OEC: Jovanova struga (Struga Jawana / Jawi)

Jovanova struga (Struga Jawana / Jawi)

© Źródło/Autor Old European culture © tłumaczenie Cz. Białczyński, komentarz – Cz. Białczyński

Jovanova struga

I found this out today. On the day of the Winter Solstice, if the stars could be seen during daytime, the Sun would be seen as a brilliant star shining in the centre of the Milky Way. WOW! So cool…

Why this is so wow, is not just because of how beautiful this looks. It is also wow because at the precise moment when the Sun is „reborn”, it is aligned to the centre of the Milky Way, which in Serbia tradition is the path souls follow to reach heaven, the land of the dead.

Jovanova struga
Dowiedziałem się tego dzisiaj. W dniu przesilenia zimowego, gdyby gwiazdy były widoczne w ciągu dnia, Słońce byłoby postrzegane jako błyszcząca gwiazda świecąca w centrum Drogi Mlecznej. ŁAŁ! Ale fajnie…

Dlaczego tak jest, nie tylko ze względu na to, jak pięknie to wygląda. Jest to także wow, ponieważ dokładnie w momencie, gdy „odradza się” Słońce, jest ono dostosowane do centrum Drogi Mlecznej, która w tradycji Serbii jest ścieżką, którą dusze podążają, aby dotrzeć do nieba, krainy umarłych.

 

 

Did you know that the word galaxy comes from the Ancient Greek word γάλα (milk) + ίας (ending forming adjectives) = milky…

If we look at Eurasian languages, most of Eurasian people see our galaxy as „milky way”. After that, the most common names are:

1. various birds ways
2. river, fish ways

All these names are probably product of hunter gatherer and herding cultures.

Czy wiesz, że słowo „galaktyka” pochodzi od starożytnego greckiego słowa γάλα (mleko) + ίας (końcówka przymiotnikowa) = mleczny …

Jeśli spojrzymy na języki eurazjatyckie, większość mieszkańców Eurazji postrzega naszą galaktykę jako „Drogę mleczną”. Następnie najczęstsze nazwy to:

1. Inne Drogi  Ptaków (u nas Polaków i u Słowian Wschodnich Droga Ptasia lub Droga Skrzysta albo Droga Niebieska CB)
2. Rzeka, Droga Rybia

Wszystkie te nazwy są prawdopodobnie produktem łowców zbieraczy i kultur pasterskich.

But in Serbian tradition, the name for our galaxy is linked to straw, hay, grain. This name is probably product of grain farming culture…

In Serbian tradition our galaxy is known as „Kumova Slama” meaning „The Godfather’s hay”. No one really knows why…I mean, godfather was in the past pretty important figure in Serbian tradition. Godfather was not just a third parent, and someone who would take care of the child if anything happened to his parents, but also a spiritual parent of the child, someone who had responsibility for their soul…

But I think that the original expression was not „Kumova Slama” (The Godfather’s hay) but „Gumnova Slama” (Threshing floor hay).

Ale w tradycji serbskiej nazwa naszej galaktyki jest związana ze słomą, sianem, zbożem. Ta nazwa jest prawdopodobnie produktem kultury rolniczej  – uprawy zbóż …

W serbskiej tradycji nasza galaktyka znana jest jako „Kumova Slama”, co oznacza „Siano Ojca Chrzestnego” (Kumowe Siano CB). Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego … Mam na myśli, że ojciec chrzestny był w przeszłości bardzo ważną postacią w serbskiej tradycji. Ojciec chrzestny był nie tylko trzecim rodzicem i kimś, kto opiekowałby się dzieckiem, gdyby coś się stało jego rodzicom, ale także duchowym rodzicem dziecka, kimś, kto był odpowiedzialny za jego duszę …

Myślę jednak, że pierwotnym wyrażeniem nie była „Kumova Slama” (siano Ojca Chrzestnego), ale „Gumnova Slama” (Gumnowa Słoma – słoma młócona na gumnie).

