OEC: Bear dancers (Niedźwiedzi tancerze)

Bear dancers

A troupe of bears from Asău village performs in central Comăneşti during the town’s annual Bear Parade and Competition. December 30, 2014. Comăneşti town, Bacău county, Romania.

Romanian bear dancers…At the end of the year, boys and men in eastern Romania put on heavy bear costumes, often made of real fur, and dance through the streets of towns and villages…

Rumuńscy tancerze niedźwiedzi…Pod koniec roku chłopcy i mężczyźni we wschodniej Rumunii zakładają ciężkie kostiumy niedźwiedzi, często z prawdziwego futra, i tańczą idąc ulicami miast i wsi…

They dance to the rhythm of drums. In the end a ritual scene is performed in which the bear collapses because a demon is inside him. The „Gypsy” comes with a knife and bleeds the bear, lets the demon out and the bear gets resurrected. You can watch a documentary about this ritual here:

Tańczą w rytm bębnów. Na koniec odgrywana jest scena rytualna, w której niedźwiedź upada, ponieważ jest w nim demon. „Cygan” przychodzi z nożem i wykrwawia niedźwiedzia, wypuszcza demona i niedźwiedź zostaje wskrzeszony. Film dokumentalny o tym rytuale można obejrzeć tutaj:

[Moja uwaga. To nie demon siedzi w niedźwiedziu lub kozie tylko jego duch-dusza niedźwiedzia / kozy. Niedźwiedź jest zabijany, a jego duch- dusza odlatuje na Welę (w Prawię, w Zaświaty.) CB]

https://youtu.be/sHm5dN5QnhA

In some versions of the tradition, the bear, the Gypsy and the drummers also go from house to house in the village, singing and dancing to ward off evil and bring good luck…

W niektórych wersjach tradycji niedźwiedź, Cygan i bębniarze również chodzą od domu do domu we wsi, śpiewając i tańcząc, aby odpędzić zło i przynieść szczęście…

[Obrzędy świąt słowiańskich zawsze mają za zadanie przynieść szczęście w danej części roku, w działaniach danego okresu i odpędzić „zło” CB]

Officially „It’s thought that the tradition of dancing bears originated many centuries ago among the Roma who would visit villages just before New Year with real bears on leashes to dance and chase away bad spirits from the outgoing year„…

Oficjalnie „Uważa się, że tradycja tańczących niedźwiedzi zrodziła się wiele wieków temu wśród Romów, którzy tuż przed Nowym Rokiem odwiedzali wioski z prawdziwymi niedźwiedziami na smyczy, aby tańczyć i odpędzać złe duchy z minionego roku”…

I can see why people would think that this ritual could have Roma origin…Roma’s with their dancing bears were until recently a common scene in Eastern Europe…

Rozumiem, dlaczego ludzie myśleli, że ten rytuał może mieć romskie pochodzenie… Romowie z tańczącymi niedźwiedziami do niedawna byli powszechną obrazkiem w Europie Wschodniej…

[To naprawdę fascynujące jak Goran dochodzi zupełnie inną drogą niż ja do tego samego. Ja także rozumiem, ale w tym miejscu muszę nawiązać do tego kto faktycznie wodził żywe niedźwiedzie zimą w czasach archaicznych, kiedy Romom Europejskim nie śniło się jeszcze przybyć do Europy z Indii – Był to szaman, albo grupa szamanów, żerców, guślarzy.  Z Syberii znamy tradycyjny podział na szamanów górnych i dolnych – Szamani Ptasi są górni, a Szamani Niedźwiedzi – dolni. Pierwszych wolno było pogrzebać po śmierci tylko w koronie drzew, a drugich zakopywano w ziemi lub jaskini. I tutaj w orszaku mamy Bociana, Kozę i Niedźwiedzia. Dokładną analizę i układ tych orszaków zimowych znajdziecie w Księdze Tanów, w Tanach Zapustu, Niebieskim i Rozpustu. CB] 

I wrote about this in my post about St Gallen and the bear

Pisałam o tym w moim poście o St Gallen i niedźwiedziu..

