1. wPolityce.pl: Lek uratuje świat przed koronawirusem? Naukowcy: Natychmiastowe globalne użycie iwermektyny zakończy pandemię; 2. wR24.pl: Na Seszelach po szczepieniach lockdown! Trzecia dawka Pfizera czeka? Dr Z. Hałat; 3. Szwecja odrzuca testy PCR jako diagnostyczne dla covid-19!

Szwecja odrzuca testy PCR jako diagnostyczne dla covid-19!

1. wPolityce.pl: Lek uratuje świat przed koronawirusem? Naukowcy: Natychmiastowe globalne użycie iwermektyny zakończy pandemię

 

Polska strona FLCCC która podaje sposoby leczenia między innymi iwermektyną:

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/04/FLCCC_Alliance-I-MASKplus-Protocol-POLSKI-Polish.pdf

i pdf: FLCCC_Alliance-I-MASKplus-Protocol-POLSKI-Polish

2. wR24.pl: Na Seszelach po szczepieniach lockdown! Trzecia dawka Pfizera czeka? Dr Z. Hałat

https://www.facebook.com/TelewizjawRealu24/videos/944005043082386

 

3. Szwecja odrzuca testy PCR jako diagnostyczne dla covid-19!

Opublikowano 8 maja 2021 r

A growing body of research indicates an unacceptable level of false positives (96% at 35 cycles and above) to make the PCR a reliable diagnostic tool for Covid.

Coraz więcej badań wskazuje na niedopuszczalny poziom fałszywie dodatnich wyników (96% przy 35 cyklach i więcej), co sprawia, że PCR jest zawodnym narzędziem diagnostycznym dla Covid-19.

Guidance on criteria for assessment of freedom from infection in covid-19

The Swedish Public Health Agency has developed national criteria for assessing freedom from infection in covid-19.

The PCR technology used in tests to detect viruses cannot distinguish between viruses capable of infecting cells and viruses that have been neutralized by the immune system and therefore these tests cannot be used to determine whether someone is contagious or not. RNA from viruses can often be detected for weeks (sometimes months) after the illness but does not mean that you are still contagious. There are also several scientific studies that suggest that the infectivity of covid-19 is greatest at the beginning of the disease period.

Wytyczne dotyczące kryteriów oceny braku infekcji u COVID-19

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego opracowała krajowe kryteria oceny braku infekcji w COVID-19.

Technologia PCR stosowana w testach do wykrywania wirusów nie jest w stanie rozróżnić między wirusami zdolnymi do infekowania komórek a wirusami, które zostały zneutralizowane przez układ odpornościowy, dlatego testy te nie mogą służyć do określenia, czy ktoś jest zakażający, czy nie. RNA z wirusów często można wykryć przez tygodnie (czasami miesiące) po chorobie, ale nie oznacza to, że nadal jesteś zakażony. Istnieje również kilka badań naukowych, które sugerują, że zakaźność COVID-19 jest największa na początku okresu choroby.

The recommended criteria for assessing freedom from infection are therefore based on stable clinical improvement with freedom from fever for at least two days and that at least seven days have passed since the onset of symptoms. For those who have had more pronounced symptoms, at least 14 days after the illness and for the very sickest, individual assessment by the treating doctor.

The criteria have been developed in collaboration with representatives of the specialty associations in infectious disease medicine, clinical microbiology, hygiene and infection control. These have most recently been discussed in the group at a meeting on 19 April 2021 due to the new virus variants. The assessment was then that no update was needed. The recommendations will be updated as new knowledge about covid-19 infectivity is added.

Related reading

Guidance for the use of antigen tests in covid-19

  • Author: Public Health Agency
  • Published: July 21, 2020
  • Updated: November 30, 2020
  • Article number : 20110

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

 

Zalecane kryteria oceny braku infekcji opierają się zatem na stabilnej poprawie klinicznej z brakiem gorączki przez co najmniej dwa dni oraz że minęło co najmniej siedem dni od wystąpienia objawów. Dla tych, którzy mieli bardziej nasilone objawy, co najmniej 14 dni po chorobie, a dla najbardziej chorych, indywidualna ocena przez lekarza prowadzącego. Kryteria zostały opracowane we współpracy z przedstawicielami stowarzyszeń specjalizujących się w medycynie chorób zakaźnych, mikrobiologii klinicznej, higienie i kontroli zakażeń. Zostały one ostatnio omówione w grupie na spotkaniu 19 kwietnia 2021 r. z powodu nowych wariantów wirusa. Oceniono wówczas, że aktualizacja nie jest potrzebna. Zalecenia zostaną zaktualizowane w miarę dodawania nowej wiedzy na temat zakaźności COVID-19.

Powiązane czytanie

Wytyczne dotyczące stosowania testów antygenowych w COVID-19

Autor: Agencja Zdrowia Publicznego

Opublikowano: 21 lipca 2020 r

Aktualizacja: 30 listopada 2020 r

Numer artykułu: 20110

 

źródło: https://stuartbramhall.wordpress.com/2021/05/08/sweden-stops-pcr-tests-as-covid19-diagnosis/

https://truth11.com/2021/05/08/sweden-stops-pcr-tests-as-covid19-diagnosis/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

 

Podziel się!