Why did the Celts Collapse? (Dlaczego Celtowie upadli?)

Why did the Celts Collapse?

Od Lechosława z jego komentarzem do tego filmu

https://www.youtube.com/watch?v=Ig0atKw5GYs

 

Continental Celts and Slavs were all the same. Main Celtic tribes were Volcae and Boii /in Latin / these are Slavic names, there are hundreds of Slavic names on the map of western and central Europe that retain Slavic meaning, but no connection to contemporary Celtic languages from British Islands, but these are still interpreted by pundits as Celtic, yes these were Celtic but that in ancient understanding meant Slavic. The described by ancient writers Celtic customs fit exactly those of Slavs. The university pundits are telling you a big lie.

 

Celtowie kontynentalni i Słowianie byli tacy sami. Głównymi plemionami celtyckimi były Volcae i Bojowie /po łacinie/ są to imiona słowiańskie, na mapie zachodniej i środkowej Europy są setki nazw słowiańskich, które zachowują słowiańskie znaczenie, ale nie ma związku ze współczesnymi językami celtyckimi z Wysp Brytyjskich, ale są to nadal interpretowane przez ekspertów jako celtyckie, tak, były to celtyckie, ale w starożytnym rozumieniu oznaczało to słowiańskie. Opisane przez starożytnych pisarzy zwyczaje celtyckie pasują dokładnie do zwyczajów Słowian. Eksperci uniwersyteccy kłamią.

Podziel się!