1. Daily Telegraph New Zealand: Pfizer przyznaje się do wzrostu liczby rodzajów NOPów, w tym ciężkich – co to oznacza dla Rządu NZ?; 2. Jerzy Zięba – Co nowego w Nowym Roku?; 3. Ator: Przepowiednie Analiza – Napisał Do Mnie „Jeden z Nich” Ujawnił OSTATECZNY CEL „Tego Wszystkiego”; 4. Strajk.eu/ WM: Chwała chuliganom!

Chwała chuliganom!

Zwracam dzisiaj szczególną uwagę na materiał umieszczony pod numerem 3, ale tylko dlatego w takiej kolejności, że ma on charakter publicystyczny, a nie status ważnej bieżącej, aktualnej wiadomości. Jego waga jest jednak bardzo duża, do tego stopnia, że zastanawiałem się czy nie puścić go jako zupełnie osobny, ponieważ koincyduje on z zapowiadana przeze mnie analizą sytuacji i wydarzeń jakie obserwujemy i w których bierzemy obecnie udział na Świecie.

1. Daily Telegraph New Zealand: Pfizer przyznaje cię do wzrostu liczby rodzajów NOPów, w tym ciężkich – co to oznacza dla Rządu NZ?

Guy Hatchard: Pfizer document concedes that there is a large increase in types of adverse event reaction to its vaccine

  • Document released by Pfizer apparently as a result of a Freedom Of Information court order in the USA reveals a vast array of previously unknown vaccine adverse effects compiled from official sources around the world.
  • Pfizer concedes this is ‘a large increase’ in adverse event reports and that even this huge volume is under reported.
  • Over 100+ diseases are listed, many very serious.
  • This document was compiled by Pfizer in the very early days of the vaccine rollout in NZ but was possibly not supplied to our government.
  • We examine the implications for government.

Up until now, New Zealand GPs and hospitals have been provided with a fact sheet from Pfizer listing 21 possible adverse events as a result of vaccination.

Dokument wydany przez firmę Pfizer najwyraźniej w wyniku nakazu sądowego w sprawie wolności informacji w USA ujawnia szeroki wachlarz wcześniej nieznanych niepożądanych skutków szczepionek zebranych z oficjalnych źródeł na całym świecie.

Pfizer przyznaje, że jest to „duży wzrost” raportów o zdarzeniach niepożądanych i że nawet tak duża liczba nie jest zgłaszana.

Na liście wymieniono ponad 100 chorób, z których wiele jest bardzo poważnych. Dokument ten został skompilowany przez firmę Pfizer na samym początku wprowadzania szczepionek w Nowej Zelandii, ale prawdopodobnie nie został dostarczony naszemu rządowi.

Badamy konsekwencje dla rządu.

All of these are minor, requiring little or no treatment other than rest, with the exception of severe allergic reactions, myocarditis and pericarditis (inflammation of the heart). As a result, most of the many thousands of New Zealanders reporting adverse effects post vaccination have been sent home with little more than advice to take an aspirin and rest. Some have been told that their conditions may be unrelated medical events, psychosomatic, or due to anxiety on their part.

Do tej pory lekarze pierwszego kontaktu i szpitale w Nowej Zelandii otrzymywali od firmy Pfizer arkusz informacyjny zawierający 21 możliwych zdarzeń niepożądanych w wyniku szczepień.

Wszystkie są niewielkie i wymagają niewielkiego lub żadnego leczenia innego niż odpoczynek, z wyjątkiem ciężkich reakcji alergicznych, zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia (zapalenie serca). W rezultacie większość z wielu tysięcy Nowozelandczyków zgłaszających niepożądane skutki po szczepieniu została odesłana do domu z niewiele więcej niż radą zażycia aspiryny i odpoczynku. Niektórym powiedziano, że ich stan może być niepowiązanymi zdarzeniami medycznymi, psychosomatycznymi lub wynikać z niepokoju z ich strony.

Relying on the short official Pfizer fact sheet as a guide, Medsafe, our NZ medicines regulatory body, has only accepted one out of the 100+ deaths actually reported to them as related to vaccination. Most are listed as unrelated, under investigation, or unknowable. By contrast, the NZ Health Forum and other groups have collected unofficial reports of adverse effects and death proximate to vaccination. Out of 670+ reports of death compiled by the Forum, 270 have already been investigated by medical professionals and closely linked to known adverse effects. Following the publication of the new Pfizer document many more are expected to be connected with vaccination. Reports describe symptoms such as chest pain, brain fog, extreme fatigue, neurological symptoms, tachycardia, stroke, heart attacks, and many more. Collected data suggests that as many as two-thirds of adverse event enquiries made to medical staff by vaccine recipients have not been reported to CARM—the NZ system of adverse event reporting. Medsafe itself estimates in its Guide to Adverse Reaction Reporting that in NZ only 5% of adverse events are reported. As a result the NZ public is completely unaware of the extent of reported possible risks of vaccination.

