45 Zasad Zniewolenia, czyli czym była PRL. (dla przypomnienia Młodym) po 1 i pół roku Plandemii w Polsce

45 Zasad Zniewolenia, czyli czym była PRL po 1 i pół roku Plandemii w Polsce.

Po półtora roku Pandemii i długotrwałych lockdownów oraz terroru medycznego i przymusu szczepiennego zarządzonych przez władze PIS w Polsce warto porównać tę instrukcję Okupanta z 1947 roku wobec „krajowców” w PRL, z realizowaną obecnie wobec Polaków przez rząd PISowski z nadania Układu Okrągłego Stołu, polityką wewnętrzną. Jak daleko odbiega ona od polityki okupanta jakim była Rosja Sowiecka w stosunku do PRL, a na ile jest zbieżna z obecną linią kolejnych Okupantów Polski z UE i USA?

Warto przemyśleć zadziwiające podobieństwo wielu punktów tej instrukcji z całą polityką wewnętrzną rządów w Polsce od 1989 roku do dzisiaj wobec Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. Pandemii Koronawirusa.

Punkty  z Listy 45 ZASAD – które uważam za obecnie realizowane zaznaczone zostały przeze mnie na czerwono. Moje uwagi kolorem żółtym.

nadesłał Furio Muerte

45 Zasad Zniewolenia, czyli czym była PRL. (dla przypomnienia Młodym)

Treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku znaleziono w kancelarii Bolesława Bieruta
Instrukcja NK/003/47

Ściśle tajne / AA/OC113  /  Moskwa, 3.IV.1947 r.

(Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta)

foto/niezaleznemediapodlasia.p

Poniższy   tekst   –   tłumaczenie  z języka rosyjskiego instrukcji znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski – jest dokumentem niezwykłym i wstrząsającym.

Wynika z niego jasno, że jest to instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, która jakimiś drogami dotarła do polskich władz komunistycznych. Być może drogi te nie były zbyt kręte, przecież Bierut to przedwojenny agent NKWD. Nie to zresztą jest najważniejsze.   Najważniejsza   jest   treść   tej   instrukcji pochodzącej z 1947 roku.

 

 

Lektura 45 punktów nakazujących totalne podporządkowanie kraju interesom ościennego mocarstwa,   —  zniszczenie gospodarki, samodzielności   społeczeństwa i wszelkiej inicjatywy jednostek, budzi grozę. Tak jak grozę budzą dziś u wielu obserwatorów Polski skutki komunistycznych rządów po 45 latach.

Dokument ten, nadesłany z kraju, opublikował „Nowy Dziennik”.

Instrukcja NK/003/47

Ściśle tajne  Moskwa, 3.IV.1947 r. / AA/OC113  /

 1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.  — Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
 1. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. — Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
 1. Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP,   AK,   BCh  —  i innych ugrupowań, — które powstały bez naszej inspiracji. —   Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
 1. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierowano żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. — Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
 1. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
 1. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, — a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. — Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
 1. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych.   — W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych.

W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia — należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. — Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. — Ludzi takich należy pozyskać,  —  a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

 1. Doprowadzić   do   tego,   aby   pracownicy na stanowiskach państwowych (z   wyjątkiem   służb   ścigania   i   pracowników  przemysłu wydobywczego) — otrzymywali niskie pobory.

—  Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oświaty i kierowników różnych szczebli.

 1. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
 1. Należy   zwrócić   szczególną   uwagę,   aby   prasa   krajowców  nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju.   — Nie można też nazwać tego handlem.   — Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej. (CB – obecnie dotyczy to środków finansowych UE)
 1. Wpłynąć na władze krajowców,   — aby   nabywcy   ziemi,   parceli  i gruntów —  nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.

(CB – obecnie dotyczy to Ziem Zachodnich, Pomorza i Mazur)

 1. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza.   — W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi.

— W razie wystąpienia silniejszej opozycji — należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa.

