1. Kremlinka: USA chcą docisnąć Rosję w przyszłym roku. Koniec miękkiej gry?; 2. Jak Was okłamuje Demagog? Analiza przypadku Łukasz Kopczyk | Votum TV; 3. J. Zięba: Krakenowe oszustwo + Prawda o szprycy na krakena

USA chcą docisnąć Rosję w przyszłym roku. Koniec miękkiej gry?

Dzisiaj – Raz jeszcze o pośle Grzegorzu Braunie w kontekście nałożonych na niego kar sejmowych, które ten „SEJM” po prostu ośmieszają, tak jak i poprzednie kary ośmieszyły poprzedni faszystowski Niby-sejm „polski”. A więc będzie Słowo o Karze dla Posła i Słowo o jego Zasługach dla Demokracji. Także w tym kontekście Słowo o Konfederacji i jej postawie wobec posła Brauna.

Idealnie puentuje całą sytuację powyższy obrazek.

Kara sejmowa dla Posła Grzegorza Brauna za prowokację z menorą  oraz Zasługi Posła Grzegorza Brauna dla demokracji polskiej
Kara

Już w zeszłej kadencji Sejmu poseł Grzegorz Braun pokazał absurdalność tej instytucji,  pozorowanie demokracji przez ten Cyrk na Wiejskiej – który dokładnie w ten sposób nazwałem i określiłem w mojej powieści „Nowe Przygody Baltazara Gąbki – Na Tropie Czarnej Dziury”. To było jednym z powodów (poza wielu jeszcze innymi niekoszernymi treściami tej książki) wykluczenia po raz kolejny mojej powieści z repertuaru Wydawnictwa Literackiego w Krakowie przez cenzorów wewnętrznych tegoż wydawnictwa, po jej wstępnej akceptacji i przyjęciu jej tam w pierwszym odruchu z niekłamanym aplauzem w roku 2012. Ponieważ nie zgodziłem się na żadną cenzurę, nawet jednego słowa w powieści, zostałem po raz drugi w roku 2012 (po Polskim Łączniku z roku 1991) wykluczony także przez inne znane „polskie” wydawnictwa do których złożyłem te powieści, z grona akceptowanych przez banksterskie środki masowego przekazu autorów. Tak jak ja dwukrotnie dowiodłem że mamy do czynienia w Polsce z fasadą demokracji i tolerancji w mediach, a więc w literaturze i szerzej w ogóle w sztuce, tak poseł Grzegorz Braun dowiódł, że tzw Sejm Polski jest także fasadą w istocie faszystowskiego państwa, które pozoruje tylko demokrację.  I to jest pierwsza i najważniejsza niewątpliwa zasługa posła Grzegorza Brauna dla Polskiej Demokracji prawdziwej, która kiedyś w naszym państwie nastanie. 

Ta kara nałożona na posła Brauna – reprezentanta kręgu wyborców, pokazuje dobitnie, że nawet poseł nie ma w fasadowym państwie polskim wolności głoszenia poglądów i wyrażania ich w jakikolwiek sposób mimo, że teoretycznie po to otrzymał immunitet żeby móc w sposób wolny wyrażać poglądy w imieniu Wyborców, którzy posła do Sejmu posłali. 

To, że poglądy posła Brauna nie podobają się mnie, albo jakimś innym osobom w Polsce, a szczególnie innym posłom i prezydium Sejmu, w żadnym wypadku nie uprawnia NIKOGO do odbierania głosu Wyborcom reprezentowanym przez Posła przez kneblowanie wypowiedzi i wykluczanie Posła z obrad oraz karanie finansowe Posła. Sejm który podlega jakiejkolwiek cenzurze nie jest Sejmem Wolnego Państwa. Nie reprezentuje w ogóle społeczeństwa czyli SUWERENA. Posłowie nie mogą się bać jakiegoś tam REGULAMINU, który cenzuruje ich wypowiedzi i działania publiczne. Jeśli tak jest, mamy do czynienia z pozoranctwem demokracji i mechanizmem czysto faszystowskim. To zostało przez Posła Grzegorza Brauna właśnie po raz kolejny już wykazane. 

