1. Przypadki COVID na Florydzie spadły o 88% bez żadnych szykan i mandatów; 2. wR24: Szokująca Segregacja Sanitarna nadchodzi! Kto ich powstrzyma?; 3. TV Polska: Niedzielski to wariat? Kto będzie „szczepił” Polaków? – Jakub Kulesza KONFEDERACJA; 4. Greenpeace: Wycinka dębów, niszczenie młodych drzew – ruszyły ”zabiegi ochronne” w Puszczy Białowieskiej!

Florida COVID cases have plunged 88% in the past six weeks with NO MANDATES

Przypadki COVID na Florydzie spadły o 88% w ciągu ostatnich sześciu tygodni bez ŻADNYCH SZYKAN i MANDATÓW

Przypadki COVID na Florydzie spadły o 88% w ciągu ostatnich sześciu tygodni bez ŻADNYCH SZYKAN i MANDATÓW

(Natural News) Barely anyone is getting sick in Florida anymore now that Gov. Ron DeSantis has lifted all Wuhan coronavirus (Covid-19) mandates and returned the state back to normal.

The Orlando Sentinel reported that the number of new daily cases of the Chinese Virus has plummeted to a three-month low as the state approaches pre-covid levels of illness.

Over the past six weeks, new cases of the Fauci Flu have dropped a whopping 88 percent, and that is without any mask mandates, vaccines mandates, social distancing requirements or other tyranny.

At the current time, Florida ranks 48th out of the 50 states in terms of Chinese Virus cases, making it one of the healthiest states in the country right now by a long shot.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Florida’s seven-day case average dropped below 3,000 for the first time since July 7. The new seven-day average across the state is 2,870 cases.

The mainstream media is not sure how to handle this massive drop in cases since it does not fit the narrative that masks and vaccines are saving lives. To the contrary, states like Vermont that are almost entirely vaccinated are seeing a huge surge in hospitalizations and deaths.

Things are moving in the wrong direction in the compliant states, in other words, while states like Florida and Texas that are fully open are seeing new cases and hospitalizations drop towards zero.

(Natural News) Prawie nikt już nie choruje na Florydzie, odkąd gubernator Ron DeSantis zniósł wszystkie mandaty dotyczące koronawirusa z Wuhan (Covid-19) i przywrócił stan do normy. Orlando Sentinel poinformował, że liczba nowych codziennych przypadków chińskiego wirusa spadła do najniższego poziomu od trzech miesięcy, gdy stan zbliża się do poziomu zachorowań sprzed wybuchu epidemii. W ciągu ostatnich sześciu tygodni liczba nowych przypadków Fauci Flu spadła aż o 88 procent, i to bez żadnych nakazów dotyczących masek, nakazów szczepień, wymogów dotyczących dystansu społecznego czy innej tyranii. Obecnie Floryda zajmuje 48. miejsce na 50 stanów pod względem przypadków chińskiego wirusa, co czyni ją jednym z najzdrowszych stanów w kraju na dłuższą metę. Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) średnia siedmiodniowa liczba przypadków na Florydzie spadła poniżej 3000 po raz pierwszy od 7 lipca. Nowa średnia siedmiodniowa w całym stanie wynosi 2870 przypadków. Media głównego nurtu nie są pewne, jak poradzić sobie z tym ogromnym spadkiem liczby przypadków, ponieważ nie pasuje to do narracji, że maski i szczepionki ratują życie. Wręcz przeciwnie, stany takie jak Vermont, które są prawie całkowicie zaszczepione, odnotowują ogromny wzrost liczby hospitalizacji i zgonów. Innymi słowy, sprawy idą w złym kierunku, podczas gdy stany takie jak Floryda i Teksas, które są w pełni otwarte, odnotowują nowe przypadki, ale liczba hospitalizacji spada do zera.

Covid deaths have nearly reached zero in Florida
Zgony na COvid prawie osiągnęły zero na Florydzie

Even better in Florida is the plunging death count. According to data published by the Orlando Sentinel, the seven-day average by date of death in Florida is almost zero – the lowest it has been since the start of the plandemic.

Keep in mind that even these few deaths being reported are classified as “covid-related” deaths, meaning someone died with covid, supposedly, and not necessarily from covid.

The system has been playing games with the data like this from the very start, not to mention the fiasco with all the fake PCR tests that have been generating false “positives” to help pad the numbers.

South Florida is seeing the most improvements, with Palm Beach County seeing a 28 percent drop in cases and a 14 percent drop in deaths. Nearby Broward County also saw a 28 percent drop in cases, along with a 23 percent drop in deaths.

Miami-Dade County saw a 26 percent drop in cases and a 36 percent drop in deaths, while Orange County saw a 31 percent drop in cases and for some reason a 49 percent increase in deaths, or so they say.

