OEC: Philistine Inscription from Ashkelon – Filistyńska inskrypcja z Aszkalonu

Philistine Inscription from Ashkelon

autor i źródło Old European Culture © © tłumaczenie Czesław Białczyński
The origin and the nature of the Philistines is now even more of an enigma. 
Pochodzenie i natura Filistynów są teraz jeszcze bardziej zagadką.
The recent Harvard Leon Levy Expedition excavations in the area of the port of Ashkelon recovered 18 jar handles and one inscribed ostracon made from local clay…
Podczas ostatnich wykopalisk Harvard Leon Levy Expedition w rejonie portu Aszkelon odkryto 18 uchwytów do dzbanów i jeden ostrakon z napisem wykonany z miejscowej gliny …

According to two researchers, Giancarlo T. Tomezzoli and Reinhardt S. Stein this inscription was written in Cipro-Minoan script. This is the table giving the characters from the inscription with most likely vocal values…
Według dwóch badaczy, Giancarlo T. Tomezzoli i Reinhardta S. Steina, napis ten został napisany pismem cypro-minojskim. To jest tabela ze znakami z napisu o najbardziej prawdopodobnych walorach wokalnych …
So far so good. 
Now the bad bit. Bad in a sense that it will take some explaining and I can’t wait to hear it. 
Jak na razie wszystko w porządku, ale teraz będzie najgorsze, złe w tym sensie że będzie wymagać wielu wyjaśnień i nie mogę się doczekać żeby je kiedyś usłyszeć. 
The proposed reading of the inscription is [L] *IUDI PADI PA WEDIMI, which according to the researchers is „Proto-Slavic inscription meaning ‚People, come and see'”…
Proponowana interpretacja napisu to [L] * IUDI PADI PA WEDIMI, co zdaniem badaczy oznacza  „Prasłowiański napis mówiący„ Ludzie, chodźcie i zobaczcie ”…
I would say that wedimi could also be „say to”, „teach”, „pass knowledge” which are all meaning of the word „ved” (wed) which means knowledge…In which case the meaning could be people „come to pass knowledge”…
Powiedziałbym, że wedimi może być również „powiedz, aby”, „uczyć”, „przekazać wiedzę”, co oznacza słowo „ved” (poślubić), co oznacza wiedzę… W takim przypadku znaczenie mogłoby być ludźmi „przyjdź przekazać wiedzę „…
Giancarlo Tomezzoli and Reinhardt S. Stein published their findings in „The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)
Giancarlo Tomezzoli i Reinhardt S. Stein opublikowali swoje odkrycia w „The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Izrael)”
We know that recent genetic data points to European origin of Philistines
So what the hell is going on? 
The researchers are not Slavic by the way, so their nationalistic bias is out of question I think…

Wiemy, że ostatnie dane genetyczne wskazują na europejskie pochodzenie Filistynów …

Więc co się do cholery dzieje?

Nawiasem mówiąc, badacze nie są Słowianami, więc myślę, że ich nacjonalistyczne nastawienie jest wykluczone …

Podziel się!