Na 18- tą wszyscy pod Sejm!!!

Na 18- tą wszyscy pod sejm !
Jutro na 18- tą wszyscy pod sejm!
Między innymi głosowana będzie poprawka do ustawy 1846, która brzmi następująco
Poprawka poseł Marceliny Zawiszy będzie głosowana 26-27.01.2022: „art. 10 dodać art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2095, 2120, 2133 i 2269) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 4hb dodaje się art. 4i–4s w brzmieniu:
„Art. 4i. 1. Osoby po ukończeniu 18. roku życia są obowiązane do
poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw COVID-19 (…)
Art. 15zzzzzzf. Kto uchyla się od obowiązku, o którym mowa w art. 4i ust. 1,
podlega karze grzywny.”