Polska gędźba / hudba miesiąca, kwiecień 2022: Laboratorium Pieśni – Songs of Peace

Laboratorium Pieśni – Songs of Peace

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2RDVnXtn3I

Songs don’t need words. They don’t need a translation. When you listen to them, you know. You feel. Songs embrace with their space everything THAT IS. They don’t create divisions between good and bad. Songs draw from light and shadow. Sound moves and touches in us both what is painful and what is full of hope and love. The world is our mirror. Whatever happens in the world, it happens in me, in you. We dedicate this songs to the spaces that ask for healing. Every war is a cry for love, attention and support. On the external and internal level. If there is no harmony in me, then it is not in the world… Let these songs take you on the journey you need. Let them guide you safely. Let them light your way. We’re in this together. We are one.

Laboratorium Pieśni / Song Laboratory

http://laboratoriumpiesni.pl/

http://youtube.com/laboratoriumpiesni

http://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/laboratorium…

https://www.instagram.com/laboratoriu…

* * *

PIEŚNI POKOJU Pieśni nie potrzebują słów. Nie potrzebują tłumaczenia. Gdy ich słuchasz- to wiesz. Czujesz. Pieśni obejmują swoją przestrzenią wszystko CO JEST, nie czynią podziałów na dobro i zło. Pieśni czerpią ze światła i z cienia. Dźwięk porusza i dotyka w nas zarówno to co bolesne, jak i to co pełne nadziei i miłości.Świat jest naszym lustrem. Cokolwiek dzieje się w świecie, dzieje się we mnie, w Tobie. Dedykujemy te pieśni przestrzeniom, które proszą o uzdrowienie. Każda wojna jest krzykiem o miłość, o uwagę, o wsparcie. Na poziomie zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli we mnie nie ma harmonii, to nie ma jej w świecie… Niech te pieśni zaniosą Cię w podróż, której potrzebujesz. Niech prowadzą Cię bezpiecznie. Niech rozświetlają Ci drogę. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy jednym.

Laboratorium Pieśni

http://laboratoriumpiesni.pl/

http://youtube.com/laboratoriumpiesni

http://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/laboratorium…

https://www.instagram.com/laboratoriu…

Podziel się!