Słowiańska duchowa hudba/gędźba pogańska: 1. Zimelja Bogov; 2. VEDUN – Slovansko in Staroslovensko zvočno predivo; 3. Šamanska radost in zdravljenje z bobni

Słowiańska duchowa hudba/gędźba pogańska: Zimelja Bogov

 

https://www.youtube.com/watch?v=3g59-3qpbnw

Author: Jan J. M. 🔥

Slavic Affairs Gudok: Evgeny Kazenkov 🔥

Jack Kazenkov Vocals: Neža Kirn

Title: Land Of The Gods (Zemja Bogov)

Description: Pagan Pre-Christian Tribal Mystical Spiritual Vocals Slavic Music

2. VEDUN – Slovansko in Staroslovensko zvočno predivo

https://www.youtube.com/watch?v=JSZBkt-DFtI

V celoti dostopno na zgoščenkah z istim naslovom. Več informacij o zgoščenki in naročilo na spletni strani: http://www.vedun.si/diskografija-Slov… Zvočne podobe slovanske in staroslovenske duše so odmev čutnosti in nadčutnosti. Zrcalo povezovanja zemeljskega z nebesnim, s kozmičnim in neubesedljivim. S Počelom življenja. Duhovna vsepovezanost narekuje bogato in miroljubno filozofijo življenja, zvočno mehkobo in blagost. Blagozvočje in razkošje umirjene enostavnosti. Slovensko valovanje ritmov in harmonij oslikuje modrost in dostojanstvo glasbenikov svečenikov − magov življenja, zvočne terapije in glasbena oblikovanja. Starosvetna logika slovanskega in staroslovenskega zvočnega občutenja je jasna: zaznamo jo lahko kot prodorno sončno oko, sijaj zvezd ali magično sveto kristalno goro. Slovansko zvočno tkanje je bilo vse do atomskega veka še prisotno v kulturah slovanskih narodov in v slovenski ljudski glasbeni logiki ter zavzema v mozaiku glasbenih jezikov in kultur sveta posebno mesto. Mesto modrih in domiselnih snovalcev, za katere je glasbeno prizorišče priložnost za duhovno poglabljanje, očiščevanje in ekstatično radost; za prodiranje v skrivnosti življenja, v zvočno kirurgijo in moč duše. V spomin prednikov in v sveto. V večno.

—————————-

The sound images of the Slavic and ancient Slovene soul are an echo of both sensuality and meta-sensuality. A mirror of the connection between terrestrial and celestial, cosmic and inexpressible. The connection with the Source of life. Spiritual all-connectedness requires a rich and peaceful philosophy of life, a softness of sound and tenderness. A euphony and grandeur of a tranquil simplicity. The Slovene waves of rhythms and harmonies reflect the wisdom and dignity of musician-priests – the shamans of life, and they also reflect sound therapies and the shaping of music. The age-old logic of the Slavic and ancient Slovene feeling of sound is clear: we can perceive it as the piercing eye of the Sun, as the shining of the stars, or as the magical sacred crystal mountain. This Slavic sound weave was present in the cultures of Slavic nations, including the Slovene folk musical mindset, until the Atomic Era. It holds a special place in the mosaic of the musical languages and cultures of the world. A place of wise and ingenious creators, who use the musical scene as an opportunity for spiritual deepening, cleansing and an ecstatic joy; penetrating the mysteries of life, sound surgery and the power of the soul. Penetrating the memory of our ancestors and the sacred. The eternal. V jeseni bodo izšli novi CD-ji s temi vsebinami – tako slovanski CD kot tudi CD z glasbenimi jeziki in glasbili različnih kultur. New CDs featuring these themes will be released this autumn – a Slavic CD and one featuring musical languages and instruments from different cultures.

https://www.vedun.si

https://www.facebook.com/ansambelVedun

email: info@vedun.si

3. Šamanska radost in zdravljenje z bobni

https://www.youtube.com/watch?v=gfyNc8O6c9o

Beseda ša-man je indoevropskega izvora. ŠA pomeni modrost, MAN pa človek. Šaman je torej modri človek. Tisti, ki obvladuje ‒ teoretično in praktično ‒ kozmične in zemeljske zakone. Zakone življenja. Zvok glasbil, ki jih uporablja, mu daje krila, zalet in navdih. S šamanskimi bobni se povezuje z vesoljem, zvezdami, Soncem, Luno, Zemljo in živimi bitji. Z izbranimi ritmi ureja disharmonije v ljudeh in okolju ter na zvočnih valovih jezdi onkraj. Onkraj zamejitev uma, časa, prostora, materialnega sveta … Z glasbili, ki jih šaman uporablja, izraža tudi radost in trenutni navdih. Glasbeniki ansambla Vedun s svojimi šamanskimi bobni iz Sibirije in Afrike koncertno podoživljajo starodavno šamansko zvočno prakso ‒ napajanje z zvoki radosti in življenjsko energijo.

 

The word sha-man is of Indo-European origin. SHA means wisdom and MAN is a man. The Shaman is therefore a wise man. The one who controls – theoretically and practically – the cosmic and terrestrial laws. The laws of life. The sound of the musical instruments he uses, gives him wings, strength and inspiration. With shaman drums he connects with the Universe, the stars, the Sun, the Moon, the Earth and the living beings. With selected rhythms he puts the disharmony – in humans and in the environment – in order. And he rides on the sound waves beyond. Beyond the delineation of the mind, time, space, and material world… With music instruments the Shaman also expresses joy and spontaneous inspiration. At their concerts, the Vedun Ensemble’s musicians relive the ancient shamanic sound practice – charging with sounds of happiness and life energy.

Podziel się!