1. LegaArtis: W Portugalii rozpoczął się pierwszy trybunał covidowy; 2. wPolityce: Wstrząsający raport na temat prób samobójczych dzieci i nastolatków; 3. Kon­wój Wol­no­ści zablo­ko­wał stolicę Nowej Zelandii a kolejne ciągną na Paryż i Brukselę!; 4. NTV: Kowidianizm atakuje czy się wycofuje? – Dr Zbigniew Hałat

W Portugalii rozpoczął się pierwszy trybunał covidowy

PIS się budzi w sprawie samobójstw wśród dzieci i młodzieży w latach 2020- 2022? Czy to po prostu próba ściemniania i zamiatania pod dywan, udawania że przyczyna tego wzrostu jest NIEZNANA?  – Na razie widzę, że jest to druga opcja. W tekście nie ma ani słowa na temat PRZYCZYN tej narodowej tragedii, podczas gdy jedyną i oczywistą przyczyną jest zerwanie więzi społecznych i rówieśniczych, zamknięcie dzieci w domach, nauka zdalna i wszelkie inne konsekwencje idiotyzmów władzy w sprawie tzw PANDEMII! Oto co nam zafundowała rzekomo pro-populacyjna polityka PIS.

Polski Ład to także tylko  i wyłącznie próba ucieczki PISu przed konsekwencjami Polityki Plandemicznej uprawianej przez całe dwa lata przez tę antypolską, antynarodową partię ciemniaków idącą na smyczy Banksterki Światowej, Koncernów i Big Pharmy.

1. LegaArtis: W Portugalii rozpoczął się pierwszy trybunał covidowy

 

Pierwszy trybunał Covid został otwarty w sobotę (04 lutego 2022 roku). Grupa 11 prawników i sędzia z Portugalii rozpoczęli śledztwo karne. Wszystkie dostępne dowody zbrodni przeciwko ludzkości są przedstawiane lawie przysięgłych. Materiał wideo z otwarcia rozprawy znajduje się poniżej.

Grupa zdecydowała się na prowadzenie śledztwa poza systemem, ponieważ żaden sąd nie był chętny do rozpatrzenia sprawy. W oświadczeniu grupy stwierdzono, że rządy znajdują się pod wpływem skorumpowanych i przestępczych struktur władzy. Zainscenizowali pandemię, którą przygotowywali od lat. Wzniecili panikę, aby skłonić ludzi do wzięcia tak zwanych „szczepień”, które według prawników, naukowców i ekspertów, okazały się obecnie niezwykle niebezpieczne, a nawet śmiertelne.

Oczekuje się, że proces zakończy się aktami oskarżenia wobec winnych tych zbrodni przeciwko ludzkości.

Zaangażowani prawnicy: Virginie de Araujo Recchia z Francji, Claire Deeks z Nowej Zelandii, Viviane Fischer z Niemiec, Reiner Fi.illmich z Niemiec, Ana Garner ze Stanów Zjednoczonych, Renate Holzeisen z Włoch, Tony Nikolic z Australii, Dipali Ojha z Indii, Dexter LJ. Ryneveldt z RPA, Deana Sacks ze Stanów Zjednoczonych i Michael Swinwood z Kanady. Sędzią jest Rui Fonseca E. Castro z Portugalii.

Źródło: LegaArtis.pl

2. wPolityce.pl: Wstrząsający raport na temat prób samobójczych dzieci i nastolatków. Wiceminister Machałek zapowiada ważny krok MEiN

 

3. Kon­wój Wol­no­ści zablo­ko­wał stolicę Nowej Zelandii a kolejne ciągnie na Paryż i Brukselę!

3a. „Kon­wój wol­no­ści” zablo­ko­wał ulice w Nowej Zelandii

Set­ki samo­cho­dów w „kon­wo­ju wol­no­ści” wraz z tysią­ca­mi pro­te­stu­ją­cych zablo­ko­wa­ły uli­ce przed par­la­men­tem w Wel­ling­ton, sprze­ci­wia­jąc się restryk­cjom sani­tar­nym i szcze­pie­niom prze­ciw Covid-19 – poin­for­mo­wał we wto­rek dzien­nik „New Zealand Herald”.

