OEC: Goran Pavlovic – Sun god from the first temple (Bóg słońca z Pierwszej Świątyni)

Sun god from the first temple

Goran Pavlovic © © Czesław Białczyński – tłumaczenie

In my post „Boaz and Jachin” I talked about the significance of the fact that Solomon built his temple on a threshing floor. The reason why this is significant is because in the past threshing floors were not only used for threshing and winnowing, but were also used as solar observatories and for ceremonies which were part of a solar cult. At the end of that article I suggested that the First Temple, whose entrance was oriented towards true east, towards the area of the horizon where the sun rises, was a temple dedicated to the sun and built by sun worshipers. And I said that we actually have indications that this could in fact have been the case.

W moim poście „Boaz i Jakin” mówiłem o znaczeniu faktu, że Salomon zbudował swoją świątynię na klepisku. Powodem, dla którego jest to istotne, jest to, że w przeszłości klepiska były używane nie tylko do młócenia i przewiewania, ale były również wykorzystywane jako obserwatoria słoneczne i do ceremonii, które były częścią kultu słonecznego. Na końcu tego artykułu zasugerowałem, że Pierwsza Świątynia, której wejście było skierowane na prawdziwy wschód, w stronę horyzontu, gdzie wschodzi słońce, była świątynią poświęconą słońcu i zbudowaną przez czcicieli słońca. I powiedziałem, że rzeczywiście mamy przesłanki, że tak mogło być w rzeczywistości.

Well some might say that just because the temple was oriented towards the east, that doesn’t mean that the people who built the temple worshiped the sun. For instance look at the early Christian churches which were also oriented towards the east. Does that mean that the early Christians were also sun worshipers?

Cóż, niektórzy mogą powiedzieć, że tylko dlatego, że świątynia była zorientowana na wschód, nie oznacza, iż ludzie, którzy ją zbudowali, czcili słońce. Na przykład spójrz na wczesnochrześcijańskie kościoły, które również były zorientowane na wschód. Czy to oznacza, że pierwsi chrześcijanie również czcili słońce?

To this I will just say 🙂

Na to powiem tylko 🙂

That the builders of the first temple were sun worshipers we are actually told by the scriptures. In Ezekiel 8:16 we read this:

Pismo Święte mówi nam, że budowniczowie pierwszej świątyni byli czcicielami słońca. W Księdze Ezechiela 8:16 czytamy:

In the sixth year, in the sixth month on the fifth day, while I was sitting in my house and the elders of Judah were sitting before me, the hand of the Sovereign Lord came on me there. 2 I looked, and I saw a figure like that of a man.[a] From what appeared to be his waist down he was like fire, and from there up his appearance was as bright as glowing metal. 3 He stretched out what looked like a hand and took me by the hair of my head. The Spirit lifted me up between earth and heaven and in visions of God he took me to Jerusalem…He then brought me into the inner court of the house of the Lord, and there at the entrance to the temple, between the portico and the altar, were about twenty-five men. With their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, they were bowing down to the sun in the east.

„W szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia, gdy siedziałem w swoim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Wszechwładnego. 2 Spojrzałem i zobaczyłem postać przypominająca człowieka.[a] Od pasa w dół był jak ogień, a od góry jego wygląd był jasny jak rozżarzony metal.3 Wyciągnął coś, co wyglądało jak dłoń, i wziął mnie za włosy mojej głowy.Duch uniósł mnie między ziemię a niebo i w widzeniach Bożych zabrał mnie do Jerozolimy… Następnie zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pańskiego, a tam przy wejściu do świątyni, między portykiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów, odwróconych plecami do świątyni Pańskiej, a twarzami skierowanymi na wschód, kłaniali się słońcu o wschodzie”.

One of the common archaeological characteristic of the early Christian churches is that they were oriented toward East, i.d. toward the Rising Sun, the same orientation found in the First temple. So the orientation of the Christian churches can’t be used as the proof that the first temple was not a temple of sun worshipers. Quite the opposite. It raises questions whether the early Christians were sun worshipers too.