Opierając się na krótkim oficjalnym arkuszu informacyjnym firmy Pfizer jako przewodniku, Medsafe, nasz nowozelandzki organ regulacyjny leków, zaakceptował tylko jeden z ponad 100 zgonów faktycznie zgłoszonych im jako związanych ze szczepieniem. Większość z nich jest wymieniona jako niepowiązana, w trakcie dochodzenia lub niepoznawalna. W przeciwieństwie do tego, Forum Zdrowia NZ i inne grupy zebrały nieoficjalne raporty o niekorzystnych skutkach i zgonach w pobliżu szczepień. Spośród ponad 670 zgłoszeń zgonów opracowanych przez Forum, 270 zostało już zbadanych przez lekarzy i ściśle powiązanych ze znanymi skutkami niepożądanymi. Oczekuje się, że po opublikowaniu nowego dokumentu firmy Pfizer wiele innych będzie związanych ze szczepieniami. Raporty opisują objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, mgła mózgowa, skrajne zmęczenie, objawy neurologiczne, tachykardia, udar, zawał serca i wiele innych. Zebrane dane sugerują, że aż dwie trzecie zapytań o zdarzenia niepożądane, skierowanych do personelu medycznego przez zaszczepionych, nie zostało zgłoszonych do CARM — nowozelandzkiego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Sam Medsafe szacuje w swoim Przewodniku do zgłaszania działań niepożądanych, że w Nowej Zelandii zgłaszanych jest tylko 5% zdarzeń niepożądanych. W rezultacie społeczeństwo NZ jest całkowicie nieświadome zakresu zgłaszanych możliwych zagrożeń związanych ze szczepieniami.

The just released Pfizer document which is being circulated widely in the public domain and can downloaded from websites is entitled:

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

Niedawno wydany dokument firmy Pfizer, który jest szeroko rozpowszechniany w domenie publicznej i można go pobrać ze stron internetowych, nosi tytuł:

5.3.6 ANALIZA ZBIORCZA RAPORTÓW ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PO ZEZWOLENIU DOTYCZĄCYCH PF-07302048 (BNT162B2) OTRZYMANYCH DO 28.02.2021

Therefore the reported side effects predate the vaccine rollout in New Zealand. The report itself was finalised by Pfizer on 30 April 2021. Did Pfizer supply this information to our government during the early days of our universal vaccination programme? If so the results should have been shared with our medical professionals, politicians, and the public. Many of the new 100+ listed new adverse event types now released by Pfizer in this 38 page document pose long term risks to health. Until very recently, the document was being withheld by Pfizer who maintained it should be kept confidential. There is a strong possibility that very large numbers of New Zealanders will suffer long term injury as a result.

Dlatego zgłoszone skutki uboczne poprzedzają wprowadzenie szczepionki w Nowej Zelandii. Sam raport został sfinalizowany przez firmę Pfizer w dniu 30 kwietnia 2021 r. Czy firma Pfizer przekazała te informacje naszemu rządowi na początku naszego programu powszechnych szczepień? Jeśli tak, wyniki powinny były zostać udostępnione naszym lekarzom, politykom i opinii publicznej. Wiele z nowych, ponad 100 nowych typów zdarzeń niepożądanych, które firma Pfizer opublikowała w tym 38-stronicowym dokumencie, stanowi długoterminowe zagrożenie dla zdrowia. Do niedawna dokument był ukrywany przez firmę Pfizer, która utrzymywała, że ​​należy go zachować w tajemnicy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w rezultacie bardzo duża liczba Nowozelandczyków dozna długotrwałych kontuzji.

How did this happen without anyone’s knowledge?

Even though the Pfizer vaccine had undergone very short trials and had provisional approval only, Medsafe did not update its CARM adverse event reporting system to make it mandatory rather than voluntary.

Medsafe did not advise GPs and Hospital staff to be on high alert for adverse events and report them rapidly and in detail.

The Government ignored the unprecedented numbers of adverse events being reported to Medsafe and circulating in the community and on social media.

The Government instituted a public relations, promotional, and media campaign advising the public that the Pfizer covid-19 mRNA vaccine was completely safe and free of serious side effects, giving the impression that there were no side effects—not even the known serious effects of heart inflammation that Pfizer had already admitted.

Unaccountably, conditions imposed by the contract that our Government signed with Pfizer for the supply of vaccines have not been made public. We suspect that the contract contains standard clauses similar to those used with drugs that have completed safety trials, such as a provision that public discussion of adverse events may only be undertaken in conjunction with the company supplying the drug. If this is the case, it will have hamstrung Medsafe and our Government in their approach to assessment and public discussion of adverse events.

