Zakopiański alarm urbanistyczno architektoniczny

Petycja do

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja  Dudy

oraz do Panów Ministrów:

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka

Zakopiański alarm urbanistyczny – kategoryczne STOP budowie wielkokubaturowych budynków, niszczeniu Zakopanego i naginaniu prawa na korzyść deweloperów i inwestorów.

Zakopane jest wyjątkowym zabytkiem kultury polskiej, miastem wszystkich Polaków, kolebką naszej niepodległości, ośrodkiem unikatowego na skalę europejską budownictwa oraz kultury ludowej i narodowej, których ukoronowaniem był styl zakopiański. To wszystko, wraz z tatrzańską przyrodą, to NASZ NARODOWY SKARB. Mamy patriotyczny obowiązek, aby chronić go ze szczególną troską.

Tymczasem miasto padło ofiarą własnej sławy. Boom inwestycyjny i napływ obcego kapitału powoduje chaotyczną i bezwzględną zabudowę przestrzeni z wyniszczaniem tkanki historycznej.

https://www.petycjeonline.com/zakopiaski_alarm_urbanistyczny__kategoryczne_stop_budowie_wie

 

Dlatego my, mieszkańcy Zakopanego i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami domagamy się, wdrożenia dla Zakopanego programu naprawczego lub objęcia Zakopanego specjalną ochroną poprzez:

– nadanie Zakopanemu specjalnego statusu miasta chronionego – utworzenie specjalnego programu rządowego na podobieństwo Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, wspierającego finansowo gminę Zakopane w zakresie konserwacji zabytków;

– utworzenie w budżecie MKiDN w programie Ochrona Zabytków osobnej puli na konserwację i rewaloryzację budynków (nie tylko wpisanych do rejestru zabytków) należących do prywatnych właścicieli, tak aby nie musieli oni konkurować w walce o dofinansowania prac konserwatorskich z wielkimi budowlami sakralnymi, pałacami, zamkami czy budynkami użyteczności publicznej, z którymi nie mają szans;

– dokonanie zmian legislacyjnych tak by niszczenie zabytków w jakimkolwiek zakresie nie było uznawane przez sądy za czyny o niskiej szkodliwości społecznej oraz wyraźnie zaostrzenie sytemu kar za takie działania.

– skuteczną egzekucją i zaostrzenie systemu kar za samowole budowlane .

Wnosimy również o zmiany legislacyjne i rozwiązania leżące w zakresie władz miasta i powiatu:

1. zwiększenie w budżecie miasta środków na konserwację zabytków prywatnych nie tylko wpisanych do rejestru w Zakopanem;

2. egzekwowanie prawa: poważne karanie samowoli budowlanych oraz niszczenia budynków będących pod ochroną konserwatorską i wszelkich nadużyć prawnych w tej dziedzinie;

3. utworzenie stanowiska Architekta Powiatowego – z przydzieleniem mu uprawnień do korekty projektów budowlanych pod względem: gabarytów, bryły i kształtu budynku, tak aby nie miały one wymiarów i form rażących, dysharmonijnych, nie nawiązujących do otoczenia – jak to się ostatnio nagminnie zdarza;

4. powołanie społecznej komisji i nadzoru budowlanego czuwającej nad ładem urbanistyczny i architektonicznym miasta i gminy;

5. niedopuszczanie do powstawania przytłaczających, przeskalowanych inwestycji np. apartamentowców pod Nosalem i przy ul Karłowicza, budowy apartamentowca przy Równi Krupowej i planowanej wielkiej galerii na tyłach Krupówek oraz zniszczenia hotelu „Bristol” przez planowaną inwestycję;

6. niedopuszczenie do rozszerzania terenów pod zabudowę w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta;

7. przystąpienie do naprawy miejscowych planów zagospodarowania miasta  naprawy, zgodnej z lokalnym charakterem miasta, tak by nie niszczyć i rozrywać charakterystycznej dla danych dzielnic tkanki zabytkowej, stylu i typu zabudowy;

8. objęcie ochroną konserwatorską (np. poprzez park kulturowy całego Zakopanego tak, aby wszelkie prace budowlane, rozbiórkowe, czy modernizacyjne były uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ wpływają istotnie na kształt historycznej tkanki Zakopanego;

9. podjęcie i zakończenia w trybie pilnym prac nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami;

10. podjęcie prac nad Uchwałą Reklamową, zgodnie z ustawą krajobrazową;

11. utworzenie w mieście jednostki – zespołu zarządzającego Parkami Kulturowymi (Krupówki i Kotliny Zakopiańskiej) z udziałem funkcjonariuszy policji i nadzoru budowlanego dla wzmocnienia mocy egzekwowania zarządzeń obowiązujących na obszarze parków;

12. wzmocnienie obsady personalnej Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem;

13. objęcie ochroną konserwatorską (np. poprzez park kulturowy całego Zakopanego tak, aby wszelkie prace budowlane, rozbiórkowe, czy modernizacyjne były uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ wpływają istotnie na kształt historycznej tkanki Zakopanego;

14. wyodrębnienie specjalnej puli środków na odnawianie i podniesienie estetyki budynków znajdujących się w obrębie Parku Kulturowego Krupówki.

 więcej: https://www.petycjeonline.com/zakopiaski_alarm_urbanistyczny__kategoryczne_stop_budowie_wie

Podziel się!