1. Covid-19 Nieznane Fakty: Na 3 zgony, którym zapobiegły szczepienia, trzeba przyjąć 2 zgony spowodowane szczepieniem! – matematyki nie da się oszukać; 2. NTV: The Guardian – Dlaczego WIĘKSZOŚĆ osób, która UMIERA teraz w Anglii z Covid JEST ZASZCZEPIONA?; 3. NTV: „Jak koncerny farmaceutyczne wywołały epidemię, przez którą zmarło pół miliona osób? USA wciąż zmagają się z opioidami”; 4. Przejdź do Centrum Informacji na temat Covid-19 aby zapoznać się z zasobami na temat szczepionek!

Na 3 zgony, którym zapobiegły szczepienia, trzeba przyjąć 2 zgony spowodowane szczepieniem

 

Wysłuchajcie cierpliwie i uważnie materiału nr 4 od 2-giej minuty do samego końca, a dowiecie się DOKŁADNIE gdzie tzw RZĄD POLSKI MA OBYWATELI KTÓRYM WCISKA KIT O BEZPIECZNYCH  SZCZEPIONKACH  NA infoliniach gdzie w Narodowym Programie Sczepień zapoznają Polaków z zasobami na temat szczepionek!

1. Covid-19 Nieznane Fakty: Na 3 (trzy) zgony, którym zapobiegły szczepienia, trzeba przyjąć 2 (dwa) zgony spowodowane szczepieniem ! – matematyki nie da się oszukać – badanie na realnych danych z 18 czerwca 2021 z UE

 

Bezpieczeństwo szczepień COVID-19 — rządy powinny przemyśleć tę politykę na nowo i przestać zabijać ludzi !
Na skróty:całe badanie publikujemy poniżej ! – link bezpośredni do pełnej publikacji na końcu tekstu – zwróć uwagę, że poniżej wykazano jak Polski rząd Morawieckiego rękoma Niedzielskiego oszukuje Europejską Agencje Leków w raportowaniu wyników  szczepień !
Wynik: NNTV wynosi od 200 do 700, aby zapobiec jednemu przypadkowi COVID-19 dla szczepionki mRNA sprzedawanej przez Pfizer, podczas gdy NNTV w celu zapobiegania jednej śmierci wynosi od 9000 do 50 000 (95% przedział ufności), z 16 000 jako oszacowanie punktowe. Zgłoszono, że liczba przypadków, w których wystąpiły działania niepożądane, wynosi 700 na 100 000 szczepień. Obecnie obserwujemy 16 poważnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień, a liczba śmiertelnych skutków ubocznych wynosi 4,11/100 000 szczepień.
 ! Na trzy zgony, którym zapobiegły szczepienie, musimy przyjąć dwa zgony spowodowane szczepieniem !
Kontekst : Szczepionki COVID-19 zostały poddane przyspieszonym przeglądom bez wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa. Chcieliśmy porównać ryzyko i korzyści.
Metoda : Obliczyliśmy liczbę potrzebną do zaszczepienia (NNTV) z dużego izraelskiego badania terenowego, aby zapobiec jednej śmierci. Uzyskaliśmy dostęp do bazy danych działań niepożądanych (ADR) Europejskiej Agencji Leków i holenderskiego rejestru krajowego (lareb.nl), aby wyodrębnić liczbę przypadków zgłaszających poważne skutki uboczne oraz liczbę przypadków ze śmiertelnymi skutkami ubocznymi.
Wnioski : Ten brak wyraźnych korzyści z szczepień powinien skłonić rządy do przemyślenia swojej polityki szczepień.

Uwaga  od redaktora tekstu ! 

Te wyniki uzyskano w sytuacji w której ! zabroniono lekarzom stosowania istniejącego skutecznego leczenia Covid-19.

Gdyby lekarze zamiast zabijać pacjentów brakiem leczenia ich leczyli (tylko niewielka część lekarzy ma odwagę leczyć Covid),  gdzie skuteczność leczenia na wczesnym etapie sięga 95% ograniczenia śmiertelności, to  okazje się,  że podawanie szczepionki moim zdaniem jest usiłowaniem morderstwa z premedytacją !

Zapoznaj się z dyskusją poniżej i wnioskami badania !

