2014. 02. 25 – W duńskiej prasie piszą wprost o zamachu na samolot prezydencki w Smoleńsku!

W duńskiej prasie piszą wprost o zamachu na samolot prezydencki

Podobnie do duńskich mediów przekonani są o tym Ukraińcy i Gruzini.

Katastrofa_w_Smoleńsku

Nie wiemy co sądzi reszta post-sowieckiego bloku, ale myślę że zna metody KGB jak zły szeląg i myśli podobnie. W tej sytuacji pęka medialny kordon sanitarny wokół Katastrofy Smoleńskiej w Polsce. Ani Onet, ani Interia nie mogą sobie już pozwolić na milczenie i pomijanie narracji prowadzonej przez ekspertów zagranicznych.

Coraz częściej pop-propagandowe media zaczynają myśleć o interesie swoich właścicieli i popularności własnych portali niż o głoszeniu propagandy w interesie Pinokia.I słusznie, bo kto będzie czytywał Onet jutro, kiedy Pinokio odejdzie w niesławie największego kłamcy wszechczasów, i kiedy ostatnie Lemingi zrozumieją skalę kłamstwa i manipulacji jakie się na owych portalach wobec nich uprawiało? Więc pewnych naukowych faktów jednak nie da się już negować, chociaż można je podlać sosem wątpliwości.

Medialne Szczury Pop-Propagandowe uciekają z tonącego okrętu , który tonie u brzegu Zielonej Wyspy. Nie wiem czy niemiecki właściciel będzie zadowolony, kiedy prawda wyjdzie na jaw, bo wiarygodności tych portali i telewizji nic już nie odbuduje w oczach Polaków. Budzą one swoimi komentarzami coraz większy śmiech i pogardę, gdyż pokazują że po prostu nie służą interesowi POLAKÓW.

Duńska prasa: brzoza nie mogła być przyczyną katastrofy smoleńskiej

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dunska-prasa-brzoza-nie-mogla-byc-przyczyna-katastrofy-smolenskiej/yn8x0

Duń­skie cza­so­pi­smo „In­ge­niøren” opu­bli­ko­wa­ło dziś ar­ty­kuł au­tor­stwa inż. Glen­na Jørgen­se­na, który do­wo­dzi, że brzo­za nie mogła być przy­czy­ną ka­ta­stro­fy w Smo­leń­sku. O spra­wie na­pi­sał por­tal niezalezna.​pl, a pełną treść tek­stu na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej za­mie­ścił ze­spół par­la­men­tar­ny ds. zba­da­nia przy­czyn ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej.

Inż. Glenn Jørgen­sen dał się już po­znać ze swo­je­go za­an­ga­żo­wa­nia w wy­ja­śnia­nie ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej w tam­tym roku.

Pod­czas II Kon­fe­ren­cji Smo­leń­skiej, na­uko­wiec z Duń­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go za­pre­zen­to­wał au­tor­ski eks­pe­ry­ment. Do­wo­dził, że pre­zy­denc­ki tu­po­lew, który roz­bił się pod Smo­leń­skiem, po zde­rze­niu z brzo­zą nie po­wi­nien był wy­ko­nać tzw. pół­becz­ki i runąć na zie­mię, a spo­koj­nie od­le­cieć. Zda­niem na­ukow­ca sa­mo­lot roz­bił się, bo stra­cił do­dat­ko­wy frag­ment skrzy­dła.

Za spra­wą dzi­siej­szej pu­bli­ka­cji w „In­ge­niøren”, temat wraca. „Jego praca spo­wo­do­wa­ła wiel­kie po­ru­sze­nie, gdyż wy­ni­ki po­pie­ra­ją hi­po­te­zę, że ka­ta­stro­fa nie była zwy­kłym wy­pad­kiem, ale za­ma­chem” – czy­ta­my w ar­ty­ku­le.

Na­uko­wiec sam nie wy­ja­śnia przy­czyn ka­ta­stro­fy, prze­ko­nu­je je­dy­nie, że te po­da­wa­ne do­tych­czas nie są praw­dzi­we. Za­ma­chu nie wy­klu­cza.

– Je­że­li ja miał­bym za za­da­nie do­ko­nać ataku na sa­mo­lot tak, aby wy­glą­dał jak naj­zwy­klej­szy wy­pa­dek, to użył­bym ła­dun­ków wy­bu­cho­wych na ni­skiej wy­so­ko­ści – mówi w roz­mo­wie z „In­ge­niøren” Jørgen­sen.

„Wielu Po­la­ków po­dej­rze­wa, że od­po­wie­dzial­ność Rosji za ten wy­pa­dek jest znacz­nie więk­sza. Takie spoj­rze­nie jest rów­nież po­dzie­la­ne przez prof. Wie­sła­wa Bi­nien­dę z Uni­wer­sy­te­tu w Akron USA, który jest re­dak­to­rem na­czel­nym lot­ni­cze­go pisma na­uko­we­go »Jo­ur­nal of Ae­ro­spa­ce En­gi­ne­ering«. Jego ob­li­cze­nia po­ka­za­ły, że gdyby do­szło do kon­tak­tu le­we­go skrzy­dła z brzo­zą, to skrzy­dło prze­cię­ło­by brzo­zę jak nóż, a uszko­dze­nie skrzy­dła by­ło­by nie­znacz­ne. Jego ob­li­cze­nia po­ka­za­ły rów­nież, że gdyby nawet koń­ców­ka skrzy­dła urwa­ła się na wy­so­ko­ści 5 me­trów, to mu­sia­ła­by ona ude­rzyć w zie­mię 12 me­trów dalej. W rze­czy­wi­sto­ści koń­ców­ka skrzy­dła zo­sta­ła zna­le­zio­na 111 me­trów za brzo­zą” – czy­ta­my w ar­ty­ku­le.

Najbardziej popularne artykuły ostatnich 7 dni na naszym portalu

Jak widać polityka była najważniejsza i Ukraina zawładnęła naszymi sercami i umysłami niepodzielnie. Zwłaszcza gdy się doda do tego prawie 11.000 wejść na Stronę Główną

2014. 02. 22 – Wielkie zwycięstwo Majdanu – szansa na Wielką Zmianę! Janukowycza zatrzymano przy próbie ucieczki do Rosji?!   1151
Ukraina a Wielka Zmiana – Cisza przed burzą! Czy upiory Jałty obudzą się w Soczi?   652
 
Ostrożeń – czarcie żebro i szałwia   616
Wężymord-czarny korzeń (skorzonera), bulwa-topinambur, łopuch-rzep, kucmerka-sium i kucmerka-stachys i gir   462
Zrzeszenie Słowian, Ruch Wolnych Ludzi, Wiara Przyrody: gender, uznanie praw zwierząt, rasizm!   274
Genetyczne odkrycia 2010/2012 – Nowa Genealogia Słowian i innych ludów Białego Lądu (Europy)           252
Podziel się!