A heatmap published by the Orlando Sentinel shows that many southern states are doing quite well in terms of cases and deaths, probably because they are warmer and have more sunlight as the winter months approach. Conversely, many northern states are not doing so well as they get colder and the sunlight wanes.

Exposure to natural sunlight causes the body to produce vitamin D, which is critical for maintaining strong immunity. Those with vitamin D deficiency are more prone to developing chronic illness, including a possible covid infection.

The latest figures suggest that 58.4 percent of Florida’s population is now “fully vaccinated.” The most vaccinated areas are in South Florida, while northern Florida is more “hesitant.”

“The vaccine IS the pathogen,” wrote one commenter at Citizen Free Press. “The virus is a pretext to inoculate you with the pathogen, the spike protein generator.”

“Now introduce ivermectin and keep Covid-19 and Delta close to zero,” wrote another about what Florida should do next.

To keep up with the latest news about the Chinese Virus, visit Pandemic.news.

Jeszcze lepsza sytuacja jest na Florydzie ze spadającą liczbą zgonów. Według danych opublikowanych przez Orlando Sentinel, średnia siedmiodniowa liczba przypadków śmierci  na covid na Florydzie jest prawie zerowa – najniższa od początku plandemii. Należy pamiętać, że nawet te nieliczne zgłoszone zgony są klasyfikowane jako zgony „związane z innymi chorobami”, co oznacza, że ​​ktoś zmarł prawdopodobnie z powodu tychże chorób a niekoniecznie z powodu covidu. System od samego początku bawił się takimi danymi, nie wspominając o fiasku ze wszystkimi fałszywymi testami PCR, które generowały fałszywe „wyniki pozytywne”, aby pomóc w podbijaniu liczb zakażeń.

Południowa Floryda odnotowuje największą poprawę, a hrabstwo Palm Beach odnotowuje 28-procentowy spadek liczby przypadków i 14-procentowy spadek zgonów. W pobliskim hrabstwie Broward odnotowano również 28-procentowy spadek liczby przypadków, a także 23-procentowy spadek zgonów. Hrabstwo Miami-Dade odnotowało 26-procentowy spadek liczby zachorowań i 36-procentowy spadek zgonów, podczas gdy w Orange County odnotowano 31-procentowy spadek liczby zgonów i z jakiegoś powodu 49-procentowy wzrost zgonów, a przynajmniej tak mówią.

Mapa cieplna opublikowana przez Orlando Sentinel pokazuje, że wiele południowych stanów radzi sobie całkiem nieźle pod względem przypadków i zgonów, prawdopodobnie dlatego, że są cieplejsze i mają więcej światła słonecznego w miarę zbliżania się miesięcy zimowych. I odwrotnie, wiele stanów północnych nie radzi sobie tak dobrze, gdy robi się coraz zimniej, a światło słoneczne słabnie. Ekspozycja na naturalne światło słoneczne powoduje, że organizm wytwarza witaminę D, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania silnej odporności. Osoby z niedoborem witaminy D są bardziej podatne na rozwój chorób przewlekłych, w tym możliwą infekcję covidową.

Najnowsze dane sugerują, że 58,4 procent populacji Florydy jest teraz „w pełni zaszczepiona”. Najbardziej „wyszczepione” obszary znajdują się na południu Florydy, podczas gdy północna Floryda jest bardziej „niechętna”. „Szczepionka JEST patogenem” – napisał jeden z komentatorów w Citizen Free Press. „Wirus jest pretekstem do zaszczepienia cię patogenem, generatorem białka kolczastego”. „Teraz wprowadź iwermektynę i utrzymuj Covid-19 i Delta blisko zera”, napisał inny o tym, co Floryda powinna zrobić dalej.

Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o chińskim wirusie, odwiedź Pandemic.news.

Sources for this article include:

CitizenFreePress.com

Sun-Sentinel.com

NaturalNews.com

źródło: https://www.naturalnews.com/2021-10-14-florida-covid-cases-plunged-88percent-no-mandates.html#

2. wR24: Szokująca Segregacja Sanitarna nadchodzi! To się nie skończy? Kto ich powstrzyma?

 

https://www.facebook.com/TelewizjawRealu24/videos/264525762266481/

 

NTV: Protest pod Konsulatem Włoch w Krakowie

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/625250195311805

3. TV Polska: Niedzielski to wariat! Kto będzie „szczepił” Polaków? – Jakub Kulesza KONFEDERACJA

https://www.youtube.com/watch?v=2A_MDR8waB8

 

4. Greenpeace Polska: Wycinka dębów, niszczenie młodych drzew ciężkimi maszynami – ruszyły ”zabiegi ochronne” w Puszczy Białowieskiej!

W Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Browsk, ruszyły wycinki w ramach aneksu do planu urządzania lasu. Według leśników cięcia mają stanowić zabiegi ochronne ujęte w planie zadań ochronnych Natura 2000, których celem jest zwiększenie udziału gatunków liściastych – zwłaszcza dębu – w chronionych siedliskach grądowych. Jednak materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska wskazują, że wykonywane prace nie mają nic wspólnego z zabiegami ochronnymi i ochroną przyrody, przeciwnie – dewastują przyrodę Puszczy i są wykonywane wbrew obowiązującym standardom i przepisom. Greenpeace, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Greenpeace i Fundacja Dzika Polska apelują do ministra o natychmiastowe wstrzymanie prac sprzecznych z planem zadań ochronnych Natura 2000. objęcie natychmiastowego nadzoru nad pracami.Przypominamy, że 9 marca br. wiceminister środowiska Edward Siarka, podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Organizacje zwracają uwagę, że decyzja zezwalająca na dalsze cięcia wprowadza kolejne zagrożenia dla puszczańskiej przyrody.Pod wpływem presji społecznej Lasy Państwowe znacznie obniżyły planowany poziom wycinek, zrezygnowały z cięć w starszych drzewostanach i deklarowały, że zaplanowane zabiegi nie będą stanowiły poważnej ingerencji w drzewostan Puszczy i będą wykonywane z uwzględnieniem wrażliwości i dbałości o siedliska. Niestety, jak dowodzą materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska w 90 letnim drzewostanie ( wydzielenie 147Ca) – Lasy Państwowe po raz kolejny dowiodły, że nie sprawdzają się w roli gospodarza tak cennego i wrażliwego obszaru jakim jest Puszcza Białowieska.Prace prowadzone są wbrew wielu obowiązującym przepisom, dobrym praktykom i deklaracjom Lasów Państwowych:– obejmują kilkunastoarowe powierzchnie w obrębie których wycinane są wszystkie drzewa bez względu na obecność gatunków chronionych, wiek i gatunek drzew, w tym drzewa biocenotyczne, dziuplaste, martwe, co koliduje z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej;– na siedlisku grądowym wycinane są dojrzałe graby i ok. 30-letnie dęby, co koliduje z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, który zakłada zwiększenie udziału drzew liściastych, zwłaszcza dębów na takim siedlisku;– wycinane i niszczone jest odnowienie naturalne drzew, którego zachowanie, ochronę i wykorzystanie zakłada plan urządzania lasudla tego terenu;– pomimo obietnic ministra Siarki, że „żadne harwestery do Puszczy nie wjadą” do prac wykorzystywane są wielotonowe forwardery o szerokości ok. 4 metrów, co wiąże się z przygotowaniem szerokich szlaków zrywkowych w lesie, ogromnym naciskiem na glebę, niszczeniem młodych i pozostawionych drzew. Możliwe jest wykorzystanie znacznie węższych i lżejszych ciągników;– wycięte powierzchnie mają być obsadzone drzewami w rządek a następnie ogrodzone,  podczas gdy jest możliwość miejscowego sadzenia na powierzchniach zajętych przez roślinność zielną, lub dosiewania, oraz zabezpieczanie młodników repelentami.

Tego typu fragmenty Puszczy nie powinny być przekształcane w ogrodzone plantacje. Dlatego apelujemy do Ministra Kurtyki  o natychmiastowe wstrzymanie prac stojących w sprzeczności z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, oraz objęcie nadzoru nad prowadzonymi pracami by zapewnić:

– pozostawianie na powierzchniach  drzew biocenotycznie cennych, w tym drzew martwych;

– pozostawianie w obrębie siedlisk grądowych drzew liściastych, zwłaszcza dębów, grabów, lip;

– priorytetową ochronę odnowienia naturalnego drzew;

– wycofanie z prac wielotonowych forwarderów;

– zaniechanie przygotowania gleby i zaniechanie sadzenia pod sznurek na rzecz dosiewania i ewentualnego punktowego sadzenia w lukach;

– ochronę młodych drzew  z wykorzystaniem repelentów, zamiast grodzeń; Puszcza Białowieska jako las o wyjątkowych walorach przyrodniczych zasługuje na najwyższe standardy, a zabiegi ochronne nie mogą być w żaden sposób utożsamiane z regularnym pozyskaniem drewna.

źródło: https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30584/wycinka-debow-niszczenie-mlodych-drzew-ciezkimi-maszynami-ruszyly-zabiegi-ochronne-w-puszczy-organizacje-pozarzadowe-to-nie-ma-nic-wspolnego-z-ochrona/

Podziel się!

    © Czesław Białczyński