Keywords: SARS-CoV2COVID-19vaccinationmRNA-vaccinenumber needed to vaccinatesafetyside effectsadverse drug reactionfatal side effectsEMA

1 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Szpital Pediatryczny, 60-572 Poznań, Polska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Witten/Herdecke, 58448 Witten, Niemcy
Change Health Science Institute, 10178 Berlin, Niemcy
Oddział Radioterapii Onkologicznej, Szpital Leopoldina, 97422 Schweinfurt, Niemcy
Niezależny naukowiec ds. danych i wzorców, Brinkenbergweg 1, 7351 BD Hoenderloo, Holandia
1. Wstęp
W trakcie pandemii SARS-CoV2 wprowadzono nowe ramy regulacyjne, które umożliwiły przyspieszony przegląd danych i dopuszczenie nowych szczepionek bez danych dotyczących bezpieczeństwa [ 1 ]. Wiele nowych szczepionek wykorzystuje zupełnie nowe technologie, które nigdy wcześniej nie były stosowane u ludzi. Uzasadnieniem tej akcji było to, że pandemia była tak wszechobecnym i niebezpiecznym zagrożeniem, że wymaga podjęcia wyjątkowych środków. W odpowiednim czasie rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko SARS-CoV2. Do chwili obecnej (18 czerwca 2021 r.) w UE podano około 304,5 mln dawek szczepieńhttps://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab(dostęp 18 czerwca 2021 r.)), głównie produkt szczepień wektorowych opracowany przez grupę szczepień Oxford i sprzedawany przez AstraZeneca, Vaxzevria [ 2 ] (około 25% pokrycia w UE), produkt szczepień RNA firmy BioNTec sprzedawany przez Pfizer, Comirnaty [ 3 , 4 ] (około 60%) oraz produkt szczepienia mRNA opracowany przez Moderna [ 5 ] (około 10%). Inne stanowią tylko około 5% wszystkich szczepień. Ponieważ te szczepionki nigdy nie były testowane pod kątem ich bezpieczeństwa w prospektywnych badaniach po wprowadzeniu do obrotu, uznaliśmy, że przydatne jest określenie skuteczności szczepionek i porównanie ich z kosztami pod względem skutków ubocznych.
2. Metody
Wykorzystaliśmy duże izraelskie badanie terenowe [ 6 ], w którym wzięło udział około miliona osób, a dane w nim zgłoszone, aby obliczyć liczbę potrzebną do zaszczepienia (NNTV), aby zapobiec jednemu przypadkowi zakażenia SARS-CoV2 i jednemu zgonowi spowodowanemu przez COVID-19 . Ponadto wykorzystaliśmy najbardziej widoczne dane z badań regulacyjnych fazy 3 do oceny NNTV [ 4 , 5 , 7]. NNTV jest odwrotnością bezwzględnej różnicy ryzyka między ryzykiem w grupie leczonej a grupą kontrolną, wyrażoną w liczbach dziesiętnych. Aby podać sztuczny przykład: bezwzględna różnica ryzyka między ryzykiem 0,8 w grupie kontrolnej a ryzykiem 0,3 w grupie leczonej dawałaby bezwzględną różnicę ryzyka 0,5; tak więc liczba potrzebna do leczenia lub NNTV wynosiłaby 1/0,5 = 2. To jest kliniczna skuteczność szczepionki.
Sprawdziliśmy bazę danych Adverse Drug Reaction (ADR) Europejskiej Agencji Leków (EMA: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html #, dostęp 28 maja 2021 r.; szczepionki przeciw COVID-19 są dostępne pod „ C” w indeksie). Analizując liczbę pojedynczych przypadków ze skutkami ubocznymi zgłoszonymi dla trzech najczęściej stosowanych szczepionek (Comirnaty firmy BioNTech/Pfizer, produkt szczepień wektorowych Vaxzevria sprzedawany przez firmę AstraZeneca oraz szczepionka mRNA firmy Moderna) według kraju, odkryliśmy, że zgłaszane skutki uboczne różnią się o współczynnik 47 ( Rysunek 1).