Jedną z powszechnych cech archeologicznych wczesnych kościołów chrześcijańskich jest to, że były one zorientowane na Wschód, tj. w kierunku Wschodzącego Słońca, to ta sama orientacja, którą można znaleźć w Pierwszej Świątyni. Tak więc orientacja kościołów chrześcijańskich nie może służyć jako dowód na to, że pierwsza świątynia nie była świątynią czcicieli słońca. Wręcz przeciwnie. Rodzi to pytania, czy pierwsi chrześcijanie też byli czcicielami słońca.

The early Christian practice of praying facing East, in the direction of the rising sun, was such a big problem, that Tertullian (born c. AD 160) felt constrained to write in his “Apology,” and again in his writing “Against Valentinian”:

Wczesnochrześcijańska praktyka modlenia się twarzą do wschodu, w kierunku wschodzącego słońca, była tak dużym problemem, że Tertulian (ur. ok. 160 r.) ”:

„Others… believe that the sun is our god… though we do not worship the orb of day painted on a piece of linen cloth…. The idea no doubt has originated from our being known to turn to the east in prayer.”

„Inni… wierzą, że słońce jest naszym bogiem… chociaż nie czcimy kuli dnia namalowanej na kawałku płótna… Pomysł bez wątpienia wywodzi się z tego, że jesteśmy znani z tego, że zwracamy się na wschód w modlitwie”. [Czyż to nie śmieszne i żałosne że dzisiejsi ksieża katoliccy mówią swoim wiernym iż rodzimowiercy, poganie modlą się do słońca albo do drzewa, kawałka deski, owczego runa, albo do płynącej wody??? CB].
Tertullian was not the only one who was at pain to explain why Christians pray facing the rising sun in the east. According to Saint Gregory of Nyssa: „the Orient was the birthplace of mankind, and the earthly garden of paradise„.  Saint Thomas Aquinas spoke of: „the East as the place of our Lord’s life and death, the direction from which He would come on judgment day”.
Tertulian nie był jedynym, który z bólem wyjaśniał, dlaczego chrześcijanie modlą się twarzą do wschodzącego słońca na wschodzie. Według św. Grzegorza z Nyssy: „Wschód był miejscem narodzin ludzkości i ziemskim ogrodem raju”. Św. Tomasz z Akwinu mówił o „Wschodzie jako miejscu życia i śmierci naszego Pana, kierunku, z którego przyjdzie On w dzień sądu”.
Which of course makes no sense if you are an Egyptian Christian, or Indian Christian, or Armenian Christian…The only reason why the early Christians prayed facing the rising sun in the east, which makes sense, is because they were sun worshipers too, just like the builders of the First Temple….
Co oczywiście nie ma sensu, jeśli jesteś egipskim chrześcijaninem, indyjskim chrześcijaninem lub ormiańskim chrześcijaninem… Jedynym powodem, dla którego pierwsi chrześcijanie modlili się twarzą do wschodzącego słońca na wschodzie, co ma sens, jest to, że oni też byli czcicielami słońca , zupełnie jak budowniczowie Pierwszej Świątyni….
Anyway…
W każdym razie…

Ezekiel (622 – 570 BCE) strongly disproved of sun worshiping practices that he had observed in the First temple. The fact that people still prayed to the sun during the time of Ezekiel is very interesting, because it shows how strong this solar cult was among the people of Judah. Ezekiel was born during the reign of Josiah (649–609 BCE). And it was Josiah, who according to the Hebrew Bible, instituted major religious changes aimed at eradicating the solar cult which flourished in Judah before and during his time. How strong the solar cult was in Judah just before the time of Josiah can be seen from the royal seal of the Kingdom of Judah from the time of the King Hezekiah (739 – 687 BC).

Ezechiel (622 – 570 pne) stanowczo zaprzeczył praktykom czczenia słońca, które obserwował w Pierwszej Świątyni. Fakt, że ludzie nadal modlili się do słońca w czasach Ezechiela, jest bardzo interesujący, ponieważ pokazuje, jak silny był ten kult słońca wśród ludu Judy. Ezechiel urodził się za panowania Jozjasza (649-609 pne). I to właśnie Jozjasz, według Biblii hebrajskiej, zapoczątkował poważne zmiany religijne mające na celu wykorzenienie kultu słonecznego, który kwitł w Judzie przed nim i w jego czasach. O tym, jak silny był kult słońca w Judzie tuż przed czasami Jozjasza, świadczy pieczęć królewska Królestwa Judy z czasów króla Ezechiasza (739 – 687 pne).

