Haplogrupa R1a1a – mapy i ilustracje

 Ilustracje Rodu R1a1a

Źródło ilustracji

http://www.rodstvo.ru/forum/lofiversion/index.php?t215-450.html
http://www.rodstvo.ru/forum/index.php?showtopic=215&pid=57415&st=480&#entry57415

(Igor1961, 24.9.2010, 3:08)

1. Drzewo genealogiczne rodu R1a1a

2. Mapa rozmieszczenia rodu R1a1a

3. Czas i kolejność narodzin klanów rodu R1a1a

A.
5000 lat temu (3000 p.n.e.) – haplotyp bazowy R1a1a i gałęzi centralno-eurazyjskiej,
w której schodzą się wszystkie stabilne podgrupy, z wyjątkiem małych reliktowych.

 

Bazowy haplotyp rodu  R1a1a pokrywa się z bazowym haplotypem centralnej eurazyjskiej; w niej schodzą się wszystkie inne gałęzie areału R1a1a od Szkocji po Chiny, chociaż dalekowschodnie i południowe nie są jeszcze dostatecznie rozpracowane pod względem filogenetyki ze względu na brak danych wysokomarkerowych (67 markerów).


B.

Czas około 4000 lat temu (2000 p.n.e.)
– wydzielenie się trzech gałęzi europejskich i wschodniej eurazyjskiej:

 

1) północno-zachodniej z charakterystyczna metką DYS388=10,
2) zachodnia eurazyjska z charakterystyczna metką DYS 463=25,
3) podgrupa R1a1a7-М458.
4) haplotypy kirgiskie, mongolskie, chińskie i część indyjskich są z tego samego czasu lub nieco wcześniejsze i można je uważać za pierwotne dla wschodniej eurazyjskiej gałęzi (charakterystyczna metka DYS389B=18)

Wszystkie te gałęzie okazują się ojcowskimi dla młodszych podgałęzi.

C.
Okres 3200-2500 lat temu (1200-500 p.n.e) to zasadniczy czas formowania się dzisiaj żyjących dziś populacji R1a1a

 


1) z rodzicielskiej zachodniej eurazyjskiej wydziela się podgałąź zachodnia eurazyjska-2 (WEA-2), najliczniej reprezentowana wśród Słowian Wschodnich;
2) z „dziesiętników” – podgałąź północno-zachodnia-1 (NW-1),
3) z podgałęzi М458 – gałęzie środkowoeuropejska (СЕ) i zachodniosłowiańska (WS).
4) pojawienie się gałęzi bałtycko-karpackiej (ВС), północnokarpackiej (NC) i starszej skandynawskiej (OS).
Gałęzie słowiańskie oznaczono kolorem czerwonym, a związane z językiem germańskim – kolorem niebieskim.

D.
2000 lat temu – początek naszej ery, istotny dla etnogenezy narodów Europy

 

Wtedy zaszło dalsze wydzielanie się podgałęzi:
1) młodszej skandynawskiej (YS) ze wschodniej eurazyjskiej,
2) północnoeuropejskiej/pomorskiej (NE), z niezupełnie wyjaśnionymi związkami genealogicznymi,
3) północnej eurazyjskiej (NEA)
4) zachodniokarpackiej (WC).

E.
Klany pochodzenia wczesnośredniowiecznego, przed lub około 1000 r.:

 

Powstają: gałąź kirgiska (KY), żydzi aszkenazyjscy (AJ) i gałąź północno-zachodnio europejska (NW-3).

Filogenetyka gałęzi żydów aszkenazyjskich (AJ) niezupełnie jasna. Ale jest pewność, że oddzieliła się od zachodniej eurazyjskiej, skoro ma z nią zgodność alleli=25 w powolnym markerze DYS463=25.