What are the new risks of vaccination?

Anyone reading the new Pfizer adverse event report compilation will be staggered. The sheer density of the technical medical terms and disease names are nevertheless broken down into recognisable and serious categories of illness—kidney failure, stroke, cardiac events, pregnancy complications, inflammation, neurological disease, autoimmune failure, paralysis, liver failure, blood disorders, skin disease, musculoskeletal problems, arthritis, respiratory disease, DVT, blood clots, vascular disease, haemorrhage, loss of sight, Bell’s palsy, and epilepsy.

Jak to się stało bez niczyjej wiedzy?

Mimo że szczepionka Pfizer przeszła bardzo krótkie próby i miała jedynie tymczasowe zatwierdzenie, Medsafe nie zaktualizował swojego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych CARM, aby uczynić go obowiązkowym, a nie dobrowolnym. Firma Medsafe nie doradzała lekarzom rodzinnym i personelowi szpitali, aby zwracali uwagę na zdarzenia niepożądane i zgłaszali je szybko i szczegółowo. Rząd zignorował bezprecedensową liczbę zdarzeń niepożądanych zgłaszanych do Medsafe i krążących w społeczności oraz w mediach społecznościowych. Rząd ustanowił kampanię public relations, promocyjną i medialną informującą opinię publiczną, że szczepionka Pfizer Covid-19 mRNA jest całkowicie bezpieczna i wolna od poważnych skutków ubocznych, co sprawia wrażenie, że nie ma żadnych skutków ubocznych – nawet znanych poważnych skutków zapalenie serca, do którego firma Pfizer już się przyznała.

Z niewiadomych przyczyn warunki narzucone przez kontrakt, który nasz rząd podpisał z firmą Pfizer na dostawy szczepionek, nie zostały podane do wiadomości publicznej. Podejrzewamy, że umowa zawiera standardowe klauzule podobne do tych stosowanych w przypadku leków, które przeszły badania bezpieczeństwa, takie jak zapis mówiący o tym, że publiczna dyskusja na temat zdarzeń niepożądanych może być podejmowana wyłącznie we współpracy z firmą dostarczającą lek.

Jeśli tak jest, przeszkodzi to Medsafe i naszemu rządowi w ich podejściu do oceny i publicznej dyskusji na temat zdarzeń niepożądanych.

Jakie są nowe zagrożenia związane ze szczepieniami?

Każdy, kto czyta nową kompilację raportów o zdarzeniach niepożądanych firmy Pfizer, będzie zdumiony. Sama gęstość technicznych terminów medycznych i nazw chorób jest jednak podzielona na rozpoznawalne i poważne kategorie chorób – niewydolność nerek, udar, zdarzenia sercowe, powikłania ciąży, stany zapalne, choroby neurologiczne, niewydolność autoimmunologiczną, paraliż, niewydolność wątroby, zaburzenia krwi, choroby skóry, problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, zapalenie stawów, choroby układu oddechowego, zakrzepica żył głębokich, zakrzepy krwi, choroby naczyniowe, krwotoki, utrata wzroku, porażenie Bella i padaczka.

How has this affected New Zealand?

Whilst even the official Medsafe record of adverse effects and the unofficial lists show that the immediate risks of covid vaccination could be as much as 50 – 300 times greater than even the most risky of previous traditional vaccines (such as the smallpox jab), and whilst the long term effects are unknown, 90% of eligible New Zealanders have gone ahead with vaccination having accepted the assurances of safety and efficacy from the government, or having been forced to get vaccinated under threat of loss of employment and freedom of movement. Feeling the fear of covid that has been generated by reports in the international and local media, most people completing vaccination heaved a great sigh of relief—that is one huge worry off my mind, now I can get on with my life.

Those finding that no immediate insurmountable reaction had surfaced (the majority) understandably agreed with the government: “What is all the fuss about? Why shouldn’t everyone do this, or be made to do this? It is a social good that will protect everyone”

BUT there is a huge iceberg in the path of the good ship New Zealand hidden under the waves of relief. Thousands are quietly suffering debilitating illness, unacknowledged and in some cases untreated by their doctors. For those who survived vaccination without immediate injury this was not a problem because they didn’t know about it apart from one or two complaints from friends that might just be random coincidences.