 Podczas gdy średnia europejska wynosi 127 indywidualnych raportów bezpieczeństwa (ICSR), tj. przypadków ze zgłoszeniami skutków ubocznych, na 100 000 szczepień, władze holenderskie zarejestrowały 701 zgłoszeń na 100 000 szczepień, podczas gdy Polska zarejestrowała tylko 15 ISCR na 100 000 szczepień. Zakładając, że różnica ta nie wynika ze zróżnicowanej krajowej podatności na skutki uboczne szczepień, ale ze względu na różne krajowe standardy raportowania, zdecydowaliśmy się wykorzystać dane holenderskiego rejestru krajowegohttps://www.lareb.nl/coronameldingen ; dostęp pod adresem 29 maja 2021 r.), aby zmierzyć liczbę ciężkich i śmiertelnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień. Porównujemy te ilości z NNTV, aby zapobiec jednemu klinicznemu przypadkowi i jednej śmiertelności spowodowanej przez COVID-19.
Rycina 1. Indywidualne raporty dotyczące bezpieczeństwa w związku ze szczepionkami COVID 19 w Europie.
3. Wyniki
Cunningham jako pierwszy zwrócił uwagę na wysoką NNTV w komentarzu nierecenzowanym: około 256 osób musiało zaszczepić się szczepionką Pfizera, aby zapobiec jednemu przypadkowi [ 8 ]. Niedawne duże badanie terenowe w Izraelu z udziałem ponad miliona uczestników [ 6 ], w którym zastosowano Comirnaty, szczepionkę zawierającą mRNA sprzedawaną przez firmę Pfizer, pozwoliła nam dokładniej obliczyć tę liczbę. W tabeli 1 przedstawiono dane z tego badania oparte na dobranych parach, wykorzystujących dopasowywanie wskaźnika skłonności do dużej liczby zmiennych wyjściowych, w których zarówno osoby szczepione, jak i nieszczepione były nadal zagrożone na początku określonego okresu [ 6 ]. Posłużyliśmy się głównie szacunkami z tabeli 1, ponieważ są one prawdopodobnie bliższe rzeczywistości i pochodzą z największego do tej pory badania terenowego. Przedstawiamy jednak również dane z badań fazy 3 przeprowadzonych w celu uzyskania zgody organu regulacyjnego w tabeli 2 i wykorzystaliśmy je do analizy wrażliwości.
Tabela 1. Różnice ryzyka i liczba potrzebnych do zaszczepienia (NNTV), aby zapobiec jednej infekcji, jednemu przypadkowi choroby objawowej i jednemu zgonowi z powodu COVID-19. Dane z Dagan et al. [ 6 ], N = 596 618 w każdej grupie.
Tabela 2. Liczba potrzebna do zaszczepienia (NNTV) obliczona na podstawie kluczowych badań regulacyjnych fazy III szczepionek SARS-CoV2 mRNA Moderna, BioNTech/Pfizer i Sputnik (nie ma tutaj szczepionki wektorowej Astra-Zeneca, ponieważ badanie [ 9 ] był aktywny, a nie placebo).
Należy zauważyć, że w izraelskim badaniu terenowym skumulowana częstość występowania infekcji widoczna w grupie kontrolnej po siedmiu dniach była niska (oszacowanie Kaplana-Meiera <0,5%; ryc. 2 w pracy Dagana i wsp. [ 6]). ]) i pozostał poniżej 3% po sześciu tygodniach. W innych badaniach częstość występowania po trzech do sześciu tygodniach w grupach placebo była podobnie niska, między 0,85% a 1,8%. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka infekcji podane przez Dagana i in. [ 6 ] przełożyło się na NNTV wynoszące 486 (95% CI, 417–589) dwa do trzech tygodni po pierwszej dawce lub 117 (90–161) po drugiej dawce do końca obserwacji, aby zapobiec jednemu udokumentowanemu przypadkowi ( Tabela 1 ). Szacunki dotyczące NNTV w celu zapobiegania zakażeniu CoV2 na podstawie badań fazy 3 najczęściej stosowanych produktów szczepień [3 , 4 , 5 ] mieściły się w przedziale od 61 (Moderna) do 123 ( Tabela 2 ) i zostały oszacowane na 256 przez Cunninghama [ 8 ]. Należy jednak również zauważyć, że wynik „Udokumentowane zakażenie” w Tabeli 1 odnosi się do zakażenia CoV2 zdefiniowanego na podstawie dodatniego testu PCR, tj. bez uwzględnienia wyników fałszywie dodatnich [ 10 ], tak że wynik „choroba objawowa” może lepiej odzwierciedlają skuteczność szczepionki. Jeśli jako wynik przyjęto klinicznie objawowy COVID-19 do końca obserwacji, NNTV oszacowano na 217 (95% CI, 154–304).
