Głos Niezłomnych Naukowców: Historia Polski, która inspiruje światowy ruch wolnościowy

Historia Polski, która inspiruje światowy ruch wolnościowy

Oto jeszcze inny przykład i wymiar Iskry Idącej z Polski – z Serca Świata – inspirującej do wprowadzenia na skalę światową dla wszystkich państw na Ziemi systemu wzorca Polskiej Demokracji w jej najnowocześniejszej wersji z XXI wieku – DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. CB

Pandemia ukazała skalę korupcji zglobalizowanego świata, zagrażającą naszemu istnieniu. Coraz liczniejsi poszukują drogi wyjścia. Niektórzy stawiają za wzór naszą historię od Mieszka I.

Katherine Watt, autorka Bailiwick News jest jedną ze wspaniałych buntowniczek walczących o lepszy świat. Jak pisze o sobie, jej blog skupia się na”strukturalnej analizie wielkich kłamstw”. Jej celem jest zebranie materiałów pozwalających na postawienie zarzutów karnych zdrajcom i odpowiedzialnym za bioterroryzm. (więcej o autorce na końcu)

Szukając również drogi wyjścia z globalnego kryzysu, Katherine Watt zwraca uwagę na nasza historię opisaną przez Malacha Martina w The Keys of This Blood. Jak zatem naszą historię postrzegają inni wolnościowcy?

Dorota

Until reading Malachi Martin’s account in The Keys of This Blood, I didn’t know or appreciate the profound significance, of the historical record that the Polish nation was consecrated to Christ, the Pope and the Roman Catholic Church through the Piast Pact of 990 AD, signed by King Mieszko I.

Aż do przeczytania relacji Malachiasza Martina w Kluczach tej krwi, nie znałem ani nie doceniałem głębokiego znaczenia zapisu historycznego, że naród polski został poświęcony Chrystusowi, Papieżowi i Kościołowi rzymskokatolickiemu poprzez Pakt Piastowski z 990 r. , podpisany przez króla Mieszka I.

From that teleopolitical foundation, they went on to establish a Catholic Constitutional monarchy with the Act of Union, signed in 1413 by Grand Duke Wladyslaw Jagiello to formally unite the people and territories of Poland and Lithuania.

Z tego teleopolitycznego fundamentu przeszli do ustanowienia katolickiej monarchii konstytucyjnej na mocy aktu unii, podpisanego w 1413 r. przez wielkiego księcia Władysława Jagiełłę, w celu formalnego zjednoczenia ludu i terytoriów Polski i Litwy.

In 1573, Martin reports, the Sejm of the Unitary Republic adopted a second, Interrex pact, to deal with the vulnerability created during transitions between elected monarchs. The legislature conferred power on the Primate Bishop of Poland “to protect the sovereignty and the religion of the Poles” between elected kings.

W 1573 r., jak donosi Martin, sejm Zjednoczonej Rzeczpospolitej (Republiki Jednolitej) przyjął drugi pakt, Interrex, aby poradzić sobie z podatnością na zagrożenia powstającą podczas przemian między wybranymi monarchami. Ustawodawca nadał Prymasowi Biskupowi Polski władzę „w celu ochrony suwerenności i religii Polaków” między wybranymi królami.

Beginning in 1648, a series of invasions and attacks by Turkish and Swedish armies, including a 40-day siege of the Paulite Monastery on Jasna Gora (“Bright Mountain”), ended with a retreat of the Swedish army. The monastery had housed a famous icon of the Blessed Virgin Mary and the infant Jesus — the Black Madonna — since 1382.

Począwszy od 1648 r. seria najazdów i ataków wojsk tureckich i szwedzkich, w tym 40-dniowe oblężenie klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, zakończyła się odwrotem wojsk szwedzkich. W klasztorze od 1382 roku znajdowała się słynna ikona Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus — Czarna Madonna.

In 1655, in thanksgiving for Poland’s deliverance, and to solicit her continued protection, King Jan Kazimierz “proclaimed Mary to be Queen of the Kingdom of Poland.”

