ArcheoSerbia: Jewish symbols – menorah, etrog i lulav

Jewish symbols – menorah

Od Furio Muerte

Jewish symbols – menorah, etrog and lulav, engraved on ancient Roman brick probably reused during early medieval period by Khazars, semi-nomadic Turkic people from eastern Europe and central Asia.
This artifact was found in one of the graves at necropolis from early medieval period, 8th-9th century, at Čibska šuma archaeological site near Čelarevo, Bačka region, Vojvodina province, northern Serbia.
The brick is telling the less known story of Jewish nomads in Pannonian basin – during early medieval period, in 8th and 9th century, nomadic tribe which practiced Judaism settled in the Pannonian basin among Slavs and Avars. These people came from the east, along with Avars and settled in vast plains of Pannonian basin in present-day northern Serbia. It is assumed that they were members of the Khazars, semi-nomadic Turkic people from eastern Europe and central Asia, who adopted Judaism and moved to the west, to central Europe.
Here is one of their artifacts, ancient Roman brick reused by those nomads who engraved symbols of Judaism on it – menorah (seven-branched candelabrum), etrog and lulav, plants used during specific portions of the holiday prayers in Judaism. Also, on some bricks are engraved inscriptions translated as Jehuda or Yahweh and Israel. This is just one of many similar bricks from this site engraved with Jewish symbols.
Archaeological excavations at this site near the Danube river have revealed large necropolis with more than 650 graves from late 8th and early 9th century. Buried people belong to three different populations and all were buried simultaneously at the same site.
First group of graves belong to nomads who practiced Judaism. They buried their dead along with items bearing symbols associated with Judaism, such as this brick with engraved menorah.
Second group belong to Avars, nomads of Turkic origin from Central Asia who founded their state, khaganate, in Europe after Great migration period. Khaganate spanned the Pannonian Basin and considerable areas of Central and Eastern Europe from the late 6th to the early 9th century. In their graves at Čibska šuma are buried horsemen, together with their ritually sacrificed horses and rich grave goods, especially belts and richly decorated horse equipment. Next to their feet were deposited ceramic vessels with food and drink.
Third group are Slavic graves, with modest offerings and in some were found ceramic urns in which cremated body remains were deposited.
Archaeologists examined just small part of this necropolis, and not far away to the south they have detected large settlement around 4 kilometers long, in which they excavated few houses and one goldsmith workshop
//
Simboli judaizma – menora, etrog i lulav, urezani na komadu rimske opeke u ranom srednjem veku od strane Hazara, polunomadskog turkijskog plemena iz istočne Evrope i centralne Azije.
Ovaj predmet pronađen je u jednom od grobova na nekropoli iz ranog srednjeg veka, 8-9. vek, na arheološkom lokalitetu Čibska šuma kod Čelareva u Bačkoj, Vojvodina, severna Srbija.
Ovaj zanimljiv nalaz kazuje nam malo poznatu priču o prisustvu nomadima koji su praktikovali judaizam u Panoniji – tokom ranog srednjeg veka, u 8. i 9. veku, u Paniniji se među Avarima i Slovenima naselilo nomadsko pleme čiji pripadnici su ispovedali judaizam. Ovi ljudi došli su sa istoka zajedno sa Avarima i naselili se na području Panonije u današnjoj severnoj Srbiji. Pretpostavlja se da se radi o delu Hazara, polunomadskog plemena turkijskog porekla sa prostora istočne Evrope i centralne Azije, koji je primio Judaizam i nakon građanskog rata otišao na zapad u centralnu Evropu.
Ovo je jedan od predmeta koji su ostavili za sobom, antička rimska opeka koju su iskoristili da bi na njoj urezali simbole judaizma – menoru, odnosno sedmokraki svećnjak, etrog i lulav, biljke koje se koriste tokom određenih rituala i molitvi u judaizmu. Takođe, na nekim opekama su urezani natpisi koji su protumačeni kao Jehuda ili Jahve i Izrael.
Ovo je samo jedna od opeka sa simbolima judaizma koje su pronađene u grobovima na okalitetu Čibska šuma.
Arheološkim iskopavanjima na lokalitetu istraženo je 650 grobova s kraja 8. i početka 9. veka. Ljudi sahranjeni na ovoj nekropoli pripadaju trima različitim populacijama, koje su istovremeno sahranjivale svoje mrtve na ovom mestu.
Prva grupa grobova pripada nomadima koji su ispovedali judaizam. Sahranjivali su svoje mrtve zajedno sa predmetima na kojima se nalaze simboli judaizma, poput ove opeke sa urezanom menorom.
Druga grupa pripada Avarima, nomadima turkijskog porekla iz centralne Azije, koji su osnovali državu, kaganat u Evropi nakon perioda seobe naroda. Kaganat se prostirao u panonskom basenu i delovima centralne i istočne Evrope od 6. do 9. veka. U njihovim grobovima na Čibskoj šumi sahranjivani su konjanici zajedno sa ritualno žrtvovanim konjima i bogatim darovima, pre svega pojasevima i raskošno ukrašenom konjičkom opremom. Kraj nogu pokojnika ostavljane su keramičke posude sa hranom i pićem.
Treću grupu čine slovenski grobovi, koje odlikuju skromni prilozi, a u nekima su pronađene keramičke urne u koje su polagani spaljeni ostaci pokojnika.
istraženi grobovi predstavljaju samo mali deo nekropole, a nedaleko odatle, južno od lokaliteta postojalo je veliko naselje koje se prostiralo u dužini od oko 4 kilometra. Arheolozi su tamo istražili nekoliko kuća i ostatke jedne zlatarske radionice