This has brought about a division in New Zealand society which the government created in the name of public safety. Thousands of dedicated servants of the nation including teachers, health workers, and others are being stigmatised and forced out of their jobs in a manner horrifyingly reminiscent of the treatment of Jews in Nazi Germany. The government did this despite knowing that the Pfizer vaccine was neither fully tested, safe, nor particularly effective. Judges handed down decisions in courts supporting the government mandates unaware of crucial mRNA vaccine safety data, all because Pfizer had withheld this information, and the government had not done its due diligence. Had the true position been known, the High Court’s NZ Bill of Rights analysis may well have been different and its provision which guarantees that every individual should be able to make their own medical choices might still be intact.

Jak to wpłynęło na Nową Zelandię?
Chociaż nawet oficjalny rejestr działań niepożądanych Medsafe i nieoficjalne wykazy pokazują, że bezpośrednie ryzyko szczepienia przeciw covid może być nawet 50-300 razy większe niż nawet najbardziej ryzykowne z poprzednich tradycyjnych szczepionek (takich jak szczepienie przeciwko ospie), i podczas gdy długoterminowe skutki są nieznane, 90% kwalifikujących się Nowozelandczyków rozpoczęło szczepienie, zaakceptowało gwarancje bezpieczeństwa i skuteczności ze strony rządu lub zostało zmuszonych do zaszczepienia się pod groźbą utraty zatrudnienia i swobody przemieszczania się.
Czując strach przed covidem, który został wygenerowany przez doniesienia w międzynarodowych i lokalnych mediach, większość osób kończących szczepienia odetchnęła z ulgą – to jedno wielkie zmartwienie z mojej głowy, teraz mogę żyć dalej. Ci, którzy doszli do wniosku, że nie pojawiła się żadna natychmiastowa reakcja nie do pokonania (większość), co zrozumiałe, zgodzili się z rządem: „O co tyle zamieszania? Dlaczego nie wszyscy mieliby to zrobić lub zostać do tego zmuszeni? To dobro społeczne, które będzie chronić wszystkich” ALE na drodze tego wzorowego statku jakim jest Nowa Zelandia jest ukryta pod falami ulgi ogromna góra lodowa.
Tysiące w ciszy cierpi na wyniszczające choroby, niezauważone, a w niektórych przypadkach nieleczone przez lekarzy. Dla tych, którzy przeżyli szczepienie bez natychmiastowych obrażeń, nie stanowiło to problemu, ponieważ nie wiedzieli o tym, poza jedną lub dwiema skargami znajomych, które mogły być po prostu przypadkowym zbiegiem okoliczności. Doprowadziło to do podziału społeczeństwa Nowej Zelandii, który rząd stworzył w imię bezpieczeństwa publicznego. Tysiące oddanych sług narodu, w tym nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych, jest piętnowanych i wyrzucanych z pracy w sposób przerażająco przypominający traktowanie Żydów w nazistowskich Niemczech. Rząd zrobił to, mimo że wiedział, że szczepionka Pfizera nie była w pełni przetestowana, bezpieczna ani szczególnie skuteczna. Sędziowie wydali decyzje w sądach wspierające mandaty rządowe, nieświadomi kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek mRNA, wszystko dlatego, że firma Pfizer zataiła te informacje, a rząd nie dołożył należytej staranności. Gdyby znane było prawdziwe stanowisko, analiza Karty Praw Praw Człowieka nowozelandzkiego Sądu Najwyższego mogłaby być inna, a jej zapis, który gwarantuje, że każda osoba powinna mieć możliwość dokonywania własnych wyborów medycznych, mógłby pozostać nienaruszony.
Pfizer’s conclusions

Pfizer concludes the released document with a statement “Review of the available data for this cumulative PM experience, confirms a favorable benefit:risk balance for BNT162b2.” PM stands for the Post Marketing data set they are evaluating of 42,086 reported adverse events. Pfizer makes this bald claim of benefit despite admitting that “the magnitude of underreporting is unknown”. This document contains no further substantive information in support of this claim of benefit:risk balance other than a mysterious reference to “the known safety profile of the vaccine”.

The benefit:risk argument is in essence saying: covid-19 is a serious illness and our calculations show that more people will be injured by the disease than are being injured by the vaccine, therefore there will be a net benefit. This argument falls over because of at least three very important factors: Firstly treatment options have improved and thereby the risk of serious illness and death from covid has been greatly reduced.

Secondly the risk of covid is not evenly spread. People with comorbidities (other conditions) and the elderly are at very high risk. Most other people are at very low risk. Thus vaccination could subject people at low risk from covid to a higher risk from vaccination. Approaches to preventive health education can reduce the covid risk to people with comorbidities more than vaccination can. For example a study published in the BMJ found that people following a plant based diet have a 73% reduced risk of serious illness. Data from the UK Biobank has been analysed by researchers from Manchester and Oxford Universities and the West Indies who found that shift workers (who typically have disrupted bioclocks) have three times the risk of being hospitalised with covid. Preventive remedies include changes in diet such as the introduction of more fresh fruit, vegetables, and fibre, and reductions in known unhealthy habits such as smoking, excess alcohol consumption, an overly sedentary lifestyle, a predominance of ultra processed foods, and many more.

