In Nomine Jassa: Kails! The Slavs are in some ways a mystery. (Kails! Słowianie są w pewnym sensie tajemnicą)

In Nomine Jassa: Kails! The Slavs are in some ways a mystery. (Kails! Słowianie są w pewnym sensie tajemnicą)

Archiwum 2014 – więc dzisiaj po 5 latach od roku 2014 gdy napisano ten artykuł, wiemy na podstawie danych z genetyki nieporównanie więcej na temat etnosu Słowian i ich autochtonizmu.

źródło: https://www.jassa.org/?page_id=2

 

The Slavs are in some ways a mystery.

The largest ethnos in Europe, some claim that they appeared on the world stage suddenly, seemingly taking a huge swath of land previously occupied by “others” in a remarkably short period of time. These others disappeared, melded away or left for southern climes.

But is that really what happened?

Others have seen the Slavs as progeny of earlier tribes whose presence in Central Europe has been historically attested.

It is true that recent, though as yet limited, DNA data obtained from ancient skeletal remains also indicate that today’s inhabitants of some Slav lands are genetically indistinguishable from prior denizens of Slav countries. Studies of this type have been carried out in Poland and are likely to continue elsewhere.

So are Slavs simply a remnant of Celts, Vandals or Ostrogoths who have adopted the “Slavic” language of a conquering Hunnic, Alanic or Avar horde? Indeed, the few words that we know of Hunic appear to sound vaguely Slavic. Or is the case that none of these Celts, Vandals or Goths really lived in Slavic countries for any significant period of time?

Is the name “Slavs” (pronounced Suavs in western Slavic languages) simply a new designation for a people that are a straight-line continuation of earlier tribes known to ancient Greek and Roman geographers. Here the so-called Veneti come to mind in the East first and foremost but others such as the Suevi/Suavi in the West have been suggested (here check out the “Questions” page on this topic as well as Daniewski’s article on the similarity/identity of these two names). But if Suevi, a “Germanic” nation were in fact the ancestors of the Slavs then the whole picture of ancient Germania turns on its head. Or were the “Sarmatian” (meaning different geography, different language or different customs too?) Iazyges somehow involved in all this? Suevi had contacts with the Iazyges and the Veneti as well as Lupiones (same as Lugii/Legii? Or are these the mysterious Oueltae/Veltae?) who may or may not have been a Suevic tribe are called “Sarmatian” on the Tabula Peutingeriana. Were the Aesti part of the equqtion? And what of the Ossi?

Let us then start at the beginning or as close to the beginning as we can, so far, get and tell the story of our fathers and mothers, of our Tribe or our People… What do we mean by “our Tribe ” and “our People”? Just this – our physical ancestors (for those who don’t know what an ancestor is, see here) . These may include the “Slavs” but may also include those who were not yet referred to as Slavs, the Veneti – most likely – Suevi – possibly, and other curious tribes such as the Jazyges – maybe.

Not to exclude are the obvious physical similarities with the Balts (hence the Prussian “kails!” greeting).

Whatever their names, their own or those given them, whatever they may have thought of themselves or others, whatever their culture or lack thereof, whatever God, Goddess, Gods or Goddesses they believed in, if any, whether they were fair or foul, they were ours, with all the glory – but also with all the warts.

 

Słowianie są w pewnym sensie tajemnicą.

Największy etnos w Europie, niektórzy twierdzą, że pojawili się na scenie światowej nagle, niepozornie zajmując ogromny obszar ziemi zajmowanej wcześniej przez „innych” w zadziwiająco krótkim czasie. Ci „inni” zniknęli, odłączyli się lub odeszli na południe w poszukiwaniu lepszego klimatu.

Ale czy tak naprawdę było?

Inni widzieli Słowian jako potomstwo wcześniejszych plemion, których obecność w Europie Środkowej została historycznie potwierdzona.

Prawdą jest, że ostatnie, choć jak dotąd ograniczone, dane DNA uzyskane ze starożytnych szczątków szkieletowych wskazują również, że dzisiejsi mieszkańcy niektórych ziem słowiańskich są genetycznie nie do odróżnienia od wcześniejszych mieszkańców krajów słowiańskich. Badania tego typu zostały przeprowadzone w Polsce i prawdopodobnie będą kontynuowane w innym miejscu.

Czy więc Słowianie są po prostu pozostałością Celtów, Wandali lub Ostrogotów, którzy przyjęli „słowiański” język hordy podbijającej Hunów, Alanów lub Awarów? Rzeczywiście, kilka słów, które znamy z Hunic, wydaje się brzmieć nieco słowiańsko. Czy może przypadkiem żaden z tych Celtów, Wandali ani Gotów nie mieszkał w krajach słowiańskich przez dłuższy czas?

Czy nazwa „Słowianie” (wymawiana w języku zachodniosłowiańskim Suavs) to po prostu nowe określenie dla ludu, które jest prostą kontynuacją wcześniejszych plemion znanych starożytnym geografom greckim i rzymskim. Tutaj tak zwani Veneti przychodzą na myśl przede wszystkim na Wschodzie, ale zasugerowano także inne, takie jak Suevi / Suavi na Zachodzie (tutaj sprawdź stronę „Pytania” na ten temat, a także artykuł Daniewskiego na temat podobieństwa / tożsamość tych dwóch nazw). Ale jeśli Suevi, naród „germański”  był w rzeczywistości przodkami Słowian, to cały obraz starożytnej Germanii odwraca się o 180 stopni. A może „sarmacki” (co oznacza inną geografię, inny język lub inne zwyczaje?) Iazyges [Jazygowie] w jakiś sposób są w to zaangażowani? Suevi mieli kontakty z Iazygami i Veneti oraz Lupionami (tak samo jak Lugii / Legii? A może są to tajemniczy Oueltae / Veltae?), którzy mogli nie być plemieniem Suevów, nazywani są „Sarmatami” na Tabula Peutingeriana. Czy Aesti byli częścią tej całości? A co z Ossi?

Zacznijmy więc od początku lub jak najbliżej początku, jak do tej pory, zdobądźmy i opowiedzmy historię naszych ojców i matek, naszego plemienia lub naszych ludzi… Co rozumiemy przez „nasze plemię” i „nasi Ludzie”? Właśnie to – nasi fizyczni przodkowie (dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest przodek, patrz tutaj). Mogą to być „Słowianie”, ale mogą to być również ci, którzy nie byli jeszcze określani jako Słowianie, Weneci – najprawdopodobniej – Suevi – być może, i inne ciekawe plemiona, takie jak Jazygowie – może.

Nie wykluczam oczywistych fizycznych podobieństw z Bałtami (stąd pruskie powitanie „kails!”).

Bez względu na to, jakie były ich miana, ich własne lub im dane, cokolwiek by pomyśleli o sobie lub innych, bez względu na ich kulturę lub jej brak, bez względu na to, w jakiego Boga, Boginię, Bogów lub Boginie wierzyli, jeśli w ogóle, czy byli uczciwi czy źli, byli NASI, z całą chwałą – ale także ze wszystkimi ciemnymi sprawkami.

 

Podziel się!