1. Selfmastery: Jak działa Propaganda; 2. GNN: Koniec debaty o covid na dobre! (Ending the covid debate for good); 3. wR24: J. Socha – Szokujące powiązania „ekspertów” medycznych z koncernami farmaceutycznymi!; 4. J. Zięba: J.Kaczyński i … sepsa!

Jak działa Propaganda

Dziękuję wszystkim którzy włączyli się w akcję pomocy w rozwiązaniu sprawy wlewów okołoonkologicznych dla znajomego z rakiem pęcherza po „szczepionkach” mRNA. Mamy to! Się Dzieje! Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam Was. CB

 

1. Selfmastery: Jak działa Propaganda

‚Propaganda’ – część 1

https://selfmastery.pl/propaganda/

Jak działa Propaganda

https://www.youtube.com/watch?v=IZmvz7EYpxc

Od Jacka Sucharskiego

 

2. Głos Niezłomnych Naukowców: Koniec debaty o covid na dobre! (Ending the covid debate for good)

The results are in on lockdowns, masks, and vaccines.

This brief post provides definitive answers on the questions we have endlessly and exhaustingly debated.

It is thus a ‘pocket’ resource for my readers to be certain and clear on the three big issues – lockdowns, masks, and vaccines.

Anybody clinging to the old narrative is either a fanatic or a liar.

Lockdowns

If lockdowns were necessary, then countries which did not lock down would show spikes in their mortality rates.

This is not the case. We were fortunately provided with a control nation in the shape of Sweden, where there has been no evidence of a pandemic at all. And, no, Sweden did not do a ‘voluntary’ lockdown.

Coversely, spikes in mortality occurred in the likes of New York and Italy, exactly as they locked down.

Quibble with the details all you like. The lockdown narrative has been shown to be entirely fraudulent.

Masks

The mask mandate radicalized me. Wearing a piece of cloth over my face was so obviously stupid and ridiculous, it was impossible to take anything else the public authorities told us to do seriously.

We never needed studies to confirm what was plainly obvious, but we got them anyway.

Tom Jefferson, of Oxford, collated all the important mask studies for a massive review on masks for the Cochrane Library, which serves as a database for final presentation of controlled studies.

The chief finding:

Wearing masks in the community probably makes little or no difference to the outcome of influenza‐like illness/COVID‐19 like illness compared to not wearing masks.

The results are already being distorted in the media, but the author’s own take is blunt and telling:

“There is just no evidence that masks make any difference. Full stop.”

What about healthcare workers wearing ‘N95’ masks rather than cloth masks?

“It makes no difference – none of it.”

Jefferson also debunks the ‘two-metre’ rule as being based on absolutely nothing, along with the entire ‘Swiss cheese’ model of hand-washing, ventilation, et cetera.

So how did all these mandates happen?

Jefferson:

Governments had bad advisors from the very beginning…  They were convinced by non-randomised studies, flawed observational studies.  A lot of it had to do with appearing as if they were ‘doing something.’

In early 2020, when the pandemic was ramping up, we had just updated our Cochrane review ready to publish…but Cochrane held it up for 7 months before it was finally published in November 2020.

After the 7-month delay, Cochrane then published an editorial to accompany our review.  The main message of that editorial was that you can’t sit on your hands, you’ve got to do something, you can’t wait for good evidence…. it’s a complete subversion of the ‘precautionary principle’ which states that you should do nothing unless you have reasonable evidence that benefits outweigh the harms.

Masks were entirely political and for the sake of social control.

Vaccines

The vaccine pushers willfully ignore a study conducted by Peter Doshi (a senior editor at one of the most prestigious medical journals in the world, the British Medical Journal), along with credible researchers from around the world.

This study, published in a journal entitled Vaccine, found the following:

Combined, the mRNA vaccines were associated with an excess risk of serious adverse events of special interest of 12.5 per 10,000 vaccinated… The excess risk of serious adverse events found in our study points to the need for formal harm-benefit analyses, particularly those that are stratified according to risk of serious COVID-19 outcomes.

Yes, the vaccines carry meaningful risk. Considering most people had already had covid when they got the vaccine, or they were at no risk of serious illness, the vaccine pressure campaign has been criminal.

And what to make of this?

Bulgaria and Romania are two of the least vaccinated countries in Europe, and Germany one of the most vaccinated. Yet the EU’s Eurostat website reports that in December 2022, Bulgaria and Romania recorded little or no excess deaths, while, Germany recorded an excess mortality rate of 37.3 %.

A paper is currently in preprint from Denmark which aims to explain why the EU experienced excess all-cause mortality in the first nine months of 2022.

Its conclusion, which still awaits review:

Analyses of 31 countries weighted by population size show that all-cause mortality during the first nine months of 2022 increased more the higher the 2021 vaccination uptake.

Imagine still being pro-vax.

Conclusion

The debate is over.

The entire planet has fallen victim to a global assault in the name of health and safety.

Scientists and journalists who do not acknowledge this are at minimum complicit after the fact.

Wyniki dotyczą blokad, masek i szczepionek.

Chris Waldburger 23 marca

Ten krótki post zawiera definitywne odpowiedzi na pytania, nad którymi debatowaliśmy bez końca i wyczerpująco. Jest to zatem „kieszonkowe” źródło informacji dla moich czytelników, aby mieć pewność i jasność w trzech głównych kwestiach – blokadach, maseczkach i szczepionkach.

Każdy, kto trzyma się starej narracji, jest albo fanatykiem, albo kłamcą.