W 1655 r., dziękując za wyzwolenie Polski i zabiegając o jej dalszą opiekę, król Jan Kazimierz „ogłosił Maryję Królową Królestwa Polskiego”.

“It is known to all,” the Jagiellonian agreement [of 990 AD] declared, “that a man will not attain salvation if he is not sustained by divine love, which does no wrong, radiates goodness, reconciles those in discord, unites those who quarrel, dissipates hatred, puts an end to anger, furnishes for all the food of peace…”

„Wszyscy wiedzą – głosi układ Jagiellonów [z 990 r.] (CB – błąd  w dacie) – że człowiek nie osiągnie zbawienia, jeśli nie będzie podtrzymywany przez miłość Bożą, która nie czyni zła, promienieje dobrocią, godzi skłóconych, jednoczy tych którzy się kłócą, rozprasza nienawiść, kładzie kres gniewowi, dostarcza wszelkiego pokarmu pokojowi…”

“Through that love, laws are established, kingdoms are maintained, cities are set in order, and the well-being of the State is brought to the highest level…May this love make us equal, whom religion and identity of laws and privileges have already joined.”

„Dzięki tej miłości ustanowione są prawa, utrzymane są królestwa, uporządkowane miasta, a dobrobyt państwa wzniesiony na najwyższy poziom… Niech ta miłość zrówna nas, których religia i tożsamość praw i przywilejów w rzeczywisty sposób jednoczy”.

Suddenly, a new geopolitical principle was defined. Two independent states agreed upon union through love rather than conquest. And, with that new principle, came three cast-iron consequences: No use of armed forces to conquer others, recourse to armed force only in self-defense, and enlargement of the state only through voluntary union between peoples.

Wtedy tym aktem nagle zdefiniowano nową zasadę geopolityczną. Dwa niezależne państwa zgodziły się na zjednoczenie poprzez miłość, a nie podbój. Wraz z tą nową zasadą przyszły trzy żelazne konsekwencje: zakaz używania sił zbrojnych do podboju innych, odwoływanie się do siły zbrojnej wyłącznie w samoobronie oraz rozszerzenie państwa wyłącznie poprzez dobrowolne zjednoczenie narodów.

…The blessings on Jagiellonian Poland were as extraordinary and improbable as the Act of Union itself. It would take the other important powers of Europe three hundred years before they were capable of establishing the social organization, the legal bases and the political institutions sufficient to guarantee — at least in principle — the fundamental rights of human dignity and freedom that came to be constitutionally and civilly granted in the full flowering of the Republic of Poland.

… Błogosławieństwa dla Jagiellońskiej Polski były tak niezwykłe i nieprawdopodobne, jak sam Akt Unii. Inne ważne mocarstwa europejskie potrzebowały jeszcze trzystu lat, zanim były w stanie stworzyć organizację społeczną, podstawy prawne i instytucje polityczne wystarczające do zagwarantowania — przynajmniej co do litery — podstawowych praw człowieka, godności i wolności, które zaistniałyu i zostały konstytucyjnie i cywilnie udzielone  obywatelom w okresie pełnego rozkwitu Rzeczypospolitej Polskiej.

The structural principle of the new republic — for so it was — was a political system of local legislatures (sejmik) and a national legislature (the Sejm) based on a pluralistic society and aimed at a perfect equilibrium between power and freedom. In 1494, the Sejm became bicameral, with a chamber of deputies and a senate. From that time on, organs of democracy clearly recognizable to us as our models fairly sprouted from the constitutional monarchy of Poland.

Zasadą ustrojową nowej republiki — bo tak było — był ustrój polityczny sejmiku lokalnego (sejmiku) i ustawodawcy narodowego (sejmu) oparty na pluralistycznym społeczeństwie i dążący do idealnej równowagi między władzą a wolnością. W 1494 r. Sejm stał się dwuizbowy, z izbą poselską i senatem. Odtąd z konstytucyjnej monarchii RP dość wyraźnie wyrosły organy demokracji, które są dla nas wyraźnie rozpoznawalne jako nasze wzorce.

