О СРБСКОМ КАМЕНУ ИЗ СИРБИНА: Законик из VIII века пре Христа! (O serbskim kamieniu z Sirbina – kod z VII wieku p.n.e.)

(O serbskim kamieniu z Sirbina – kod z VII wieku p.n.e.)

Извор: Институт за старословенску и староевроазијску цивилизацију (Институт древнеславянской и древнеевразийской цивилизации) – В. А. Чудинов
Źródło: Instytut Starosłowiańskiej i Staroeuropejskiej Cywilizacji – W. A. Czudinow
Tłumaczył: Czesław Białczyński

Picture

Слика 1. Општи изглед обелиска из Сирбина (Ксантоса)
Rysunek 1. Ogólny wygląd obelisku z Sirbin (Xanthos)
„У Лици малоазијској (Људеји) Александар Велики је затекао једно посебно стање. У градовима Лике, који су били бројни, није било персијских посада. Иако је Лика била укључена у Персијску царевину од времена Кира Великог, она је задржала своје посебно уређење и своје старе законе. Имали су савез од 23 града, међу којима је град Сирбин (данашњи Ксантос) био престоница и највећи од градова (1). Личани су најпре били познати под именом Солими, а затим као Термили по једном делу Крићана, које је Сарпедон довео са Крита и населио у Лици (2). Сарпедон је основао и град Милет као насеобину критског града Милета (3)“.
„Wśród ludu Minojczyków Aleksander Wielki ustanowił specjalny stan. W miastach Licji, które były liczne nie było żadnych perskich załóg. Mimo, że Licja została włączona do Persji już za czasów Cyrusa Wielkiego zachowała swoją dawną organizację i swoje własne prawa. W jej skład wchodziły 23 miasta, między którymi gród Sirbin (dzisiejszy Ksantos) był stolicą i największym grodem (1). Licjanie zostali zapisani najwcześniej pod mianem Solimów, a następnie jako Termile, odłam chrześcijan, których Sarpedon zesłał z Krety i osiedlił w Licji (2). Sarpedon założył gród Milet jako osiedle kreteńskich Miliczów (3).” 

 

Слика 2. Текст на северној страни обелиска у Сирбину према препису Ернста Калинке
Tekst po północnej stronie obelisku w Sirbinie zgodnie z zapisami Ernsta Kalinki
„Стари Законик лички, који је био уклесан у каменом обелиску у граду Сирбину, потиче из VIII века пре Христа, нађен је и био је на сербо-рашком језику и писму. Изглед овог споменика, гледано са северне стране, приказан је на слици 1, а на сликама 3. до 6. детаљније су приказане западна, јужна и источна страна. Ликијске текстове је сакупио крајем XIX века аустријски професор Ернст Калинка (5). Тумачење текста грчким и другим језицима није дало резултат, а прочитан је у целости од стране Светислава Билбије, уз тумачење древног србског језика и писма из Лидије и Ликије. Билбија је најпре протумачио и објавио своје дешифровање текста са северне стране споменика, према препису Ернста Калинке (6) (стр. 6 наведене Калинкине књиге приказана је овде на слици 2, са 34 исказа које је Билбија гласовно протумачио као запис фонетским писмом, а протумачио га је помоћу сличности са србским језиком“.

  „Светислав Билбија је текст са северне стране споменика у Сирбину назвао ‘Порука Србима урезана у обелиск у престоници Лике – Ликије пре 2.600–2.800 година’, а касније протумачио читљиве делове записа и са других страна. Тај радни материјал је објављен у зборнику ‘Catena Mundi’ под насловом ‘Обелиск из Ксантоса – Камена књига закона и обичаја старих Срба’ (8), где су искази приказани у облику одредби законика, које су груписане према темама које обрађују, уз ознаку стране споменика и броја реда за сваку од одредби“.