The seal bears the symbol of a winged sun and two ankh symbols, which symbolize life.

Pieczęć nosi symbol uskrzydlonego słońca i dwa symbole ankh, które symbolizują życie.

This means that the solar cult was not a minor religious curiosity. It was a state religion whose main temple was the First temple. A state religion supported by at least a significant part of the Judah’s population.

Oznacza to, że kult słońca nie był pomniejszą osobliwością religijną. Była to religia państwowa, której główną świątynią była Pierwsza Świątynia. Religia państwowa popierana przez przynajmniej znaczną część ludności Judy.

So when Josiah started his religious reforms, not everyone was pleased. A lot of people saw these changes as sacrilege and continued to practice the old solar religion. We know that this was the case because we find evidence of the solar cult among the people of Judah again and again in the following centuries.

Kiedy więc Jozjasz rozpoczął reformy religijne, nie wszyscy byli zadowoleni. Wielu ludzi postrzegało te zmiany jako świętokradztwo i nadal praktykowało starą religię słoneczną. Wiemy, że tak było, ponieważ w następnych stuleciach wielokrotnie znajdujemy dowody kultu słonecznego wśród ludu Judy.

Now as part of his crusade, Josiah did the major cleanup of the First temmple. In 2 Kings 23:11 we read:

Teraz, w ramach swojej krucjaty, Jozjasz dokonał gruntownego oczyszczenia Pierwszej Świątyni. W 2 Król. 23:11 czytamy:

„He (Josiah) removed from the entrance of the LORD’s Temple the horse statues that the former kings of Judah had dedicated to the sun… He also burned the chariots dedicated to the sun…”

„On (Jozjasz) usunął z wejścia do Świątyni Pańskiej posągi koni, które dawni królowie Judy poświęcili słońcu… Spalił także rydwany poświęcone słońcu…”

This is most peculiar. We have a temple, build on a threshing floor (ancient solar observatory). The temple was oriented towards the east, and in the temple people prayed to the rising sun as if it was a god. And the temple housed a chariot and horses dedicated to the sun god???

To jest najbardziej osobliwe. Mamy świątynię zbudowaną na klepisku (starożytne obserwatorium słoneczne). Świątynia była zorientowana na wschód, a w świątyni ludzie modlili się do wschodzącego słońca, jakby to był bóg. A świątynia mieściła rydwan i konie poświęcone bogu słońca???

Who was this sun god to whom ancient kings of Judah dedicated horses and chariot?

Well Helios of course.

Kim był ten bóg słońca, któremu starożytni królowie Judy poświęcali konie i rydwan?Heliosem oczywiście. [Swarożycem CB]

Here is a depiction of Helios, the old titan (Old European) sun god. He is mostly depicted as a youth with sun ray halo driving the chariot pulled by winged horses across the sky, from east to west.
Oto przedstawienie Heliosa, dawniejszego tytana (staroeuropejskiego) boga słońca. Przedstawiany jest głównie jako młodzieniec z aureolą promieni słonecznych, prowadzący rydwan ciągnięty przez skrzydlate konie po niebie ze wschodu na zachód.
Why do I think that this god was Helios? Well because 800 years after Josiah removed Helios from the first temple, he reappears in synagogues in Holy land.

Dlaczego myślę, że tym bogiem był Helios? Ano dlatego, że 800 lat po tym, jak Jozjasz usunął Heliosa z pierwszej świątyni, pojawia się ponownie w synagogach w Ziemi Świętej.

The Beth Alpha or Bet Alpha or Bet Alfa is a sixth-century synagogue located at the foot of the northern slopes of the Gilboa mountains near Beit She’an, Israel.

Beth Alpha lub Bet Alpha lub Bet Alfa to synagoga z VI wieku położona u podnóża północnych zboczy gór Gilboa w pobliżu Beit She’an w Izraelu.