Threshing floors were in the past in Serbia used not only for threshing but also as communal gathering places, where village councils and ceremonies took place. And they were seen as holy places…

In Serbian tradition, it is this hay (Milky Way), that a soul needs to cross to reach „The other world”. To reach God. What do we reach when we cross threshing floor hay? We reach „stožer”, the central pole of the threshing floor…The Axis Mundi…And that stake was venerated and most likely seen as the seat of the god on earth…

Klepisko (gumno) było kiedyś w Serbii wykorzystywane nie tylko do omłotu, ale także jako wspólne miejsce spotkań, gdzie odbywały się rady i uroczystości wiejskie. I było postrzegane jako święte miejsce …

W tradycji serbskiej to właśnie przez to Siano (Droga Mleczna) musi przejść dusza, aby dotrzeć do „Tamtego Świata” (Zaświatów CB) . Aby dotrzeć do Boga. Przez co właściwie przechodzimy i co osiągamy idąc przez  klepisko służące do omłotu zboża? Docieramy do „stožera” (Stożaru CB), centralnego słupa omłotu … Osi Świata (Axis Mundi) … I ten kołek (Kół/Słup/Oś/Drzewo CB) był czczony i najprawdopodobniej postrzegany jako siedziba boga na ziemi … (powiedziałbym w ogóle siedziba Boga, nie tylko na Ziemi, bo tutaj to jedynie upostaciowanie Drzewa Świata, Niebiańskiego / Welańskiego Drzewa Drzew CB)

I talked about this in my posts „Bogovo gumno – God’s threshing floor”, „Shield of Achilles” and „Colossus”…

Interestingly the same link between the Milky Way and the path „the dead need to cross to get to the otherworld” exists in Ancient Greek, Platonic philosophy. We find the description of this link in the „Commentary on Cicero’s „Somnium Scipionis”, written by Macrobius, a Neoplatonist who lived around AD 400 in Rome and wrote texts supporting paganism…

Platonic doctrine of the soul states that before birth the soul is a unified sphere because opposites do not yet exist. This sphere (soul) proceeds to birth, to incarnation, when it loses its spherical shape, that is, its unity…

Mówiłem o tym w moich postach „Bogovo gumno – klepisko Boga”, „Tarcza Achillesa” i „Kolos” …

Co ciekawe, ten sam związek między Drogą Mleczną a ścieżką którą „zmarli muszą przejść, by dostać się do innego świata”, istnieje w starożytnej greckiej filozofii platońskiej. Opis tego linku znajduje się w „Komentarzach do Cycerona „Somnium Scipionis”, napisanym przez Macrobiusa, neoplatonistę, który żył około 400 n.e. w Rzymie i pisał teksty wspierające pogaństwo …

Platońska doktryna duszy stwierdza, że ​​przed narodzinami dusza jest jednolitą sferą, ponieważ przeciwieństwa jeszcze nie istnieją. Ta sfera (dusza) przechodzi do narodzin, do wcielenia, kiedy traci swój kulisty kształt, to znaczy jedność …

This is interesting, because we find the same thing in Taoism were wuji (undivided whole) divides into taiji (opposites)…

I talked about this in my post „Fibonacci”…

The Platonists then continue to say that the soul travels between this world and the otherworld along on the Milky Way. The Milky Way intersects the astrological zodiac in Cancer and Capricorn, the two gates of the sun…

Jest to interesujące, ponieważ w taoizmie znajdujemy to samo, jest to podział wuji (niepodzielna całość) na taiji (przeciwieństwa) …

Mówiłem o tym w moim poście „Fibonacci” …

Platonicy dalej twierdzą, że dusza podróżuje między Tym Światem a Tamtym Światem Drogą Mleczną. Droga Mleczna przecina zodiak astrologiczny w Raku i Koziorożcu, w dwóch bramach słońca …

The first gate, Cancer, is the gate of man, while the second gate, Capricorn, is the gate of the gods. Through the first gate souls descend to earth to be born (reborn), through the second they return to the otherworld when people die…

That the Winter Solstice (Capricorn) sun gate is the gate of gods is kind of obvious. Sun god gets reborn then.

