OEC: Neolithic seafarers – Neolityczni Żeglarze

Neolithic seafarers

autor i źródło: Old European Culture © –  © tłumaczenie Czesław Białczyński
This is Pelješac peninsula on Croatia’s Dalmatian coast. 
To półwysep Pelješac na wybrzeżu Dalmacji w Chorwacji.
In one of the caves near the tip of the peninsula, archaeologists have discovered prehistoric cultural deposits, about 4 meters thick, covering the entire local post-Mesolithic sequence…
W jednej z jaskiń w pobliżu krańca półwyspu archeolodzy odkryli prehistoryczne osady kulturowe o grubości około 4 metrów, obejmujące całą lokalną sekwencję postmezolityczną …

Eleven occupation phases and sub phases span 6,000 years, from the Early Neolithic to the Illyrian Iron Age…
Jedenaście faz i podfaz ludzkiego zagospodarowania obejmuje 6000 lat, od wczesnego neolitu do iliryjskiej epoki żelaza …
You can read about the lithic finds from Pelješac peninsula in the article „Lithic artifacts from nakovana (Pelješac): Continuity and change from early neolithic until the end of prehistory” by S. Forenbaher and Zlatko Perhoč
O znaleziskach łupanych z półwyspu Pelješac można przeczytać w artykule S. Forenbahera i Zlatko Perhoča „Łupane artefakty z nakovany (Pelješac): ciągłość i przemiana od wczesnego neolitu do końca prehistorii
Among many lithics found in the cave, a few were made from glossy and semi-translucent black obsidian…

Spośród wielu obiektów znalezionych w jaskini, kilka wykonano z błyszczącego i półprzezroczystego czarnego obsydianu …

 

The analysis of the obsidian has determined that it came from the Gabellotto Gorge area of the island of Lipari, just above Sicily…
Analiza obsydianu wykazała, że ​​pochodzi on z obszaru wąwozu Gabellotto na wyspie Lipari, tuż nad Sycylią …
 
This in itself is amazing…How the hell did Lipari obsidian end up on Pelješac in Neolithic??? But there is more…All other lithics from the cave were made of non local cherts…
To samo w sobie jest niesamowite … Jak, do diabła, obsydian Lipari trafił na Pelješac w neolicie ??? Ale to nie wszystko … Wszystkie inne ostrza z jaskini zostały wykonane z nielokalnych rogowców …
The analysis of the material showed that it came from the mines located in Gargano Peninsula in Apulia region.
Analiza materiału wykazała, że ​​pochodzi on z kopalni położonych na półwyspie Gargano w regionie Apulia.
Most of the blades were imported from Gargano as finished products…And it seems that the inhabitants of Southern Dalmatia continued acquiring chert tools from the Gargano peninsula for over five thousand years, from Early Neolithic until Late Bronze Age, if not even later. This is quite astonishing…It points to the existence of a highly developed lithic industry which produced enough stone tools for both local and oversees market….
Większość ostrzy została sprowadzona z Gargano jako gotowe produkty … I wydaje się, że mieszkańcy południowej Dalmacji przez ponad pięć tysięcy lat, od wczesnego neolitu do późnej epoki brązu, a nawet później, kupowali narzędzia z półwyspu Gargano. To dość zdumiewające … Wskazuje na istnienie wysoko rozwiniętego przemysłu kamieniarskiego, który wyprodukował wystarczającą ilość narzędzi kamiennych zarówno na rynek lokalny, jak i zagraniczny.
How were stone tools from Lipari and Gargano transported to Dalmatia? Everything points to a well established long running maritime trade route between Sicily, Apulia and Dalmatia…
W jaki sposób kamienne narzędzia z Lipari i Gargano zostały przetransportowane do Dalmacji? Wszystko wskazuje na dobrze ugruntowany, długo działający morski szlak handlowy między Sycylią, Apulią i Dalmacją …
Ernestine S. Elster from the University of California, Los Angeles talks about the possibility of the existence of a Neolithic „network of seamen and miners” in her article „Scaloria Cave: Found, Lost, and Found Again„, about Scaloria Cave located near the Gargano chert mines.
Ernestine S. Elster z University of California w Los Angeles mówi o możliwości istnienia neolitycznej „sieci żeglarzy i górników” w swoim artykule „Scaloria Cave: Found, Lost, and Found Again”, o jaskini Scaloria znajdującej się w pobliżu kopalni rogowca w Gargano.
She says that it was this „network” which „brought Gargano flint to Scaloria and the Tavoliere in Apulia and further afield, to the Adriatic Tremiti island of San Domino and the island of Hvar in Dalmatia”. We now know that this trade route went further south east to Pelješac peninsula…
How far south east did this trade network reach? Well at least as far south east as the source of the coarse impressed wares from the Early Greek Neolithic sites, which were found in Apulian Neolithic sites…

Mówi, że to ta „sieć” „dowioziła z Gargano flint do Scalorii i Tavoliere w Apulii i dalej, na adriatycką wyspę Tremiti San Domino i wyspę Hvar w Dalmacji”. Teraz wiemy, że ten szlak handlowy prowadził dalej na południowy wschód do półwyspu Pelješac …