The central nave floor mosaic panel features a Jewish adaptation of the Greco-Roman zodiac. The zodiac consists of two concentric circles, with the twelve zodiac signs appearing in the outer circle, and Helios, the Greco-Roman sun god, appearing in the inner circle. The outer circle consists of twelve panels, each of which correspond to one of the twelve months of the year and contain the appropriate Greco-Roman zodiac sign. Female busts symbolizing the four seasons appear in the four corners immediately outside the zodiac. In the center, Helios appears with his signature Greco-Roman iconographic elements such as the fiery crown of rays adorning his head and the highly stylized quadriga or four-horse-drawn chariot. The background is decorated with a crescent shaped moon and stars. As in the „Binding of Isaac” panel, the zodiac symbols and seasonal busts are labeled with their corresponding Hebrew names.

Panel mozaikowy podłogi nawy głównej zawiera żydowską adaptację grecko-rzymskiego zodiaku. Zodiak składa się z dwóch koncentrycznych kręgów, z dwunastoma znakami zodiaku pojawiającymi się w zewnętrznym kręgu i Heliosem, grecko-rzymskim bogiem słońca, pojawiającym się w wewnętrznym kręgu. Zewnętrzne koło składa się z dwunastu paneli, z których każdy odpowiada jednemu z dwunastu miesięcy w roku i zawiera odpowiedni grecko-rzymski znak zodiaku. Kobiece popiersia symbolizujące cztery pory roku pojawiają się w czterech rogach bezpośrednio poza zodiakiem. Pośrodku pojawia się Helios ze swoimi charakterystycznymi grecko-rzymskimi elementami ikonograficznymi, takimi jak ognista korona z promieni zdobiąca jego głowę oraz wysoce stylizowana kwadryga lub rydwan zaprzężony w cztery konie. Tło zdobi księżyc w kształcie półksiężyca i gwiazdy. Podobnie jak w panelu „Związanie Izaaka”, symbole zodiaku i popiersia sezonowe są oznaczone odpowiednimi hebrajskimi nazwami.

[CB – Tzw Helios to Swarożyc / SouaRogicz / Sounce – bóg Słowiano-Aryjski – adaptowany przez Rodomajów (Grecję i Romajów (Rzym)

Helios (także Słońce; gr.Ἥλιος Hḗlios ‘Słońce’, łac. Sol ‘Słońce’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca[1]; jeden z tytanów; utożsamiany z rzymskimSolem[2].

Należał do drugiego pokolenia tytanów[3]. Był bóstwem związanym z kultem Słońca. Według wierzeń starożytnych Greków przemierzał dzienne niebo na złotym rydwanie, zaprzężonym w cztery białe konie – Ajtona, Eoosa, Flegona i Pyroeisa[4][5][6][7]. Swą wędrówkę rozpoczynał (wynurzał się z fal Okeanosa) na Wschodzie i kończył (zanurzał się w falach Okeanosa) po drugiej stronie widnokręgu, na Zachodzie, gdzie kąpał swoje konie w Okeanosie[7]. Drogę powrotną (wiodła pod Okeanosem) pokonywał na wielkiej czaszy[4][7][8]. Jego nadejście zwiastowała Eos]. 

Eos to oczywiście Jutraboga / Jutrznia / Jutrzenka / Zorza Zaranna CB] 

This zodiac wheel, with Helios or Sun in it’s center is found in contemporaneous synagogues throughout Israel such as Naaran, Susiya, Hamat Tiberias, Huseifa, and Sepphoris.

To koło zodiaku, z Heliosem lub Słońcem w środku, znajduje się we współczesnych synagogach w całym Izraelu, takich jak Naaran, Susiya, Hamat Tiberias, Huseifa i Sepphoris.

The Tzippori Synagogue (Sepphoris Synagogue,) is an ancient synagogue discovered in Tzippori, a Roman-era Jewish city in the Galilee. Based on numismatic evidence, the synagogue appears to have been built in the first half of the fifth century. In the center of the nave floor, there is a large Zodiac with the names of the months written in Hebrew. Helios sits in the middle, in his sun chariot.

Synagoga Tzippori (synagoga Sepphoris) to starożytna synagoga odkryta w Tzippori, rzymskim mieście żydowskim w Galilei. Na podstawie dowodów numizmatycznych wydaje się, że synagoga została zbudowana w pierwszej połowie V wieku. Pośrodku podłogi nawy znajduje się duży znak zodiaku z nazwami miesięcy wypisanymi w języku hebrajskim. Helios siedzi pośrodku, w swoim słonecznym rydwanie.