General elections were instituted — the first in the world as we know it in history. Watchdog senatorial committees were set up to attend to such worries as the rights and limitations of the Polish constitutional monarchy — only the Sejm, for example, could commit the country to war and ratify treaties — and to guard against corruption in government. A state treasury and a tax court of the treasury were established. Lower courts with elected judges led upward to a Supreme Court of Appeals, and dealt with intricate legislative, civil and religious systems based on the principle of habeus corpus, which had already been adopted by the Act of Krakow in 1433.

Rozpoczęto wybory powszechne — pierwsze w historii na świecie. Powołano senatorskie komisje strażnicze, które zajmowały się takimi sprawami, jak prawa i ograniczenia polskiej monarchii konstytucyjnej — na przykład tylko Sejm mógł wciągnąć kraj do wojny i ratyfikować traktaty — oraz strzec przed korupcją w rządzie. Powołano skarb państwa i sąd podatkowy skarbu. Sądy niższe z wybranymi sędziami prowadziły w górę do Najwyższego Sądu Apelacyjnego i zajmowały się zawiłymi systemami ustawodawczymi, cywilnymi i religijnymi w oparciu o zasadę habeus corpus, która została przyjęta już w akcie krakowskim z 1433 roku.

The list of Poland’s sociopolitical accomplishments during the course of the fifteenth century went far beyond the merely improbable. The development and concrete application of such principles as government with the consent of the governed, freedom of religion, the definition and protection of personal rights and freedoms, general elections, and constitutional checks and balances to curb any autocratic tendencies on the part of the state, all remain enviable today…

Lista osiągnięć społeczno-politycznych Polski w ciągu XV wieku wykraczała daleko poza to, co było nieprawdopodobne. Rozwój i konkretne stosowanie takich zasad, jak rządy za zgodą rządzonych, wolność wyznania, definicja i ochrona praw i wolności osobistych, wybory powszechne oraz konstytucyjne mechanizmy kontroli i równowagi w celu ograniczenia wszelkich autokratycznych tendencji ze strony państwa, wszystkie te osiągnięcia pozostają i dziś godne pozazdroszczenia…

There were no religious wars and no anti-Semitic pogroms in the Unitary Republic [formed when Ruthenia joined the alliance in 1569]. Rather, there was a consciously adopted principle of religious freedom. Filled with a vast majority of Roman Catholics, the Republic practiced a form of religious pluralism and tolerance still lacking in Europe and the Americas. Nor was this principle of religious freedom based on some vague theory of the rights of man. It was rooted in the specific and basic law proposed at the Council of Constance (1414-18) by a Polish delegate, Pawel Wlodkowicz: “License to convert [by preaching and example] is not a license to kill or expropriate.”

W Rzeczypospolitej nie było wojen religijnych ani antysemickich pogromów [które by powstały po przystąpieniu Rusi do sojuszu w 1569 r.]. Istniała raczej świadomie przyjęta zasada wolności religijnej. Wypełniona zdecydowaną większością katolików, Republika praktykowała formę pluralizmu religijnego i tolerancji, których wciąż brakuje w Europie i obu Amerykach. Ta zasada wolności religijnej nie była też oparta na jakiejś niejasnej teorii praw człowieka. Jej korzenie tkwiły w ustawie szczegółowej i zasadniczej zaproponowanej na soborze w Konstancji (1414-1418) przez polskiego delegata Pawła Włodkowica: „Zezwolenie na nawracanie [poprzez głoszenie i przykład] nie jest zezwoleniem na zabijanie lub wywłaszczanie”.

Thus, as the religion-based hate generated by the Protestant Reformation reached its height in the 1600s, the First Polish Republic was an extraordinary spectacle — a multi-ethnic and multiconfessional commonwealth based on a cosmopolitan idea of human membership in the family of nations and peoples. Poland had developed a working model of participative democracy.

Tak więc, gdy nienawiść religijna generowana przez reformację protestancką osiągnęła apogeum w XVII wieku, I Rzeczpospolita była niezwykłym spektakularnym państwem — wieloetniczną i wielowyznaniową wspólnotą opartą na kosmopolitycznej idei przynależności człowieka do rodziny narodów i wspólnot. Polska wypracowała działający model demokracji uczestniczącej.