The third and most significant reason the benefit:risk argument falls over is the sheer range of adverse reaction types observed by Pfizer and kept hidden until now.

Wnioski Pfizera
Pfizer kończy wydany dokument stwierdzeniem „Przegląd dostępnych danych dla tego skumulowanego doświadczenia z PM potwierdza korzystny bilans korzyści do ryzyka dla BNT162b2”.
PM oznacza zestaw danych po wprowadzeniu do obrotu, w którym oceniają 42 086 zgłoszonych zdarzeń niepożądanych. Pfizer podaje to głupawe twierdzenie o korzyściach, pomimo przyznania, że ​​„wielkość zaniżonych raportów jest nieznana”.
Niniejszy dokument nie zawiera dalszych istotnych informacji na poparcie tego twierdzenia o bilansie korzyści do ryzyka poza tajemniczym odniesieniem do „znanego profilu bezpieczeństwa szczepionki”.
Argument korzyść:ryzyko zasadniczo mówi: COVID-19 to poważna choroba, a nasze obliczenia pokazują, że więcej osób zostanie zranionych przez tę chorobę niż przez szczepionkę, a zatem będzie to korzyść netto.
Argument ten upada z powodu co najmniej trzech bardzo ważnych czynników: Po pierwsze możliwości leczenia uległy poprawie, a tym samym znacznie zmniejszyło się ryzyko poważnej choroby i śmierci z powodu covidu. Po drugie, ryzyko covidu nie rozkłada się równomiernie. Osoby z chorobami współistniejącymi (innymi schorzeniami) i osoby starsze są bardzo zagrożone. Większość innych osób jest na bardzo niskim poziomie ryzyka. W ten sposób szczepienie może narazić osoby o niskim ryzyku z powodu covid na większe ryzyko związane ze szczepieniem.
Podjęcie profilaktycznej edukacji zdrowotnej może zmniejszyć ryzyko nosicielstwa  osób z chorobami współistniejącymi bardziej niż szczepienie. Na przykład badanie opublikowane w BMJ wykazało, że ludzie stosujący dietę roślinną mają 73% mniejsze ryzyko poważnych chorób. Dane z brytyjskiego Biobanku zostały przeanalizowane przez naukowców z uniwersytetów w Manchesterze i Oxfordzie oraz w Indiach Zachodnich, którzy odkryli, że pracownicy zmianowi (którzy zazwyczaj mają zakłócone działanie zegara biologicznego) są trzykrotnie bardziej narażeni na hospitalizację z powodu covida.
Środki zapobiegawcze obejmują zmiany w diecie, takie jak wprowadzenie większej ilości świeżych owoców, warzyw i błonnika oraz ograniczenie znanych niezdrowych nawyków, takich jak palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, nadmiernie siedzący tryb życia, przewaga wysoko przetworzonej żywności i wiele innych.
Trzecim i najważniejszym powodem, dla którego argument korzyści:ryzyko odpada, jest szeroki zakres typów reakcji niepożądanych obserwowanych przez firmę Pfizer i ukrywanych do tej pory.
How could a single vaccine have such a wide range of effects?

The technical reasons why mRNA vaccines can have such broad effects on human health are understood by those working in gene therapy. Perfectly stable DNA function is critical to life. In turn, cell function integrity is critical to maintaining DNA. Individual cells contain mechanisms to repair their own DNA as many as 70,000 times a day. From this perspective, the in vitro laboratory study recently published in Viruses 2021, 13,2056, is indicative. It suggests a possible mechanism for vaccine harm. The study found that the spike protein localises in the nucleus and inhibits DNA damage repair by impeding access of key DNA repair proteins. The findings reveal a potential molecular pathway by which the covid spike protein might impede adaptive immunity. They underscore the potential side effects of the full-length spike-based mRNA vaccines.

Despite a degree of cellular autonomy, the nervous system and the physiology must and does function as a whole. The entire nervous system including the immune system is a ‘part and whole’ network. The whole is in every part, the DNA is in every cell, but cell function is also related to a generalised and interconnected genetic network—the holistic functioning of the physiological network is critical to its efficiency. Thus physiological network stability (health) can be impaired by the introduction of pieces of active genetic code (biologic instructions) like those contained in mRNA vaccines.