The Hammat Tiberias Synagogue is an ancient synagogue on the outskirts of Tiberias, located near the hot springs just south of the city. The synagogue dates to 286 and 337 CE, when Tiberias was the seat of the Sanhedrin.The mosaic floor is made up of three panels featuring the zodiac, and Helios, the sun god. Women who symbolize the four seasons of nature appear in each corner.

Synagoga Hammat Tiberias to starożytna synagoga na obrzeżach Tyberiady, położona w pobliżu gorących źródeł na południe od miasta. Synagoga pochodzi z 286 i 337 roku n.e., kiedy Tyberiada była siedzibą Sanhedrynu. Mozaikowa podłoga składa się z trzech paneli przedstawiających zodiak i Heliosa, boga słońca. W każdym rogu pojawiają się kobiety symbolizujące cztery pory roku w przyrodzie.


It is important to note that this image of Helios does not appear anywhere in Synagogues in Jewish diaspora. It is only found in Synagogues in holy land.

Należy zauważyć, że ten wizerunek Heliosa nie pojawia się nigdzie w synagogach diaspory żydowskiej. Można go znaleźć tylko w synagogach w ziemi świętej.
Now what is Helios doing in the synagogues?!?
A teraz co Helios robi w synagogach?!?
Well currently, there is a scholarly debate going on regarding the relationship between Judaism and general Greco-Roman culture in late-antiquity. Some interpret the popularity that the zodiac maintains within synagogue floors as evidence for its Judaization and adaptation into the Jewish calendar and liturgy. Others see it as representing the existence of a “non-Rabbinic” or a mystical and Hellenized form of Judaism that embraced the astral religion of Greco-Roman culture.
Cóż, obecnie toczy się debata naukowa dotycząca relacji między judaizmem a ogólną kulturą grecko-rzymską w późnej starożytności. Niektórzy interpretują popularność, jaką zodiak utrzymuje na podłogach synagogi, jako dowód na jego judaizację i dostosowanie do żydowskiego kalendarza i liturgii. Inni postrzegają to jako reprezentację istnienia „nierabinicznej” lub mistycznej i zhellenizowanej formy judaizmu, która obejmowała religię astralną kultury grecko-rzymskiej.
Interestingly there is no mention of the Solar cult of the First temple and the possibility that the the appearance of Helios in synagogues marks the reemergence of this cult in the holy land???
Co ciekawe, nie ma tam nawet wzmianki o solarnym kulcie Pierwszej Świątyni i możliwości, że pojawienie się Heliosa w synagogach oznacza przybycie z zewnątrz i  pojawienie się tego kultu w Ziemi Świętej???

As I already mentioned, Ezekiel sees priests in the First Temple worshiping the sun. Interestingly, Josephus records an Essene practice that he says was handed down to them by the forefathers where it appears that they were praying to the rising sun (War 2.8.5).

Jak już wspomniałem, Ezechiel widzi kapłanów w Pierwszej Świątyni oddających cześć słońcu. Co ciekawe, Józef Flawiusz odnotowuje praktykę esseńską, o której mówi, że została im przekazana przez przodków, gdzie wydaje się, że modlili się do wschodzącego słońca (Wojna 2.8.5).

Qumran scrolls, which are attributed to the Essens, seem to confirm that Josephus was telling the truth. In the Hodayom, there are several references to prayer at dawn. 1QH 4:5 states: „I thank thee, O Lord, for Thou hast illuminated my face by Thy covenant, and I seek Thee, and sure as the dawn Thou hast appeared to me as perfect light.

Zwoje z Qumran, które przypisuje się Essenom, zdają się potwierdzać, że Józef Flawiusz mówił prawdę. W Hodayom istnieje kilka odniesień do modlitwy o świcie. 1QH 4: 5 stwierdza: „Dziękuję Ci, Panie, że oświeciłeś moje oblicze przez Twoje przymierze i szukam Cię, a Ty ukazałeś mi się jak świt jako doskonałe światło”.

Church fathers Origen (Contra Celsius 1.26, 5.6), Clement of Alexandria (Stromata, 6.5.41), and maybe even some of the New Testament Epistles (Col 2:16-23, Heb 2:5) are aware of some Jewish practices that involved worship of objects in the sky.