Jak daleko na południowy wschód sięgała ta sieć handlowa? Cóż, przynajmniej tak daleko na południowy wschód, jak źródło gruboziarnistych wyrobów z wczesnego neolitu greckiego, które znaleziono w neolitycznych miejscach Apulii …

Who ran this maritime trade network during Neolithic and Chalcolithic? Who were these Neolithic seafarers? 
Kto kierował tą morską siecią handlową w neolicie i chalkolicie? Kim byli ci neolityczni marynarze?
Not everyone can make sea going vessels and not everyone can successfully sail these vessels across the sea and back…Both of these skills are highly complex and usually passed through families, clans, tribes which is why, by the time we end up in the Bronze Age, we have seafaring nations…
Nie każdy może budować statki morskie i nie każdy może z powodzeniem pływać tymi statkami przez morze i z powrotem … Obie te umiejętności są bardzo złożone i zwykle przekazywane przez rodziny, klany, plemiona, dlatego zanim skończyła się epoka epoka brązu, mamy narody żeglarzy ...
Whoever they were, their trading network covered not just the seas east of Sicily, but also the seas west of Sicily…
Kimkolwiek byli, ich sieć handlowa obejmowała nie tylko morza na wschód od Sycylii, ale także morza na zachód od Sycylii …
How do we know this? Because of the fact that at the same time when chert from Gargano and obsidian from Lipari were traded in Dalmatia, amber from Sicily was traded in Spain
Skąd to wiemy? Ze względu na to, że w tym samym czasie, gdy w Dalmacji handlowano czerem z Gargano i obsydianem z Lipari, bursztyn z Sycylii był sprzedawany w Hiszpanii …
Also in the article „Sardinian Obsidian Circulation and Early Maritime Navigation in the Neolithic as Shown Through Social Network Analysis” Kyle Freund and Zack Batist also talk about developed mining/seafaring network which produced and transported obsidian from Sardinia to Italy and France where it was exchanged („sold”???) for thousands of years, between the 6th and 4th millennium BC…
Również w artykule „Obieg Sardyńskiego obsydianu, a wczesna nawigacja morska w neolicie, jaką pokazano w analizach w sieciach społecznościowych” Kyle Freund i Zack Batist również mówią o rozwiniętej sieci górniczej / morskiej, która produkowała i transportowała obsydian z Sardynii do Włoch i Francji, gdzie był wymieniany („sprzedawany” ???) przez tysiące lat, między 6 a 4 tysiącleciem pne …
The same guys?
Ci sami faceci?
There is a high possibility that here we are talking about highly specialised mining and maritime trading societies who worked for profit…Although what they could have exchanged their stones and amber for is a big question…

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mówimy tutaj o wysoce wyspecjalizowanych towarzystwach górniczych i morskich, które pracowały dla zysku … Chociaż to, na co mogliby wymienić swoje kamienie i bursztyn, to duże pytanie …

What is really important is that here we now have a trade network which covered the North Mediterranean during Neolithic, Copper, Bronze and Iron age, connecting Balkans, Sicily and Iberia…And predating Phoenicians and Minoans by few thousand years…

Naprawdę ważne jest to, że mamy teraz sieć handlową, która obejmowała północną część Morza Śródziemnego w epoce neolitu, miedzi, brązu i żelaza, łącząc Bałkany, Sycylię i Iberię … I wyprzedzając Fenicjan i Minojów o kilka tysięcy lat …
In my series of articles about Montenegrine tumuli, I showed that archaeological finds from both Montenegro (just south of Pelješac peninsula) and Ireland, point at a strange link between Copper age Montenegro and Ireland, and indicate that the copper age could have been brought to Ireland by people who arrived there from Montenegro…
W mojej serii artykułów o czarnogórskich tumulusach pokazałem, że znaleziska archeologiczne zarówno z Czarnogóry (na południe od półwyspu Pelješac), jak i Irlandii wskazują na dziwne powiązanie między Czarnogórą a Irlandią z epoki miedzi i wskazuję, że epokę miedzi mogli wyeksportować do Irlandii ludzie, którzy przybyli tam z Czarnogóry …
And guess what: the Irish legends, which were first time written down during early medieval time, say that the first farmers, miners and metalworkers arrived to Ireland by sea from the Balkans, via Sicily and Iberia…

I wiecie co: legendy irlandzkie, spisane po raz pierwszy we wczesnym średniowieczu, mówią, że pierwsi rolnicy, górnicy i hutnicy przybyli do Irlandii drogą morską z Bałkanów, przez Sycylię i Iberię …

This voyage, according to the Irish Annals, took place during the 3rd millennium BC…Of course every historian and archaeologist in the world dismissed these legends as „pseudo history”…No one was able for such maritime voyage at that time…Hmmm…..

Ta podróż, zgodnie z Irish Annals, miała miejsce w III tysiącleciu pne … Oczywiście każdy historyk i archeolog na świecie odrzucił te legendy jako „pseudo historię” … Nikt nie był w stanie odbyć takiej morskiej podróży w tamtym czasie …Hmmm…..

 

 

Podziel się!