Zasługi

1. Poseł Grzegorz Braun dowiódł, że tzw Sejm Polski jest jedynie fasadą w istocie faszystowskiego państwa, które pozoruje tylko demokrację. 

Nie można inaczej interpretować kary, która polega na odebraniu posłowi – Reprezentantowi Wyborców – GŁOSU w Sejmie oraz WYKLUCZENIA Posła z Obrad. Także karanie finansowe jakiegokolwiek posła za głoszone przez niego poglądy, albo z powodu wygłaszanych przez niego z mównicy sejmowej treści, albo za organizowanie przez niego dozwolonych prawem w Polsce akcji i innych działań pozasejmowych świadczy o fasadowości tzw demokracji w naszym kraju.

Jedynymi uprawnionymi do odebrania Posłowi Grzegorzowi Braunowi Głosu w Sejmie są jego wyborcy. Absurd i pozorowanie demokracji polega na tym, że Wyborcy nie mogą odwołać żadnego posła choćby nie wiem jak sprzeniewierzył się on swojemu posłannictwu (misji) z jakim go społeczność lokalna do Sejmu posłała

2. Poseł Grzegorz Braun wielokrotnie publicznie ośmieszył tenże Sejm i pokazał Polakom, że mają do czynienia z instytucją, która jest groteskowa i absurdalna, która uprawia farsę nie licującą z powagą najważniejszej demokratycznej instytucji w państwie.

W poprzedniej kadencji Sejmu pokazał to nie nosząc tzw „maseczki” za co był wielokrotnie karany, jak również za swoje wystąpienia z mównicy, karany w ten sam absurdalny sposób jak obecnie – odbieraniem głosu i wykluczaniem z obrad oraz karami finansowymi.

Że ten nakaz „maskowania” się wydany był w sposób bezprawny i że miał charakter działania skierowanego przeciw Wolności Polaków, a nie był żadnym działaniem usprawiedliwionym jakimikolwiek argumentami naukowymi dowiódł sam Sejm i Senat oraz Prokuratura i inne organy państwa polskiego w lutym 2022 roku. Dowiedli oni wtedy także, że podobnie inne działania: lockdowny, kwarantanny, zakazy zgromadzeń, zakazy swobodnego dokonywania zakupów podstawowych do życia produktów i żywności!!!, zakazy swobodnego poruszania się bez „masek”, wreszcie karna, bezprawna segregacja sanitarna nieszczepionych Polaków i przymus tzw „szczepień” były nie tylko nielegalne, bezprawne ale i absurdalne. Ten Stan Wojenny ogłoszony przez PIS i poparty przez cały SEJM z wyjątkiem Konfederacji, skierowany przeciw Narodowi Polskiemu to największa hańba i kompromitacja tzw demokracji w Polsce. Posłowie, senatorowie, politycy, rząd polski poprzedniej kadencji, prokuratura, media masowe,  dowiedli tego kiedy w lutym roku 2022 otwarto granicę dla uchodźców wojennych z Ukrainy nie zastosowawszy  żadnego kordonu sanitarnego wobec tych milionów ludzi napływających z terenu gdzie nie prowadzono masowych szczepień jedynym skutecznym „lekarstwem” mRNA przeciw covid-19. Dopuszczenie przez organy państwa do tego masowego zagrożenia zdrowia i życia Polaków jasno pokazało, że ich poprzednie działania miały charakter polityczny a nie sanitarny, były pseudonaukowe a nie oparte na żadnych podstawach nauki, były fałszem i masowym kłamstwem. Nikt nie poniósł konsekwencji za niezaszczepienie kilku milionów przybyszów z Ukrainy wśród których byli Ormianie, Azerowie, Rosjanie, Białorusini, Kazachowie, Hindusi, Pakistańczycy, Afgańczycy, obywatele Afryki i wiele innych narodowości.

Tej groteskowości działań „maseczkowych”, „sanitarnych”,  będących aktem politycznym poseł Grzegorz Braun dowiódł bezwzględnie i przejdzie do annałów historycznych Sejmu jako ten jedyny, który się absurdowi konsekwentnie sprzeciwił, który mówił na ten temat  prawdę opartą o naukę a nie o zabobon lansowany jako zasłona dymna stricte faszystowskiego działania aparatu państwa polskiego. 