The thing is, at the end of the Solar Year, we also find Dancing bears in Slavic countries of Eastern Europe…But there, the bear is not dancing alone. He is dancing with a goat and a stork…

Rzecz w tym, że pod koniec Roku Słonecznego również w słowiańskich krajach Europy Wschodniej spotykamy tańczące niedźwiedzie… Ale tam niedźwiedź nie tańczy sam. Tańczy z kozą i bocianem…

In Slavic countries however the bear is not the main character in this ritual dance…The goat is…The dancing goat…

Jednak w krajach słowiańskich niedźwiedź nie jest głównym bohaterem tego rytualnego tańca… Jest nim Koza… Tańcząca koza…

[Tutaj muszę powiedzieć że to zależy od miesiąca czyli od tego czy są to tany styczniowe czy późniejsze lutowe, bo tany Zimy po Zimowym Przesileniu są rozłożone na trzy okresy świateczne, a w każdym z nich inne zwierzę jest bohaterem, który umiera i odradza się – co naśladuje w pełnej zgodności przedstawiony tutaj przez Gorana Pavlovica cykl. Jest to sprawa nieco bardziej skomplikowana, którą wyjaśnia Księga Tanów. CB.]

Which also gets killed, bled and then resurrected…I talked about this in my post „Krampus„…

Koza, która również zostaje zabita, wykrwawiona, a następnie wskrzeszona… Mówiłem o tym w moim poście „Krampus”…

The goat is the most common symbol for winter in Eurasia…

Koza jest najczęstszym symbolem zimy w Eurazji…

I talked about the symbols of the seasons in my post „Symbols of the seasons” 🙂 The reason why goat is the symbol of winter, is because ibex goats start their mating season at the beginning of winter…End of October beginning of November…This is marked by wild goat fights…

O symbolach pór roku pisałam w poście „Symbole pór roku” 🙂 Powodem, dla którego kozy / kozice są symbolem zimy, jest to, że kozice rozpoczynają okres godowy na początku zimy… Koniec października początek listopada …To jest naznaczone walkami dzikich kóz…

[Znów sie wtrącam. Symbolem zimy i kończącej sie zimy jest Kozica Górska i Świstak oraz Tan Kozy ze świstawkami (imitującymi gwizd świstaków). Tak kozice górskie jak świstaki występują od dziesiatków tysiecy lat w Europie (od wycofania sie Lodowca) wyłącznie w Alpach i Tatrach – i tylko te dwa obszary mogą być tak źródłem Zodiaku-Zowijaku jak i symbolizowanej poprzez obrzęd z Tanem Kozicy Zimy i Wiosny. To opracowanie tematu przez gorana jest znów bezcenne jako dowód słuszności odtworzonej przeze mnie w Księdze Tanów, czyli obrzędów i danin (żertw) Filozofii Przyrody. CB]

I talked about this in my post „Goat„…

Mówiłem o tym w poście „Koza”…

In Eastern Mediterranean, Middle East, Central Asia, Mesopotamia…wild goat mating season coincided with the beginning of the rain season which was source of life in those dry areas…Which made the wild goat symbol of rain, life, resurrecting nature…I talked about this in many of my posts, including „Pan, the goat of rain„…

We wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Mezopotamii… sezon godowy dzikich kóz zbiegł się z początkiem pory deszczowej, która była źródłem życia na tych suchych obszarach… Co uczyniło dzikie kozy symbolem deszczu, życia, zmartwychwstania przyrody… mówiłem o tym w wielu moich postach, m.in. „Pan, koza deszcz”…

But in continental Europe, winter brought by the dancing wild goats wasn’t the season of life…It was the season of death by cold…Which is why in Europe goat became symbol of winter cold…Cold which can bite your fingers and ears and nose off…

Ale w Europie kontynentalnej zima przywieziona przez tańczące dzikie kozy nie była porą życia… Była to pora śmierci przez zimno… Dlatego w Europie koza stała się symbolem zimowego chłodu… Zimno, które może odgryź palce, uszy i nos…

I talked about this in my post „Tanngnjostr and Tanngrisnir„…

Mówiłem o tym w moim poście „Tanngnjostr i Tanngrisnir”…

Because in continental Europe nature dies at the beginning of winter, and gets resurrected at the end of winter, and because winter is the season of the goat, the goat has to die, so nature can get resurrected…

Ponieważ w Europie kontynentalnej przyroda umiera na początku zimy i zmartwychwstaje pod koniec zimy, a ponieważ zima to pora kozic i Koziorożca, koza musi umrzeć, aby natura mogła zmartwychwstać…