So determined were the Poles to live by such principles that in 1645 at Torun, King Wladyslaw IV held the Colloquium Caritativum — the Loving Dialogue — which was exactly what it was billed to be. At a most improbable time, when religious hatred fueled wars and drove political policies in Europe, Polish Roman Catholics, Orthodox Eastern Christians and at least two Protestant sects — Lutherans and Calvinists — agreed to live and let live, to disagree unbloodily, and to foment their mutual love.

Polacy byli tak zdeterminowani, by żyć według takich zasad, że w 1645 roku król Władysław IV zorganizował w Toruniu Colloquium Caritativum — Dialog Miłości — by był on dokładnie taki, jaki miał być. W najbardziej nieprawdopodobnym czasie, kiedy nienawiść religijna podsycała wojny i kierowała polityką w Europie, polscy katolicy, prawosławni chrześcijanie wschodni i co najmniej dwie sekty protestanckie — luteranie i kalwini — zgodziły się żyć i pozwalać żyć innym, bezkrwawo się nie zgadzać i podsycać wobec siebie wzajemną miłość.

This was the classical expression of the Polish ideal, of Polishness lived on the practical — the horizontal — plane of worldly existence. This republican form of national government, aligned with the fixed orientation of Catholic Poles to Christ’s salvation through Rome, summarized for a warring world what Poles conceived themselves to be as a nation.

To był klasyczny wyraz polskiego ideału, polskości przeżywanej na praktycznej — poziomej — płaszczyźnie ziemskiej egzystencji. Ta republikańska forma rządów narodowych, dostosowana do niezmiennej orientacji katolickich Polaków na zbawienie Chrystusa przez Rzym, podsumowała dla walczącego świata to, co Polacy wyobrażali sobie sami  o tym jak należy stanowić zgodny Naród.


Thus did the people of Poland form three pacts: the Piast Pact with the Holy See in 990, the Pact with the Roman Catholic Primate of Poland as the Interrex of 1573, and the Pact with Mary as the Queen of Poland of 1655.

W ten sposób naród polski zawarł trzy pakty: pakt piastowski ze Stolicą Apostolską w 990 r., pakt z rzymskokatolickim prymasem Polski jako Interrexem z 1573 r. i pakt z Maryją jako królową Polski z 1655 r.

As Martin explains in detail, these pacts enabled and sustained extraordinary achievements by the people and leaders of Poland.

Jak szczegółowo wyjaśnia Martin, pakty te umożliwiły i podtrzymały niezwykłe osiągnięcia narodu i przywódców Polski.

But those achievements were followed by a concerted effort to erase them from world memory. Cancel culture was applied by Poland’s teleopolitical enemies, to bury an entire people and their history.

Ale przez te właśnie osiągnięcia powstał wspólny wielki europejski pakt, aby wymazać je z pamięci świata. Anulowanie kultury zostało zastosowane przez teleopolitycznych wrogów Polski, aby pogrzebać cały naród i jego historię.

(CB – To bardzo zawoalowane określenie Rozbiorów Polski usankcjonowanych i inspirowanych do pewnego stopnia przez katolicki Watykan, a dokonanych przez  protestanckie Prusy (Niemcy),  katolickie Austro-Węgry i prawosławnną Rosję!!! Działo się to przy aprobacie wszystkich chrześcijańskich potęg i mniejszych krajów Europy, a jedynym wyjątkiem od tej zasady była islamska Turcja Osmańska).

Perhaps Poland’s example of a pluralistic, constitutional republic consecrated to God provides a good answer to the question: “If not the global transhumanist totalitarianism now being wrought by the world’s billionaires, through the mass formation phenomenon of the Covid narrative, then what?”

Być może polski przykład pluralistycznej, konstytucyjnej republiki (Rzeczpospolitej) poświęconej Bogu stanowi dobrą odpowiedź na pytanie: „Jeśli nie globalny transhumanistyczny totalitaryzm, tworzony obecnie przez światowych miliarderów, poprzez zjawisko masowej formacji narracji Covid, to co innego?”