Demon­stra­cja inspi­ro­wa­na jest kana­dyj­skim pro­te­stem o takiej samej nazwie, któ­ry zor­ga­ni­zo­wa­no w Otta­wie – zauwa­ży­ła agen­cja AFP. Jak infor­mu­je nowo­ze­landz­ka gaze­ta, we wto­rek rano do sto­li­cy z całe­go kra­ju ścią­gnę­ły set­ki aut, cię­ża­ró­wek i motocykli. Mani­fe­stan­ci doma­ga­ją się cał­ko­wi­te­go znie­sie­nia covi­do­wych restryk­cji. Zapo­wia­da­ją kon­ty­nu­owa­nie pro­te­stów, do cza­su pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia pro­po­zy­cji przez rząd. W Nowej Zelan­dii obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia doty­czą one m.in. pra­cu­ją­cych w służ­bie zdro­wia, poli­cji, sek­to­rze edu­ka­cji i obro­ny naro­do­wej.

Pre­mier Nowej Zelan­dii Jacin­da Ardern nie spo­tka­ła się z pro­te­stu­ją­cy­mi, nie­mniej wyra­zi­ła swo­ją opi­nię na temat wyda­rze­nia na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. „Myślę, że błędem było­by okre­ślać to, co widzi­my na zewnątrz, jako repre­zen­ta­cję więk­szo­ści [oby­wa­te­li]. Więk­szość Nowo­ze­land­czy­ków zro­bi­ła wszyst­ko, co mogła, by chro­nić sie­bie nawza­jem” – oce­ni­ła sze­fo­wa rządu.

Ardern tego same­go dnia wygło­si­ła prze­mó­wie­nie w par­la­men­cie doty­czą­ce prio­ry­te­tów rzą­du na rok 2022 – poda­ła agen­cja AP. Według dzien­ni­ka „NZH” pro­te­stu­ją­cy „są goto­wi na dłu­gie posie­dze­nie” i zamie­rza­ją obo­zo­wać przed par­la­men­tem przez wie­le dni.

Tam­tej­sza poli­cja we wto­rek popo­łu­dniu prze­ka­za­ła, że dotych­czas nie było żad­nych aresz­to­wań, popro­szo­no jedy­nie, by pro­te­stu­ją­cy usu­nę­li swo­je samo­cho­dy do godzi­ny 17:00, by nie blo­ko­wać dróg w godzi­nach szczytu.

Źródło: Goniec.net

3b. „Konwój wolności” ruszył przez Francję. Kierowcy ciężarówek, motocykli i samochodów chcą zablokować Paryż!

Konwój wolności” francuskich przeciwników restrykcji sanitarnych składający się z wściekłych kierowców ciężarówek, motocyklistów i prywatnych właścicieli samochodów chce zablokować Paryż, biorąc za wzór kierowców kanadyjskich blokujących Ottawę.

Francuscy motocykliści wyruszyli w środę m.in.: z Nicei, Perpignan i Bayonne, by w piątek dotrzeć do Paryża. W czwartek zaplanowano wyjazdy kierowców m.in.: z Brestu, Quimper, Strasburga, Lille, Cherbourga, Tarbes, Foix, czy Carcassonne.

Przeciwnicy restrykcji zapoczątkowali akcję w Europie, w tym we Francji w mediach społecznościowych, idąc śladami kierowców kanadyjskich oraz ruchu „żółtych kamizelek” z 2018 roku, informuje stacja FranceInfo.

France 3 donosi, że grupa na Facebooku „Le convoy de la liberte” ma ponad 290 tys. subskrybentów, a na komunikatorze Telegramm około 20 tys. osób komunikuje się w kwestii tras i parkingów w drodze do stolicy.

Celem zablokowanie Paryża i Brukseli

Celem konwojów jest zablokowanie Paryża i Brukseli, by „odzyskać wolność” i „podstawowe prawa”. Protestujący domagają się też „bezwarunkowego dostępu do opieki, edukacji, kultury”. Uczestnicy są zachęcani do dalszej podróży z Francji do Brukseli, gdzie organizatorzy mają nadzieję na duże zgromadzenie planowane na 14 lutego.

We Francji paszport sanitarny przekształcony został w styczniu w paszport szczepień, dokument wymagany przez rząd, dający dostęp do części miejsc publicznych; budzi to duży opór społeczny.

Szef MSW Gerald Darmanin ostrzegł we wtorek, że nie dopuści do blokady stolicy Francji. Policja i służby śledzą trasy przejazdów konwojów – podało francuskie MSW.

mly/PAP

https://wpolityce.pl/swiat/584960-konwoj-wolnosci-we-francji-chca-zablokowac-paryz

4. NTV: Kowidianizm atakuje czy się wycofuje? – Dr Zbigniew Hałat

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/322660163135257

Podziel się!