Blokady

Gdyby blokady były konieczne, to kraje, które ich nie wprowadziły, wykazywałyby skoki śmiertelności. Nie o to chodzi. Na szczęście otrzymaliśmy naród kontrolny w postaci Szwecji, gdzie nie było żadnych dowodów na pandemię. I nie, Szwecja nie wprowadziła „dobrowolnej” blokady.

Obraz I odwrotnie, skoki śmiertelności wystąpiły w takich krajach i miastach jak Nowy Jork i Włochy, dokładnie w momencie ich zamknięcia.

Spieraj się o szczegóły, które lubisz. Wykazano, że narracja dotycząca blokady jest całkowicie fałszywa.

Maski

Nakaz maski mnie zradykalizował. Noszenie kawałka materiału na twarzy było tak ewidentnie głupie i śmieszne, że nie można było brać na poważnie niczego innego, co kazały nam władze publiczne. Nigdy nie potrzebowaliśmy badań, aby potwierdzić to, co było oczywiste, ale i tak je otrzymaliśmy. Tom Jefferson z Oksfordu zebrał wszystkie ważne badania dotyczące masek do obszernego przeglądu masek dla Biblioteki Cochrane, która służy jako baza danych do ostatecznej prezentacji kontrolowanych badań.

Główne ustalenie: Noszenie masek w społeczności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wynik choroby grypopodobnej/COVID-19 w porównaniu z nienoszeniem masek.

Wyniki są już zniekształcane w mediach, ale własne podejście autora jest dosadne i wymowne: „Po prostu nie ma dowodów na to, że maski mają jakiekolwiek znaczenie. Kropka.” A co z pracownikami służby zdrowia noszącymi maski „N95” zamiast masek materiałowych? „To nie ma znaczenia – nic z tego”. Jefferson obala również zasadę „dwóch metrów” jako opartą na absolutnie niczym, wraz z całym modelem „szwajcarskiego sera” mycia rąk, wentylacji i tak dalej. Jak więc doszło do tych wszystkich mandatów?

Jefferson: Rządy od samego początku miały złych doradców… Przekonywały je nierandomizowane badania, wadliwe badania obserwacyjne. Wiele z nich miało związek z sprawianiem wrażenia, jakby „coś robili”. Na początku 2020 r., kiedy pandemia narastała, właśnie zaktualizowaliśmy naszą recenzję Cochrane, gotową do publikacji… ale Cochrane wstrzymała ją przez 7 miesięcy, zanim została ostatecznie opublikowana w listopadzie 2020 r. Po 7-miesięcznym opóźnieniu Cochrane opublikował wstępniak towarzyszący naszej recenzji. Głównym przesłaniem tego wstępu było to, że nie można siedzieć z założonymi rękami, trzeba coś robić, nie można czekać na dobre dowody…. jest to całkowite obalenie „zasady ostrożności”, która mówi, że nie należy nic robić, jeśli nie ma się uzasadnionych dowodów na to, że korzyści przewyższają szkody.

Maski były całkowicie polityczne i miały na celu kontrolę społeczną.

Szczepionki

Propagatorzy szczepionek świadomie ignorują badanie przeprowadzone przez Petera Doshi (starszego redaktora jednego z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, British Medical Journal) wraz z wiarygodnymi badaczami z całego świata. To badanie, opublikowane w czasopiśmie zatytułowanym Vaccine, wykazało, co następuje: Łącznie szczepionki mRNA wiązały się z nadmiernym ryzykiem poważnych zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu wynoszącym 12,5 na 10 000 zaszczepionych… Nadmierne ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych stwierdzone w naszym badaniu wskazuje na potrzebę formalnych analiz korzyści i szkód, szczególnie tych, które są stratyfikację według ryzyka wystąpienia poważnych następstw COVID-19. Tak, szczepionki niosą ze sobą znaczące ryzyko. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi miała już covid, kiedy otrzymywali szczepionkę, lub nie groziła im poważna choroba, kampania nacisku na szczepienia była przestępcza. I co z tego zrobić? Bułgaria i Rumunia to dwa najmniej zaszczepione kraje w Europie, a Niemcy jednym z najbardziej zaszczepionych. Jednak unijna strona internetowa Eurostatu podaje, że w grudniu 2022 r. Bułgaria i Rumunia odnotowały niewielki lub żaden nadmiar zgonów, podczas gdy Niemcy odnotowały wysoki wskaźnik śmiertelności na poziomie 37,3%. Obecnie w przygotowaniu jest artykuł z Danii, który ma na celu wyjaśnienie, dlaczego UE doświadczyła nadmiernej śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Jego konkluzja, która wciąż czeka na przegląd: Analizy 31 krajów ważone według wielkości populacji pokazują, że śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r.Wyobraź sobie, że nadal jesteś zwolennikiem szczepień.

Wniosek

Debata dobiegła końca. Cała planeta padła ofiarą globalnego ataku w imię zdrowia i bezpieczeństwa. Naukowcy i dziennikarze, którzy tego nie uznają po fakcie, są co najmniej współwinni.

3. wR24: PILNE! UJAWNIAMY szokujące powiązania „ekspertów” medycznych z koncernami farmaceutycznymi?! Kto, kogo i za ile finansował? Justyna Socha OSTRO u Roli jedzie po nazwiskach: „MAJĄ KREW NA RĘKACH!”

https://banbye.com/watch/v_NwSK5Wo_ftpX

4. Jerzy Zięba: J.Kaczyński i … sepsa!

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/7EXDXJArB5/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Podziel się!