1. GNN – „Największa zbrodnia przeciwko ludzkości” w historii: 11 rewelacji Naomi Wolf z dokumentów dotyczących szczepionek firmy Pfizer; 2. Wnet: Witt – Szkodliwe skutki szczepień dały się we znaki pacjentom; 3. Andromeda: Rosjanie o polskich zapędach imperialnych. Polska jako agresywne imperium; 4. WM? Goniec: Ottawa przed nakazem szczepień wiedziała, że są nieskuteczne

„Największa zbrodnia przeciwko ludzkości” w historii: 11 rewelacji Naomi Wolf z dokumentów dotyczących szczepionek firmy Pfizer

„Więc to są potwory i nie sposób uniknąć wniosku, że skupiają się na zakłócaniu reprodukcji człowieka” – przyznała autorka o producentach szczepionki COVID. „To „broń biologiczna i… jesteśmy atakowani”. Naomi Wolf – Rumble (materiał nr 1 Głosu Niezłomnych Naukowców)

1. GNN – Naomi Wolf’s 11 revelations from Pfizer vaccine documents

Naomi Wolf Rumble
„Więc to są potwory i nie sposób uniknąć wniosku, że skupiają się na zakłócaniu reprodukcji człowieka” – przyznała autorka o producentach szczepionki COVID. „To „broń biologiczna i… jesteśmy atakowani”. Naomi Wolf – Rumble

(LifeSiteNews) — In an extraordinary speech synthesizing several “headline” discoveries from analyses of thousands of Pfizer documents, Dr. Naomi Wolf presented how the COVID “vaccine” enterprise intentionally sought to not only “disrupt and impair human reproduction” but “attack” and “kill” large numbers of people, particularly in the West.

(LifeSiteNews) — W niezwykłym przemówieniu, w którym zsyntetyzowano kilka „nagłówkowych” odkryć z analiz tysięcy dokumentów firmy Pfizer, dr Naomi Wolf przedstawiła, w jaki sposób wytwórca „szczepionki” COVID celowo dążył nie tylko do „zakłócenia i upośledzenia ludzkiej reprodukcji”, ale także do „ataku” aby „zabijać” dużą liczbę ludzi, zwłaszcza na Zachodzie.

Wolf, a lifelong Democrat, addressed the conservative citadel of Hillsdale College in March, confessing that events over the last three years “truly imploded” her former world view and that what matters most now is “the Constitution, liberty and freedom.”

Wolf, wieloletnia demokratka, przemawiała w marcu do konserwatywnej cytadeli Hillsdale College, wyznając, że wydarzenia z ostatnich trzech lat „naprawdę implodowały” jej dawny światopogląd i że teraz najważniejsza jest „Konstytucja, wolność i swoboda”.

The author and journalist who is also a co-founder and CEO of the Daily Clout explained how she and Steve Bannon of the War Room recruited 3,500 science and medical experts to help analyze tens of thousands of documents that Pfizer submitted to the FDA for use in evaluating the safety and effectiveness of their COVID injectables.
Autorka i dziennikarka, która jest także współzałożycielką i dyrektorem generalnym Daily Clout, wyjaśniła, w jaki sposób wraz ze Stevem Bannonem z War Room zwerbowała 3500 ekspertów naukowych i medycznych do pomocy w analizie dziesiątek tysięcy dokumentów, które firma Pfizer przedłożyła FDA do wykorzystania w ocenie bezpieczeństwa i skuteczności ich zastrzyków COVID.

The FDA had originally argued against their release in a Freedom of Information Act lawsuit seeking to stall publication of the crucial safety data for up to 75 years, but this request was rejected by a Texas court and the first drop of documents were released on March 2, 2022.

FDA początkowo sprzeciwiała się ich uwolnieniu w pozwie dotyczącym ustawy o wolności informacji, mającym na celu wstrzymanie publikacji kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa przez okres do 75 lat, ale wniosek ten został odrzucony przez sąd w Teksasie, a pierwsza partia dokumentów została ujawniona 2 marca , 2022.

These 3,500 recruited experts were divided into six working groups with committees at the head of them to analyze the documents and create reports that would be accessible, and understandable, to the general public.

Tych 3500 zrekrutowanych ekspertów podzielono na sześć grup roboczych, na czele których stały komitety do analizy dokumentów i tworzenia raportów, które byłyby dostępne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa.

And regarding these dozens of reports, Wolf apologized in advance for having to share that these Pfizer documents “contain evidence of the greatest crime against humanity in the history of our species.”

A jeśli chodzi o te dziesiątki raportów, Wolf z góry przeprosiła za konieczność podzielenia się tym, że te dokumenty firmy Pfizer „zawierają dowody największej zbrodni przeciwko ludzkości w historii naszego gatunku”.

Providing a summary of just “some of the things that came to light,” she highlighted the following 11 points:

Przedstawiając podsumowanie tylko „niektórych rzeczy, które wyszły na jaw”, zwróciła uwagę na 11 następujących punktów:

#1: Pfizer knew their gene-based injections had negative efficacy as early as November 2020

#1: Firma Pfizer wiedziała, że ich zastrzyki oparte na genach mają negatywną skuteczność już w listopadzie 2020 r

At least as early as May 2021, five months after the rollout of the Pfizer gene-based injections, reports began to emerge of many “breakthrough cases” where fully jabbed celebrities and then the public at large were being inflicted with cases of COVID-19. By October, studies began to confirm the ineffectiveness of the shots, and then later, by January 2022, that those who were jabbed against COVID-19 were more likely to catch it.

Co najmniej już w maju 2021 r., pięć miesięcy po wprowadzeniu zastrzyków opartych na genach mRNA firmy Pfizer, zaczęły pojawiać się doniesienia o wielu „przełomowych przypadkach”, w których w pełni „zaszczepieni” celebryci, a następnie ogół społeczeństwa, byli jednak zarażani COVID-19 . W październiku badania zaczęły potwierdzać nieskuteczność zastrzyków, a później, do stycznia 2022 r., że ci, którzy zostali „zaszczepieni” przeciwko COVID-19, byli bardziej narażeni na złapanie go.

These findings continued to be confirmed in July 2022, December 2022, and then in January as well.

Odkrycia te były nadal potwierdzane w lipcu 2022 r., grudniu 2022 r., a następnie również w styczniu.

Jednak zgodnie z analizą danych Wolf stwierdziła, że Pfizer wiedział, że tak jest w przypadku ich własnego produktu w listopadzie 2020 r., zanim został szeroko wprowadzony i użyty na rynku jako lekarstwo na COVID-19.

“Pfizer knew, for instance, one month after rollout, so that’s November of 2020, that the vaccines didn’t work to stop COVID!” she exclaimed.