—  Jeżeli to nie pomoże,   — spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowego kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

 1. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych)   — nie były precyzyjne.
 1. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, — ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania skutecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
 1. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. — Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
 1. Związki   zawodowe   nie   mogą   mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. — Obciążyć związki inną pracą,   — jak organizowanie wczasów,   zaopatrzenia,   działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, — potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
 1. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania. ( CB dotyczy dzisiaj głównie partii politycznych i instytucji nauki polskiej)
 1. Krajowcom   na  stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych — należy stworzyć warunki do działań, —  które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, a których pochodzą.
 1. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
 1. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.
 1. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
 1. Należy   zwrócić   szczególną   uwagę na ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać go i popierać,   — ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali.

— Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji.

— Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań.

— W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę.

— Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

 1. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów — (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK55246).
 1. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.
 1. Spopularyzować   wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu,   — ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
 1. Wystąpienia  publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne,   — ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
 1. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach — nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej.   — Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować. (CB – dotyczy obecnie kontroli państwa nad wodą – tzw Wód Polskich i zasad budowy studni)
 1. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, — aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
 1. Mieszkania   w   nowych   osiedlach   i  odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza  —  lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
 1. Spowodować,   aby   prywatne  przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali  surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów   dobrej   jakości,   — a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
 1. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni.

— Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej,   — ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych   i   w   działach   określonych   odpowiednimi   instrukcjami   —  i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

 1. Szczególnej obserwacji poddać Kościół   — i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, — aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji.

— Objąć  baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

 1. W   szkolnictwie   podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych — doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. — Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych.

— Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia   wydawania  materiałów źródłowych, — do usunięcia ze szkół   średnich   łaciny,  greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki.

W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, — trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu.(CB – Obecnie wiemy że nie wolno podawać do wiadomości krajowców Historii Lechii, czyli niczego co dotyczy państwa Słowian Słowian Zachodnich przed rokiem 966, ani niczego co dotyczy Słowiańszczyzny przed V wiekiem ne.)

— W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

 1. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), —  szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm. (CB obecnie dotyczy szczególnie zaborcy rosyjskiego z wyłączeniem niemieckiego)
 1. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
 1. W   razie   powstania   organizacji   popierającej  sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, —  należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju)

— obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi.

Formy działalności: — burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów.

— Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas. (CB – dzisiaj dotyczy UE i USA)

 1. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
 1. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. — Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców.

— Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, — zanim staną się głośnymi, — lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne. (CB – Obecnie są to także tzw Nieuchwytni Samobójcy)

 1. Nie   dopuszczać  do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych.  

—  W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem,   — że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, — bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów). (CB Dzisiaj prócz procesów sądowych i ścigania przez prokuraturę są to także lincze medialne)

 1. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych   przez partię,   — którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. — W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

— W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

 1. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo)   — oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji.

— Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

 1. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów,   — mających najniższe kwalifikacje.

45.   Spowodować  napływ do szkół wyższych — ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych,

— którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych,   — a tylko chęć zdobycia dyplomu.

Koniec dokumentu

***

Czyż nie jest to przerażające?!

Oryginał artykułu w całości z Dodatkami, sprzed roku, z dnia 17 marca 2020:

45 Zasad Zniewolenia, czyli czym była PRL. (dla przypomnienia Młodym)

Podziel się!

20 komentarzy do “45 Zasad Zniewolenia, czyli czym była PRL. (dla przypomnienia Młodym) po 1 i pół roku Plandemii w Polsce

 1. Niestety się powtórzę, ale po raz kolejny mam dejavu po przeczytaniu tych instrukcji.
  I co z tym fantem można począć?
  A, no chyba nic, wyczytując z kolei z innych komentarzo – instrukcji Jednego Pana o duchu ojca i syna, czy czego tam jeszcze nie wiem dokładnie, pisanych rozmaitej wielkości literami, dla podkreślenia efektu i zaciemnienia sprawy, tak oczywistej dla Szanownego Autora epistoł, a dla nieoświeconej reszty chyba niestety niezrozumiałych i nie do wykonania, jak widać i jak mniemam z ubolewaniem nad bezowocnymi acz nieustannymi wysiłkami.
  Ale to może i dobrze. Gwałtowne i łatwe zrealizowanie postulowanych przemian i w efekcie przeniesienie się wszystkich w świat ideałów jakiegośtam czyjegoś zjednoczonego syna pisanego wielka literą mogłoby tylko zaszkodzić, bądź w najlepszym razie nieźle namieszać nieszczęsnym dobrym ludziom w głowach, nieprzyzwyczajonym do powszechnej dobrości i szczęśliwości wszechogarniajacej.
  Aaa tak mamy porównanie do tego, co było postulowane i realizowane lat temu kilkadziesiąt, oraz tak zwanego powrotu nowego.
  Ładu.
  Obecnie.
  Ach, mŁodość. I to otępienie starcze ze wstrętem przyjmujące imputowane oczywistości.
  Pozdrawiam

