Marian Nosal: Ja, Jan Kowalski (tu wstaw swoje imię i nazwisko) odmawiam…

Ja, Jan Kowalski (tu wstaw swoje imię i nazwisko) odmawiam…

Ja, Jan Kowalski (tu wstaw swoje imię i  nazwisko) odmawiam tak zwanej III Rzeczypospolitej (obłudnie nazywanej Rzecząpospolitą Polską) prawa do reprezentowania mnie, sprzeciwiam się antypolskim działaniom Rządu Światowego oraz żądam Wolności dla Polski i  Polaków.

Powyższa, krótka, jednozdaniowa deklaracja, wraz z  niniejszym opisem, jest aktem moralnego przeciwstawienia się obłudzie i  rabunkowi Polski oraz Polskości pod pozorami demokracji i  wolnego rynku. Nie jest natomiast, w  żadnym wypadku, aktem zrzeczenia się obywatelstwa Polskiego. Wręcz przeciwnie, jest Aktem Wyznania Dojrzałości Narodu Polskiego i  wyrażeniem chęci realnego przejęcia władzy w  Kraju przez Naród Polski. Deklaracja ta ma przede wszystkim wymiar duchowy, moralny i  informacyjny, ale też i  prawny, aby w  przyszłości nikt nie mógł powiedzieć, że istniejące zniewolenie i  grabież Polski odbywa się za zgodą Narodu Polskiego.

Koniec ze zniewoleniem Polaków
Nie przypadkiem Orzeł jest naszym symbolem i symbolem Wolności
On widzi Szeroko
My też tak powinniśmy
A tu chcą Mu Widzenie przytępić…
Poprzez uznanie tej Deklaracji zniewolenie odrzucamy !!!
Dla Nas Polaków Duch i Idea zawsze były i są ważniejsze od Materii !!!

 

Deklaracja ta jest przeznaczona:

1) dla Narodu Polskiego, żeby wiedział, w  jakiej jest sytuacji, i  że może w  wolny sposób wyrazić swój sprzeciw wobec ubezwłasnowolnienia Polaków i  Polski oraz w  sposób pokojowy i  demokratyczny przejąć władzę w  swojej Ojczyźnie.

2) dla Władz III Rzeczypospolitej, żeby wiedziały, że Polacy zdają sobie sprawę, iż są przez te Władze wykorzystywani i  oszukiwani oraz że żądają oddania im władzy Droga Pokojową i  wprowadzenia prawdziwej demokracji bezpośredniej. Demokracja ta, na obecnym etapie, będzie realizowana przez Naród Polski, przy pomocy głosowań przez Internet.

3) dla Podmiotów Zagranicznych, takich jak Rządy Państw, Korporacje Międzynarodowe i  inne byty, krajowe i  zagraniczne, żeby zdawały sobie sprawę, że cała Zagrabiona Polska Własność, taka jak: zakłady pracy, ziemia, budynki, efekty wyzysku siły roboczej, lasy, wodociągi, nieuzasadnione zadłużenie Kraju i  Jego Obywateli itp. będzie musiała być Polsce zwrócona, a  wyżej wymienione Podmioty Zagraniczne, za ich używanie w  przeszłości, będą musiały zapłacić zgodnie z  ich ceną rynkową z  odpowiednimi odsetkami.

4) dla Wszystkich Ludzi, dla informacji i  przykładu.

Podpis obywatela III RP
np. Jan Kowalski

 

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/polityka/ja_jan_kowalski_odmawiam/index,pl.html

Podziel się!