 „Firma Pfizer wiedziała na przykład miesiąc po wprowadzeniu na rynek, czyli w listopadzie 2020 r., że „szczepionki” nie powstrzymały COVID!” .

She recalled how during this period the full marketing of the product was in swing, with the celebrity spokespeople encouraging all to get the shot. “The ads are in social media, the ads are on television” and “a month after rollout, Pfizer’s internal documents identify that its vaccines have vaccine failure and failure of efficacy. And they identify that the third most common side effect of the Pfizer vaccine is… COVID!”

Przypomniała o tym, jak w tamtym okresie prowadzono pełnoskalowy marketing produktu z rzecznikami celebrytów zachęcajacymi wszystkich do zrobienia zastrzyku. „Reklamy są w mediach społecznościowych, reklamy są w telewizji” i „miesiąc po wprowadzeniu na rynek wewnętrzne dokumenty firmy Pfizer wskazują, że jej szczepionki są wadliwe i nieskuteczne. I identyfikują, że trzecim najczęstszym skutkiem ubocznym szczepionki firmy Pfizer jest… COVID!”

#2: Shortly after release of the COVID injections on the market, Pfizer moved to hire 2,400 full-time employees to process the paperwork of the injured

#2: Wkrótce po wypuszczeniu zastrzyków COVID na rynek, firma Pfizer zatrudniła 2400 pełnoetatowych pracowników do przetwarzania dokumentacji poszkodowanych

In a January 2021 white paper analyzing the new COVID “vaccines,” America’s Frontline Doctors observed how and why the safety of such an intervention had to be assured before its being used, especially on a global population.

W białej księdze ze stycznia 2021 r., analizującej nowe „szczepionki” przeciwko COVID, amerykańscy lekarze pierwszej linii przestrzegali, w jaki sposób i dlaczego należy zapewnić bezpieczeństwo takiego zabiegu przed jego zastosowaniem, zwłaszcza w populacji globalnej.

“In contrast to taking a medication for an actual disease,” they explained, “the person who takes a vaccine is typically completely healthy and would continue to be healthy without the vaccine. As the first rule of the Hippocratic Oath is: do no harm, vaccine safety must be guaranteed. That has not yet happened,” they observed at the time.

„W przeciwieństwie do przyjmowania leków na rzeczywistą chorobę”, wyjaśnili, „osoba, która przyjmuje szczepionkę, jest zazwyczaj całkowicie zdrowa i nadal byłaby zdrowa bez szczepionki. Ponieważ pierwsza zasada przysięgi Hipokratesa brzmi: nie szkodzić, należy zagwarantować bezpieczeństwo szczepionek. To jeszcze nie ma miejsca” – zauważyli wówczas.

In her group’s examination of the Pfizer documents, Wolf declared that what was “stunning” is that around this same time, “within a month or two [of vaccine rollout], Pfizer was getting so many reports of adverse events [AEs] – meaning bad things happening to people who had been injected – that they understood they needed to hire 2,400 full-time staffers in order simply to process the paperwork” of these injuries. They also knew this was necessary “to prepare for the flood of adverse events that they knew they would get in the near future.”

W swojej grupie, badając dokumenty firmy Pfizer, Wolf oświadczyła, że „porażajace” było to, że mniej więcej w tym samym czasie „w ciągu miesiąca lub dwóch [od wprowadzenia szczepionki] firma Pfizer otrzymywała tak wiele zgłoszeń zdarzeń niepożądanych [AE] – co oznacza złe rzeczy przytrafiające się ludziom, którzy otrzymali zastrzyki – że zrozumieli, że muszą zatrudnić 2400 pełnoetatowych pracowników, aby po prostu przetworzyć dokumentację” tych urazów. Wiedzieli również, że jest to konieczne, aby „przygotować się na powódź zdarzeń niepożądanych, o których wiedzieli, że wystąpią w najbliższej przyszłości”.

Of course, many months later, evidence reveals correlations of the shot mandates with enormous increases in younger excess deaths and disabled workers, which in the United States equates to those under age 50 who took the shots having a 49 percent higher mortality rate, including all categories of the jabbed suffering a 26 percent increase. All of this results in about 600,000 excess deaths per year and a historic decline in life expectancy.

Oczywiście wiele miesięcy później dowody ujawniają korelacje nakazów zastrzyków z ogromnym wzrostem liczby zgonów w młodszym wieku i 26-procentowy wzrost przypadków niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych u pracowników w grupie poniżej 50. lat, które przyjęły zastrzyk. Wszystko to spowodowało około 600 000 dodatkowych zgonów rocznie i historyczny spadek średniej długości życia.

#3: Pfizer and the FDA withheld information that the shots cause heart damage in youth for four months while an aggressive propaganda campaign drove many thousands to get injected

#3: Pfizer i FDA przez cztery miesiące ukrywały informacje, że zastrzyki powodują uszkodzenia serca u młodzieży, podczas gdy agresywna kampania propagandowa doprowadziła wiele tysięcy do przyjęcia zastrzyków

“Pfizer knew in May of 2021 that the vaccines had caused heart damage in 35 minors within a week after the injection,” Wolf explained. This information was known by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) as well, as the documents were in their possession.

„Pfizer wiedział w maju 2021 r., że szczepionki spowodowały uszkodzenie serca u 35 nieletnich w ciągu tygodnia po wstrzyknięciu” – wyjaśniła Wolf. Informacje te były znane również amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), ponieważ dokumenty były w ich posiadaniu.

“But the government of the United States – and I’m embarrassed to say I voted for these people – didn’t tell parents until August of 2021 that there was an elevated risk of heart damage in healthy young adults. Four months later!” she exclaimed.

„Ale rząd Stanów Zjednoczonych – i wstydzę się powiedzieć, że głosowałem na tych ludzi – nie powiedział rodzicom aż do sierpnia 2021 r., że istnieje podwyższone ryzyko uszkodzenia serca u zdrowych młodych dorosłych. Całe cztery miesiące opóźnienia!” wykrzyknęła.

“And in those four months, what did the young adults of America receive? A constant battering with propaganda on social media, on television, in news outlets bought up by money in the CARES Act, as well as from the Bill and Melinda Gates Foundation,” Wolf explained. “They did not tell the young adults, the healthy young adults of the United States, your generation, that this was elevating a risk of heart damage till four months later.”

„A w ciągu tych czterech miesięcy, co otrzymali młodzi dorośli w Ameryce? Ciągłe bicie propagandą w mediach społecznościowych, w telewizji, w serwisach informacyjnych wykupionych za pieniądze z ustawy CARES, a także z Fundacji Billa i Melindy Gatesów” – wyjaśniła Wolf. „Nie powiedzieli młodym dorosłym, zdrowym młodym dorosłym w Stanach Zjednoczonych, twojemu pokoleniu, że zwiększa to ryzyko uszkodzenia serca aż przez cztery miesiące”. 

