1. Jerzy Zięba – Czy warto rozmawiać?; 2. TV Polska: dr Zbigniew Hałat: „Rozliczenie musi nastąpić Panie Niedzielski”; 3. NTV: Włosi wciąż stawiają opór; 4. „W pełni zaszczepieni” to większość zgonów z powodu COVID w Szwecji, Wielkiej Brytanii we wrześniu

Rozliczenie musi nastąpić Panie Niedzielski

Ponad 2000 „w pełni zaszczepionych” Brytyjczyków zmarło na COVID-19 w zeszłym miesiącu, jak niedawno ujawniły dane dotyczące zdrowia publicznego.

1. Jerzy Zięba – Czy warto rozmawiać?

https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/249440790436528

 

2. TV Polska: dr Zbigniew Hałat: „Rozliczenie musi nastąpić Panie Niedzielski”

https://www.youtube.com/watch?v=510ChwyN7aM

 

3. NTV: Włosi wciąż stawiają opór

 

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/313779566759535

 

4. ‘Fully vaccinated’ were the majority of COVID deaths in Sweden, UK in September

News
 sirtravelalot / Shutterstock.com

LifeSiteNews has produced an extensive COVID-19 vaccines resources page. View it here. 

(LifeSiteNews) – “Fully vaccinated” people accounted for the vast majority of COVID-19 deaths in Sweden and the U.K. last month, government data has revealed, amid a rise in breakthrough cases and deaths in other Western countries.

(LifeSiteNews) – „W pełni zaszczepieni” ludzie odpowiadali za zdecydowaną większość zgonów COVID-19 w Szwecji i Wielkiej Brytanii w zeszłym miesiącu, ujawniły dane rządowe, wśród wzrostu liczby przełomowych przypadków i zgonów w innych krajach zachodnich.

The Public Health Agency of Sweden reported earlier this month that 70 percent of COVID-19 deaths between September 1-24 occurred in the “fully vaccinated,” according to Swedish newspaper Svenska Dagbladet. Sweden recorded around 130 fatal COVID cases during that timeframe.

“It is still mainly about the elderly, but vaccine experts still see a tendency towards declining vaccine protection in Sweden,” Svenska Dagbladet said.

Possible reasons for the uptick in vaccinated deaths include “that it has now been quite a while since the oldest ones were vaccinated, that the vaccine coverage has increased, that the restrictions have been eased, and that the Delta strain has taken over,” microbiology researcher Farshid Jalalvand told the paper.

Sweden’s death numbers crashed after health officials scaled back restrictions at the beginning of June, however, with virtually no COVID fatalities reported in the Scandinavian country throughout July and August. Deaths began to climb again by mid-September, by which time nearly 75 percent of Swedes older than 16 were “fully vaccinated.”

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała na początku tego miesiąca, że ​​70 procent zgonów na COVID-19 w okresie od 1 do 24 września miało miejsce w przypadku „w pełni zaszczepionych”, według szwedzkiej gazety Svenska Dagbladet.

Szwecja odnotowała w tym czasie około 130 śmiertelnych przypadków COVID. „Wciąż chodzi głównie o osoby starsze, ale eksperci od szczepionek wciąż widzą tendencję do zmniejszania się ochrony szczepionkowej w Szwecji” – powiedziała Svenska Dagbladet. Możliwe przyczyny wzrostu liczby zgonów zaszczepionych obejmują: „że minęło już sporo czasu od zaszczepienia najstarszych, że liczba szczepionek wzrosła, że ​​ograniczenia zostały złagodzone i że szczep Delta przejął kontrolę” – mikrobiolog naukowiec Farshid Jalalvand powiedział gazecie.

Liczba zgonów w Szwecji spadła po tym, jak urzędnicy służby zdrowia zmniejszyli ograniczenia na początku czerwca, jednak praktycznie nie odnotowano przypadków śmiertelnych COVID w kraju skandynawskim w lipcu i sierpniu. Liczba zgonów zaczęła ponownie rosnąć w połowie września, kiedy to prawie 75 procent Szwedów w wieku powyżej 16 lat było „w pełni zaszczepionych”.

Despite Sweden’s mass vaccination campaign, the recent surge in infections has led to the highest number of COVID-19 cases in Swedish senior care residents since February.

New testing protocol announced by Swedish authorities last week may make breakthrough cases less of a factor in future data reporting in any case. On Thursday, the Public Health Agency announced that “fully vaccinated” people with coronavirus symptoms will be exempt from testing requirements, days after the agency revealed the spike in post-vaccination COVID deaths.

Pomimo kampanii masowych szczepień w Szwecji, niedawny wzrost liczby infekcji doprowadził do najwyższej liczby przypadków COVID-19 wśród szwedzkich podopiecznych domów opieki seniorów od lutego.

Nowy protokół testowy ogłoszony przez szwedzkie władze w zeszłym tygodniu może i tak sprawić, że przełomowe przypadki będą mniej istotne w przyszłych raportach danych. W czwartek Agencja Zdrowia Publicznego ogłosiła, że „w pełni zaszczepione” osoby z objawami koronawirusa będą zwolnione z wymogów testowych, kilka dni po ujawnieniu przez agencję gwałtownego wzrostu zgonów poszczepiennych u nich z powodu COVID.

UK: 70% of COVID deaths were ‘fully vaccinated’

Wielka Brytania: 70% zgonów z powodu COVID było „w pełni zaszczepionych”

Recent data published by British health authorities indicated a similar breakthrough surge in the U.K.