An analogy will make this clear. We are familiar with computer networks. A very common backbone of most commercial systems is produced by Microsoft. Each computer contains the Microsoft system and the network also runs under its system. The system is supported by computer code—a set of complex instructions written by Microsoft. Individual computers can perform standalone tasks and can communicate with other computers to keep the organisation running smoothly. This can be compared to our physiology. There are many systems in the body: immune system, circulatory system, digestive system, limbic system, homeostatic mechanisms, musculoskeletal structure, neural networks, and so on. They perform apparently stand alone functions, but all run on the basis of the same genetic code contained in our DNA and communicate with one another during the process of maintaining health. Back to our analogy: office staff sometimes send messages full of spelling errors to one another but this doesn’t harm the network. If however a computer virus written in code is sent by one computer it can overwhelm and crash network function because it affects the operating system. Some networks are protected by good firewalls and others are vulnerable. The Covid vaccine introduces a sequence of information written in genetic code into our physiology. It is no wonder that it could elicit such a very broad range of adverse effects, some of which are so serious as to be analogous to a computer network crash. Some individuals have strong immune systems and are little affected, others experience problems in one or other systems. The fact that a sequence of foreign code has been introduced into the physiology produces major risks to health, risks that those working in gene therapy for the last few decades are very familiar with.

The extremely broad range of adverse effects revealed by the Pfizer document is the physiological signature of a general control system failure, a failure of the body’s overall integration and function. It is not plausible to suggest otherwise. That is why experts in genomics, even as I write, are pondering fundamental questions about the action and safety of mRNA vaccines. They are also urging caution.

Jak pojedyncza szczepionka może mieć tak szeroki zakres efektów?
Osoby zajmujące się terapią genową rozumieją techniczne powody, dla których szczepionki mRNA mogą mieć tak szeroki wpływ na zdrowie człowieka. Idealnie stabilna funkcja DNA ma kluczowe znaczenie dla życia. Z kolei integralność funkcji komórki ma kluczowe znaczenie dla utrzymania DNA. Poszczególne komórki zawierają mechanizmy naprawy własnego DNA nawet 70 000 razy dziennie. Z tej perspektywy badanie laboratoryjne in vitro opublikowane niedawno w Viruses 2021, 13,2056 ma charakter orientacyjny. Sugeruje możliwy mechanizm uszkodzenia przez szczepionki. Badanie wykazało, że białko kolczaste lokalizuje się w jądrze i hamuje naprawę uszkodzeń DNA, utrudniając dostęp do kluczowych białek naprawczych DNA.
Odkrycia ujawniają potencjalną ścieżkę molekularną, dzięki której białko kolczaste może utrudniać odporność adaptacyjną. Podkreślają potencjalne skutki uboczne szczepionek zawierających mRNA o pełnej długości z kolcami. Pomimo pewnego stopnia autonomii komórkowej układ nerwowy i fizjologia muszą i działają jako całość. Cały układ nerwowy, w tym układ odpornościowy, jest siecią „część i całość”. Całość jest w każdej części, DNA jest w każdej komórce, ale funkcja komórki jest również związana z uogólnioną i połączoną siecią genetyczną – holistyczne funkcjonowanie sieci fizjologicznej ma kluczowe znaczenie dla jej wydajności.
Zatem stabilność sieci fizjologicznej (zdrowie) może być osłabiona przez wprowadzenie fragmentów aktywnego kodu genetycznego (instrukcje biologiczne), jak te zawarte w szczepionkach mRNA.
Wyjaśnia to analogia. Nieobce są nam sieci komputerowe. Bardzo powszechnym szkieletem większości systemów komercyjnych jest firma Microsoft. Każdy komputer zawiera system Microsoft, a sieć działa również pod jego systemem. System jest obsługiwany przez kod komputerowy – zestaw złożonych instrukcji napisanych przez Microsoft. Poszczególne komputery mogą wykonywać samodzielne zadania i komunikować się z innymi komputerami, aby organizacja działała płynnie.
Można to porównać do naszej fizjologii. W ciele jest wiele układów: układ odpornościowy, układ krążenia, układ trawienny, układ limbiczny, mechanizmy homeostatyczne, struktura mięśniowo-szkieletowa, sieci neuronowe i tak dalej. Pełnią pozornie samodzielne funkcje, ale wszystkie działają w oparciu o ten sam kod genetyczny zawarty w naszym DNA i komunikują się ze sobą podczas procesu utrzymywania zdrowia.
Wracając do naszej analogii: pracownicy biurowi czasami wysyłają sobie nawzajem wiadomości pełne błędów ortograficznych, ale nie szkodzi to sieci. Jeśli jednak wirus komputerowy napisany kodem zostanie wysłany przez jeden komputer, może przeciążyć i zawiesić działanie sieci, ponieważ wpływa na system operacyjny. Niektóre sieci są chronione przez dobre zapory, a inne są podatne na ataki. Szczepionka Covid wprowadza do naszej fizjologii sekwencję informacji zapisanych w kodzie genetycznym. Nic dziwnego, że może on wywołać tak szeroki zakres negatywnych skutków, z których niektóre są tak poważne, że przypominają awarię sieci komputerowej.
Niektóre osoby mają silny układ odpornościowy i są słabo dotknięte, inne doświadczają problemów w jednym lub innych układach. Fakt, że sekwencja obcego kodu została wprowadzona do fizjologii, stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, ryzyko, z którym osoby zajmujące się terapią genową są bardzo dobrze znane. Niezwykle szeroki zakres działań niepożądanych ujawnionych w dokumencie firmy Pfizer jest fizjologiczną sygnaturą ogólnej awarii systemu kontroli, awarii ogólnej integracji i funkcji organizmu. Nie można sugerować inaczej. Dlatego eksperci w dziedzinie genomiki, nawet gdy to teraz piszę, zastanawiają się nad fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi działania i bezpieczeństwa szczepionek mRNA. Zachęcają również do ostrożności.
Conclusion