         4. Drzewo klanu R1a1a


(na podstawie dyskusji w Rodstvo wykonał: stp,)

UWAGI.
1. Dla jasności rysunku zastosowano datowanie uproszczone, np. 2000 p.n.e. oznacza: w czasie 3000-2000 p.n.e.
2. Gałąź wschodnią eurazyjską i jej podgałęzie wyróżnia w STR allel DYS389b=18,
gałąź środkowoeuropejską (z podgałęziami) wyróżnia mutacja SNP M458, a jej podgałąź – nadto mutacja L260,
gałąź zachodnią eurazyjską i jej podgałęzie wyróżnia DYS463=25,
gałąź północno-zachodnią i jej podgałęzie wyróżnia w STR allel DYS388=10.
2. Gałęzie zostały wstępnie ustalone już w 2008/2009 r. na podstawie haplotypów STR. Tylko niektóre z nich mają wykryte później własne SNP (na dalsze SNP czekamy). Nie ma tak powszechnych badań SNP, aby można stwierdzić, że wszyscy z danej gałęzi na pewno mają to oznaczone SNP i że w przyszłości nie będą musieli się „przesiąść” na inną gałąź.
3. W drzewie genealogicznym haplogrupy R1a1a to jest charakterystyczne, że wszystkie podstawowe gałęzie wywodzą się z jednego pnia R1a1a-M198 bezpośrednio, albo pośrednio przez mutację M417 (której umiejscowienie nie jest jeszcze ostatecznie ustalone).
4. Drzewo filogenetyczne PolishProject L. Mayki jest o tyle mniej wiarygodne, że oparte jest na bardzo fragmentarycznym, bo tylko polskim, jakby z całości wykrojonym materiale.

5. Koncepcja drzewa filogenetycznego ludzkości
od haplogrupy 0A; z wyróżnieniem hg R  (marzec 2011)

 hg 0A

„Adam”

Drzewo
filogenetyczne
ludzkości
według
naukowego
i komercyjnego
ośrodka
FTDNA
(r. 2010)

Porównaj

drzewo
FTDNA
„draft”
T.Krahna
i drzewo
ISOGG

 

6. Koncepcja drzewa  filogenetycznego haplogrup
(na podstawie Wikipedii i ISOGG; marzec 2011)

Evolutionary tree
of Human Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups

most recent
common
Y-ancestor
A

BT
I

B

CF
I

DE

CF
I

D

E

C

F
I

G

H

IJK
I

IJ
I

K
I

I

J

LT

K(xLT)
I

L

T

M

NO

P
I

     S

N

O

Q

R
I

R1
I

R2

R1a

R1b

Kolorem czerwonym oznaczona jest linia genealogiczna
trzech głównych europejskich rodów: R1a, R1b i I

7. Ekspansja ludzkości od pierwszej pazaafrykańskiej
haplogrupy F. Ekspansja haplogrupy R


Ojczyzna i ród haplogrupy F według FtDNA


Ojczyzna i ekspansja hg. R według FtDNA

Obrzeża Morza Kaspijskiego jako ojczyzna haplogrup R, R1a i R1b.

8. Ród R1a1a1, gałąź zachodnioeurazyjska, wschodniokarpacka
Wydzielona Gałąź zachodnia eurazyjska-2

Zdradza ona swoje pochodzenie karpackie. Wspólny przodek (MRCA) – 2600 lat (I.Rożański)Drzewo całe gałęzi zachodniej eurazyjskiej (Boromir – Zołotarew, Rodstvo) R1a1a1 na terenie północno-wschodnich Niemiec, razem – 41 R1a1a1 na terenie północno-wschodnich Niemiec, razem – 41Gałąź środkowoeuropejska (niebieskie z kropką i błękitne) – 15 (37 %)Gałąź północno-zachodnia (fioletowe i żółta) – 6 (15 %)Gałąź północnokarpacka (malinowe) – 5 (12 %)Gałąź zachodniokarpacka (fioletowe z kropką) – 5 (12 %)Pomorska (zielone) – 4 (10 %)Zachodniosłowiańska (zielone z kropką) – 3 (7,5 %)Gałąź zachodnia eurazyjska-3 (czerwone z kropką) – 2 (5 %)Zachodnia eurazyjska-2 (niebieska bez kropki) – 1 (2,5 %)

Podziel się!