3. Poseł Grzegorz Braun dowiódł obecnie, że nie tylko Sejm ma charakter czysto faszystowski, ale że żyjemy w państwie w którym funkcjonują mechanizmy faszystowskie na co dzień.

Nie można bowiem interpretować inaczej wprowadzonego na platformach tzw „społecznościowych” a więc de facto w publicznych sieciach medialnych – rzekomo prywatnych i niezależnych od Państwa – ZAKAZU prowadzenia zbiórki pieniężnej na pokrycie strat Grzegorza Brauna wyrządzonych mu przez Prezydium tzw Sejmu Polskiego. Zbiórka ta została ogłoszona spontanicznie przez OBYWATELI POLSKICH, którzy popierają posła Brauna w jego działalności publicznej i których on reprezentuje w związku z dokonanym przez nich WYBOREM na POSŁA w październiku 2023 roku. 

(Zebrali ponad 70 tys. zł dla Brauna. Organizator zakończył …; Zbiórki dla Grzegorza Brauna. Zrzutka.pl zabrała głos).

Działanie właściciela Zrzutka.pl (https://krs-pobierz.pl/zrzutka-pl-i6258135) jest praktyką faszystowską, która upowszechniła się w Polsce w czasie Stanu Wojennego ogłoszonego przez PIS nazwanego Stanem Zagrożenia Pandemicznego w latach 2020-2023. Mediodawcy reżimowi działający na terenie naszego kraju (YouTube, Google, FB i inni) przyzwyczaili Polaków do stosowania takich bezprawnych metod CENZURY i UBEZWŁASNOWOLNIENIA SPOŁECZEŃSTWA właśnie w tym okresie. Działo się to  za przyzwoleniem wszystkich odpowiedzialnych za przestrzeganie PRAWA, w tym prawa do wolności słowa i wolności działania gospodarczego w Polsce podmiotów publicznych, w tym Sejmu i Senatu, rządu polskiego, partii politycznych, instytucji wszelkiego rodzaju rzeczników rzekomo obywatelskich, mediów publicznych, prokuratury itp.

4. Niewątpliwą zasługą Posła Grzegorza Brauna jako jedynego reprezentanta narodu w Sejmie kadencji 2019-2023 było powołanie Komisji Sejmowej nazywanej potocznie „Norymberga 2.0” piętnującej i zbierającej dowody oraz prowadzącej publiczne przesłuchania w sprawie faszystowskich, absurdalnych działań organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2020-2023 w ramach bezprawnych przepisów ustanowionych wtedy za zgodą i przyzwoleniem całej klasy politycznej obecnej w Parlamencie Polskim – z wyjątkiem Konfederacji – przeciw Polskiemu Społeczeństwu. 

Słowo o zachowaniu Konfederacji wobec Grzegorza Brauna

Konfederacja nakładając kary na Grzegorza Brauna dowiodła tym samym, że nie reprezentuje w najmniejszym stopniu swoich wyborców, a jest jedynie koniunkturalną gromadą zastraszonych hipokrytów, którzy zamiast reprezentować Wyborców dorwali się do synekur poselskich, do żłoba władzy i za wszelka cenę chcą w tym Cyrku Na Wiejskiej spełniać rolę Klaunów, ewentualnie Magików, albo Tresowanych Zwierzątek tzw Marszałka, lobby obcych krajów i większości sejmowej, a nie rolę posłów i poważnych polityków.

***

1. Kremlinka: USA chcą docisnąć Rosję w przyszłym roku. Koniec miękkiej gry?

https://www.youtube.com/watch?v=KjgZ-HoucAE

 

2. Jak Was okłamuje Demagog? Analiza przypadku Łukasz Kopczyk | Votum TV

 

https://banbye.com/watch/v_m1H89lMJwPAd

 

3. J. Zięba: Krakenowe oszustwo + Prawda o szprycy na krakena

Krakenowy i nie tylko… blues

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/j6ZmoOqmXe/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Krakenowe oszustwo 1

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/ObwmzOQrJj/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Krakenowe oszustwo 2

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/zORD89xm6v/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Prawda o szprycy „na Krakena”

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/8PlDwO1DLQ/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Podziel się!