OEC: Goran Pavlovic – Katun

Katun

Orlovačko jezero, Zelengora, Bosnia. Highland pastures like these were in the past used by shepherds to graze their flocks during summer months.

Orlovačko jezero, Zelengora, Bośnia. Pastwiska górskie, takie jak te, były w przeszłości wykorzystywane przez pasterzy do wypasu stad w miesiącach letnich.

During the summer shepherds lived in camps called „katun” in shacks which had stone base, wooden log cabin or double and wattle walls and roofs either constructed from wooden panels or thatch.

Latem pasterze mieszkali w obozach zwanych „katunami” w szałasach, które miały kamienną podstawę, drewnianą chatę z bali lub podwójne i plecione ściany i dachy zbudowane z drewnianych paneli lub strzechy.

This is another „katun” shepherd summer camp from Bosnia. This one is next to the Prokoško Lake under Vranica Mountain. Apparently these and many other katun huts are now rented to hikers…

To kolejny letni obóz pasterski „katun” z Bośni. Ten znajduje się obok jeziora Prokoško pod górą Vranica. Najwyraźniej te i wiele innych chat katun jest teraz wynajmowanych turystom ..

Flocks were moved to the highland pastures around Djudjevdan (St George’s day, beginning of May, beginning of summer) and were moved down from the highlands around Mitrovdan (St Demetrios day, beginning of November, beginning of winter). These two dates separated the Solar year into two parts: White part (summer) between Djurdjevdan and Mitrovdan and Black part (Winter) between Mitrovdan and Djurdjevdan. This is the same year division also found in Gaelic calendar…

Stada zostały przeniesione na pastwiska górskie wokół Djurdjevdan (dzień św. Jerzego, początek maja, początek lata) i zostały przeniesione z wyżyn około Mitrovdanu (dzień św. Dymitra, początek listopada, początek zimy). Te dwie daty podzieliły rok słoneczny na dwie części: część białą (lato) między Djurdjevdan i Mitrovdan oraz część czarną (zima) między Mitrovdan i Djurdjevdan. Jest to ten sam podział roku, który znajduje się również w kalendarzu gaelickim…

You can read about this calendar in my post „Two crosses

O tym kalendarzu możesz przeczytać w moim poście „Dwa krzyże”

This is a great recent picture of one of the „katun” shepherd summer huts from Montenegro. Incredible place…

To jest wspaniałe niedawne zdjęcie jednej z letnich chat pasterskich „katun” z Czarnogóry. Niesamowite miejsce…

 

Another, now abandoned „katun” shepherd summer hut from Montenegro. Kuči mountains, Montenegro.

Kolejna opuszczona już letnia chata pasterska „katun” z Czarnogóry. Góry Kuči, Czarnogóra.

In Serbia these shepherds huts are called bačija.

W Serbii te chaty pasterskie nazywane są bačija. [bacówki CB]

This is one of the bačija  shepherd huts from Rudno on mountain Golija in Serbia.
To jedna z pasterskich chat bačija z Rudna na górze Golija w Serbii.
Here is another one from mountain Kopaonik, Serbia
Oto kolejny z góry Kopaonik w Serbii

And another one from Pester highlands in Serbia
I jeszcze jeden z wyżyn Pester w Serbii
Podziel się!