„Stary kod z Licji, który został wykuty w kamiennym obelisku w Sirbinie, pochodzi z VIII wieku pne, został znaleziony i stwierdzono, że jest to zapis w języku serbsko-raszkańskim (Raszka, na Bałkanach stolica wczesnośredniowieczna plemienia Raszan). Obraz pomnika jest pokazany na poniższych zdjęciach od różnych stron świata bardziej szczegółowo. Austro-węgierski profesor Ernst Kalinka (5) [Kalinkowie to polska rodzina która do dzisiaj mieszka w Krakowie, więc był to profesor polski. CB] spisał te licyjskie teksty pod koniec XIX wieku. tłumaczenie tekstu poprzez język grecki i inne języki nie dało rezultatu, a przeczytał go w całości Svetislav Bilbije, w tłumaczeniu na starożytny język serbski i z pisma z Lydii i Licji. Bilbija najpierw przetłumaczył i odcyfrował tekst z północnej strony pomnika, przez transkrypcję zapisu Ernsta Kalinki (6) (str. 6 książki KALINKI przedstawiono tu na rysunku 2, jest to jedna z 34 podanych przez Bilbija, który interpretował on jako zapis fonetyczny i przetłumaczył go widząc podobieństwo do języka serbskiego. „

  „Tekst Svetislava Bilbija na północnej stronie pomnika w Sirbinie nazwano„Wiadomość Serbów wyryta na obelisku w stolicy Licji – Lycia sprzed 2600-2800 lat”, a później przetłumaczono czytelne części zapisów z innych stron obelisku. Materiał roboczy został umieszczony w czasopiśmie „Catena Mundi” pod tytułem „Ksantyjski obelisk – kamienna księga prawa lub zwyczajów starożytnych Serbów„(8), gdzie są zapisy przykazań w formie przepisów kodeksu, które są pogrupowane według tematów, które są określone przez wyznaczone na pomniku miejsce i numer dla każdego przepisu „.

 

Слика 4. Натпис на обелиску из Сирбина, поглед на јужну страну (западна је лево)
Rycina 4. Napis na obelisku z Sirbiny, widok na stronę południową (zachód po lewej)
„Комплетан текст овог споменика сербо-рашке писмености азијске Ликије и древног сербо-рашког законика, који садржи 232 одредбе, уобличио је и допунио коментарима проф. Радомир Ђорђевић (13). Одредбе су сврстане у 16 група, према своме садржају, а свака од њих носи ознаку стране света и реда на обелиску. Те групе (главе Законика) су: (1) О управљању државом – задатак државе; (2) Хуманитарне дужности државе; (3) Слобода занимања и рада; (4) Обичаји и закони; (5) Избор и особине вође; (6) Дужности бораца; (7) О непријатељу и његовом чињењу; (8) Мудре изреке и савети; (9) Савети предака пољоделцима; (10) Савети копачима златне руде; (11) Лекарски савети; (12) Кривична дела, поступак и казне; (13) Васпитање деце; (14) О храни и њеној припреми; (15) О храни и како се хранити; (16) Уклесано треба читати, памтити, вршити.“
„Kompletny tekst zapisu z tego pomnika w serbo-raszańskim piśmie z Azji Licyjskiej ze starego serbskiego kodeksu praw, zawierającego 232 przepisy, został ukształtowany i uzupełniony komentarzami prof. Radomira Djordjevicza (13). Przepisy są pogrupowane w 16 grupach, zgodnych co do treści, z których każda umieszczona jest na obelisku  w różnych kierunkach świata i we właściwym uporządkowaniu. Grupy te (rozdziały kodeksu) to: (1) O zarządzaniu państwem – zadania państwa; (2) Humanitarne obowiązki państwa; (3) Swoboda interesu i praca; (4) zwyczaje i prawa; (5) Wybór i cechy wodza; (6) Obowiązki walczących; (7) O wrogu i jego działaniu; (8) Mądre słowa i rady; (9) Porady przodków dla rolników; (10) Wskazówki dla kopaczy złotej rudy; (11) Porady medyczne; (12) Przestępstwa, postępowanie karne i kary; (13) Wychowywanie dzieci; (14) O żywności i jej przygotowaniu; (15) O żywności i sposobie karmienia; (16) Porady należy przeczytać, zapamiętać i wykonywać. „

  Слика 5. Натпис на обелиску из Сирбина, поглед са југа слева и са истока здесна

Napis na obelisku z Sirbiny, widok z południa na lewo i ze wschodu na prawo

„Ради стицања утиска о садржају законика са обелиска у Сирбину, навешћемо овде појединачно само неке од одредби (оне носе Билбијине ознаке стране и реда). Тако у делу названом ‘О управљању државом; задатак државе’ стоји: 3-10: ‘О управљању овђе међама – границама државе завјет ту створити, ослањати се на стотине бораца, ови се нужно хоће – требају… ‘, С-7: ‘Држава има задатак позивати на оружану узбуну кроз цијели живот’ итд.“
W celu wyobrażenia o treści Kodeksu z obelisku w Sirbinie, w niniejszym artykule przytoczymy tylko niektóre z przepisów (mają one oznaczenia strony i rzędu według Bilbija). Tak więc w części zatytułowanej „O zarządzaniu państwem; zadanie państwa” jest tekst: 3-10:” O zarządzaniu wewnątrz granic państwa, ślubowanie aby je stworzyć i wyznaczyć oraz go bronić, polegając na drużynach wojowników, do czego potrzeba… „, S-7:” Państwo ma za zadanie ogłaszać stan zagrożenia wojną przez cały czas swojego istnienia” itp.