 2. Odpowiedź na zasady zniewolenia: [Klony nie zrozumieją]

  Kiedy uczeń zrozumie, że to na czym koncentruje swoją uwagę przylepia się do niego, staje się nim, albo że on staje się tym z całą intensywnością jaką w to włożył, zobaczy jak wielką wagę ma utrzymywanie uwagi z dala od wszystkiego co destruktywne w ludzkim doświadczeniu. Naucz się wywoływać w takich momentach Ukochaną Obecność „JA M JEST” zanim skoncentrujesz swoją uwagę na rzeczach destruktywnych.
  Dyskutowanie i komentowanie wad przyjaciół, znajomych czy rodziny wprowadza te wady w naszą własną świadomość a oprócz tego wzmacnia je. To właśnie jest skoncentrowaniem się na rzeczach destruktywnych i wchłonięciem ich w siebie.
  Fakt, że istnieją na świecie czarni magowie (czarownicy), lub że istnieją pewne dzieci Boga, które źle sterują oraz skażają elektroniczną energię, która do nich napływa z ich Obecności „JA M JEST” nie jest powodem, zezwalającym na koncentrowanie naszej uwagi na tym fakcie, tylko dlatego, że o tym wiemy. Dla nas najważniejsze jest swobodne utrzymywanie uwagi skoncentrowanej na własnej samokontroli skłaniającej do zatrzymania się na tym, co nas interesuje.
  Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gdy przypominają sobie czy rozpatrują jakiś negatywny i destrukcyjny przypadek lub gdy rozpamiętują po raz nie wiadomo który, że ktoś skrzywdził ich w jakiś sposób, nagrywają i odtwarzają ten incydent w swojej świadomości brudząc ją i prowokując tego skutki, do kilkakrotnego powtórzenia.
  A ja chcę nagrać w umysłach uczniów, że głupotą jest pozwolić się zaburzać rzeczywistym czy wyimaginowanym działaniom świadomości zewnętrznej, ponieważ gdy się już wie, że „JA M JEST jedyną Wszechmocną Obecnością, która działa w moim Umyśle, Ciele i świecie”, to nie może być zaburzonym przez żadne zaburzenia świata zewnętrznego. Należy wiedzieć, że jest się całkowicie uodpornionym na kłopoty i zaburzenia pochodzące z umysłu innych, nieważne, co chcieliby nam zrobić.
  Gdy ktoś zda sobie sprawę z tego, że własne myśli i uczucia mogą wyprodukować wszystko czego potrzebuje, poczuje się wolnym od pragnienia bogactwa i wszystkiego, co świat zewnętrzny może ofiarować.
  Jeżeli lęk powoduje w tobie obecność zaburzającą, to ty jesteś za to odpowiedzialny, ponieważ jeżeli byłaby jakaś obecność zaburzająca, a ty wypełniłbyś ją Obecnością „JA M JEST”, przekonałbyś się, że nie mogłaby tobie przeszkadzać. Nie istnieje nic innego, tylko jedna energia, a we właściwym momencie, w którym uznasz w niej Obecność „JA M JEST”, przekwalifikujesz tę działalność w doskonałość.
  Kiedy pozwalasz, aby twoja uwaga skoncentrowała się na czymś, pamiętaj, że w tym momencie dajesz temu władzę działania w twoim świecie, czyli że nie może istnieć w nim pozór czy jakaś wartość, która by nie była tą, którą ty sam stworzyłeś.
  Od momentu, w którym otrzymaliśmy wolną wolę ten, który nie kontroluje swojego uczuciowego świata niszczy wszystko wokół siebie, własne i cudze. Tak działa Wielkie Prawo, chyba że człowiek skoryguje swe myśli i uczucia i utrzyma w tak skorygowanym stanie Każdy człowiek inkarnowany popełni ogromną ilość błędów. Z tego powodu nikt nie powinien pozwalać sobie na postawę typu: „JA M JEST bardziej święty od ciebie”, ale wprost przeciwnie, powinien wywołać Prawo Przebaczenia, bo jeśli wciąż ma ochotę krytykować, potępiać i nienawidzić inne dziecko Boga, to musi wiedzieć, że nigdy nie osiągnie powodzenia. Zamiast tego należy mentalnie powiedzieć tej osobie: „Wysyłam tobie pełnię Boskiej Miłości, aby ciebie błogosławiła i abyś miał powodzenie”. To jest postawa, która uwalnia od fiaska i zewnętrznego działania aktywności.
  Ci osobnicy, którzy przywykli ciągle powracać w swoich umysłach i dyskusjach do jakiegoś niepowodzenia w interesach lub w życiu, powinni wiedzieć, że w końcu zniszczą sami siebie, jeżeli nie zaapelują do Prawa Przebaczenia, aby całkowicie wymazać tę sytuację.
  Ten, który utrzymuje w sobie chęć zemsty z jakiegoś rzeczywistego lub wyimaginowanego powodu, przyciągnie sobie niezdolność mentalną i fizyczną np.: paraliż lub chorobę Parkinsona. To stare powiedzenie: „Jeśli ty nie przebaczysz, jak możesz oczekiwać, aby tobie przebaczono?” – jest jednym z najważniejszych praw w ludzkim doświadczeniu. Gdybyś tylko mógł zobaczyć, jak przylepiają się te rzeczy, których ty nie chcesz mieć wokół siebie, kiedy pozwalasz aby wszystkie niemiłe sprawy stale powracały do ciebie, a o których myślisz, że nie ma na nie już rady!

