Ukrainie po tym, jak została pochowana ŻYWA ze swoim zmarłym mężem.

 

An ancient man and woman have been found locked in a loving embrace for 3,000 years in a grave in Ukraine.

Mężczyznę i kobietę z czasów starożytnych znaleziono w grobie na Ukrainie spoczywających od 3000 lat w serdecznym uścisku.

The woman was willingly entombed alive in order to accompany her husband to the next world, archeologists believe.

Kobieta została dobrowolnie pogrzebana żywcem, aby towarzyszyć mężowi na Tamten Świat, uważają archeolodzy. 

Autopsy experts say it would not be possible to place the woman’s body in such a loving position if she was already dead.

Eksperci od autopsji twierdzą, że nie byłoby możliwe umieszczenie ciała kobiety w takiej miłosnej pozie, gdyby była już martwa.

The experts say it is likely the woman chose to die and be buried with her husband. They believe she may have drunk poison as she climbed into the grave and embraced her recently dead partner.

Eksperci twierdzą, że prawdopodobnie kobieta zdecydowała się umrzeć i zostać pochowana wraz z mężem. Uważają, że mogła wypić truciznę, kiedy weszła do grobu i objęła niedawno zmarłego partnera.

 

The bodies of the couple were discovered on the edge of the western Ukranian city of Ternopil

Ciała odkryto na skraju zachodnioukraińskiego miasta Tarnopol.

Archaeologists said the position they are buried in would make it nearly impossible for her to have been dead at the time

Archeolodzy twierdzą, że pozycja, w której ciała są pochowane,  sprawia że niemożliwe jest aby kobieta została w niej ułożona po swojej śmierci.

The extraordinary burial saw the couple clasped together since the Bronze Age in eternal love.

Niezwykły pochówek pokazuje parę związaną więzami nieśmiertelnej miłości od epoki brązu. 

The pair, from the prehistoric Vysotskaya – or Wysocko – Culture were found near Petrykiv village, south of the city of Ternopil in western Ukraine.

Para z prehistorycznej kultury Wysockiej została znaleziona w pobliżu wsi Petryków, na południe od miasta Tarnopol na zachodniej Ukrainie.

Professor Mykola Bandrivsky – who conducted a study of ‘loving couple burials’ – said: ‘It is a unique burial, a man and a woman lying there, hugging each other tight.

Profesor Mykola Bandrivsky – który prowadził badania „pochówków zakochanych par” – powiedział: „To wyjątkowy pogrzeb, mężczyzna i kobieta leżą tam i mocno się przytulają.

‘Both faces were gazing at each other, their foreheads were touching.

„Twarze wpatrują się w siebie a ich czoła się dotykają”.

‘The woman was lying on her back, with her right arm she was tenderly hugging the man, her wrist lying on his right shoulder.

„Kobieta leżała na plecach, prawą ręką czule obejmowała mężczyznę, jej nadgarstek leżał na jego prawym ramieniu.

‘The legs of the woman were bent at the knees – lying on the top of the men’s stretched legs.

„Nogi kobiety były zgięte w kolanach – leżąc od góry na wyciągniętych nogach mężczyzny.”

‘Both the dead humans were clad in bronze decorations, and near the heads was placed some pottery items – a bowl, a jar and three bailers.’

„Oboje zmarli ludzie byli złożeni w ozdobach z brązu, a w pobliżu ich głów umieszczono kilka przedmiotów ceramicznych – miskę, dzban i trzy strzały”.

This ancient culture was known for the ‘tenderness’ of its burials, said Dr Bandrivsky, Director of the Transcarpathian branch of the Rescue Archaeological Service of the Institute of Archeology of Ukraine.

But this example is very striking.

Ta starożytna kultura była znana z „rzewnych” pochówków, powiedział dr Bandrivsky, dyrektor zakarpackiego oddziału Ratowniczej Służby Archeologicznej Instytutu Archeologii Ukrainy. Ale ten przykład jest wyjątkowo uderzający.

In other cases, burials from this culture have revealed ‘a man holding the hands of a woman, the lips of a man touching forehead of a woman, or or arms of both dead people hugging each other’.

W innych przypadkach pochówki z tej kultury ujawniły „mężczyznę trzymającego kobietę za ręce, przy czym usta mężczyzny dotykały czoła kobiety lub ramiona obojga zmarłych tworzyły miłosne objęcia”.

Dr Bandrovsky – who has carried out an analysis of such burials – said: ‘From our point of view, this women did it voluntarily.

Dr Bandrovsky – który przeprowadzał analizy takich pochówków – powiedział: „Według mnie ta kobieta zrobiła to dobrowolnie.”

‘Maybe, the woman did not want to live with some other man, and get used to some new way of life.

„Możliwe, że ta kobieta nie chciała żyć z innym mężczyzną i wkraczać na nową drogę życia.”

‘So she preferred to pass away with her husband.

Stąd wybrała wspólny pochówek z mężem.

‘We suppose such a decision was dictated only by her own desire, and her attempt to stay with her beloved one.’

„Przypuszczamy, że taka decyzja była podyktowana wyłącznie jej własnym pragnieniem i próbą pozostania z ukochaną osobą”.

He said: ‘She may, for example, have drunk a chalice of poison to make joining her husband easy and painless.’

„Mogła na przykład wypić kielich trucizny, żeby dołączenie do męża było łatwe i bezbolesne”. – stwierdził.

Marriage was well developed in the Vysotskaya Culture, with husbands and wives having clearly defined responsibilities, he said.

„Instytucja małżeństwa była wysoko rozwinięta w kulturze Wysockiej, a mężowie i żony mieli jasno określone obowiązki” – powiedział.

A tenet of their beliefs was the idea that the woman preferred to die with her man. ‘People in late Bronze Age believed in eternal life of the human soul.’

Według swoich wierzeń ludzie ci wyznawali zasadę, że lepiej gdy kobieta umrze ze swoim mężczyzną. „Ci ludzie u schyłku epoki brązu wierzyli w życie wieczne duszy ludzkiej”.

The renowned Ukrainian archeologist said: ‘It is interesting that in other parts of Europe dead men and women in couple burials were laid next to each other.

Znany archeolog ukraiński powiedział: „Ciekawe, że w innych częściach Europy zmarłych mężczyzn i kobiety w pochówkach w parach kładziono obok siebie.”

‘But in the Vysotskaya culture the couples in double graves were arranged in a way to demonstrate the tenderness and greatest sympathy towards each other.’

„Ale w kulturze Wysockiej pary w podwójnych grobach były ukłądane w taki sposób, aby okazywać sobie czułość i największą sympatię do siebie”.

źródło: https://iconinews.club/16215?fbclid=IwAR1_W7fsSa6GoxlrNY_YD9IO-0my5AyxH3oEbi3Ogq_ZUc7aASpOIHHNang

 

 

Podziel się!