1. PETYCJA o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO); 2. NTV: W stronę ludzkiej mocy – Sekret duchowego zmartwychwstania – Marek Taran; 3. Ukraina – Walki w Łuku Dońca; 4. NTV: Mapa terenu Harmonii Kosmosu 2022 – Zaproszenie dla konstruktorów i wynalazców…

PETYCJA o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia Do tego dodać koniecznie należy Powstanie PIS, a raczej w ogóle Powstanie Okrągłego Stołu ze wszystkimi do niego Przybudówkami PRL BIS, takimi jak: Ustrój Państwa z pokrętną kulawą Konstytucją, system partyjno-sejmowy, prawo, sądownictwo, policja, służby specjalne, oraz nietknięte żadnymi sensownymi reformami od 1989 roku „socjalistyczne” i w pełni peerelowskie:

– „służba” zdrowia i „opieka” medyczna

– szkolnictwo wyższe – i tzw środowisko naukowe akademicko-uniwersyteckie, które poziomem innowacji i wdrożeń wynalazków do przemysłu oraz nową myślą naukową równać się może jedynie z Rwandą, albo Wyspami Salomona.

1. PETYCJA o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i cofnięcie pełnomocnictwa dla przedstawiciela RP przy WHO

Mając na uwadze szczególne zapisy art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 82 Konstytucji RP Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli żąda natychmiastowego:

1. wniesienia sprzeciwu co do kształtu projektowanego przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowego Traktatu w Sprawie Profilaktyki i Gotowości Pandemicznej;
zarazem wnosi się:
2. o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
3. o cofnięcie pełnomocnictwa dla przedstawiciela przy WHO.
Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o uwzględnienie treści petycji w całości i wyrażamy chęć wzięcia udziału w posiedzeniu Biura Dialogu i Korespondencji, lub komisji powołanej w tym celu, na którym będą rozpatrywane zagadnienia objęte niniejszą petycją. Mając powyższe na uwadze prosimy o udzielenie informacji o planowanym terminie posiedzenia via mail lub telefonicznie.
Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP danych UCiDK.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:
25 października 2020 r. – Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, na Światowym Szczycie Zdrowia wypowiedziała się publicznie – „Nie możemy czekać, aż pandemia się skończy, by przystąpić do odbudowy i przygotować się na przyszłe wyzwania. Zbudujemy podstawy silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której 27 państw będzie ze sobą współpracować w celu wykrywania zagrożeń oraz wspólnego przygotowywania się i reagowania na nie”.
12 listopada 2020 r. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel jako pierwszy zaproponował przyjęcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego. „Musimy zrobić krok dalej i wyciągnąć wnioski z pandemii. Widzimy, że absolutnie kluczowe znaczenie mają zdolności do szybszego i bardziej skoordynowanego działania, do zapewnienia dostępności sprzętu medycznego i do bardzo szybkiej wymiany informacji. Dzięki tym zdolnościom będziemy mogli chronić obywateli najlepiej, jak się da” – mówił Charles Michel podczas Paris Peace Forum.
25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska ogłasza Strategię farmaceutyczną dla Europy.
27 stycznia 2021 r. – Bill Gates wezwał do stworzenia globalnego systemu ostrzegania, pozwalającego lekarzom na sygnalizowanie nietypowych wzorców wśród swoich pacjentów i wysyłanie próbek do centralnego laboratorium w celu zbadania. „Mam nadzieję, że do czasu następnej pandemii będziemy dysponować platformami, które nazywam mega-diagnostycznymi, które będą w stanie przebadać nawet 20 procent światowej populacji każdego tygodnia” – zauważa Gates.
19 lutego 2021 r. – apel o zawarcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego powtórzyli w swoim oświadczeniu przywódcy grupy G-7.
25 lutego 2021 – unijni przywódcy podczas szczytu Rady Europejskiej podkreślili, że potrzebna jest globalna współpraca, by reagować na obecne i przyszłe zagrożenia zdrowotne. „Zobowiązujemy się do zwiększenia światowego bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym poprzez wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia oraz działanie na rzecz przyjęcia w ramach tej organizacji międzynarodowego traktatu w sprawie pandemii” – czytamy w oświadczeniu członków Rady.
30 marca 2021 r. – przywódcy z całego świata dołączyli do otwartego apelu przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela i dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa o przyjęcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego.
20 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję, w której wyraża poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w ramach WHO nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym. W cenie tejże Rady decyzja ta miałaby zapewnić uczestnictwo UE w negocjacjach dotyczących kwestii, które podlegają unijnym kompetencjom, a w dalszej perspektywie – ewentualne przystąpienie UE do międzynarodowego instrumentu.
31 maja 2021 r. – na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 194 członków WHO przyjęło decyzję, by na specjalnej sesji rozpoczynającej się 29 listopada 2021 r. podjąć rozmowy na temat międzynarodowego traktatu antypandemicznego.
16 września 2021 r. – Komisja Europejska powołała do życia Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Jak tłumaczą nam globaliści, chodzi o to, aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią i reagowania na nią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami umożliwiającymi planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne poprzez gromadzenie informacji oraz tworzenie niezbędnych zdolności reagowania.
1 grudnia 2021 r. – 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia prac nad traktatem antypandemicznym.
24 lutego 2022 r. – czyli w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę – w Genewie odbywało się pierwsze posiedzenie międzyrządowego zespołu negocjacyjnego, który miał ustalić tryb i harmonogram przyszłych prac nad Międzynarodowym traktatem w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. To spotkanie było wynikiem decyzji z 1 grudnia 2021 roku – bo wtedy państwa członkowskie na sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, najwyższego organu decyzyjnego WHO, „porozumiały się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu mającego poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną”.
W ocenie WHO traktat wspomógłby międzynarodowe starania o zwiększenie światowego bezpieczeństwa zdrowotnego – zwłaszcza w kontekście gotowości i reakcji na kryzysy zdrowotne – na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii, którą sama uznała za nie bardziej niebezpieczną niźli wirus grypy (SIC!).
W ocenie społecznej oraz Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli projektowany kształt traktatu może prowadzić do:
1. ustanowienia nadrzędności jego nad zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a co tym idzie
2. pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej suwerenności;
Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, stojąc na straży respektowania zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w obliczu zagrożeń, które wynikają z procedowanych przez WHO koncepcji legislacyjnych uznajemy, że jakiekolwiek przekazywanie uprawnień Organów Państwa na rzecz WHO stanowią znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 127 k.k. Oświadczamy zarazem, iż popieramy argumentację interpelacji poselskiej numer 31875 z dnia 2 marca 2022 r., w której czytamy:
„Powyższe z punktu widzenia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej otwiera wręcz nieograniczone pole do:
a) olbrzymich nadużyć finansowych,
b) oddania prywatnej instytucji WHO wręcz nieograniczonej władzy w sprawach zdrowotnych, kosztem suwerenności krajów – sygnatariuszy,
c) bezwzględnego podporządkowania decyzjom WHO przy całkowitym braku kontroli nad zasadnością oraz rzetelnością ocen sytuacji, a stanowiących podstawę wydawanych przez WHO decyzji,
d) zapewnienia niekończących się zysków koncernom farmaceutycznym,
e) finansowania przez rządy wątpliwych moralnie badań i eksperymentów medycznych i potencjalnego przymuszania obywateli do poddawania się tym eksperymentom,
f) kształtowania nowego człowieka i promowania transhumanizmu,
g) wprowadzania totalnej cyfrowej kontroli społeczeństwa pod pretekstem walki o nasze zdrowie,
h) wprowadzenia nieograniczonej cenzury, naruszania praw obywatelskich, wolności słowa, w tym poprzez wyrażanie własnych poglądów,
i) zwalczania alternatywnych metod leczenia niezgodnych z narracją WHO oraz interesami jej darczyńców w postaci koncernów farmaceutycznych”.
Mając na uwadze powyższe, w trosce, iż planowany traktat może stanowić zagrożenie suwerenności Państwa wskazujemy na zapis art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” i tym samym uznajemy petycję za konieczną, w pełni uzasadnioną i wnosimy jak we wstępie.