Why is the Summer Solstice (Cancer) sun gate the gate of men? The time when men are reborn.

Pierwsza brama, Rak, jest Bramą Człowieka, podczas gdy druga brama, Koziorożec, jest Bramą Bogów. Przez pierwszą bramę dusze schodzą na ziemię, aby się narodzić (odrodzić), przez drugą wracają do Tamtego Świata (Zaświatów), gdy ludzie umierają …

To, że Brama Słońca Przesilenia Zimowego (Koziorożca) jest Bramą Bogów, jest dość oczywiste. Odradza się wtedy Bóg Słońca. (*CB –  komentarz na końcu artykułu)

Dlaczego Brama Słońca Przesilenia Letniego (Raka) jest Bramą Człowieka? Czasem  kiedy odradza się Człowiek.

In Slavic mythology, migratory birds spent winter in the land of the dead, the „otherworld”. They spend summer in our world, the land of the living. And on their way from the land of the dead they bring with them the souls that would be reborn…

Is this why the Summer Solstice (Cancer) sun gate is the gate of men?

Now have a look at this:

W słowiańskiej mitologii ptaki wędrowne spędzały zimę w krainie umarłych, „innym świecie” (Tamtym Świecie CB). Spędzają lato w naszym świecie, krainie żywych. W drodze z krainy umarłych zabierają ze sobą dusze, które się odrodzą …

Czy to dlatego Brama Słońca Przesilenia Letniego (Raka) jest bramą dla ludzi?

Przyjrzyjmy sie teraz temu:

Serbs have another name for Milky Way: „Jovanova struga”. Jovan here could be Saint John. But the word „saint” is never used by peasants in Jovanova struga. It is always just Jovan, which could meant that Jovan here is Jov, old Sky God, or just Sky…

Word „struga” is an old Slavic word which means stream, current, canal, river bed…

So „Jovanova struga” is „The stream of Jov”. Or if we replace Jov (Sky God) with Jov (Sky, Heaven), then „Jovanova struga” is „the river in the sky”, „heavenly river”…

That here we are dealing with Jov, old sky god, Sky, can be seen by the fact that in Serbia we have two „Sveti Jovan” (St John) days:

Serbowie mają inną nazwę Drogi Mlecznej: „Jovanova Struga”. Jovan może być tutaj świętym Janem. Ale słowo „święty” nigdy nie jest używane przez chłopów w Jovanovą Strugę. Zawsze jest to tylko Jovan, co może oznaczać, że Jovan to Jov, stary Bóg Nieba, lub po prostu Niebo…

Słowo „struga” to stare słowiańskie słowo, które oznacza strumień, prąd, kanał, koryto rzeki …

Tak więc „Jovanova Struga” to „Strumieniem/Strugą Jova”. Lub jeśli zamienimy Jov (Bóg Nieba) na Jov (Niebo, Niebiosa), wówczas „Jovanova Struga” to „Rzeka na Niebie” „Niebiańska Rzeka” …

O tym, że mamy tutaj do czynienia z Jovem, starym bóstwem nieba, Niebem, świadczy fakt, że w Serbii mamy dwa dni „Sveti Jovan” (Świętego Jana):

The summer Sveti Jovan

Julian 24th of June, Celebrated today according to the Gregorian calendar on the 7th of July

Cancer 21 June – 23 July

The winter Sveti Jovan

Julian 7th of January, Celebrated today according to the Gregorian calendar on the 20th of January

Capricorn 22 December – 20 January

Jovanova struga (the river in the sky) goes between these two Jovans, between Cancer and Capricorn…

Between the two Platonic sun gates…

Ethnographic records confirm that Serbs definitely placed this „Jovan’s river to which all souls rush too after death”, in the sky. „Everything (every man after death) has to come on Jovanova struga (Jov’s river) in the sky…”

Letni Święty Jovan

Julian 24 czerwca, obchodzony dziś zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 7 lipca