  • Ach, już teraz wiem, dlaczego wraca nowe. Wszyscy bezrefleksyjnie rozpatrują swoje niezdolności, zamiast miłowania stąd nasze nieszczęsne klonowate drzewne położenie.
   Pozdrawiam

  • Zewnętrzna Teraźniejszość Obserwowalna zmysłami CRYSTalizuje(Materializuje) się na bazie Wzorca, którym jest „widzenie” Przyszłości oczami wyobraźni i odczuwanie eMOCjonalne przez CZŁOWIEKA, jakby JUŻ stało się. Wielkimi literami piszę to na co chcę zwrócić uwagę.
   na przyRODzoną MOC Kreacji, krystalizacji, CZŁOWIEKA, potomka RODA.

   • Jeśli na za dużo rzeczy na raz chcesz zwrócić uwagę, ta niestety czemuś nieuniknienie się rozprasza i w efekcie pudło.
    Pozdrawiam

    • CZŁOWIEK JEST wszystkim we wszystkim. I zwracając uwagę na na ALność Istu piszę i myślę właśnie to: UMIŁOWANA J.

 3. Zniewolenie? na zRODzonych to nie działa, bo JUŻ budzimy się:

  Rod (Bóg Rod ) jest jeden, ale jest również rozdzielony na mnóstwo innych Bogów, którzy są naszymi Przodkami. I my wyrażamy szacunek „Jedynemu w wielości”.

  Czczenie to nie pełzanie, wychwalanie ich, czczenie (czi-tanje) – „CZI”, to energia życia, a „tać”, to „taszczyć ku sobie ” – przyswajać sobie, brać.

  Słyszeliście zapewne o takich co „taszczą”, to ci, co wszystko ku sobie zagarniają, czyli „poczitat” to pobierać siłę swoich Bogów.

  Ja i moi Bogowie – moi Przodkowie to przecież jedność. Jesteśmy jednym Rodem. Wszyscy żyjemy wewnątrz Roda(Boga). Pobieramy ich siły, bo jesteśmy z nimi jednością.

  My sławimy Bogów i nigdy ich o nic nie prosimy, dlatego jesteśmy Słowianami. A czym jest „sławienie”?
  To doksologia, gdy słowami łowimy siłę.
  To tak jak można złapać wiatr za pomocą żagla i wziąć sobie jego moc, czyli jest tak, że sławimy – ściągamy tę siłę Bogów i stajemy się z nimi jednością – czyli czcimy ich. Oto i nasza wiara.