#4: Rather than staying in the injection site, Pfizer knew the shot’s dangerous lipid nanoparticles quickly distribute throughout the body. And there is no evidence they ever leave

#4: Zamiast pozostawać w miejscu wstrzyknięcia, firma Pfizer wiedziała, że niebezpieczne nanocząsteczki lipidowe zawarte w zastrzyku szybko rozprowadzają się po całym ciele. I nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek je opuszczą.

“You may recall that the CDC said that the materials of the injection stay in the injection site,” the journalist said. “And the materials are lipid nanoparticles, they are mRNA,” which means they are “industrial fat which is covered in polyethylene glycol, which is a petroleum byproduct… and spike protein.”

„Być może pamiętacie, że CDC powiedziało, że materiały do wstrzyknięcia pozostają w miejscu wstrzyknięcia” – powiedziała dziennikarka. „A materiałami są nanocząsteczki lipidowe, są to mRNA”, co oznacza, że są „tłuszczem przemysłowym pokrytym glikolem polietylenowym, który jest produktem ubocznym ropy naftowej… i białkiem kolcowym”.

Yet, while it was broadly propagated that these dangerous substances stay in the injection site, “that’s not what happens to these materials! And Pfizer knew that! These materials ‘biodistribute’ – this is Pfizer’s language – throughout your body in 48 hours!” Wolf exclaimed.

Jednak chociaż szeroko propagowano, że te niebezpieczne substancje pozostają w miejscu wstrzyknięcia, „to z tymi materiałami dzieje sie inaczej! Firma Pfizer o tym wiedziała! Materiały te „biodystrybuują” – tak mówi firma Pfizer – w organizmie w ciągu 48 godzin!” wykrzyczała Wolf.

First describing how “lipid nanoparticles [LNPs] are designed to cross every membrane in the human body,” which has been known for at least a decade, Wolf asked, “So where do these ingredients go?”

Najpierw opisując, w jaki sposób „nanocząsteczki lipidowe [LNP] są zaprojektowane tak, aby przechodziły przez każdą błonę w ludzkim ciele”, co było znane od co najmniej dekady, Wolf zapytała:

“They go to the brain (some of you have noticed changes in the personalities of loved ones who have taken these injections). They biodistribute to the liver, the adrenals, the spleen. And if you’re a woman, they accumulate in your ovaries,” she lamented.

„Dokąd więc trafiają te składniki?” „Idą do mózgu (niektórzy z was zauważyli zmiany w osobowościach bliskich, którzy przyjęli te zastrzyki). Biodystrybuują do wątroby, nadnerczy, śledziony. A jeśli jesteś kobietą, gromadzą się w twoich jajnikach” – lamentowała.

“Now, these are industrial fats coated with polyethylene glycol in your ovaries,” Wolf warned. “And what’s incredibly scary for a woman is that there’s no mechanism that we’ve found by which the body gets rid of the lipid nanoparticles in the ovaries… And Pfizer knew [this].”

 „Teraz są to tłuszcze przemysłowe pokryte glikolem polietylenowym w twoich jajnikach” – ostrzegła Wolf. „Niesamowicie przerażające dla kobiety jest to, że nie znaleźliśmy żadnego mechanizmu, dzięki któremu organizm pozbyłby się nanocząstek lipidów w jajnikach… I Pfizer o tym wiedział”.

#5: ‘I don’t say it lightly, but it’s mass murder’: Side effects in Pfizer documents far more severe than CDC and doctors told patients

#5: „Nie mówię tego lekko, ale to masowe morderstwo”: skutki uboczne potwierdzone w dokumentach firmy Pfizer są o wiele poważniejsze niż twierdziła CDC i niż lekarze mówili to pacjentom

The Pfizer documents acknowledge more than 42,000 adverse events, including 1,200 deaths, in just the first three months due to what Wolf describes as “catastrophic categories” of side effects that go far beyond typical warnings given by public health authorities.

Dokumenty firmy Pfizer potwierdzają ponad 42 000 zdarzeń niepożądanych, w tym 1200 zgonów, w ciągu zaledwie pierwszych trzech miesięcy z powodu tego, co Wolf określa jako „katastrofalne kategorie” skutków ubocznych, które znacznie wykraczają poza typowe ostrzeżenia wydawane przez władze ds. zdrowia publicznego.

“These are not the same side effects that the CDC tells you about or your doctor tells you about,” Wolf recalled. While the CDC has often typically said recipients will have fatigue, chills and perhaps swelling at the injection site, “that’s not what’s in the Pfizer documents.”

„To nie są te same skutki uboczne, o których mówi ci CDC lub twój lekarz” – wspomina Wolf. Chociaż CDC często mówiło, że biorcy będą odczuwać zmęczenie, dreszcze i być może obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, „to nie jest to, co jest w dokumentach firmy Pfizer”.

Rather, “there’s industrial scale strokes, hemorrhages, blood clots, lung clots, leg clots, neurological disorders, dementia-type disorders. Guillain-Barré, Bell’s Palsy [and more].”

Raczej „występują udary na skalę masową, krwotoki, zakrzepy krwi, zakrzepy w płucach, zakrzepy w nogach, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia typu demencji. Guillain-Barré, porażenie Bella [i nie tylko]”.

“The number one side effect is joint pain,” she said. “Did the CDC tell you about joint pain?” And another “surprising side effect is myalgia, muscle pain,” of which Wolf said she has friends now enduring, despite their prior excellent health. And this side effect is indicated “at industrial scale in the Pfizer documents.”

„Najważniejszym skutkiem ubocznym jest ból stawów” – powiedziała. „Czy CDC powiedziało ci o bólu stawów?” Innym „niespodziewanym skutkiem ubocznym jest ból mięśni, o którym Wolf powiedziała, że ma teraz cieropiących na to przyjaciół, pomimo ich wcześniejszego doskonałego zdrowia”. Ten efekt uboczny jest wskazywany „na skalę masową w dokumentach firmy Pfizer”.

“I don’t say it lightly, but it’s mass murder,” she grieved. “There are 61 deaths from stroke, for example. Half of the stroke adverse events took place within 48 hours of the injection. They’re five deaths from liver damage and half of the liver damage adverse events took place within 48 hours of the injection.”

„Nie mówię tego lekko, ale to masowe morderstwo” – zasmuciła się. „Na przykład jest 61 zgonów z powodu udaru. Połowa zdarzeń niepożądanych związanych z udarem miała miejsce w ciągu 48 godzin od wstrzyknięcia. To pięć zgonów z powodu uszkodzenia wątroby, a połowa zdarzeń niepożądanych związanych z uszkodzeniem wątroby miała miejsce w ciągu 48 godzin od wstrzyknięcia”.