Rak 21 czerwca – 23 lipca

Zimowy Święty Jovan

7 stycznia, obchodzony dziś zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 20 stycznia

Koziorożec 22 grudnia – 20 stycznia

Jovanova struga (rzeka na niebie) przepływa między tymi dwoma Jowanami, między Rakiem a Koziorożcem …

Pomiędzy dwiema platońskimi bramami słonecznymi …

Dokumenty etnograficzne potwierdzają, że Serbowie zdecydowanie umieścili na niebie tę „rzekę Jovana, do której spływają wszystkie dusze po śmierci”. „Wszystko (każdy człowiek po śmierci) musi przejść przez Jovanovą Strugę (Rzekę Jova) na niebie …” (**CB)

Is this the river Styx across which souls have to cross into the otherworld? Interestingly Serbs believed that „Nicola ferries the souls from this world to the other world”.

Nicola (St Nicholas), Julian 6th of December, Celebrated today according to the Gregorian calendar on the 19th of December.

The souls that travel along the „sky river”, will first meet Nikola, who will take them to Jovan, who will open the winter Sun Gate that leads to the otherworld…

Interesting…

Million dolar question is: Did Serbs preserve Platonists’ beliefs or did Platonists write down Serbian beliefs…

Sources:

Sveci u Srpskoj religiji” by Veselin Čajkanović
Macrobius: Commentarius ex Cicerone in somnium scipionis” by W. Bächtold

Czy to rzeka Styks, przez którą dusze muszą przedostać się do innego świata? Co ciekawe, Serbowie uważali, że „Mikuła przenosi dusze z tego świata na inny świat”.

Mikuła (św. Mikołaj), Julian 6 grudnia, obchodzony dziś zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 19 grudnia.

Dusze, które podróżują wzdłuż „niebiańskiej rzeki”, najpierw spotkają Mikułę, który zabierze ich do Jowana, który otworzy zimową Bramę Słoneczną, która prowadzi do innego świata …

Ciekawe…

Pytanie za milion dolarów brzmi: czy Serbowie zachowali przekonania platońskie, czy też platonicy spisali przekonania serbskie …

Źródła:

„Sveci u Srpskoj religiji” Veselin Čajkanović
„Macrobius: Commentarius ex Cicerone in somnium scipionis” W. Bächtolda

* Bóg Światło – Światło Świata i jego odbicie w Jawi – Słońce. Z tego powodu Słońce jest Swarożycem a nie Swarogiem, a także niektórzy rodzimowiercy twierdzą, że to Swarog – Kowal Niebieski, Słońce Galaktyki lub Wszechświata jest tożsamy z najwyższym bogiem Światłoświatem/Świętowitem. Są to rozważania sprowokowane tutaj przez OEC, ale tak naprawdę na zupełnie inny sążnisty artykuł tyczący się podstawy filozoficznej / wijozowijnej Wiary Przyrodzonej Słowian. CB.

** Trudno w tym miejscu nie zauważyć iż te serbskie święta związane z Przesileniami w Raku i Koziorożcu nawiązują do imienia romańskiego – rzymskieho boga Jowisza, który był dla Rzymioan Bogiem najwyższym. Jask wiemy z licznych artykułow Rzymianie przyswajali rópżne bóstwa z podbijanych kultur w tym z kultury Etrusków. Wygląda na to że na tego boga przelane zostało wprost ze Słowiańskiej Wiary Przyrodzonej i wprost ze słowiańskiej mowy – słowiańsklich języków – pojęcie JAWI. Droga bowiem jaką przebywa Człowiek na Ziemi czyli Życie w Jawi jest tutaj oczywistym odbiciem Drogi Słońca po Niebie – Drogi Słońca w Jawi – Drogi Widzialnej, Jawnej. Droga ta kończy sie w Bramie Bogów (Koziorożec) kiedy następuje OD-NOVienie (Od-Nawienie) Odrodzenie Słońca w centralnym punkcie Drogi Mlecznej (Naszej Galaktyki).

Podziel się!