1. Turth Justice: Jeśli lub jakikolwiek inny polityk będzie chciał wyrazić zgodę na Porozumienie WHO…; 2. wR24: Jak wygląda prawda o zwalczaniu C-19? dr N. Pieniążek; 3. Andromeda: Girkin i Klimow dyskutują o obecnym stanie wojska; 4. wR24: Dziambor – Wolnościowcy a DB; Doją nas, aż piszczy! KTO!? Zatroskani parlamentarzyści!

Jeśli Joe Biden lub jakikolwiek inny polityk

To wcale nie jest pocieszające że w Niemczech, Islandii i Irlandii jest większa liczba nadmiarowych zgonów w 2022 niż w Polsce a średnia długość życia ludzi spadła tam także dużo bardziej niż u Nas.  Ta mapa pokazuje skalę dokonanej ZBRODNI. W ogólnej liczbie nadmiarowych zgonów w roku 2022 nie przodują też wcale Niemcy, ale Ukraina i Rosja – z innego co prawda powodu, ale z jeszcze bardziej śmiertelnym skutkiem. W Polsce za tę zbrodnię odpowiada PIS, PO/KO, 2050, PSL i Lewica, Rząd i Sejm z Senatem, Prezydent ze swoją Kancelarią, wszystkie media głównego ścieku i cały System tzw Opieki Zdrowotnej oraz kierownictwa organów państwa wdrażające w życie tę politykę rządu w latach 2020-2022.

1. Turth Justice: Jeśli Joe Biden lub jakikolwiek inny polityk będzie chciał podpisać i wyrazić zgodę na Porozumienie WHO…

CRIMES OF TREASON: If Joe Biden or any other politician seeks to sign and agree to the WHO Zero Draft Pandemic Accord which will give the WHO authority to violate human rights protected under the U.S. Constitution during a declared Pandemic they will be found guilty of Treason. What defines the identity of the United States? It is the individual human rights and laws defined in the U.S. Constitution, therefore any action or law that is written or approved by any U.S. citizen owing allegiance to the United States that seeks to abolish or override any part of the U.S. Constitution can be legally viewed as an act of Treason which is written in Article III of the U.S. Constitution: „Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than $10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States.” This deliberate act of Treason would invoke the U.S. Military to defend the U.S. Constitution from all enemies Domestic and Foreign. The World Health Organization controlled by Bill Gates is a money making hedge fund with Big Pharma forcing their poison on the people that will kill them over time. The weapon of the world is the WHO, we have to Stop the WHO, the new WHO Accord is the number one enemy of humanity. New insider information from a credible source says the charter of the WHO has already been legally disqualified, but we cannot stop fighting to make sure it is never signed into law. Additional insider military information reveals Paris, Germany and the United Kingdom have authorization from NATO to use live ammunition on their own citizens. They don’t need government approval to mobilize their military against their own citizens. It is a worldwide depopulation plan and the Mainstream Media are in on it. Pascal Najadi using a one page document of evidence has successfully criminally charged the Swiss President for „Abuse of Power” for making false statements about the safety and effectiveness of the Pfizer mRNA vaccines. He has filed 3 additional criminal charges and the case is with the State Attorney General and State Prosecution for investigation. Pascal is triple vaccinated. U.S. citizens both vaccinated and unvaccinated are strongly encouraged to file Covid related criminal charges at their local Sheriff’s Office just as Pascal Najadi has successfully done. Every citizen in the world can do this, we must unite and join forces to bring those responsible to justice for these horrific crimes against humanity.
Zobacz wypowiedź tutaj lub u źródła:

ZBRODNIE ZDRADY: Jeśli Joe Biden lub jakikolwiek inny polityk będzie chciał podpisać i wyrazić zgodę na Porozumienie WHO o zerowym projekcie pandemii, które da WHO upoważnienie do łamania praw człowieka chronionych na mocy Konstytucji Stanów Zjednoczonych podczas ogłoszonej pandemii, zostanie uznany za winnego zdrady.