  Слика 6. Део натписа на обелиску из Сирбина

Część inskrypcji z Sirbina

Кад камен говори – дискусије нема.

„Са ова три приказа: камен Розета, натпис са Крита, Законик из Сирбина, нисмо исцрпли још све материјалне доказе у прилог старе србске историје, има их још подоста. Али, за сваког нормалног човека, и ово је сасвим доста. Ово је ‘корпус деликти’, ово су документи који су попут парног ваљка сатрли све фалсификате такозване бечко-берлинске ватиканске школе. Имају ли још образа ти наши бедни нордисти да се појаве пред србским народом? Човек може да не зна, иако незнање никог не оправдава, али, када му се покаже и прикаже, а он и даље неће да зна, онда – или је луд или покварен. Све док им нисмо дали непобитне доказе могли смо да на њихово понашање гледамо кроз прсте. Али после свега овога, они који и даље хуле на свој народ верглајући којекакву непријатељску пропаганду, њима је место на стубу срама!“

Тако Јован Деретић завршава свој омањи преглед. Засад ми још много тога није јасно, пошто ће превод са савременог српског текста документа на савремени руски садржати мноштво грешака, док би изворни текст (напола руски), записан ћирилицом, био врло занимљив за лингвистичку анализу.

Kiedy kamień przemawia – nie ma dyskusji.

„Na tych trzech przekazach: Kamieniu z Rosetty, napisie z Krety, Kodeksie z Sirbina, nie wyczerpują się materialne dowody na korzyść starożytnej serbskiej historii, istnieje jeszcze sporo innych. Ale dla każdej normalnej osoby to wystarczy. Jest to „corpus delicti”, są to dowody, które są niczym walec kruszący ponownie wszystkie podróbki tak zwanej szkoły Wiedeń-Berlin-Watykan. Czy mają jeszcze więcej autorytetów, ci biedni Nordycy, aby je postawić przed serbskim serbskim narodem? Człowiek może czxegoś nie wiedzieć, ale niewiedza nie usprawiedliwia nikogo, ale kiedy mu się pokaże i i wyjaśni, a on wciaz dalej nie wie, wynika z tego że albo jest szalony lub niepełnosprawny intelektualnie. Dopóki nie daliśmy im niezbitych dowodów, mogliśmy patrzeć na ich zachowanie przez palce. Ale po tym wszystkim, tych którzy nadal upokarzają nas kłamliwą i wrogą propagandą, zasługują na umieszczenie ich wizerunków na „ścianie wstydu”! „

W ten sposób Jovan Deretić kończy swoją krótką recenzję.

Na razie o wiele więcej nie jest dla mnie jasne, ponieważ tłumaczenie z nowoczesnego serbskiego tekstu dokumentu na współczesny rosyjski będzie zawierało wiele błędów podczas gdy oryginalny tekst (pół rosyjski), napisany cyrylicą, byłby bardzo interesujący z punktu widzenia analizy językowej.

Град који се сада зове Ксантос.

Википедија о њему пише: „Ксантос (грч. Ξανθος) – у давнини највећи град и средиште Ликије, земље на југозападу Мале Азије. Упоредо са светилиштем Летон рушевине Ксантоса унете су у УНЕСКО-в списак споменика светског културног наслеђа. Основан је почетком првог хиљадулећа пре наше ере. Персијанци су га 546. г. пне. заузели и сасвим срушили. Крајем IV века пне. улазио је у састав царства Александра Македонског, а од 190. г. пне. био члан независног савеза градова Ликије (Ликијски савез). Око 180. г. пне. познати су тирани Лисиније и Еудем. Брутова војска га је 42. г. пне. заузела и поново срушила. Касније је ушао у састав римске провинције Ликија (Lycia). Од древног града сачуван је само мали део, откривен приликом ископавања, између осталог позориште. Међу најзначајније сачуване споменике ликијске културе спадају особени надгробни споменици, којих има две врсте:

·         уклесани у стене, богато архитектонски украшена тобожња прочеља зграда,·         високе гробнице на узвишицама, у виду кућа или окружене колонадама.Најзначајнији споменици те врсте су ‘споменик харпија’ из VI века пне., назван тако по очуваном рељефу на њему, окружен стубовима, као и ништа мање богато украшен зидном пластиком ‘споменик нереида’ у виду јонског храма на високој основи из Vвека пне. Оба споменика спадају у најважнија дела малоазијско-јонске културе. Ту је пронађен и највећи споменик ликијске писмености – ликијско-милијска стела (око 380. г. пне.)“.