W izraelskim badaniu terenowym 4460 osób w grupie zaszczepionej zostało zarażonych w okresie badania, a dziewięć osób zmarło, co przekłada się na wskaźnik śmiertelności infekcji (IFR) 0,2% w grupie zaszczepionej. W grupie kontrolnej 6100 zostało zarażonych, a 32 zmarło, co dało IFR 0,5%, co mieści się w zakresie określonym w przeglądzie [ 11 ].
Korzystając z danych z Tabeli 1 , obliczyliśmy bezwzględną różnicę ryzyka na 0,00006 (ARD dla zapobiegania jednemu zgonowi po trzech do czterech tygodniach), co przekłada się na NNTV 16 667. 95% przedział ufności obejmował zakres od 9000 do 50 000. W związku z tym należy zaszczepić od 9000 do 50 000 osób, z szacunkową liczbą punktów na około 16 000, aby zapobiec jednej śmierci związanej z COVID-19.
W przypadku innych badań wymienionych w Tabeli 2 , w przypadku pozytywnego wyniku zakażenia [ 7 ], obliczyliśmy NNTV, aby zapobiec jednemu zgonowi, stosując oszacowanie IFR wynoszące 0,5%; w przypadku, gdy wynikiem był klinicznie pozytywny COVID-19 [ 4 , 5 ], wykorzystaliśmy wskaźnik śmiertelności przypadków oszacowany jako liczba przypadków COVID-19 na całym świecie podzielona przez zgony związane z COVID-19, która wyniosła 2% ( https:// /www.worldometers.info/coronavirus/(dostęp 29 maja 2021 r.)).
  • W przypadku szczepionki Sputnik należałoby więc zaszczepić 22 000 osób, aby zapobiec jednej śmierci. 
  • W przypadku szczepionki Moderna należałoby zaszczepić 3050 osób, aby zapobiec jednej śmierci. 
  • W przypadku Comirnaty, szczepionki Pfizera, 6150 zaszczepionych osób zapobiegłoby jednemu zgonowi, chociaż używając liczby Cunninghama [ 8 ], byłoby to 12 300 szczepionek, aby zapobiec jednej śmierci.
Dane dotyczące skutków ubocznych zgłoszone w holenderskim rejestrze ( www.lareb.nl/coronameldingen (dostęp 27 maja 2021 r.)) są podane w Tabeli 3 .
Tabela 3. Indywidualne raporty o bezpieczeństwie dla najszerzej rozpowszechnionych szczepionek COVID-19 zgodnie z holenderskim rejestrem skutków ubocznych ( www.lareb.nl/coronameldingen (dostęp 29 maja 2021)), liczby bezwzględne na szczepionkę i standaryzacja na 100 000 szczepienia.
Dlatego musimy zaakceptować fakt, że w około 16 przypadkach na 100 000 dostarczonych szczepionek rozwiną się poważne reakcje niepożądane związane ze szczepionkami przeciw COVID-19, a około czterech osób umrze z powodu konsekwencji zaszczepienia na 100 000 dostarczonych szczepionek. Przyjmując oszacowanie punktowe NNTV = 16 000 (95% CI, 9000–50 000), aby zapobiec jednemu zgonowi związanemu z COVID-19, na każde sześć (95% CI, 2–11) zgonów, którym zapobiegło szczepienie, możemy następstwem lub związanym ze szczepieniem. Mówiąc prościej: ponieważ szczepienia zapobiegają trzem zgonom, ponosimy dwa zgony.
Stosunek ryzyka do korzyści wygląda lepiej, jeśli zaakceptujemy silniejsze rozmiary efektów z badań fazy 3. Korzystając z szacunków Cunninghama NNTV = 12 300, które wynikają z nierecenzowanego komentarza, doszliśmy do ośmiu zgonów, którym udało się zapobiec na 100 000 szczepionek, a w najlepszym przypadku 33 zgonów, którym udało się zapobiec na 100 000 szczepień. Tak więc w optymalnym przypadku ryzykujemy cztery zgony, aby zapobiec 33 zgonom, przy stosunku ryzyka do korzyści wynoszącym 1:8. Stosunek ryzyka do korzyści pod względem zgonów, którym udało się zapobiec i zgonów poniesionych w związku z tym wynosi od 2:3 do 1:8, chociaż dane z życia wzięte potwierdzają również wskaźniki tak wysokie, jak 2:1, tj. dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu z powodu szczepienia w porównaniu z COVID-19, w granicach 95% granicy ufności.
4. Dyskusja