#6: Prior to it being legal, more than 1,000 children were injected, and Pfizer’s documents indicate a high rate of serious injury

#6: Zanim stało się to legalne, wstrzyknięto preparat ponad 1000 dzieci, a dokumenty firmy Pfizer wskazują na wysoki wskaźnik poważnych obrażeń

In early 2021, before any Emergency Use Authorization (EUA) for children, Wolf reported that Pfizer injected “62 kids, some of them as young as two months old,” with their gene-based product, 28 of whom there were no records of the results available. “We don’t know if they survived,” she said.

Wolf poinformowała, że na początku 2021 r., przed uzyskaniem zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach (EUA) dla dzieci,  firma Pfizer wstrzyknęła „62 dzieciom, niektórym w wieku zaledwie dwóch miesięcy”, produkt oparty na genach mRNA, z których 28 nie zostało zapisanych w dostępnych wynikach. – Nie wiemy, czy przeżyły – powiedziała.

“Among the 34 whose records are still in the Pfizer documents, there’s a seven-year-old British girl who sustained a stroke, and there’s a two-month-old baby with liver damage,” she lamented.

„Wśród 34 osób, których zapisy nadal znajdują się w dokumentach Pfizera, jest siedmioletnia Brytyjka, która doznała udaru, a także dwumiesięczne dziecko z uszkodzoną wątrobą” – ubolewała.

“And so this is such a chilling report because it’s clear – and we did additional investigation of this – there were a thousand kids in the United States in different university hospitals, including Rochester Medical Center, that were experimented on prior to it being legal to inject children with this material,” the author lamented.

„Jest to tak mrożący krew w żyłach raport, ponieważ jest jasne – i przeprowadziliśmy dodatkowe dochodzenie w tej sprawie – że było tysiąc dzieci w Stanach Zjednoczonych w różnych szpitalach uniwersyteckich, w tym w Rochester Medical Center, na których przeprowadzano eksperymenty, zanim legalne było wstrzykiwanie dzieciom tego materiału” – ubolewała autorka.

“And I can promise you, these are what society calls ‘throwaway kids.’ These are not kids whose parents have lawyers. These are not kids whose parents have a voice. We’re going to find that these are kids who are institutionalized, who are orphaned or discarded in some way,” she grieved.

„Były to dzieci które społeczeństwo nazywa „dziećmi z marginesu”. To nie są dzieci, których rodzice mają prawników. To nie są dzieci, których rodzice mają głos. Odkrywamy, że są to dzieci, które są umieszczane w domach dziecka, które są osierocone lub w jakiś sposób odrzucone” – zasmuciła się.

#7: Pfizer documents reveal a ‘Mengele-type experiment… on how to disrupt and impair human reproduction.’ Available records of study participants who conceived children show 80% lost their babies

#7: Dokumenty firmy Pfizer ujawniają „eksperyment typu Mengele… dotyczący sposobu zakłócania i upośledzenia reprodukcji człowieka”. Dostępne dane uczestników badania, które poczęły dzieci, pokazują, że 80% z nich straciło swoje dzieci

Highlighting what she calls “the centerpiece of what we found in the Pfizer documents,” Wolf explained that she doesn’t make reference to Nazi medical experimentation lightly, but contained in the documents is “literally [a] Mengele-type experiment at a grand scale on human reproduction, [a] 360-degree experiment on how to disrupt and impair human reproduction.”

Podkreślając to, co nazywa „sednem tego, co znaleźliśmy w dokumentach firmy Pfizer”, Wolf wyjaśniła, że nie odnosi się lekko do nazistowskich eksperymentów medycznych, ale zawarte w dokumentach dane wskazują „dosłownie [a] eksperyment typu Mengelego na wielką skalę pod kątem wpływu na reprodukcję człowieka, [a] pełnozakresowy eksperyment dotyczący tego, jak zakłócić i upośledzić reprodukcję człowieka”.

“So, for example, in the Pfizer documents, women study participants were told not to get pregnant, which is interesting,” she observed. “It’s a respiratory disease. Why would you tell women not to get pregnant?”

„Na przykład w dokumentach firmy Pfizer kobietom biorącym udział w badaniu powiedziano, aby nie zachodziły w ciążę, co jest interesujące” – zauważyła. „To choroba układu oddechowego. Dlaczego miałbyś mówić kobietom, żeby nie zachodziły w ciążę?

Nevertheless, 270 women did conceive children of whom Pfizer reportedly “lost the records” of 234, which Wolf said is a violation of the law.

Niemniej jednak 270 kobiet poczęło dzieci, o których firma Pfizer podobno „zgubiła dane” dotyczące 234, co według Wolf jest naruszeniem prawa.

“Of the 36 [remaining] women whose pregnancies came to term, over 80 percent of them lost their babies [by] spontaneous abortion or miscarriage,” she reported.

„Spośród 36 [pozostałych] kobiet, o których wiadomo że zaszły w ciążę, ponad 80 procent straciło dzieci [w wyniku] spontanicznej aborcji lub poronienia” – poinformowała.

#8: Pfizer knew there was a danger to fertility. Lipid Nanoparticles damage the placenta during pregnancy, causing early deliveries. Lots of chromosomal abnormalities as well

#8: Firma Pfizer wiedziała, że istnieje zagrożenie dla płodności. Nanocząsteczki lipidów uszkadzają łożysko podczas ciąży, powodując przedwczesne porody. Mnóstwo aberracji chromosomowych

In addition, the Pfizer documents indicate that “shedding is real,” Wolf reported. “Pfizer defines exposure to the vaccine as skin contact, inhalation and sexual intercourse, especially [at the time of] conception.”

Ponadto dokumenty firmy Pfizer wskazują, że „rozsiewanie” jest prawdą – poinformowała Wolf. „Pfizer definiuje narażenie na szczepionkę jako kontakt ze skórą, inhalację i stosunek płciowy, zwłaszcza [w czasie] poczęcia”.

Since Pfizer also warned male trial participants against having sexual intercourse with childbearing-aged women and to use two forms of birth control if they did, “there was clearly something about conceiving with a vaccinated male that Pfizer was guarding against,” she said.

Ponieważ firma Pfizer ostrzegała również uczestników badania płci męskiej przed współżyciem seksualnym z kobietami w wieku rozrodczym i zalecała stosowanie podwójnych zabezbieczeń w celu zapobiegania zapłodnieniu, jeśli to robią, „wyraźnie było coś niewłaściwego w poczęciu z zaszczepionym mężczyzną, przed czym firma Pfizer ostrzegała” – powiedziała.

“So, we know now that there’s horrific damages to conception from this injection” which include the lipid nanoparticles traversing the placenta and causing children to be born prematurely, Wolf said.

„Wiemy teraz przerażające rzeczy o poczęciu po tym zastrzyku”, w tym o nanocząsteczkach lipidów przechodzących przez łożysko i powodujących przedwczesne narodziny dzieci, powiedziała Wolf.