Katherine Watts o sobie

Katherine Watt is a Roman Catholic, American, Gen-X writer, paralegal, printmaker, wife and mother.

In 2022, I worked on finding, reading, analyzing and reporting on statutes and regulations passed by US Congress, implemented by US Health and Human Services secretaries and Secretaries of Defense, and executive orders and legislation signed by US presidents, mostly since 1983, and on judicial decisions by federal and state courts, as criminal acts of treason that built the legal foundations for the unconstitutional, democidal American public health-police state, which was deployed fully for the first time on January 31, 2020 with HHS Secretary Alex Azar’s declaration of public health emergency on the Covid-19 pretext.

In 2023, I continue writing about those legal issues to support well-ordered constitutional republican governance on American soil and criminal prosecutions of traitors and bioterrorists exposed through Covid-19.

I’ve written a little bit about “Organic Constitution,” state nationals and state assemblies that many readers have contacted me about. See June, October, November and December 2022, and February 2023. Due to time constraints, I will not be exploring those topics at Bailiwick in 2023. I encourage interested readers to subscribe to Shire Herald and TASA for further information.

In 2023, I’m also digging deeper into the financial crimes committed against the Constitutional republic and our People in recent decades by the Bank for International Settlements and the Federal Reserve, including the theft of $21 trillion through the US Department of Defense and US Department Housing and Urban Development, along with current state-level efforts to establish legitimate financial systems, including sovereign state banks and bullion depositories, and potentially claw back some of the stolen assets.

Katherine Watt jest rzymskokatolicką, amerykańską pisarką pokolenia X, asystentką prawną, drukarką, żoną i matką.
W 2022 roku zajmowałem się wyszukiwaniem, czytaniem, analizowaniem i raportowaniem ustaw i rozporządzeń uchwalonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych, wdrażanych przez sekretarzy ds. w sprawie orzeczeń sądowych wydanych przez sądy federalne i stanowe, jako zbrodniczych aktów zdrady, które zbudowały podstawy prawne dla niekonstytucyjnego, demokratycznego amerykańskiego państwa policyjnego ds. stanu zagrożenia zdrowia publicznego pod pretekstem Covid-19.
W 2023 roku kontynuuję pisanie o tych kwestiach prawnych, aby wspierać dobrze uporządkowane konstytucyjne rządy republikańskie na amerykańskiej ziemi oraz ściganie karne zdrajców i bioterrorystów ujawnionych przez Covid-19.
Napisałem trochę o „Konstytucji Organicznej”, obywatelach stanowych i zgromadzeniach stanowych, w sprawie których kontaktowało się ze mną wielu czytelników. Patrz czerwiec, październik, listopad i grudzień 2022 r. oraz luty 2023 r.
Ze względu na ograniczenia czasowe nie będę zgłębiać tych tematów w Bailiwick w 2023 r. Zachęcam zainteresowanych czytelników do subskrybowania Shire Herald i TASA w celu uzyskania dalszych informacji.
W 2023 r. zagłębiam się również w przestępstwa finansowe popełnione przeciwko Republice Konstytucyjnej i naszemu Narodowi w ostatnich dziesięcioleciach przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych i Rezerwę Federalną, w tym kradzież 21 bilionów dolarów za pośrednictwem Departamentu Obrony USA i Departamentu USA Mieszkalnictwo i rozwój miast, wraz z obecnymi wysiłkami na szczeblu stanowym w celu ustanowienia legalnych systemów finansowych, w tym suwerennych banków państwowych i depozytów złota, oraz potencjalnego odzyskania części skradzionych aktywów.
za:
Bailiwick News
Legal history of the American domestic bioterrorism program is useful for understanding why the crimes continue and criminal prosecutions have not happened yet.
Orientation for new readers. More info at About page…
Read more

American Domestic Bioterrorism Program – by Katherine Watt (substack.com) https://bailiwicknews.substack.com/p/american-domestic-bioterrorism-program

 

Podziel się!