Sacred Geometry and the Flower of Life (Archiwum 2013)

Sacred Geometry and the Flower of Life

Introduction

The “Flower of Life” can be found in all major religions of the world. It contains the patterns of creation as they emerged from the “Great Void”. Everything is made from the Creator’s thought.
After the creation of the Seed of Life the same vortex’s motion was continued, creating the next structure known as the Egg of Life.
This structure forms the basis for music, as the distances between the spheres is identical to the distances between the tones and the half tones in music. It is also identical to the cellular structure of the third embryonic division (The first cell divides into two cells, then to four cells then to eight). Thus this same structure as it is further developed, creates the human body and all of the energy systems including the ones used to create the Merkaba. If we continue creating more and more spheres we will end up with the structure called the Flower of Life.

„Kwiat życia” można znaleźć we wszystkich głównych religiach świata. Zawiera wzory stworzenia, które wyłoniły się z „Wielkiej Pustki”. Wszystko pochodzi z myśli Stwórcy.
Po stworzeniu Seed of Life kontynuowano ten sam ruch wirowy, tworząc następną strukturę znaną jako Egg of Life.
Ta struktura stanowi podstawę muzyki, ponieważ odległości między sferami są identyczne z odległościami między tonami a półtonami w muzyce. Jest również identyczny ze strukturą komórkową trzeciego podziału embrionalnego (pierwsza komórka dzieli się na dwie komórki, następnie do czterech komórek, a następnie do ośmiu). Tak więc ta sama struktura, która jest dalej rozwijana, tworzy ciało ludzkie i wszystkie systemy energetyczne, w tym te używane do tworzenia Merkaby. Jeśli nadal będziemy tworzyć coraz więcej sfer, otrzymamy strukturę o nazwie Kwiat Życia.

 

The Flower of Life (top) and the Seed of Life (bottom).

The flower of life holds a secret symbol created by drawing 13 circles out of the Flower of Life.
By doing this, one can discover the most important and sacred pattern in the universe. This is the source of all that exists; it’s called the Fruit of Life. It contains 13 informational systems. Each one explains another aspect of reality. Thus these systems are able to give us access to everything ranging from the human body to the galaxies. In the first system, for example, it’s possible to create any molecular structure and any living cellular structure that exists in the universe. In short every living creature.

The most common form of the “Flower of Life” is hexagonal pattern (where the center of each circle is on the circumference of six surrounding circles of the same diameter), made up of 19 complete circles and 36 partial circular arcs, enclosed by a large circle.

The “Seed of Life” is formed from seven circles being placed with sixfold symmetry, forming a pattern of circles and lenses, which acts as a basic component of the Flower of Life’s design.

The Temple of Osiris at Abydos, Egypt contains the oldest to date example. it is carved in granite and may possibly represent the Eye of Ra a symbol of the authority of the pharaoh.

Other examples can be found in Phoenician, Assyrian, Indian, Asian, Middle Eastern, and medieval art.

Kwiat życia zawiera sekretny symbol stworzony przez wyciągnięcie 13 kręgów z Kwiatu Życia.
W ten sposób można odkryć najważniejszy i najświętszy wzór we wszechświecie. To jest źródło wszystkiego, co istnieje; nazywa się to Owocem Życia. Zawiera 13 systemów informacyjnych. Każdy wyjaśnia inny aspekt rzeczywistości. W ten sposób systemy te umożliwiają nam dostęp do wszystkiego, od ciała ludzkiego po galaktyki. Na przykład w pierwszym systemie możliwe jest stworzenie dowolnej struktury molekularnej i dowolnej żywej struktury komórkowej istniejącej we wszechświecie. W skrócie każda żywa istota.

Najpopularniejszą formą „kwiatu życia” jest sześciokątny wzór (gdzie środek każdego okręgu znajduje się na obwodzie sześciu otaczających kręgów o tej samej średnicy), złożony z 19 kompletnych okręgów i 36 częściowych łuków kołowych, zamkniętych przez duże koło.

„Ziarno Życia” składa się z siedmiu kół umieszczonych z sześciokrotną symetrią, tworzących wzór kół i soczewek, który działa jako podstawowy element projektu Kwiatu Życia.

Świątynia Ozyrysa w Abydos w Egipcie zawiera najstarszy do tej pory przykład. jest rzeźbiony w granicie i może reprezentować Oko Ra jako symbol władzy faraona.

Inne przykłady można znaleźć w sztuce fenickiej, asyryjskiej, indyjskiej, azjatyckiej, bliskowschodniej i średniowiecznej.

….

 

 

 

więcej u  źródła: https://www.world-mysteries.com/science-mysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-and-the-flower-of-life/?fbclid=IwAR0d0wVQq695YTgvc5Irh771WGnO_-qWfK7s6owMIXatJXB9SXLptnQTuTM

A tam w kolejnym artykule By Andrew Monkman między innymi:

I believe that all the most ancient alphabets originate from the complete flower of life.

Wierzę, że wszystkie najstarsze alfabety pochodzą z pełnego kwiatu życia.

2 images above: the ‘elder futhark’ runes alphabet overlaid onto the cfol.

 

2 images above: the ancient Phoenician alphabet overlaid onto the cfol.

Several magic and alchemical symbols which are found within the flower.

Podziel się!