The NZ government agreed commercial terms with a single company for vaccine supply. It is possible that vital information was withheld. The public was kept in ignorance of known risks. This has divided our society and undermined our fundamental Kiwi tolerance on the basis of not only incomplete but misleading safety data. The government is asleep at the wheel. Knowing full well that safety trials were incomplete, the government apparently accepted information supplied by multinational commercial interests at face value. This should be a ‘never again’ moment. There are huge lessons to be learned and an apology owed to the whole population. The provisions of the NZ BIll of Rights should be given constitutional status. The vaccine mandates should be withdrawn and those affected by them compensated. The proposed vaccination of 5 -11 year olds should be stopped.

Wniosek

Rząd nowozelandzki uzgodnił warunki handlowe z jedną firmą na dostawy szczepionek. Możliwe, że ważne informacje zostały utajnione. Opinia publiczna była utrzymywana w nieświadomości znanych zagrożeń. To podzieliło nasze społeczeństwo i podważyło naszą podstawową tolerancję dla Nowozelandczyków na podstawie nie tylko niepełnych, ale i wprowadzających w błąd danych dotyczących bezpieczeństwa. Rząd śpi za kierownicą. Wiedząc doskonale, że próby bezpieczeństwa są niekompletne, rząd najwyraźniej zaakceptował informacje dostarczone przez międzynarodowe korporacje handlowe za dobrą monetę. To powinien być moment „nigdy więcej”. Jest wiele lekcji do wyciągnięcia i przeprosiny należne całej populacji. Postanowieniom NZ Praw powinien nadać status konstytucyjny. Nakazy szczepień powinny zostać wycofane, a osobom nimi dotkniętymi należy przyznać rekompensaty. Proponowane szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat powinno zostać przerwane.

You can purchase a copy of Guy’s book ‘Your DNA Diet: Leveraging the Power of Consciousness To Heal Ourselves and Our World. An Ayurvedic Blueprint For Health and Wellness’ from Amazon.com.

źródło: https://dailytelegraph.co.nz/news/pfizer-document-concedes-that-there-is-a-large-increase-in-types-of-adverse-event-reaction-to-its-vaccine/

2. Jerzy Zięba – Co nowego w Nowym Roku?

https://vk.com/video-201956532_456240751

3. Ator: Przepowiednie  Analiza – Napisał Do Mnie „Jeden z Nich” Ujawnił OSTATECZNY CEL „Tego Wszystkiego”

https://www.youtube.com/watch?v=8AnC3VG53CY

 

► Pierwszy List ► https://youtu.be/LGFNaVLHmA0

► Drugi List ► https://youtu.be/CjitUOOD-Qo

► Trzeci List (o Polskim Ładzie) ► https://youtu.be/1Gznb5CBhtc

► Czwarty List (Cel Wywołania Wzrostu Cen) ► https://youtu.be/OP2iXuNQNvQ

► Cała Seria ► https://www.youtube.com/playlist?list…

► Fanpage z Teoriami ► https://www.facebook.com/SpiskoweTeor…

► Instagram Atora ► https://www.instagram.com/ator_official/

► Ator na Twitterze ► https://twitter.com/KrzysztofAtor

► Fanpage ► https://www.facebook.com/Wideoprezent… + https://www.facebook.com/AtorOficjal

