OEC: Re’em

Re’em

Autor: Old European Culture tłumaczenie ©©Czesław Białczyński

 

A re’em, also reëm (Hebrew: רְאֵם), is an animal mentioned nine times in the Hebrew Bible. The Greek Old Testament (3rd-2nd c. BC) translated re’em as „unicorn” which stayed as the main translation of this word until the end of the 19th century…

Re’em, także reëm (hebr. רְאֵם), to zwierzę wymienione w Biblii hebrajskiej dziewięć razy. Grecki Stary Testament (III-II w p.n.e.) przetłumaczył re’em jako „jednorożec”, co pozostało głównym tłumaczeniem tego słowa do końca XIX wieku …

 

Then, in 1899, Johann Ulrich Duerst discovered that the word „re’em” it was based on the Akkadian cognate „rimu”, meaning „Auroch”, the Eurasian wild cattle…This has been „generally”  accepted today as the correct translation, „even among religious scholars” ….

Następnie, w 1899 roku, Johann Ulrich Duerst odkrył, że słowo „re’em” jest oparte na akadyjskim pokrewnym „rimu”, oznaczającym „Auroch”, czyli dzikie bydło euroazjatyckie… To zostało „ogólnie”  przyjęte jako poprawne tłumaczenie, „nawet wśród uczonych religijnych”  ….

 

Now, I would like here to talk about the folklore related to re’em. Which is really interesting as it is directly based on the ancient Hebrew solar cult from the time of the First Temple…You can find more about this cult in my post „Sun god from the First Temple”. Pic: Sun on the seal of the kingdom of Judah (739-687 BC)

Teraz chciałbym porozmawiać o folklorze związanym z re’em. To jest naprawdę interesujące, ponieważ jest on bezpośrednio oparty na starożytnym hebrajskim kulcie słonecznym z czasów Pierwszej Świątyni… Więcej o tym kulcie można znaleźć w moim poście „Bóg Słońca z Pierwszej Świątyni”. Rys .: Słońce na pieczęci królestwa Judy (739-687 p.n.e.)

Re’em in folklore:

1. „The re’ems live at the opposite ends of the earth, one in the east, the other in the west” Solar symbolism?

Well yes…

Serbian riddle:

Q: „I slaughtered a bull behind one hill and the blood spurted from behind another”

A: Sun, setting in the west and rising in the east

Another example of the deep link between bull and sun in Serbian culture…And possibly an explanation why there are ever only two „re’em” animals…Sun rising in the east and setting in the wast? But why would „re’em” be the symbol of the sun? Read on…

2. „They meet only when they mate, after which the female kills the male”

Summer starts in Taurus, which is the time when Aurochs calving season starts…

Summer ends in Leo, which the time when Aurochs mating season starts…

You can read more about why Taurus is where it is on the Zodiac (Solar year) circle in my post „Ram and bull”…

Re’em w folklorze:

1. „Żyją na przeciwległych krańcach ziemi, jeden na wschodzie, drugi na zachodzie” Symbolika słoneczna?

No tak…

Zagadka serbska:

P: „Zarżnąłem byka za jednym wzgórzem, a krew trysnęła zza drugiego”

O: Słońce zachodzące na zachodzie i wschodzące na wschodzie

Kolejny przykład głębokiego związku między bykiem a słońcem w kulturze serbskiej… I być może wyjaśnienie, dlaczego istnieją tylko dwa zwierzęta „re’em”… Słońce wschodzące na wschodzie i zachodzące na zapadzie (pustkowiu)? Ale dlaczego „re’em” miałby być symbolem słońca? Czytaj…

2. „Spotykają się tylko wtedy, gdy się łączą, po czym samica zabija samca”

W Byku zaczyna się lato, kiedy zaczyna się sezon wycielenia żubra …

Lato kończy się w Lwie, kiedy zaczyna się sezon godowy żubrów …

Możesz przeczytać więcej o tym, dlaczego Byk jest tam, gdzie jest na kole Zodiaku (rok słoneczny) w moim poście „Baran i byk” …

Which is why Bull is the symbol of summer…

Dlatego Byk jest symbolem lata …

 

You can read more about the animal symbols of the seasons in my post about „Symbols of the seasons”…

By the way, summer ends during Auroch’s mating season…Bull (summer) dies during Auroch’s mating season…

3. „The female becomes pregnant…[At the end of her pregnancy] she cannot walk…and she survives only because her saliva waters the earth around her sufficiently to produce enough vegetation for her support”

Female aurochs gestation lasts 9 months…They are pregnant during autumn, winter and spring…During the cooler, wetter part of the year…Which is why cows are in many mythologies linked with clouds, rain, feminine…While bulls are linked with sun, masculine…

4. „Instead of giving birth, her stomach bursts open and she dies instantly. However, twins are born, one male and one female. They get up immediately and wander away, one to the east, one to the west”

This is here just so it is obvious that we aren’t talking about real animals

Finally here is the „interesting bit”:

Więcej o zwierzęcych symbolach pór roku przeczytasz w moim poście o „Symbolach pór roku” …

Nawiasem mówiąc, lato kończy się w okresie godowym żubra … Byk (lato) ginie w okresie godowym żubra …

3. „Samica zachodzi w ciążę … [pod koniec ciąży] nie może chodzić … i przeżywa tylko dlatego, że jej ślina podlewa ziemię wokół niej w stopniu wystarczającym, aby wyprodukować wystarczającą ilość roślinności, aby utrzymać ją”

