Archiwum 2015: Pôvodný kalendár Slovanov bol používaný ešte pred 300 rokmi

Pôvodný kalendár Slovanov bol používaný ešte pred 300 rokmi

Czyli znów Ingliści i Słowiano-Aryjskie Wedy plus Podmianka Piotra I na sobowtóra w Niemczech. To w ramach ferii zimowych dla młodzieży.

 

Pôvodný kalendár Slovanov zmenil Peter I. v Rusku v roku 1700 hneď ako sa vrátil z niekoľkoročnej cesty po západnej Európe. Zaujímavé je, že z celého pôvodného mnohopočetného sprievodu sa vrátil iba jeden človek, všetci ostatní boli vymenení, vrátane Petra I. Človek, ktorý sa vydával za Petra I. bol starší, nevedel dobre ruský jazyk a svoju ženu bez toho, aby sa s ňou stretol, dal hneď zatvoriť do kláštora.

Tejto téme sa venujú viacerí špecialisti – historici a venujeme jej v budúcnosti samostatný článok, keďže ide o grandióznu falzifikáciu. Teraz nás zaujímajú hlavne protiruské reformy, ktoré razantne spustil „Peter I.“ po svojom návrate do Ruska a hlavne zmenu slovanského kalendára na juliánsky.

Hneď po svojom návrate Peter I. mení slovanský kalendár na juliánsky. Rok 7208 od S.M.Z.CH. sa zmenil na rok 1700 od narodenia Krista. Týmto spôsobom zmizla mnoho tisícročná história slovanského národa a vytvorili sa podmienky na falzifikáciu dejín. Prepisovaniu dejín sa ihneď ujali „veľký ruskí historici“ s čisto „ruskými“ menami: Müller Gerard Friedrich, Schlozer Auguste Ludwig, Moderach Karl Friedrich, Bayer Gottlieb, Kohl Johann Peter, Cramer Adolf Bernhard, Crusius Christian Gottfried,… Po niekoľkých generáciách si už málokto spomínal, čo bolo do Petra I.

Slovanský kalendár mal 16 hodín za deň, 9 dní v týždni, 9 mesiacov. Tento kalendár sa v Rusku používal ešte do roku 1700, pokiaľ ho Peter I. nevymenil za juliánsky. „Nový rok“ bol presunutý na 1. januára, predtým sa Nový rok začínal na deň jesennej rovnodennosti. V roku 1700 bol rok 7208 S.M.Z.CH a rok sa nazýval Leto.

S.Z.M.CH. – je skratka „sotvorenie mira v zvezdnom chrame – uzatvorenie mieru v hviezdnom chráme“, bolo to podpísanie mierovej zmluvy po víťazstve Slovanov nad ríšou Veľkého Draka (starobylá Čína). Toto víťazstvo bolo zvečnené v starobylých chrámoch, zobrazovalo sa na freskách a obrazoch vo forme jazdca prebodávajúceho kopijou draka. V súčasnosti sa tento výjav premenoval na svätého Georgija (u nás sv. Juraj), hoci sa sv. Georgij narodil o 5000 rokov neskôr od uvedenej udalosti.

Počítanie rokov sa viedlo od významných udalostí, napríklad rok 2015 od narodenia Krista zodpovedá v slovanskom kalendári:

 • Leto 7523 od Uzatvorenia Mieru v Hviezdnom Chráme
 • Leto 13 023 od Veľkej Struže (Veľkého ochladenia)
 • Leto 40 019 od Tretieho príchodu Perúna na Midgard Zem
 • Leto 44 559 od Vytvorenia Veľkého kruhu Rassénie
 • Leto 106 793 od Založenia Asgarda Irijského (mesto Omsk)
 • Leto 111 821 od Veľkého presídlenia z Dárie
 • Leto 143 005 od obdobia Troch Lún
 • Leto 153 381 od Assy Deji
 • Leto 165 045 od Čias Tary
 • Leto 185 781 od Čias Tule
 • Leto 211 701 od Čias Svaga
 • Leto 273 909 od Čias ch’Arra
 • Leto 460 533 od Čias Dary
 • Leto 604 389 od Čias Troch Sĺnk

Aj napriek snahe zahladiť všetky stopy, v dôsledku čoho horeli všetky významné knižnice po celom svete, do dnešného dňa sa zachovalo veľa pôvodných záznamov s dátumom slovanského kalendára, v starých knihách, v dokumentoch, na kamenných pomníkoch a pamätníkoch.