A report by the UK Health Security Agency (UKHSA) published October 7 noted that most British COVID-19 deaths in September were among the “fully vaccinated,” as were most hospitalizations. The U.K. has a nearly identical vaccination rate to Sweden’s.

Between September 6 and October 3, 70 percent of deadly COVID cases occurred in the fully-jabbed, according to the UKHSA data, with 2,281 deaths in “fully vaccinated” people and just 611 in the unvaccinated within 28 days of a positive test. Partially vaccinated people accounted for 98 deaths.

Ostatnie dane opublikowane przez brytyjskie władze zdrowotne wskazują na podobny przełomowy wzrost w Wielkiej Brytanii.

Raport brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) opublikowany 7 października zauważył, że większość zgonów w Wielkiej Brytanii z powodu COVID-19 we wrześniu należała do „w pełni zaszczepionych”, podobnie jak większość hospitalizacji. Wielka Brytania ma prawie identyczny wskaźnik szczepień jak Szwecja.

Według danych UKHSA między 6 września a 3 października 70 procent śmiertelnych przypadków COVID wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych, z 2281 zgonami u „w pełni zaszczepionych” osób i tylko 611 u osób nieszczepionych w ciągu 28 dni od pozytywnego testu. Osoby częściowo zaszczepione spowodowały 98 zgonów.

The COVID-19 fatalities among “fully vaccinated” Brits represented a dramatic increase from August, The Exposé observed. Public Health England last month had reported 600 coronavirus deaths in the unvaccinated population between August 9 and September 5 and 1,659 in the doubly-vaccinated.

The latest UKSHA figures also showed that vaccinated patients dominated COVID-19 hospitalizations. 3,910 “fully vaccinated” people were admitted to the hospital for COVID between September 6 and October 3, compared with around 2,400 unvaccinated patients. The fully or partially vaccinated together accounted for roughly 64 percent of total COVID-related hospitalizations.

A September presentation from the Department of Defense found that about 60 percent of elderly Medicare patients hospitalized for COVID by August 7 were “fully vaccinated.” Vermont, America’s most vaccinated state, also reported last month that 76 percent of coronavirus deaths in the state in September were fully jabbed.

Zgony na COVID-19 wśród „w pełni zaszczepionych” Brytyjczyków stanowiły dramatyczny wzrost od sierpnia, zauważył The Exposé. Public Health England w zeszłym miesiącu zgłosiło 600 zgonów koronawirusa w nieszczepionej populacji między 9 sierpnia a 5 września i 1659 w podwójnie zaszczepionych.

Najnowsze dane UKSHA wykazały również, że zaszczepieni pacjenci zdominowali hospitalizacje z powodu COVID-19. 3910 „w pełni zaszczepionych” osób zostało przyjętych do szpitala z powodu COVID między 6 września a 3 października, w porównaniu z około 2400 nieszczepionymi pacjentami. Całkowicie lub częściowo zaszczepieni razem stanowili około 64 procent wszystkich hospitalizacji związanych z COVID.

Wzrost liczby zgonów związanych z COVID-19 w Wielkiej Brytanii odzwierciedla trendy w innych krajach o wysokim poziomie szczepień, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wrześniowa prezentacja Departamentu Obrony wykazała, że ​​około 60 procent starszych pacjentów Medicare hospitalizowanych z powodu COVID do 7 sierpnia było „w pełni zaszczepionych”. Vermont, najbardziej zaszczepiony stan Ameryki, również poinformował w zeszłym miesiącu, że 76 procent zgonów koronawirusa w tym stanie we wrześniu było w pełni zaszczepionych.

In Maryland, where more than 85 percent of adults have now had at least one dose of a COVID vaccine, around one-third of recent virus deaths involved “fully-vaccinated” people.

“In the last six-eight weeks, more than 40% of the people who died in Maryland were fully vaccinated,” former CDC director Dr. Robert Redfield, a senior adviser to Maryland Gov. Larry Hogan, said this week in an interview with Fox News. The Maryland Department of Health has reported that breakthrough deaths were closer to 30 percent of the total.

W stanie Maryland, gdzie ponad 85 procent dorosłych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID, około jedna trzecia ostatnich zgonów spowodowanych wirusami dotyczyła osób „w pełni zaszczepionych”.

„W ciągu ostatnich sześciu ośmiu tygodni ponad 40% osób, które zmarły w stanie Maryland, było w pełni zaszczepionych”, powiedział były dyrektor CDC, dr Robert Redfield, starszy doradca gubernatora Maryland Larry Hogan w wywiadzie dla agencji. Fox News. Departament Zdrowia Maryland poinformował, że przełomowe zgony były bliższe 30 procentom ogółu.

Other countries grappling with deadly COVID-19 breakthroughs include Australia, where public data released last week said that 36 of 49 elderly care residents who have died after contracting the virus during the Delta outbreak in New South Wales were double-jabbed.

Inne kraje zmagające się ze śmiertelnymi przełomami związanymi z COVID-19 to Australia, gdzie dane publiczne opublikowane w zeszłym tygodniu mówią, że 36 z 49 osób starszych, które zmarły po zarażeniu wirusem podczas wybuchu Delta w Nowej Południowej Walii, zostało podwójnie zaszczepionych.

źródło: https://www.lifesitenews.com/news/fully-vaccinated-people-now-the-majority-of-covid-deaths-in-uk-sweden/

 

Podziel się!