► Grupa Facebook ► https://www.facebook.com/groups/92310…

4. Strajk.eu/ WM: Chwała chuliganom!

W cieniu afery podsłuchowej niemal niezauważenie przeszła publikacja „Gazety Wyborczej”, opisująca kulisy zatrzymania działaczy związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Było to jesienią zeszłego roku, gdy skala protestów kobiet jeszcze przerażała władzę i skłaniała do gwałtownych ruchów. Aktywistów zakuto w kajdanki, rzucono na ziemię i na kilka godzin przewieziono na komisariat, gdy jechali na demonstrację z Poznania do Warszawy. Zapadł już w tej sprawie wyrok sądu: zatrzymanie było bezpodstawne i bezprawne. Nie oznacza to, że ktokolwiek za to odpowiedział – jak opisał Piotr Żytnicki, prokurator, która miała zdecydować o ściganiu policjantów, uznała, że co najwyżej… pomieszali procedury. Być może, napisała, zaistniało wykroczenie dyscyplinarne, na ścianie którego jest już zresztą za późno, ale nie przestępstwo.

https://youtu.be/M4IAJ6Qstso

Wstawianie się za obrońcami praw pracowniczych nie leży w naturze czołowych polskich wolnych publicystów. Mamy w głównym nurcie albo media mocno prawicowe, albo mocno neoliberalne – nic więc zatem dziwnego, że historia poznańskich związkowców przemknęła tylko przez informacyjny widnokrąg i przepadła. Zanim odbiorcy mieli szansę się zastanowić, co z niej dla nas wszystkich wynika.

A okazuje się, że mamy policję bezkarną, często tak brutalną, jak dyletancką. Jak wynika z materiałów policyjnych, które otrzymała prokurator Natalia Zajączkowska – ta, która ostatecznie uznała, że nikogo ścigać nie będzie – funkcjonariusze przed pokojowym marszem kobiet w stolicy szykowali się na najazd radykałów. Z pieczołowicie zebranych ustaleń operacyjnych wynikać miało, że do Warszawy zjadą bojówkarze Antify, niemieccy, francuscy i czescy.

Doprawdy, zabrakło tylko, by polska policja znalazła odpowiedź na krążące po mediach społecznościowych w różnych wariantach pytanie: kto jest prezydentem Antify?

Z drugiej strony, operacyjnym udało się posiąść inną cenną wiedzę: o organizacji Anfis, neonazistach specjalizujących się w niszczeniu kościołów. Grupie tak tajnej, że nikt poza polską policją o niej nie słyszał. Nic dziwnego, że wobec zdemaskowania ostatecznie w Warszawie się nie pokazali. Ale może jeszcze wpadną – jeśli zostawią te kościoły w spokoju, a poprzestaną na samym neofaszyzmie, znajdzie się dla nich miejsce na kolejnych edycjach Marszu Niepodległości.

A teraz poważnie. Ludzie, którzy w oparciu o tak błyskotliwe ustalenia tworzyli plan całej operacji, mają się świetnie. Dowodzący całością Paweł Dobrodziej dostał awans na zastępcę komendanta głównego policji. Za to my, obywatele, nauczyliśmy się lub przypomnieliśmy sobie, że policja może nas bić pałkami teleskopowymi, łamać nam ręce, rozpędzać nasze spontaniczne zgromadzenia pod byle pretekstem, trzymać nas w kotłach albo na komisariatach. Nie powinniśmy być więc nadmiernie zdziwieni, jeśli w razie nowej fali niezadowolenia potraktują nas tak, jak teraz traktuje się migrantów na granicy: gazem łzawiącym i armatką wodną. Bo niby dlaczego nie? Kto im zabroni? Nawet jeśli obywateli, którzy także wtedy staną murem za polskim mundurem, będzie zapewne dość.

A działaczom i działaczkom Inicjatywy Pracowniczej – oprócz zasądzonej już rekompensaty finansowej – należą się gratulacje.

Najwyraźniej ich działalność w obronie pracowników Amazona, żłobianek, ochroniarzy, kolejarzy czy robotników z zakładów w całej Polsce stworzyła już wokół nich określoną reputację. Skoro ich związek zawodowy uznano za chuliganów, radykałów i wichrzycieli, którzy za żadne skarby nie mogą zabrać głosu podczas wielkiej demonstracji w stolicy, znaczy to, że w jakimś stopniu nasze arcynarodowe władze i ich wierne służby się ich obawiają. A to mało która lewicowa organizacja w Polsce może o sobie powiedzieć i trudno o lepszy dowód naszej lewicowej słabości (niechby i powoli, lecz stanowczo zbyt powoli przełamywanej). Jeszcze raz więc – hańba policji i chwała chuliganom z transparentem Socjalnego Kongresu Kobiet w bagażniku. Jedni i drudzy nieustannie nam przypominają, że jeśli sami się nie zorganizujemy, to nie dostaniemy za darmo ani praw obywatelskich, ani praw pracowniczych, ani minimum godnego traktowania. Czas wyciągać wnioski.

Autorstwo: Małgorzata Kulbaczewska-Figat
Źródło: Strajk.eu

Podziel się!