Ojcowie Kościoła Orygenes (Contra Celsjusza 1.26, 5.6), Klemens Aleksandryjski (Stromata, 6.5.41), a może nawet niektóre listy Nowego Testamentu (Kol 2:16-23, Hbr 2:5) są świadomi pewnych żydowskich praktyk które obejmowały kult obiektów na niebie.

So were the synagogues with Helios built by Essenes?

Czy zatem synagogi z Heliosem zbudowali esseńczycy?

In the Book of Enoch, which dates to at least a couple of centuries before Christ, and have been very important for the further development of the Qumranic (Essenic) Judaisms, we find an impressive part (the Astronomical Book) about the course of the Sun and the use of a solar calendar (found also in Qumran). The use of this Solar calendar was considered extremely important. Which is to be expected from the sun worshipers.

W Księdze Henocha, która datowana jest na co najmniej kilka wieków przed Chrystusem i była bardzo ważna dla dalszego rozwoju judaizmu qumranickiego (essenickiego), znajdujemy imponującą część (Księga Astronomiczna) o przebiegu Słońca i korzystaniu z kalendarza słonecznego (również w Qumran). Użycie tego kalendarza słonecznego uznano za niezwykle ważne. Czego można się było spodziewać po czcicielach słońca.

On the „Hebrew calendar” Wiki page we read:

Na stronie Wiki „Kalendarz hebrajski” czytamy:

Many of the Dead Sea (Qumran) Scrolls have references to a unique calendar, used by the people there, who are often assumed to be Essenes. The year of this calendar used the ideal Mesopotamian calendar of twelve 30-day months, to which were added 4 days at the equinoxes and solstices (cardinal points), making a total of 364 days…With only 364 days, it is clear that the calendar would after a few years be very noticeably different from the actual seasons, but there is nothing to indicate what was done about this problem. Various suggestions have been made by scholars. One is that nothing was done and the calendar was allowed to change with respect to the seasons. Another suggestion is that changes were made irregularly, only when the seasonal anomaly was too great to be ignored any longer.”

„Wiele zwojów znad Morza Martwego (Qumran) zawiera odniesienia do unikalnego kalendarza używanego przez tamtejszych ludzi, o których często uważa się, że są esseńczykami. Rok tego kalendarza wykorzystywał idealny mezopotamski kalendarz [CB!!!] składający się z dwunastu 30-dniowych miesięcy, do którego dodano 4 dni równonocy i przesilenia (punkty kardynalne), co daje w sumie 364 dni… Przy zaledwie 364 dniach jasne jest, że kalendarz po kilku latach będzie bardzo zauważalnie różnił się od rzeczywistych pór roku, ale nic nie wskazuje na to, co zrobiono z tym problemem. Uczeni wysuwali różne sugestie. Jedna z nich mówi, że nic nie zrobiono i pozwolono na zmianę kalendarza w odniesieniu do pór roku. Inna sugestia jest taka, że zmiany były dokonywane nieregularnie, tylko wtedy, gdy anomalia sezonowa była zbyt duża, by ją dłużej ignorować”.

I will suggest here that the Solar calendar used by the Qumran community and before then by the people who wrote the Book of Enoch did not slide at all. I believe that it was regularly readjusted every winter solstice, when the new sun, solar year, was born. This is very easy to do if you know how to use threshing floor as a solar observatory. Which is why the First temple was built on the threshing floor. It made determining of the winter solstice, the starting point of the new solar year easy, which ensured that the calendar never slipped.

Zasugeruję tutaj, że kalendarz słoneczny używany przez społeczność Qumran, a wcześniej przez ludzi, którzy napisali Księgę Henocha, wcale się nie „ślizgał”. Sądzę, że było to regularnie korygowane w każde przesilenie zimowe, kiedy rodziło się nowe słońce, rok słoneczny. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, jeśli wiesz, jak używać klepiska jako obserwatorium słonecznego. Dlatego Pierwsza Świątynia została zbudowana na klepisku. Ułatwiło to określenie przesilenia zimowego, punktu początkowego nowego roku słonecznego, co zapewniało, że kalendarz nigdy się nie ślizgał.