więcej u źródła:  covid-19 nieznane fakty

2. NTV: Reuters: FDA dodaje NOWE OSTRZEŻENIA w sprawie szczepionki Moderna & Pfizer – dot. ZAPALENIA SERCA u MŁODYCH; The Guardian: Dlaczego WIĘKSZOŚĆ osób, która UMIERA teraz w Anglii z Covid JEST ZASZCZEPIONA?

 

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/140788721490746

3. NTV: „Jak koncerny farmaceutyczne wywołały epidemię, przez którą zmarło pół miliona osób? USA wciąż zmagają się z opioidami”

 

https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/131333509079932

 

„Jak koncerny farmaceutyczne wywołały epidemię, przez którą zmarło pół miliona osób? USA wciąż zmagają się z opioidami”
– TOK TM z Dziś (27 Cze 2021)
2. SZOKUJĄCY tekst z UK
„KONCERNY farmaceutyczne i lekarze. HISTORIA KORUPCJI”
Bardzo prosimy o uwagę.
W/w tekst z UK, opublikowany w Polsce, w II cz. Programu, o tworzeniu i promowaniu chorób, których nie ma, „podżeganiu medycznym”, tworzeniu „liderów myśli” i„kluczowych liderów opinii”, by promować… choroby i leki.
Przejdź do Informacji Prawnych
na temat jakości usług firm medycznych:
Sąd Najwyższy USA odrzucił wnioski Johnson & Johnson:
POLITICS
Supreme Court rejects Johnson & Johnson’s appeal of $2 billion penalty in baby powder cancer case
Sąd Najwyższy odrzuca apelację Johnson & Johnson w sprawie kary 2 miliardów dolarów za raka w proszku dla dzieci
Johnson & Johnson Faces Another Crisis After Supreme Court Decision:
Johnson & Johnson stoi przed kolejnym kryzysem po decyzji Sądu Najwyższego:
NEWS
New York Law Journal
Pfizer Sued Over Zantac Ingredient Plaintiffs Call ‚Unfit for Human Consumption’
The lawsuit, which estimates a proposed class in the „tens of thousands,” alleged breaches of warranty, unjust enrichment, fraud, fraudulent concealment and violations of the New Jersey Consumer Fraud Act.
NEWS
Pfizer pozwany za składnik leku Zantac, który powodowie nazywają „niezdatnym do spożycia przez ludzi
Pozew, który szacuje proponowaną klasę na „dziesiątki tysięcy”, zarzuca naruszenie gwarancji, bezpodstawne wzbogacenie, oszustwo, nieuczciwe zatajenie i naruszenie ustawy o oszustwach konsumenckich w New Jersey.
Daily Mail:
Zantac is STILL on the shelves in the US despite worldwide recalls over cancer fears – but experts say there are better options for heartburn sufferers
GSK sells Zantac in Europe and has issued a worldwide recall of four of its prescription variations
Zantac and its generic ranitidine were discovered to contain a cancer-linked forever chemical called NDMA
Zantac jest nadal dostępny na półkach sklepowych w USA, mimo że na całym świecie wycofano go z rynku z obawy przed rakiem – ale eksperci twierdzą, że istnieją lepsze opcje dla osób cierpiących na zgagę
Firma GSK sprzedaje lek Zantac w Europie i wycofała z rynku cztery jego odmiany wydawane na receptę na całym świecie.
Odkryto, że Zantac i jego generyczna ranitydyna zawierają związaną z rakiem substancję chemiczną o nazwie NDMA
Pharma
Pfizer, GSK, others face negligence suits over Zantac carcinogen testing
Pharma
Pfizer, GSK, inni muszą stawić czoła pozwom o zaniedbania w związku z testowaniem rakotwórczego Zantacu

4. Przejdź do Centrum Informacji na temat Covid-19 aby zapoznać się z zasobami na temat szczepionek!

https://www.facebook.com/ewa.emilia.gmora/videos/4608280365866185

PSNLiN_list

 

PSNLiN_komunikat_do_Dyrektorow_szkol_i_przedszkoli

Podziel się!