Miasto nazywa się teraz Xanthos.

Wikipedia mówi o nim: „Ksantos (. Grecki Ξανθος) – w starożytności największym miastem i stolicą Licji, kraju, w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Wraz ze światliszczem Leton ruiny Ksantos wpisano na listę UNESCO zabytków światowego dziedzictwa kulturowego. Zostało założone na początku pierwszego tysiąclecia pne. Persowie w 546 r pne zdobyli go i zarównali z ziemią. Pod koniec IV w pne. właczony w skład Imperium Aleksandra Wielkiego, a od 190. pne. był częścią niezależnego sojuszu miast Lykia (Lycee Federation). Około 180. pne. znane są tyranii Lisinia i Eudema. Armia Brutusa w 42 roku pne. ponownie go zdobyła i zburzyła. Później wszedł w skład rzymskiej prowincji Licji (Lycia). Ze starożytnego miasta, tylko niewielka część, odkryta podczas wykopalisk, zachowała się – między innymi teatr. Do najważniejszych zachowanych zabytków kultury należą specjalne pomniki nagrobne, które mają dwa typy:

· Rzeźbione w ścianach, bogato architektonicznie zdobione w elewacjach budynków

· Wysokie groby na wyżynach w postaci domów lub otoczone kolumnadami. Najbardziej znanymi pomnikami tego typu są „pomnik harpii„ z VI wieku pne., nazwany tak z zachowanych płaskorzeźb na nim, otoczony kolumnami i o nie mniej bogato zdobionych plastyką ścianach pomnik „Nereidy” o wyglądzie jońskiej świątyni na wysokiej podstawie z V wieku pne. Oba zabytki należą do najważniejszych z kultury minojsko-jońskiej. Znalazł się również wśród nich największy pomnik licyjskiego pisma Milijska Stela (ok. 380 pne).

Изгледа да та стела и јесте Законик. Овде су наведена и два нова изворника, (14) и (15)

Wygląda na to, że ta stela jest Kodeksem. Oto dwa nowe oryginały (14) i (15)

Mоје читање натписа.

Moje odczytanie Zapisu

Привукла ме је основица обелиска, на којој сам видео натписе. То је иста фотографија која је и на слици 5, поглед са југа. На избоченом камену с осветљене стране може се прочитати двапут написана реч МАСКА у два реда (горњи ред читам у инверзној боји). Ниже и улево, на другој избочини написана је реч ЯРА (ЈАРА). Још мало ниже чита се израз МИР ЯРА (ЈАРОВ СВЕТ). Најзад, на равној површини, на фрагменту у белом оквиру, могу се прочитати речи РУСЬ ЯРОВА (РУСКА ЈАРОВА – Руска: стари назив Русије). Као што се види, откривено је мало речи, али се из њих може закључити да је град СЕРБИНА, исти и СИРБИНА, исти и КСАНТОС у Ликији исконски улазио у Јарову Руску.

Privukla me je osnovica obeliska, na kojoj sam video natpise. To je ista fotografija koja je i na slici 5, pogled sa juga. Na izbočenom kamenu s osvetljene strane može se pročitati dvaput napisana reč MASKA u dva reda (gornji red čitam u inverznoj boji). Niže i ulevo, na drugoj izbočini napisana je reč ÂRA (JARA). Još malo niže čita se izraz MIR ÂRA (JAROV SVET). Najzad, na ravnoj površini, na fragmentu u belom okviru, mogu se pročitati reči RUSʹ̱ ÂROVA (RUSKA JAROVA – Ruska: stari naziv Rusije). Kao što se vidi, otkriveno je malo reči, ali se iz njih može zaključiti da je grad SERBINA, isti i SIRBINA, isti i KSANTOS u Likiji iskonski ulazio u Jarovu Rusku.