Podpisz petycję:

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wystpienie_rzeczypospolitej_polskiej_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia_who_i_cofnicie_penomocnictwa_dla_przedstawiciela_rp_przy_who?s=95692941&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR1lYwAzRzz53QZGbHTHWNzP_sLL3BQ5-V_wX7WK5sObxDqCZs0jwOeS_XA

 

2. NTV: W stronę ludzkiej mocy – Sekret duchowego zmartwychwstania – Marek Taran

https://www.facebook.com/ntvniezaleznatelewizja/videos/3139974819604766

3. Ukraina – Walki w Łuku Dońca

https://www.youtube.com/watch?v=ue_zVpViYsk

Nowy Ład: PODSUMOWANIE 87. dnia wojny + MAPY. Przygotowania do ukraińskiej kontrofensywy

https://www.youtube.com/watch?v=5c2hupT8hW0

Infrastruktura: ROSJA OSTRZELAŁA BROŃ Z USA – Putin realizuje swoje groźby

https://www.youtube.com/watch?v=coLdJVlRkLw

Białoruś: pochowano żołnierzy, którzy zginęli na Ukrainie
Do rzekomej „denazyfikacji Ukrainy”, wysłano rosyjskich nazistów. Niemiecki wywiad wskazuje dwie grupy

„Ukraina wygra wojnę, przezwycięży trudności i zostanie odbudowana”.

Koniec finansowania machiny wojennej. Kraje bałtyckie wstrzymały import rosyjskiego prądu

Specjalny status dla Polaków na Ukrainie. Prezydent Zełenski tłumaczy, skąd pomysł. „Sygnał bez precedensu”

Johnson odblokuje ukraińskie porty?

4. NTV: Mapa terenu Harmonii Kosmosu 2022 – Zaproszenie dla konstruktorów i wynalazców …

 

https://www.facebook.com/ntvniezaleznatelewizja/videos/411554200580640

Podziel się!