She also reported that maternal fetal medicine specialist, Dr. Jim Thorpe, is “seeing, at great scale, chromosomal abnormalities in newborns of vaccinated mothers.”

Poinformowała również, że specjalista medycyny opieki płodowej matek dr Jim Thorpe, „stwierdza na dużą skalę nieprawidłowości chromosomalne u noworodków zaszczepionych matek”.

These results were foreseen by some, including former Pfizer vice president and chief scientist for allergy and respiratory Dr. Michael Yeadon, who, on December 1, 2020, petitioned the European Medicines Agency to halt all studies due to safety concerns, including possible damage to placentas during pregnancy. His warnings went unheeded. And though having been vilified, he has now been, unfortunately for all, vindicated.

Wyniki te były przewidywane przez niektórych, w tym byłego wiceprezesa firmy Pfizer i głównego naukowca ds. alergii i chorób układu oddechowego, dr Michaela Yeadona, który 1 grudnia 2020 r. zwrócił się do Europejskiej Agencji Leków o wstrzymanie wszystkich badań ze względów bezpieczeństwa, w tym możliwego uszkodzenia łożyska podczas ciąży. Jego ostrzeżenia pozostały bez echa. I chociaż był oczerniany, został teraz, niestety dla wszystkich, zrechabilitowany.

#9: Pfizer docs show that lipid nanoparticles also enter breast milk, stunting, injuring and sometimes killing babies

#9: Dokumentacja firmy Pfizer pokazuje, że nanocząsteczki lipidów dostają się również do mleka matki, powodując zahamowanie wzrostu, raniąc, a czasem zabijając dzieci

Since these dangerous LNPs circulate throughout the body, especially in the recipient’s blood, Wolf explained that they make their way into breast milk.

Ponieważ te niebezpieczne LNP krążą w całym ciele, zwłaszcza we krwi biorcy, Wolf wyjaśniła, że przedostają się do mleka matki.

“And nursing babies, in the Pfizer [trial] documents, sustained seizures and one baby died in the E.R. after nursing from a vaccinated mother, from multi-organ system failure,” she said. “Four of the moms, who were lactating… had breast milk that turned blue green.”

„A u niemowląt karmionych piersią, w dokumentach [próbnych] firmy Pfizer, utrzymywały się napady padaczkowe, a jedno dziecko zmarło na ostrym dyżurze po karmieniu przez zaszczepioną matkę z powodu niewydolności wielonarządowej” – powiedziała. „Cztery matki, które karmiły piersią… miały mleko, które zmieniło kolor na niebiesko-zielony”.

After the release of these injections into the general population, incidents of these adverse events began to publicly emerge.
Po wprowadzeniu tych zastrzyków do populacji ogólnej przypadki tych zdarzeń niepożądanych zaczęły pojawiać się publicznie.

One VAERS report from February 2021 describes the death of a five-month-old breast-fed infant whose mother received a second dose of Pfizer’s jab. The following day, the baby refused to nurse, developed a fever, and was later hospitalized with a rare blood disorder in which blood clots form in small blood vessels throughout the body before dying.

Jeden przypadek z raportu VAERS z lutego 2021 r. opisuje śmierć pięciomiesięcznego niemowlęcia karmionego piersią, którego matka otrzymała drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer. Następnego dnia dziecko odmówiło karmienia piersią, dostało gorączki, a później trafiło do szpitala z rzadką chorobą krwi, w której przed śmiercią tworzą się skrzepy krwi w małych naczyniach krwionośnych w całym ciele.

And in June 2021, a six-week-old breastfeeding baby became inexplicably ill with a high fever after his mother received a COVID-19 vaccine and he died weeks later with blood clots in his “severely inflamed arteries.”

A w czerwcu 2021 r. sześciotygodniowe dziecko karmione piersią z niewyjaśnionych przyczyn zachorowało, dostało wysokiej gorączki po tym, jak jego matka otrzymała szczepionkę przeciwko COVID-19 i zmarło kilka tygodni później z powodu zakrzepów krwi w „ tętnicach z poważnymi stanami zapalnymi”.

Wolf went on to explain that even the National Institutes of Health (NIH) completed a separate study that found “babies nursing from vaccinated moms were having failure to thrive, not putting on weight. They were agitated and restless and sleepless.”

Wolf wyjaśniła dalej, że nawet National Institutes of Health (NIH) przeprowadził osobne badanie, w którym stwierdzono, że „dzieci karmione przez zaszczepione matki nie rozwijały się prawidłowo, nie przybierały na wadze. Były pobudzone, niespokojne i cierpiały na bezsenność”.

She believes that these dynamics have provide an indication as to why “nursing mothers have gone, in the last two years, from 34 percent of all moms to 16 percent of moms,” which indicates “something’s wrong.”

Uważa, że ta dynamika widoczna jest w „ liczbie matek karmiących piersią, która spadła w ciągu ostatnich dwóch lat z 34 procent wszystkich matek do 16 procent”, co wskazuje, że „coś jest nie tak”.

“Not only are babies in the next generation not getting that primal experience of total love, total nurture, total safety, which is so important, but there’s something that is leading moms to not be able to nurse those babies. And I think we have a clue here in the contamination of vaccinated moms’ breast milk,” Wolf opined.

„Nie tylko dzieci w następnym pokoleniu nie dostają tego pierwotnego doświadczenia całkowitej miłości, całkowitego wychowania, całkowitego bezpieczeństwa, co jest tak ważne, ale jest coś, co sprawia, że ​​matki nie są w stanie karmić tych dzieci. I myślę, że mamy klue tutaj w zanieczyszczeniu mleka szczepionych matek” – zaopiniowała Wolf.

“I also want to note that Bill Gates rolled out lab-grown breast milk right at the moment that women were suffering these harms to their own ability to sustain their children,” the feminist author said (more here).

„Chcę również zauważyć, że Bill Gates wypuścił kobiece mleko matki hodowane w laboratorium w momencie, gdy kobiety cierpiały z powodu tych szkód własnej niezdolności do utrzymania przy życiu swoich dzieci” – powiedziała feministyczna autorka (więcej tutaj).

#10: ‘Nazi medicine,’ a war on women’s fertility: Pfizer docs show 3 to 1 of AEs sustained by women, 16% ‘reproductive disorders.’ ‘What kind of monsters look at 16% reproductive disorders and keep going?’ Results: ‘13% to 20% drop in live births’

#10: „Nazistowska medycyna”, wojna z płodnością kobiet: Dokumentacja Pfizera pokazuje 3 do 1 zdarzeń niepożądanych u kobiet, 16% „zaburzeń reprodukcyjnych”. „Jakie potwory patrzą na 16% zaburzeń reprodukcyjnych i kontynuują?” : „13% do 20% spadek liczby urodzeń żywych”

In examining the thrust of the Pfizer documents, Dr. Wolf concluded that an overall motive behind this enormous enterprise includes “a war against women’s ability to reproduce.”