Przyciągnęła mnie podstawa obelisku, na którym widoczne są napisy. Jest to ta sama fotografia co na rysunku 5, widok z południa. Na wystającym kamieniu z oświetlonej strony można odczytać dwukrotnie napisane słowo MASKA w dwóch liniach (czytam górny wiersz w odwrotnym porządku). Niżej i po lewej napisane jest słowo ÂRA (JARA). Termin MIR ÂRA (Świat Jary) można odczytać też nieco niżej. Wreszcie, na płaskiej powierzchni, na fragmencie w białej ramce, można przeczytać słowa RUSʹ̱ ÂROVA (RUŚ JAROWA – Ruś: stara nazwa Rusi). Jak widać, odkryto kilka słów, ale można wnioskować z faktu, że miasto SERBINA, to to samo co SIRBINA, tak samo o KSANTOS w Licji, że wchodziło w skład pierwotnej Jarowej Rusi.

Слика 9. Ернст Калинка

Ernest Kalinka

Гледајући са запада на основицу обелиска, види се низ ликова. Највећи од њих се налази на бочној страни леве плоче и подсећа на лава гледаног спреда, благо окренутог улево. На лику унутар оквира може се прочитати реч РОД, а испод оквира – реч ЯРА (ЈАРА). У доњем делу лава може се видети још један лик, мушки, спреда. Десно од носа може се прочитати реч РОД. Горе десно налази се мало мушко лице спреда, нагнуто улево. Испод браде је исти натпис – РОД.

На десном камену је огроман лик спреда. То је мачја њушка. На челу је натпис

(ЈАРОВ СВЕТ), доле, на бради – ЛИК МИМЫ (ЛИК МИМЕ). Горњи десни део тог лика образује самосталан лик спреда, такође налик на животињску њушку. На врху носа и десно написана је реч МАРА. У оквиру је написано ЛИК ЯРА (ЈАРОВ ЛИК), а лево од оквира налази се нешто искривљено мушко лице спреда. Најзад, изнад левог ока миме Јара налази се омање женско лице оштрог носа и браде, профил окренут удесно. У висини браде може се прочитати натпис МАРА ЯРА (ЈАРОВА МАРА). Сматрам да то још нису сви ликови и натписи.

Patrząc od zachodu od podstawy obelisku, możesz zobaczyć serię postaci. Największa z nich znajduje się po lewej stronie płyty i przypomina lwa oglądanego z przodu, lekko skręconego w lewo. Na rysunku wewnątrz ramki można odczytać słowo ROD, a pod ramką – słowo ЯРА (JARA). W dolnej części lwa widzisz inną postać, mężczyznę, przodem. Po prawej stronie nosa można przeczytać słowo ROD. Po prawej stronie z przodu mamy małą męską twarz, pochyloną w lewo. Pod brodą jest ten sam napis – ROD.

Na prawym kamieniu znajduje się ogromna twarz z przodu. To pysk kota. Na czele znajduje się napis MIR YARA (Jary Świat), w dół, na podbródku – Lico MIMY (Lico Mima) [???? CB]. Górna prawa strona lica tworzy niezależną twarz z przodu, również przypominającą pysk zwierzęcia. Na czubku nosa po prawej stronie napisane jest słowo MARA. W ramce napisane jest ЛИК ЯРА (JAROWE LICO), a na lewo od ramki znajduje się nieco zniekształcona męska twarz z przodu. W końcu nad lewym okiem Mara Jara pojawia się opadająca twarz kobiety o ostrym nosie i podbródku, profil skierowany w prawo. Na wysokości brody można przeczytać napis МАРА ЯРА (MARA JAROWA). Myślę, że to nie są wszystkie postacie i napisy.

 

Разматрање.

Rozważania.

Јован Деретић ми је познат по његовим наступима на Међународним конгресима о доћириловској писмености. Сада он има сопствени сајт, тако да се можемо упознати са његовим истраживањима и пре него што дође на Конгрес. Овог пута је подсетио на то да је у доба антике постојао град Сербина (тј. „Српски“) у Ликији (Људеји), који је потом добио назив Ксантос. Тамо и дан-данас стоји обелиск са мешовитим натписом на руско-српском језику. Нажалост, сада је натпис нечитљив због тога што су слова многима, укључујући и мене, непозната. Тај натпис је прочитао Светислав Билбија, али нисам пронашао на интернету дослован превод. Могуће је да се он чита управо онако како га је тај истраживач прочитао, али можда и није тако. Међутим, мени је била занимљива основица обелиска, на којој сам пронашао ликове и натписе сличне ликовима и натписима на култним каменовима. Другим речима, те плоче су вероватно још старије од самог обелиска. Мала Азија је, испоставља се, улазила у Јаров свет, али да ли је улазила у Јарову Руску, не зна се. Нејасно је и то да ли постоји још неки натпис изведен истим словима, такође написан на српско-руском језику.