Here we see the hunter armed with a bow and arrow hunting the goat in the above winter ritual from Ukraine…

Tutaj widzimy myśliwego uzbrojonego w łuk i strzałę polującego na kozę w powyższym zimowym rytuale z Ukrainy…

The same scene is described in the Slovenian legend about Zlatorog (Gold horn): Hunter kills the goat from whose blood grows magic flower…

Ta sama scena jest opisana w słoweńskiej legendzie o Zlatorogu (Złoty róg): Łowca zabija kozę, z której krwi wyrasta magiczny kwiat…

And this is exactly what is depicted by the winter zodiac: Sagittarius (hunter) kills Capricorn (goat)  from whose blood Aquarius (snow melt) brings Spring (rebirth of nature)….

I dokładnie to przedstawia zimowy zodiak: Strzelec (myśliwy) zabija Koziorożca (kozę), z którego krwi Wodnik (topienie się śniegu) przynosi Wiosnę (odrodzenie natury)…

[Jak widzicie – występuje tutaj całkowita spójność obrzędowa w całej Słowiańszczyźnie północnej i południowej, ale i mitologiczna, bo obrzęd jest tylko ilustracją, odbiciem i powtórzeniem na Ziemi tego co dzieje się w Prawi (między Bogami-Siłami Przyrody) i manifestuje wsie jednocześnie w gwiazdozbiorach na niebie. CB]

Anyway back to the dancing bears…In Slavic end of Solar Year ritual dances, the bear and stork are accompanying the dancing, dying and resurrecting goat, because they are also in a way, dying and resurrecting…

Zresztą wracając do tańczących niedźwiedzi… W słowiańskich rytualnych tańcach końca roku słonecznego niedźwiedź i bocian towarzyszą tańczącej, umierającej i wskrzeszającej kozie, bo też w pewnym sensie umierają i zmartwychwstają…

[Umierają dosłownie w rytuale, bo faktycznie symbolizują sobą nastanie zimy – tak jak pisze autor – każde z nich umiera w kolejnym rytuale osobnych Wielkich Tanów. Są to Wielki Tan Zapustów – 20-26 stycznia, Tan Niebieski – 31 stycznia –  6 lutego i Wielki Tan Rozpustu-Odnawienia (Wielki Luty) – 20-26 luty. CB]

In the past people didn’t know what happens with the migratory birds in the autumn…Slavs believed that migratory birds went with the sun to the land of the dead…

Dawniej ludzie nie wiedzieli, co dzieje się z ptakami wędrownymi jesienią…Słowianie wierzyli, że ptaki wędrowne wędrowały wraz ze słońcem do krainy zmarłych…

 

I talked about this in my post „Nav„…

Mówiłem o tym w moim poście „Nav”…

Slavs also believed that on their return from the land of the dead, in the spring, the migratory birds brought souls that are ready to be reborn…Sounds suspiciously like „storks bringing babies”???

Słowianie wierzyli też, że wracając z krainy zmarłych, wiosną ptaki wędrowne przywozioły dusze gotowe do odrodzenia… Brzmi podejrzanie jak „bociany przynoszące dzieci”???

[Trafiony – zatopiony – SETKA!!! CB]

So storks „died” (went to the otherworld taking with them the souls of the recently deceased) at the end of autumn, when nature died too. And were „resurrected” (came back from the otherworld bringing with them the souls of then future children) when nature was resurrected too…

Tak więc bociany „umarły” (wyleciały w zaświaty zabierając ze sobą dusze niedawno zmarłych) pod koniec jesieni, kiedy umarła też Przyroda. I zostały „wskrzeszone” (powróciły z zaświatów, przynosząc ze sobą dusze ówczesnych przyszłych dzieci), gdy zmartwychwstała także Przyroda…

Now finally back to bears 🙂 The bear disappears at the end of autumn (goes to hibernation, goes underground, to the underworld) where it spends the winter…It comes out of hibernation, underground, underworld at the beginning of spring…With the cubs…

Teraz w końcu wracamy do niedźwiedzi 🙂 Niedźwiedź znika pod koniec jesieni (przechodzi w stan hibernacji, schodzi pod ziemię, do podziemi, w Zaświaty), gdzie spędza zimę… W hibernacji, w podziemiu, w jaskimi, gawrze do początku wiosny. ..Z młodymi…

Back to the Romanian bear ritual again:

Wracając do rumuńskiego rytuału niedźwiedzia:

Bear dances (spring, summer, autumn)

Bear collapses because a demon is inside him (beginning of winter)

Bear is killed and bled to let the demon out (winter, hibernation-death)

Bear gets resurrected and dances again (spring, summer…)

Tańczący niedźwiedź (wiosna, lato, jesień)

Niedźwiedź upada, ponieważ jest w nim demon (początek zimy)

Niedźwiedź zostaje zabity i wykrwawiony, aby wypuścić demona (zima, hibernacja-śmierć)

Niedźwiedź zmartwychwstaje i tańczy ponownie (wiosna, lato…)

This is just another version of the same death – resurrection of nature ritual, part of the same Old European belief system which was built around European climate…And which was populated by animal symbols, basically animal calendar markers based on animal behavior in Europe…

To tylko kolejna wersja tej samej śmierci – rytuału zmartwychwstania natury, będącego częścią tego samego staroeuropejskiego systemu wierzeń, który został zbudowany wokół europejskiego klimatu… I który został zaludniony przez symbole zwierzęce, zasadniczo znaczniki kalendarza zwierząt oparte na zachowaniu zwierząt w Europie …

Bear wandering about in the middle of winter is an unlikely site as bears only dance (are active) during warm part of the year: spring, summer, autumn…

Niedźwiedź wędrujący w środku zimy to mało prawdopodobne sprawa, ponieważ niedźwiedzie tańczą (są aktywne) tylko w ciepłych porach roku: wiosną, latem, jesienią…

So a bear dancing in the middle of winter is a magic ritual designed to summon spring…

Tak więc niedźwiedź tańczący w środku zimy to magiczny rytuał mający na celu przywołanie wiosny…

The only bears not in hibernation (the underworld) in the middle of winter were bears owned by the Gipsy bear tamers…Enterprising Gipsies would not miss the chance to earn some money (food, drink) by taking their bears from house to house and performing the „real” bear dance…

Jedynymi niedźwiedziami, które nie były w stanie hibernacji (w Zaświatach) w środku zimy, były niedźwiedzie należące do cygańskich poskramiaczy niedźwiedzi… Przedsiębiorczy Cyganie nie przegapiliby szansy na zarobienie pieniędzy (jedzenie, picie) zabierając swoje niedźwiedzie od domu do domu i wykonując „prawdziwy” taniec niedźwiedzia…

[Jeszcze raz uwaga, że Cyganie vel Romowie pochodzą z gałęzi Hinduskiej , bardzo młodej halpogrupy Y-DNA, średniowiecznej, a więc w starożytności nie było ich w Europie, a to wprost wskazuje na szamanów, żerców jako tych którzy wodzili niedźwiedzie (szamani dolni) i kozice (szmani średni, górscy, guru-góryci) i bociany (szamani wysocy, niebiescy) w czasach nawiązujących do Epoki Lodowcowej w Europie!!!  To bardzo ważne odkrycie i chwała Goranowi Pavlovicowi za wskazanie na Cyganów-Romów!!! CB].

So Romanian dancing bears and Slavic dancing bears are not something that had to be an imitation of Gipsy dancing bears…Could actually be the other way round…

Więc rumuńskie tańczące niedźwiedzie i słowiańskie tańczące niedźwiedzie to nie coś, co musiało być imitacją tańczących niedźwiedzi cygańskich… Mogłoby być na odwrót…

[100%!!! CB]

For those wondering what the hell am I talking about when I say „animal calendar markers” have a look at articles linked from this jump page

Dla tych, którzy zastanawiają się, o czym do diabła mówię, kiedy mówię o „znacznikach kalendarza zwierząt”, spójrz na artykuły, do których linki znajdują się na tej stronie do skoku…

For Europe, start with zodiac animal symbols which all mark part of the year when the animals used as symbols either mate or give birth…

W Europie zacznij od symboli zodiaku, które oznaczają część roku, w której zwierzęta używane jako symbole albo łączą się w pary, albo rodzą…

BTW, the oldest example of a zodiac circle, as we know it today, was found in Croatia, in Nakovana cave….

BTW, najstarszy przykład kręgu zodiaku, jaki znamy dzisiaj, został znaleziony w Chorwacji, w jaskini Nakovana….

źródło: http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/06/bear-dancers.html

Podziel się!