Badając znaczenie dokumentów firmy Pfizer, dr Wolf doszła do wniosku, że ogólny motyw stojący za tym ogromnym przedsięwzięciem obejmuje „wojnę przeciwko zdolności reprodukcyjnej kobiet”.

Her team “found that of the adverse events, 72 percent of them were sustained by women. And this is constant throughout. It’s a constant 3 to 1 [ratio]” she said while also acknowledging the real harms done to men (Report 38).

Jej zespół „stwierdził, że spośród zdarzeń niepożądanych 72 procent z nich było spowodowanych przez kobiety. I to jest stałe przez cały czas. To stały [stosunek] 3 do 1” – powiedziała, jednocześnie przyznając rzeczywiste szkody wyrządzane mężczyznom (raport 38).

“And of the 72 percent of adverse events” in women, Pfizer defines 16% of them as, “[in] their words, ‘reproductive disorders,’” while men also suffer a terrible rate but far less at 0.49 percent.

„I z 72 procent zdarzeń niepożądanych” u kobiet, Pfizer definiuje 16% z nich jako „[w] ich słowach „zaburzenia rozrodcze”, podczas gdy mężczyźni również cierpią na straszny odsetek, ale znacznie mniej na poziomie 0,49 procent.

“What kind of monsters look at 16 percent reproductive disorders [in their trials] and keep going?” the longtime feminist charged.

„Jakie potwory patrzą na 16 procent zaburzeń reprodukcyjnych [w swoich próbach] i idą dalej?” – oskarża wieloletnia feministka.

She goes on to call the Pfizer records reminiscent of “Nazi medicine” due to how detailed their records were regarding the hundreds of thousands of adverse attacks against the reproductive organs of women. For example, the records reflect “20 different scientific names for ruining women’s menstrual cycles” she said.

Dalej nazywa zapisy Pfizera przypominające „nazistowską medycynę” ze względu na to, jak szczegółowe były ich zapisy dotyczące setek tysięcy niepożądanych ataków na narządy rozrodcze kobiet. Na przykład zapisy odzwierciedlają „20 różnych naukowych nazw rujnujących cykle menstruacyjne kobiet” – powiedziała.

“Not surprisingly, in 2022, around the world, nine months after the rollout in most of Western Europe, there’s a 13 percent to 20 percent drop in live births all over Western Europe, in North America, [in] Singapore and Australia,” she explained.

„Nic dziwnego, że w 2022 roku na całym świecie, dziewięć miesięcy po wprowadzeniu w większości krajów Europy Zachodniej, nastąpił spadek liczby urodzeń żywych o 13 do 20 procent w całej Europie Zachodniej, Ameryce Północnej, [w] Singapurze i Australii” wyjaśniła.

This includes “double the number of stillbirths in Scotland, a highly vaccinated country, [and] 89 stillbirths in Canada in one province when usually they have two or three,” Wolf grieved.

Obejmuje to „podwójną liczbę martwych urodzeń w Szkocji, kraju o wysokim stopniu szczepień, [i] 89 martwych urodzeń w Kanadzie w jednej prowincji, podczas gdy zwykle mają dwa lub trzy” – zasmuciła się Wolf.

Calling this phenomenon an “absolute baby die-off,” the journalist went on to cite the experience of Dr. James Thorp saying how he was now experiencing “five or six miscarriages a week when before they would have two a month.”

Nazywając to zjawisko „absolutnym obumarciem dziecka”, dziennikarka przytoczyła doświadczenie dr Jamesa Thorpa, mówiąc, że teraz doświadcza „pięciu lub sześciu poronień tygodniowo, podczas gdy wcześniej mieliby dwa na miesiąc”.

This phenomenon is “not universal,” Wolf shared. “This drop, this murder of the next generation, is not global. It’s [focused in] Western Europe and North America.”

Zjawisko to „nie jest uniwersalne”, powiedziała Wolf. „Ten upadek, to morderstwo kolejnego pokolenia, nie jest globalne. Koncentruje się na Europie Zachodniej i Ameryce Północnej”.

#11: LNPs degraded the basic factories of masculinity in boys’ testes in utero when their mother had been injected. ‘So, these are monsters, and there’s no way to avoid concluding that they’re focused on disrupting human reproduction’

#11: LNP zdegradowały podstawowe fabryki plemników w jądrach chłopców w macicy, u matek ktore przyjęły zastrzyk. „Więc to są potwory i nie ma sposobu, aby uniknąć wniosku, że koncentrują się na zakłócaniu reprodukcji człowieka”

Furthermore, Report 37 reveals the damage done to the reproductive capacities of baby boys in their vaccinated mothers’ wombs.

Ponadto Raport 37 ujawnia także szkody wyrządzone zdolnościom reprodukcyjnym chłopców w łonach ich zaszczepionych matek.

Wolf explained how the Pfizer documents reveal that LNPs “degrade baby boys in utero” by traversing “the testes of fetal baby boys” and damaging “the Sertoli cells and the Leydig cells, which are basically the factories of masculinity.”

Wolf wyjaśniła, w jaki sposób dokumenty firmy Pfizer ujawniają, że LNP „degradują męskość chłopców w macicy”, przechodząc przez „jądra płodów męskich” i uszkadzając „komórki Sertoliego i komórki Leydiga, które są zasadniczo fabrykami cech męskich i plemników”.

These cells “are responsible for the male hormonal balance that create things like deep voices, hair on their bodies, broad shoulders, all of the things that we associate with normal masculinity. And that is being degraded.”

Komórki te „są odpowiedzialne za równowagę hormonalną mężczyzn, która tworzy takie rzeczy, jak głębokie głosy, włosy na ich ciałach, szerokie ramiona, wszystko to, co kojarzymy z normalną męskością. I to jest degradowane”.

“So, we don’t know if these little baby boys of vaccinated moms are going to be able to grow up to be sexually functioning adult men,” she warned.

„Nie wiemy więc, czy ci mali chłopcy zaszczepionych matek będą w stanie wyrosnąć na funkcjonujących seksualnie dorosłych mężczyzn” – ostrzegła.

Additionally, “Why this focus on reproduction?” Wolf asked. Why did Pfizer examine and document the impact of their injectable on the “sexual cells of the sexual organs of the rats, right? It’s a respiratory virus!”

Dodatkowo „Dlaczego to skupia się na reprodukcji?” pytała Wilk. Dlaczego firma Pfizer zbadała i udokumentowała wpływ ich zastrzyków na „komórki płciowe narządów płciowych szczurów? Dziwne, prawda? Przecież to wirus układu oddechowego!”

