I-EC: Spiżowa statua ze złotymi oczami i obręczą znaleziona na Słowacji

Spiżowa statua ze złotymi oczami i obręczą znaleziona na Słowacji

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi predstavilo v piatok významný nález – keltskú sošku z bronzu, ktorú objavili v obci Jánovce v okrese Poprad. Unikátna bronzová soška so zlatými oèami znázoròuje nahého muža. Z výskumu pochádza vyše 800 kusov predmetov z rozlièných èasových období od praveku až po novovek. Na snímke keltská bronzová soška so zlatými oèami z lokality Jánovce. Spišská Nová Ves 4. decembra 2020. FOTO TASR – Milan Kapusta

W artykule mowa jest o tych artefaktach jako obiektach kultury celtyckiej, ale takie twierdzenie nie wygląda na logicznie spójne w świetle innych informacji jakie posiadamy, chociażby o obecności Słowian w Środkowej Europie już od co najmniej 3500 roku p.n.e. (kultura ceramiki sznurowej) oraz występowaniu tychże obręczy na szyję wśród kultur tzw scytyjskich = słowiańskich, a także perskich będących spadkobiercami słowiańskich. Takie obręcze znane są z wykopalisk kultury ceramiki sznurowej, a więc jest to tylko, późna kontynuacja tamtej tradycji – jak widać rozpowszechnionej na całym obszarze wcześniejszej ekspansji kultury ceramiki sznurowej łącznie z Persją.  CB

Bronze statue with golden eyes and torc found in Slovakia

Posąg z brązu ze złotymi oczami z I wieku pne znaleziony na Słowacji

 

An Iron Age figurine of a man with golden eyes has been unearthed at Jánovce, Northern Slovakia. This small bronze object depicts a nude male wearing a very thick torc (torque) around his neck. The wide eye sockets are filled with gold that shines brightly in contrast with the dark patinated bronze. It was most probably created by the Celtic La Tène culture which dominated the area until it was conquered by Rome in the 1st century BC.

Figurka z epoki żelaza przedstawiająca mężczyznę o złotych oczach została odkryta w Janovcach w północnej Słowacji. Ten mały przedmiot z brązu przedstawia nagiego mężczyznę noszącego bardzo grubą obręcz (naszyjnik) na szyi. Szerokie oczodoły wypełnione są złotem, które błyszczy jaskrawo w przeciwieństwie do ciemnego, patynowanego brązu. Został najprawdopodobniej stworzony przez celtycką kulturę La Tène, która dominowała na tym obszarze, aż do podbicia go przez Rzym w I wieku pne.

Most of the finds were from the La Tène period overlapping with the Roman Iron Age (around 3rd – 1st century BC). The artifacts include Celtic coins, bronze fibulae, ceramics, glass beads and jewelry. These were luxury objects, and an enormous density of them has been found in the Spiš area, with a particularly high concentration in Jánovce. The richness of the finds indicate the Celtic settlements of the La Tene period were exceptionally affluent, far more so than in another regions of what is today Slovakia.

Większość znalezisk pochodzi z okresu La Tène nachodzącego na rzymską epokę żelaza (ok. III-I wiek p.n.e.). Artefakty obejmują monety celtyckie, brązowe fibule, ceramikę, szklane koraliki i biżuterię. Były to obiekty luksusowe, których ogromne zagęszczenie odkryto na terenie Spiszu, ze szczególnym zagęszczeniem w Janowcach. Bogactwo znalezisk wskazuje, że osady celtyckie okresu La Tene były wyjątkowo zamożne, znacznie bardziej niż w innych regionach dzisiejszej Słowacji.

All of the objects recovered from the ploughed soils of Jánovce are now at the Spiš Museum where they are being documented, cleaned and conserved. Aided by experts from the Department of Archeology, Faculty of Arts, University of Constantine the Philosopher in Nitra, the museum plans to put some of the finds on display next year in a new exhibition. The golden-eyed figurine will be the foremost among them.

Wszystkie przedmioty odzyskane z zaoranej ziemi w Janowcach znajdują się obecnie w Muzeum Spiskim, gdzie są dokumentowane, czyszczone i konserwowane. Z pomocą ekspertów z Katedry Archeologii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze muzeum planuje w przyszłym roku zaprezentować niektóre znaleziska na nowej wystawie. Wśród nich najważniejsza będzie figurka ze złotymi oczami.

The Late Bronze Age Period V (around 800 BCE) Fårdal figure (shown below) from near Viborg in Denmark shows a seated female wearing the Egtved Girl’s corded skirt and some kind of necklace. She is depicted holding her left breast and presumably a second object, now lost, in her right hand. Her eyes are coated in gold in the same manner as we can see on the recently found figure from Slovakia. More information can be found in this article from Finnish Wikipedia.

Późna epoka brązu, okres V (około 800 r. p.n.e.) Figura Fårdala (pokazana poniżej) z okolic Viborg w Danii pokazuje siedzącą kobietę ubraną w spódnicę ze sztruksu dziewczyny Egtved i jakiś naszyjnik. Przedstawia się ją trzymającą lewą pierś i prawdopodobnie drugi przedmiot, teraz zgubiony, w prawej ręce. Jej oczy są pokryte złotem w taki sam sposób, jak widzimy na niedawno znalezionej postaci ze Słowacji. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule z fińskiej Wikipedii.

Przedmioty i figury z brązu znalezione w Danii FårdalMała statua z brązu ze złotymi oczami ze Słowacji Janovce leży na ręku.

Torcs are found in the Scythian, Illyrian, Thracian, Celtic, and other cultures of the European Iron Age from around the 8th century BC to the 3rd century AD. For the Iron Age Celts, the gold torc seems to have been a key object. It identifies the wearer as a person of high rank, and many of the finest works of ancient Celtic art are torcs. The Celtic torc disappears in the Migration Period, but during the Viking Age torc-style metal necklaces, now mainly in silver, came back into fashion.

Obręcze znajdowane są w kulturach scytyjskich, iliryjskich, trackich, celtyckich i innych kulturach europejskiej epoki żelaza od około VIII wieku p.n.e. do III wieku naszej ery. Dla Celtów epoki żelaza złoty naszyjnik wydaje się być kluczowym przedmiotem. Identyfikuje noszącego jako osobę wysokiej rangi, a wiele z najlepszych dzieł starożytnej sztuki celtyckiej to obręcze. Celtycki naszyjnik znika w okresie migracji, ale w epoce wikingów metalowe naszyjniki w stylu obręczy, teraz głównie ze srebra, wróciły do ​​​​mody.

Perscy żołnierze z obręczami Umierający Gal z obręczą na szyi .

 

Opublikowane 3 stycznia 2021 r.

Published on the 3rd of January 2021

źródło: https://www.indo-european-connection.com/news/bronze-statue-in-slovakia

Podziel się!