Jovan Deretić znany jest z wystąpień na międzynarodowych kongresach na temat staroiliryjskiego[????CB] pisma. Teraz ma własną stronę internetową, tak więc możemy zapoznać się z jego badaniami przed jego przybyciem na kongres. Tym razem przypomniał, że w czasach starożytnych istniało miasto Serbina („Serbów”) w Licji (Ljudeji), które później nazwano Xantos. Dziś jest tam obelisk z mieszanym napisem w języku rusko-serbskim (raszańsko-serbskim). Niestety, teraz cały napis jest nieczytelny, ponieważ znajduje sie w nim wiele słów, które także mnie są nieznane. Napis ten odczytał Svetislav Bilbija, ale nie znalazłem dosłownego tłumaczenia w Internecie. Możliwe, że czyta się go dokładnie tak, jak to czyta badacz, ale może tak nie jest. Jednak dla mnie była interesująca podstawa obelisku, na którym znalazłem postacie i napisy podobne do postaci i napisów na kultowych kamieniach. Innymi słowy, te tablice są prawdopodobnie starsze niż sam obelisk. Azja Mniejsza, jak się okazuje, włączona była w MirJarowy, ale nie wiadomo, czy wchodziła w skład Jarej Rusi. Nie jest jasne, czy istnieje inny napis o tych samych słowach, również napisany w języku serbsko-ruskim.


Могућа варијанта првог читања и тумачења ”Обелиска из Ксантоса” у преводу Светислава Билбије (Magnum Crimen). Слике можете видети у већој резолуцији ако отворите десним кликом у новој табели.
Możliwy wariant pierwszego czytania i interpretacji „Obelisku z Xantos” w tłumaczeniu Svetislava Bilbija (Magnum Crimen). Obrazy można wyświetlać w wyższej rozdzielczości, jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy w nowej tabeli.
Закључак:
Број светих „каменова“ које сам истраживао постаје све већи, па и на плану секундарног коришћења.Литература ДЕР: Деретић Јован С. Србски Законик из VIII века п.н.е. 18. новембра 2010. године. Сајт http://www.serbijana.com/Istorija/zakonik%20VIII%20vek.php
1 Strabon: „Geographie“, XIV, 3.6, De l’Imprimerie Imperiale, Paris, 1805.
2 Strabon: „Geographie“, XIV, 3.10, De l’Imprimerie Imperiale, Paris, 1805.
3 Strabon : „Geographie“, XIV, 1.6, De l’Imprimerie Imperiale, Paris, 1805.
http://lexicorient.com/turkey/xanthos03.htm
5 Kalinka Ernst: „Tituli Liceae, Tituli Asiae Minoris, Vindobonae“, collecti et editi auspiciis Academiae Litterarum Vindobonensis, v. 1-2, Denkschriften (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse) – Nr. 1-2
6 Sventon ( Svetislav) S. Bilbija: „The Mummy of Zagreb and other Atruscan, Lydian and Lycian Written Monuments“, pp. 70-105, The Institute of Etruscan Studies, Chicago, 1989.
http://lexicorient.com/turkey/xanthos03.htm
8 „CatenaMundi– Српска хроника на светским веригама (зборник)“, уредио Предраг Р. Драгић – Кијук, Том II, с. 901-911, Ибарске новости – Краљево и Матица Срба и исељеника Србије – Београд, 1992.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycia
10 http://www.flickr.com/photos/profilacktisch/1744875911/sizes/l/in/photostream/
11 http://www.flickr.com/photos/sueandmartin/409040273/sizes/l/in/photostream/
12 http://www.flickr.com/photos/andreamichael/812268434/sizes/l/in/photostream/
13 „Обелиск из Ксантоса: Законик правних, обичајних и моралних начела Срба пре 2600 – 2800 година), Ликија (Мала Азија), превео Светислав С. Билбија“, приредио Радомир Д. Ђорђевић, Сербона, Ниш, 2003.14 Тreuber O. Geschichte der Lykier, 188715 Houvink ter Cate Ph.H.J. Тhe Luwian population groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic period, Leiden 1961.
Podziel się!