“So, these [people] are monsters, and there’s no way to avoid concluding that they’re focused on disrupting human reproduction,” she concluded.

„Więc ci [ludzie] to potwory i nie ma sposobu, aby uniknąć wniosku, że koncentrują się na zakłócaniu ludzkiej reprodukcji” – podsumowała.

‘We are under attack’ with a ‘bioweapon,’ it’s ‘a mass murder situation, a war, a war crime, [and] crimes against humanity’

„Jesteśmy atakowani” „bronią biologiczną”, to „sytuacja masowych morderstw, wojna, zbrodnia wojenna [i] zbrodnie przeciwko ludzkości”

Wolf goes on to give her personal judgments as to why this is happening, particularly in the West, and advances a conclusion similar to former pharmaceutical executive and researcher Sasha Latypova and paralegal journalist Katherine Watt, asserting that these COVID vaccines are “a bioweapon and we are under attack.”

Następnie Wolf przedstawia swoją osobistą ocenę, dlaczego tak się dzieje, szczególnie na Zachodzie, i wysuwa wniosek podobny do byłej dyrektor farmaceutycznej i badaczki Sashy Latypovej oraz dziennikarki asystentów prawnych Katherine Watt, twierdząc, że te szczepionki COVID są „bronią biologiczną i my jesteśmy nią atakowani”.

Over the last six months, Latypova has determined through extensive documentation that U.S. government agencies, particularly the Department of Defense, along with the pharmaceutical companies and Chinese Communist Party (CCP), are involved in “a conspiracy to commit mass murder through bioterrorism and informational warfare operations worldwide.”

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Latypova ustaliła na podstawie obszernej dokumentacji, że agencje rządowe USA, w szczególności Departament Obrony, wraz z firmami farmaceutycznymi i Komunistyczną Partią Chin (KPCh), są zaangażowane w „spisek mający na celu popełnienie masowego morderstwa poprzez bioterroryzm i informacyjne działania wojenne na całym świecie”.

Echoing their findings, Wolf explained how CCP-affiliated Fosun Pharmaceutical plays a significant role in developing and distributing the Pfizer/BioNTech biological warfare agents that are marketed as “COVID-19 vaccines.”

Powtarzając ich ustalenia, Wolf wyjaśniła, w jaki sposób powiązany z KPCh Fosun Pharmaceutical odgrywa znaczącą rolę w opracowywaniu i dystrybucji biologicznych środków bojowych Pfizer/BioNTech, które są sprzedawane jako „szczepionki COVID-19”.

She explained that the CCP owns the manufacturing plants “producing the injection that goes into the bodies of schoolchildren here in the United States of America,” and further how studies overseen by the CCP reveal they knew full well that LNPs damage fertility and cause myocarditis.

Wyjaśniła, że KPCh jest właścicielem zakładów produkcyjnych „wytwarzających zastrzyki, które trafiają do ciał dzieci w wieku szkolnym tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, a ponadto, w jaki sposób badania nadzorowane przez KPCh ujawniają, że doskonale wiedzieli, że LNP uszkadzają płodność i powodują zapalenie mięśnia sercowego.

“To me, it is obvious,” she said, that these investigative studies were intended “to show the Chinese Communist Party how you kill Westerners without leaving fingerprints.”

„Dla mnie jest oczywiste”, powiedziała, że te badania miały na celu „pokazanie przez Komunistyczną Partii Chin, jak zabija się ludzi z Zachodu bez pozostawiania odcisków palców”.

Speaking of the American government’s culpability, Wolf asserted that “this is a captured [Biden] administration and captured institutions that are allowing the CCP and their allies, the World Economic Forum, [and the] Bill and Melinda Gates Foundation, to cripple our country.”

Mówiąc o winie rządu amerykańskiego, Wolf stwierdziła, że „jest to schwytana na gorącym uczynku administracja [Bidena] i schwytane instytucje, które pozwalają KPCh i ich sojusznikom, Światowemu Forum Ekonomicznemu oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów okaleczyć nasz kraj ”.

Emphasizing how the CCP prefers “asymmetric warfare” tactics that “kind of degrade and demoralize the [enemy] population rather than having a hot war with shooting,” the author showed how the vast majority of approximately 42,000 adverse events recorded in the Pfizer documents occurred in the Western nations.

Podkreślając, że KPCh preferuje taktykę „wojny asymetrycznej”, która „w pewnym sensie degraduje i demoralizuje populację [wroga], zamiast prowadzić gorącą wojnę ze strzelaniem”, autorka pokazała, jak miała miejsce zdecydowana większość z około 42 000 zdarzeń niepożądanych odnotowanych w dokumentach firmy Pfizer w krajach zachodnich..

“That’s targeting North America and Western Europe,” she emphasized.

„To celowanie w Amerykę Północną i Europę Zachodnią” – podkreśliła.

“I believe we’re looking at a mass murder situation, a war, a war crime, [and] crimes against humanity,” Wolf assessed. And with regard to “all of these evil doers” who are responsible, “friendly as they look in their little outfits, talking to the cameras,” the author disclosed, “I hope they will all face justice in this lifetime.”

 „Wierzę, że mamy do czynienia z masowym morderstwem, wojną, zbrodnią wojenną [i] zbrodniami przeciwko ludzkości” – oceniła Wolf. A jeśli chodzi o „wszystkich tych złoczyńców”, którzy są odpowiedzialni, „przyjaźnie wyglądający w swoich pięnych strojach, rozmawiający przed kamerami”, ujawniła autorka, „mam nadzieję, że wszyscy staną przed obliczem Temidy w tym życiu”.

Possible treason charges; Canadian doctor: ‘It’s a time to put these bastards in jail’

Możliwe oskarżenia o zdradę; Kanadyjski lekarz: „Czas wsadzić tych drani do więzienia”

In service to this end, Watt has produced what she calls a “[r]esearch and organizing tool” providing evidence for the stated goal “to prosecute members of Congress, presidents, HHS and DOD secretaries and federal judges for treason under 18 USC 2381.”

W służbie tego celu Watt stworzyła coś, co nazywa „narzędziem badawczym i organizacyjnym”, dostarczającym dowodów na deklarowany cel „ścigania członków Kongresu, prezydentów, sekretarzy HHS i DOD oraz sędziów federalnych za zdradę na podstawie 18 USC 2381 ”.

Late last year, prominent Canadian medical doctor Roger Hodkinson exclaimed he was “full of vengeance” against these culprits and “it’s a time to put these bastards in jail.”

Pod koniec zeszłego roku wybitny kanadyjski lekarz Roger Hodkinson wykrzyknął, że „pragnie odwetu” na tych sprawcach i „nadszedł czas, aby wsadzić tych drani do więzienia”.