Ciąża samicy tura trwa 9 miesięcy … Są w ciąży jesienią, zimą i wiosną … W chłodniejszych, bardziej wilgotnych porach roku … Dlatego krowy w wielu mitologiach kojarzą się z chmurami, deszczem, kobiecością … Podczas gdy byki są powiązane ze słońcem, męskie …

4. „Zamiast rodzić, jej żołądek pęka i natychmiast umiera. Jednak rodzą się bliźniaki, jeden mężczyzna i jedna kobieta. Natychmiast wstają i odchodzą, jeden na wschód, drugi na zachód”

To jest tutaj, aby było oczywiste, że nie mówimy o prawdziwych zwierzętach

Na koniec „interesujący fragment”:

So David, the guy who bought a threshing floor (used in the past as solar observatories), on which the First Temple was built (later denounced as a place where people worshiped sun) is minding his own business…

Pic: Threshing floor observatory how to…

Więc David, facet, który kupił klepisko (kiedyś używane jako obserwatoria słoneczne), na którym zbudowano Pierwszą Świątynię (później potępiono jako miejsce, w którym ludzie czcili słońce), pilnuje własnego interesu …

Fot: Obserwatorium klepiska jak …

You can read more about the link between the threshing floor and the First Temple in my post „Boaz and Jachin”…

When he happens to stumble upon a re’em (gigantic bull representing summer which starts at the beginning of May in Taurus-Bull) and mistakes it for a mountain (often used as a symbol for sun’s ascent and descent and used for solar cult celebrations)…

Więcej o związku między klepiskiem a Pierwszą Świątynią możesz przeczytać w moim poście „Boaz i Jachin” …

Kiedy zdarza mu się natknąć na re’em (gigantyczny byk przedstawiający lato, które zaczyna się na początku maja w Taurus-Bull) i pomyli go z górą (często używany jako symbol wschodzenia i zejścia słońca i używany do obchodów kultu słonecznego ) …

David starts climbing the mountain (the summer progresses). The „re’em” wakes up, looks at David and goes, WTF, and lifts David up on his gigantic horns (sun between the bull horns, sun above middle of a bull, summer solstice, when the sun reaches the highest point in the sky)…

David rozpoczyna wspinaczkę na górę (lato postępuje). „Re’em” budzi się, patrzy na Davida i odchodzi, WTF, i podnosi Davida na swoich gigantycznych rogach (słońce między rogami byka, słońce nad środkiem byka, przesilenie letnie, kiedy słońce osiąga najwyższy punkt na niebie)…

 

Summer continues…David prays…Lord sends lion (because the beginning of the mating season of the Eurasian lions starts (or most likely once started in Europe where lions lived until Iron Age) in August, in Leo, (as today it starts in Asia in September)…

Lato trwa … Dawid modli się … Pan posyła lwa (ponieważ początek okresu godowego lwów eurazjatyckich rozpoczyna się (lub najprawdopodobniej kiedyś zaczął się w Europie, gdzie lwy żyły do ​​epoki żelaza) w sierpniu, w Lwie (tak jak obecnie) zaczyna się w Azji we wrześniu) …

The „re’em”, the gigantic bull, bows down before the lion (because summer, symbolised by the bull, ends in Leo, which is why lion is the symbol of autumn)…Hence lion killing bull symbol which is literally everywhere in Eurasia and North Africa…

„Re’em”, gigantyczny byk, kłania się przed lwem (ponieważ lato, symbolizowane przez byka, kończy się na Lwie, dlatego lew jest symbolem jesieni) … Stąd symbol byka zabijającego lwa, który jest dosłownie wszędzie w Eurazji i Afryce Północnej …

 

Lion looks at David, goes „mmmmm” and licks it’s lips…David prays again…Lord sends deer (because the mating season of fallow deer, most common deer species in the middle east, starts in August, in Leo)…Lion goes off chasing deer (autumn progresses)…

Lew patrzy na Dawida, mówi „mmmmm” i oblizuje usta… Dawid znowu się modli… Pan posyła jelenia (ponieważ okres godowy danieli, najczęstszego gatunku jeleni na Bliskim Wschodzie, zaczyna się w sierpniu, w Lwie) … lew rusza w pogoń za jeleniem (jesień postępuje) …

You can read more about the fallow deer as an ancient solar calendar marker in my post about the „Entemena vase”…

David stays on the border between summer and autumn…A very peculiar point on the solar circle…The point where sky gods are worshiped…Like Elijah (allegedly old god, Helios???) whom Hebrews (allegedly) worshiped in the First Temple built by David…And whom Serbs also worshiped as Ilija Gromovnik (Elijah the Thunderer)

Anyway, interesting beast that „re’em”…

Więcej o danielu jako starożytnym znaczniku kalendarza słonecznego możesz przeczytać w moim poście o „Wazie Entemena” …

Dawid przebywa na granicy lata i jesieni … Bardzo osobliwy punkt na kręgu słonecznym … Miejsce, w którym czci się bogów nieba … Jak Eliasz (rzekomo stary bóg, Helios ???), którego Hebrajczycy (rzekomo) czczili w Pierwszej Świątyni zbudowanej przez Dawida … i którego Serbowie również czcili jako Iliję Gromovnika (Eliasz Gromowy)

W każdym razie ciekawa bestia, ten „re’em” …

 

źródło: Old European Culture

Podziel się!