Was this solar calendar which was used by the writers of the Book of Enoch and by the Qumran community the calendar used in the First temple? I believe so. Solar worshipers, who built their temple on a threshing floor, a solar observatory used for determining the date and the time based on the movement of the sun definitely used solar calendar. They would have seen this as part of their religion.

Czy ten kalendarz słoneczny, którego używali pisarze Księgi Henocha i społeczność Qumran, był kalendarzem używanym w Pierwszej Świątyni? Tak mi się wydaje. Wyznawcy słońca, którzy zbudowali swoją świątynię na klepisku, na płaszyźnie obserwatorium słonecznego służącego do określania daty i czasu na podstawie ruchu słońca, z pewnością korzystali z kalendarza słonecznego, i uznaliby to za część swojej religii.

This solar calendar of the First temple was later almost fully substituted by the lunar calendar of the Second temple. This lunar calendar was probably a borrowing from the Babylonians. It could have been brought back from the exile or could have been introduced even later according to some scholars. You can read more about this change of calendar in these three books and many more:

Ten kalendarz słoneczny Pierwszej Świątyni został później prawie całkowicie zastąpiony kalendarzem księżycowym Drugiej Świątyni. Ten kalendarz księżycowy był prawdopodobnie zapożyczony od Babilończyków. Mógł zostać sprowadzony z wygnania lub wprowadzony jeszcze później, zdaniem niektórych badaczy. Możesz przeczytać więcej o tej zmianie kalendarza w tych trzech książkach i wielu innych:

[CB – Ta niewola Babilońska była w istocie Niewolą Scytyjską – Sokołocką i stamtąd wlaśnie – zza Kakuazu i Babilonu będacego przez dłuższy czas pod kontrolą Scytów Królewskich, sprowadzono kalendarz Drugiej Świątyni – Księżycowy, związany z kultem Matki, kultem Kobiet, kultyem Mazonek]

Calendrical Variations in Second Temple Judaism” by Stéphane Saulnier

Out of the Cave: A Philosophical Inquiry Into the Dead Sea Scrolls Research” by Edna Ullmann-Margalit

Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection” edited by Gabriele Boccaccini

This change of calendar was not just „the change of calendar”.

Ta zmiana kalendarza nie była tylko „zmianą kalendarza”.

The Book of Enoch makes it is clear that there were some Jews that considered the Second Temple as impure, and were clearly trying to restore a cult which was as much as possible near to the one of the First Temple. The solar cult.

Księga Henocha wyjaśnia, że byli Żydzi, którzy uważali Drugą Świątynię za nieczystą i najwyraźniej próbowali przywrócić kult, który był jak najbardziej zbliżony do kultu Pierwszej Świątyni. Kult słoneczny. [Uważali go za nieczysty bo narzucony przez Skołotów i Wawilonów CB].

It appears that the worship or veneration of the sun (or other objects in the sky for that matter) which had a precedent in the First Temple period and is condemned by Ezekiel, Jeremiah, Deuteronomy, and which Josiah tried to eradicate through his „reforms”, never really completely died out. And this is why centuries after Josiah removed chariot and the horses dedicated to the sun from the First temple, Helios appears in synagogues in holy land.

Wydaje się, że kult lub uwielbienie słońca (lub innych obiektów na niebie), który miał precedens w okresie Pierwszej Świątyni i został potępiony przez Ezechiela, Jeremiasza, Powtórzonego Prawa i który Jozjasz próbował wykorzenić poprzez swoje „reformy” ”, tak naprawdę nigdy całkowicie nie wymarł. I dlatego wieki po tym, jak Jozjasz usunął rydwan i konie poświęcone słońcu z Pierwszej Świątyni, Helios pojawia się w synagogach w ziemi świętej.

But then, around the 6th century AD Helios disappears from the synagogues never to be seen again.

Ale potem, około VI wieku naszej ery, Helios znika z synagog i nigdy więcej go tam nie widziano.

So here we are left with two questions:

1. Where did Helios come to holy land from?
2. Where did Helios go from the holy land to?

I will talk about this in my next posts…

Zostajemy więc z dwoma pytaniami:

1. Skąd Helios przybył do świętej ziemi?

2. Dokąd udał się Helios z ziemi świętej?

O tym opowiem w kolejnych wpisach…

Podziel się!