 

Symbole żydowskie – menora, etrog i lulaw, wyryte na starożytnej rzymskiej cegle prawdopodobnie ponownie wykorzystane w okresie wczesnego średniowiecza przez Chazarów, pół-koczowniczy lud turecki z Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Ten artefakt został znaleziony w jednym z grobów na nekropolii z okresu wczesnego średniowiecza, VIII-IX w., na stanowisku archeologicznym Čibska šuma w pobliżu Čelarevo, region Bačka, prowincja Wojwodina, północna Serbia. Cegła opowiada mniej znaną historię żydowskich nomadów w Kotlinie Panońskiej – w okresie wczesnego średniowiecza, w VIII i IX wieku, plemię koczownicze praktykujące judaizm osiedliło się w Kotlinie Panońskiej wśród Słowian i Awarów.

Ludzie ci przybyli ze wschodu wraz z Awarami i osiedlili się na rozległych równinach basenu panońskiego w dzisiejszej północnej Serbii. Przypuszcza się, że byli to członkowie Chazarów, na wpół koczowniczy lud turecki z Europy Wschodniej i Azji Środkowej, którzy przyjęli judaizm i przenieśli się na zachód, do Europy Środkowej.

Oto jeden z ich artefaktów, starożytna cegła rzymska ponownie wykorzystana przez tych nomadów, którzy wyryli na niej symbole judaizmu – menorę (siedmioramienny świecznik), etrog i lulaw, rośliny używane podczas określonych części świątecznych modlitw w judaizmie.

Ponadto na niektórych cegłach wygrawerowane są inskrypcje przetłumaczone jako Jehuda lub Jahwe i Izrael. To tylko jedna z wielu podobnych cegieł z tego miejsca z wygrawerowanymi żydowskimi symbolami.

Wykopaliska archeologiczne w tym miejscu w pobliżu Dunaju ujawniły dużą nekropolię z ponad 650 grobami z końca VIII i początku IX wieku. Pochowani ludzie należą do trzech różnych populacji i wszyscy zostali pochowani jednocześnie w tym samym miejscu. Pierwsza grupa grobów należy do nomadów praktykujących judaizm. Swoich zmarłych chowano wraz z przedmiotami noszącymi symbole związane z judaizmem, takimi jak ta cegła z wygrawerowaną menorą.

Druga grupa to Awarowie, koczownicy pochodzenia tureckiego z Azji Środkowej, którzy po okresie wielkiej migracji założyli w Europie swoje państwo – kaganat. Kaganat obejmował Basen Panoński i znaczne obszary Europy Środkowej i Wschodniej od końca VI do początku IX wieku. W ich grobach na Čibskiej šumie pochowani są jeźdźcy wraz z ich rytualnie złożonymi w ofierze końmi i bogatymi dobrami grobowymi, zwłaszcza pasami i bogato zdobionym ekwipunkiem dla koni. Obok ich stóp leżały ceramiczne naczynia z jedzeniem i piciem.

Trzecią grupę stanowią groby słowiańskie, ze skromnymi ofiarami, w niektórych znaleziono ceramiczne urny, w których złożono szczątki prochów. Archeolodzy zbadali tylko niewielką część tej nekropolii, a niedaleko na południe odkryli dużą osadę o długości około 4 kilometrów, w której odkopali kilka domów i jeden warsztat złotniczy.

 

źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=489436036551859&set=a.469873791841417

Podziel się!