Co określa tożsamość Stanów Zjednoczonych? Są to indywidualne prawa człowieka i prawa określone w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, dlatego też każde działanie lub prawo, które zostało napisane lub zatwierdzone przez dowolnego obywatela USA z powodu wierności Stanom Zjednoczonym, które ma na celu zniesienie lub unieważnienie jakiejkolwiek części Konstytucji Stanów Zjednoczonych, może zostać uznane za legalne jako akt zdrady, o którym mowa w artykule III Konstytucji Stanów Zjednoczonych: „Kto, okazując wierność Stanom Zjednoczonym, rozpoczyna wojnę przeciwko nim lub przyłącza się do ich wrogów, udzielając im pomocy i pocieszenia w Stanach Zjednoczonych lub gdzie indziej, jest winny zdrady i poniesie śmierć lub będzie uwięziony na co najmniej pięć lat i ukarany grzywną na podstawie tego tytułu, ale nie niższą niż 10 000 USD; i jest niezdolny do sprawowania jakiegokolwiek urzędu w Stanach Zjednoczonych”. Ten celowy akt zdrady wzywałby armię USA do obrony Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami krajowymi i zagranicznymi. Światowa Organizacja Zdrowia kontrolowana przez Billa Gatesa jest funduszem hedgingowym zarabiającym pieniądze, a Big Pharma wymusza na ludziach swoją truciznę, która z czasem ich zabije. Bronią świata jest WHO, musimy powstrzymać WHO, nowe porozumienie WHO jest wrogiem numer jeden ludzkości. Nowe informacje poufne z wiarygodnego źródła mówią, że karta WHO została już prawnie zdyskwalifikowana, ale nie możemy przestać walczyć, aby nigdy nie została podpisana. Dodatkowe poufne informacje wojskowe ujawniają, że Paryż, Niemcy i Wielka Brytania mają zezwolenie NATO na używanie ostrej amunicji wobec własnych obywateli. Nie potrzebują zgody rządu, aby zmobilizować swoje wojsko przeciwko własnym obywatelom. Jest to ogólnoświatowy plan depopulacji, w który zaangażowane są media głównego nurtu. Pascal Najadi, korzystając z jednostronicowego dokumentu dowodowego, skutecznie oskarżył prezydenta Szwajcarii o „nadużycie władzy” za składanie fałszywych oświadczeń na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek mRNA firmy Pfizer. Wniósł 3 dodatkowe zarzuty karne, a sprawa jest skierowana do prokuratora generalnego i prokuratury w celu przeprowadzenia dochodzenia. Pascal jest potrójnie szczepiony. Stanowczo zachęca się obywateli USA, zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych, do wnoszenia zarzutów karnych związanych z Covid w lokalnym biurze szeryfa, tak jak z powodzeniem zrobił to Pascal Najadi. Każdy obywatel na świecie może to zrobić, musimy się zjednoczyć i połączyć siły, aby postawić przed sądem odpowiedzialnych za te przerażające zbrodnie przeciwko ludzkości.

źródło: https://twitter.com/SpartaJustice/status/1629211410944167937?cxt=HHwWgsC41a7Jj5wtAAAA

2. wR24: Fauci przyznaje, że zastrzyki z mRNA nie działają? Jak wygląda prawda o zwalczaniu Covid-19? dr N. Pieniążek

https://banbye.com/watch/v_q8uEhfzaR081

3. Andromeda: Igor Girkin i Klimow dyskutują o obecnym stanie wojska i zdolnościach ofensywnych. Debata piwniczna

https://www.youtube.com/watch?v=mk11KcwDmyo

4. wR24: Artur Dziambor – Wolnościowcy a Demokracja Bezpośrednia; Doją nas, aż piszczy! KTO!? Zatroskani parlamentarzyści!

Ostatnie 10 minut o partii Wolnościowcy, Demokracji Bezpośredniej i budowie struktur regionalnych:

https://banbye.com/watch/v_2zfiJj7bzWnN

 

 

 

 

Podziel się!