Pierwotny kalendarz Słowian został zmieniony przez Piotra I w Rosji w 1700 roku, gdy tylko wrócił z kilkuletniej podróży po Europie Zachodniej. Co ciekawe, tylko jedna osoba powróciła z jego pierwotnej eskorty wieloosobowej, wszystkie pozostałe zostały zastąpione, w tym Piotr I. Mężczyzna udający Piotra I był starszy, nie znał dobrze języka rosyjskiego i swojej żony, którą aby sie z nia nie spotkać natychmiast zamknął do  klasztoru.

Temat ten jest poruszany przez kilku specjalistów – historyków. Teraz interesują nas przede wszystkim reformy antyrosyjskie, które energicznie zainicjował „Piotr I” po powrocie do Rosji, a zwłaszcza zmiana kalendarza słowiańskiego na Juliana.

Natychmiast po powrocie Piotr I zmienia kalendarz słowiański na Juliański. Rok 7208 od S.M.Z.CH. zmieniony na 1700 od narodzin Chrystusa. W ten sposób zniknęła wielotysięczna historia narodu słowiańskiego i stworzono warunki do fałszowania historii. „Wielcy rosyjscy historycy” o czysto „rosyjskich” imionach przejęli przepisywanie historii: Müller Gerard Friedrich, Schlozer Auguste Ludwig, Moderach Karl Friedrich, Bayer Gottlieb, Kohl Johann Peter, Cramer Adolf Bernhard, Crusius Christian Gottfried,… i już po kilku pokoleniach niewiele osób wspomniało, co było przed czasami Piotra I.

Słowiański kalendarz miał 16 godzin dziennie, 9 dni w tygodniu i 9 miesięcy. Ten kalendarz był nadal używany w Rosji do 1700 r., aż do Piotr I który wymienił go na Juliański. „Nowy Rok” został przeniesiony na 1 stycznia, a wcześniej Nowy Rok rozpoczynał się w dniu równonocy jesiennej. W 1700 roku był 7208 to S.M.Z.CH, a rok dawniej nazywał się Lato.

S.Z.M.CH. – jest skrótem od „Zawarcie Pokoju i w Gwiezdnej-Świetlnej Świątyni” co było podpisaniem traktatu pokojowego po zwycięstwie Słowian nad Wielkim Imperium Smoków (starożytne Chiny). To zwycięstwo zostało uwiecznione w starożytnych świątyniach, przedstawione na freskach i obrazach w postaci jeźdźca przebijającego włócznią smoka. Obecnie ta scena została przemianowana na St. George (w naszym kraju światy Grzegorz – Grigorij-Georgij), chociaż St. George-Georgij urodził się 5000 lat później.

Liczenie lat miało miejsce od ważnych wydarzeń, na przykład rok 2015 od narodzin Chrystusa odpowiada słowiańskiemu kalendarzowi:

Lato 7523 od Zawarcia Pokoju w Świątyni Gwiezdnej
Lato 13 023 z Veľké Struže (Great Cooling)
Lato 40 019 od trzeciego przybycia Perúna na Midgard Ziemię
Lato 44.559 od momentu utworzenia Wielkiego Kręgu Rassenia
Lato 106 793 od założenia Asgard Irian (Omsk)
Lato 111 821 z Wielkiego Przesiedlenia Darii
Lato 143 005 od trzech ksieżyców
Lato 153 381 z Assy Deji
Lato 165 045 z czasów Tary
Lato 185 781 od czasu Tula
Lato 211 701 z Czasu Svaga
Lato 273 909 z Chra-Arra
Lato 460 533 z Czasu darowizny

Lato 604 389 z Trzy Słońca

Pomimo wysiłków, aby usunąć wszystkie ślady, które doprowadziły do ​​spalenia wszystkich głównych bibliotek na całym świecie, do dnia dzisiejszego zachowało się wiele oryginalnych zapisów z datą kalendarza słowiańskiego, w starych książkach, dokumentach, kamiennych pomnikach i pomnikach.

więcej u źródła, kto umie korzystać z tłumacza Google niech sobie przetłumaczy: https://www.biosferaklub.info/povodny-kalendar-slovanov-bol-pouzivany-este-pred-300-rokmi/?fbclid=IwAR2HEtar0CwZZAJjJgBs-EwQ3gPZM8aP6LXh55Ypx04_4Tmp8ocKXPbhJ1A

 

Podziel się!