“We’ve seen the biggest kill ever in medicine’s history directly because of the intervention of these idiots into health care. And it’s the physicians, it’s not just the politicians, it’s the physicians themselves who are principally culpable because they have allowed [the] government’s jackboots to influence how they manage their patients, which has never, ever happened before,” he said.

„Byliśmy świadkami największego zabójstwa w historii medycyny bezpośrednio z powodu interwencji tych idiotów w służbę zdrowia. I to lekarze, nie tylko politycy, to sami lekarze są głównie winni, ponieważ pozwolili rządowym oficerom wpływać na sposób, w jaki zarządzają swoimi pacjentami, co nigdy, przenigdy nie miało dotąd miejsca” – powiedziała.

“How can you look into the eyes of a pregnant woman and tell her that this experimental product is safe? How can you do that as a physician?!” the biotech CEO exclaimed. “Any physician that has done that should be in jail!”

„Jak możesz spojrzeć ciężarnej kobiecie w oczy i powiedzieć jej, że ten eksperymentalny produkt jest bezpieczny? Jak możesz to robić jako lekarz?!” — wykrzyknął dyrektor generalny biotechnologii. „Każdy lekarz, który to zrobił, powinien siedzieć w więzieniu!”

‘If my people… will humble themselves and pray and seek my face… I will forgive their sin and heal their land’

„Jeśli mój lud… ukorzy się i będzie modlił się i szukał mego oblicza… przebaczę im grzech i uzdrowię ich ziemię”

Facing what she described as “this abyss of human evil every single day” over the last few years, Wolf also shared how the experience has forced her to take the reality of God much more seriously.

Stojąc w obliczu tego, co opisała jako „tę otchłań ludzkiego zła każdego dnia” w ciągu ostatnich kilku lat, Wolf opowiedziała również, jak to doświadczenie zmusiło ją do znacznie poważniejszego potraktowania rzeczywistości Boga.

“I know that sounds paradoxical, but I felt like this evil overtook the world in lockstep, in perfect unison in a way that I could not explain using my critical thinking,” she assessed. There was “something metaphysical about” what happened.

„Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale czułam, że to zło opanowało świat krok po kroku, w idealnej harmonii w sposób, którego nie mogłam wyjaśnić moim krytycznym myśleniem” – oceniła. W tym, co się wydarzyło, było „coś metafizycznego”.

Feeling the world is facing “a biblical moment where humanity is being asked to choose,” Wolf, who is Jewish, has taken up reading the Bible “a lot these days,” and ended her presentation reminding her Christian audience of the promise God gave to Solomon in 2 Chronicles 7:14:

Czując, że świat stoi w obliczu „biblijnego momentu, w którym ludzkość jest poproszona o dokonanie wyboru”, Wolf, która jest Żydówką, zaczęła „dużo ostatnio czytać Biblię” i zakończyła swoją prezentację, przypominając chrześcijańskim słuchaczom o obietnicy danej przez Boga do Salomona w 2 Kronik 7:14:

If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land.

Jeśli mój lud, nazwany moim imieniem, ukorzy się i będzie modlić się, szukać mego oblicza i odwróci się od swoich niegodziwych dróg, wtedy wysłucham z nieba i przebaczę im grzechy i uzdrowię ich ziemię.

RELATED

Naomi Wolf: COVID jab is a ‘bioweapon’ aimed at depopulating the West

Giving experimental COVID jabs to pregnant women has been the greatest medical disaster in history

Naomi Wolf: We are at the final stage before tyrannical leaders ‘crush democracy’

Naomi Wolf argues COVID shots are causing excess deaths among newborns and unborn babies

źrodło: https://www.lifesitenews.com/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/

2. Wnet: Witt – Szkodliwe skutki szczepień dały się we znaki pacjentom. Powikłania występują po pewnym czasie

https://www.youtube.com/watch?v=Vyz5QS6lhrA

3. Andromeda: Rosjanie o polskich zapędach imperialnych. Polska jako agresywne imperium

https://www.youtube.com/watch?v=nYLNTed-3UA

4. WM? Goniec: Ottawa przed nakazem szczepień wiedziała, że są nieskuteczne

Dokument informacyjny federalnych organów ds. zdrowia, w którym przedstawiono uzasadnienie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 jesienią 2021 r., potwierdzał, że osoby zaszczepione mogą przenosić COVID-19 w takim samym stopniu, jak osoby nieszczepione, niemniej jednak zachęcał do obowiązkowych zastrzyków.

„Pojawiają się pewne dowody dokumentujące, że przypadki COVID-19 (wariant Delta) u w pełni zaszczepionych osób mogą mieć podobne miano wirusa jak przypadki nieszczepione” – czytamy w briefingu przygotowanym przez Health Canada (HC) i Agencję Zdrowia Publicznego Kanady (PHAC).

Dokument nie poddawał w wątpliwość przydatności przymusu szczepień, mimo że szczepionki COVID-19 nie zatrzymują transmisji, i wzywał do stosowania masek. „To rodzi pytanie o ich zdolność do przekazywania wirusa innym i potrzebę zastosowania dodatkowych środków, takich jak maskowanie. Nauka o zdolności zaszczepionych osób do przenoszenia będzie nadal ewoluować” – czytamy w dokumencie. Wariant Omicron pojawił się kilka miesięcy później, zarażając dużą liczbę ludzi, niezależnie od ich statusu szczepień.

Dokument informacyjny zatytułowany „Fazowe podejście do federalnej polityki szczepień przeciwko COVID-19” został udostępniony w ramach prośby o dostęp do informacji.

W tym czasie premier Justin Trudeau ogłosił zamiar wprowadzenia obowiązku szczepień w sektorach podległych regulacjom federalnym i prowadził kampanię w tej sprawie przed wyborami federalnymi we wrześniu 2021 r.

Epidemiolodzy wiedzieli, że wirus będzie mutował, przez co szczepienia będą coraz mniej chroniły. Stało się to oczywiste w przypadku Omicron, a rząd przyznał to wówczas w dokumentach wewnętrznych. W dokumencie PHAC z lutego 2022 r. opublikowanym w kontekście postępowania sądowego kwestionującego nakaz szczepień dla podróżujących stwierdzono, że w przypadku mutacji Omicron „skuteczność szczepionki przeciwko zakażeniom, objawom choroby i przenoszeniu przy dwóch dawkach wynosiła początkowo ~<50 do 60%, ale po sześciu miesiącach malała prawie do zera”. Wśród innych celów wprowadzenia przez HC/PHAC wymogu w zakresie szczepień była chęć „ustanowienia normy społecznej” i wysłania „ważnego sygnału do zadowolonych ze szczepień lub wahających się Kanadyjczyków”.

Autorstwo: Andrzej Kumor

Źródło: Goniec.net

https://wolnemedia.net/ottawa-przed-nakazem-szczepien-wiedziala-ze-sa-nieskuteczne/

Podziel się!