  To jest nasza kultura – my jesteśmy z nimi całością.
  My ich nie wielbimy, nie łasimy się – to są nasi Przodkowie.

  My też dościgniemy tego poziomy prędzej czy później. To nasza wiara.
  Jesteśmy dziećmi Bożymi i żyjemy tutaj by się stać takimi samymi Bogami, a oni wszystko robią byśmy się nimi stali – troszczą się o nas, dają nam wszystko.
  To jest czczenie rodzimych Bogów i Przodków.

 4. Ale bełkot. Pluć na Szczytne idee Komunizmu, które w kilkadziesiąt lat podwoiły liczebność Narodu z 24 mln do 40 mln Polaków, które wszystkim zapewniały dach nad głową i pracę, które po raz pierwszy raz w historii tego tysiącletniego ciemnogrodu czyniły wszystkich ponownie RÓWNYMI, to jest po prostu brak podstawowej wiedzy historycznej i kapitalistyczna propaganda.
  Dałbym wszystko, żeby urodzić się w komunizmie i mieć zapewnione podstawowe potrzeby życiowe dzięki pozbyciu się pasożytów społecznych. Żyć bez kredytu, bo nie urodziłem się w kaście nowych uprzywilejowanych ZŁOdziei.
  Mieć całe życie opiekę zdrowotną, równy dostęp do edukacji i choć raz w życiu pracować 8 godzin dziennie, za to wszystko Komuniści oddawali własne życie!

  • Witamy młodego komunistę polskiego, który jednak jak widać „komunizmu” nie doświadczył i rozpowszechnia tutaj idylliczne obrazki.

   Poświeciłem całe swoje życie żeby tzw „komunizm”, czyli powojenną Pojałtańską Niewolę Moskiewską obalić. UBecja pozbawiła mnie możliwości ukończenia wyższych studiów, dała mi wilczy bilet w roku 1970, nawet KUL był dla mnie zamknięty. Dostać na studia udało mi się dopiero w roku 1980, kiedy przyszła Solidarność i na krótko na dwa lata Wolność od ucisku aparatczyków z Moskwy nazywanych przez pana Vandala szumnie komunistami. Zrobiłem dyplom bo nie zdążyli go zablokować, ale dalsze studia w PWSF były już niemożliwe przez Stan Wojenny i ponowną blokadę.

   Tylko dzięki obaleniu PRL w roku 1989 klątwa rzucona na moją osobę przez Ubecję została zniesiona i mogłem zrealizować film fabularny „Trzy dni bez wyroku”, który przeleżał od mojego dyplomu w roku 1982 w Zespołach Filmowych. Niektórych książek zablokowanych przez Stan Wojenny i Cenzurę Ubecką nie wydałem do dzisiaj w pełnej formie (choćby „Śmierć Buntownika”). Tylko przez 2 lata trwała z kolei wolność od Układu Okrągłostołowego Ubecji z tzw „Nową” Solidarnością Wałęsy. Już w 1991 ponownie cenzura Ubecka rozwiązała umowę w Wydawnictwie Literackim na książkę „Polski Łącznik”. PostPRL – ma się dobrze, narodowy-socjalizm kwitnie.

   Dlatego podobnych idealistycznych lukrowanych bzdurek nie będę tutaj więcej puszczał do czasu aż w Polsce nie nastanie PRAWDZIWA DEMOKRACJA. Słowo „bełkot” w pana ustach świadczy tylko o bezsilnej frustracji i braku wychowania oraz wiedzy historycznej co typowe jest dla skrajnych lewaków.

   Nic nie stoi na przeszkodzie żeby młodzi Polscy Komuniści zrealizowali swój ideał polityczny i społeczny w Polsce – Nic poza ludnością miejscową tzw. krajowcami, którzy najwyraźniej jednak sobie tego nie życzą.

   To takie typowe dla utopijnych socjalistów – oddam wszystko za opiekę Państwa! Właśnie doświadczamy opieki państwa Narodowo-Socjalistycznego. Nie tędy droga młodzieńcze – ani przez PIS ani przez SLD, tylko przez Zgodę Polaków – ale tej na rządy „komunistyczne” czyli faszystowskie – nie ma.

   Mówię wam faszyści Czarni i Czerwoni – stanowcze NIE!

   https://bialczynski.pl/2015/01/30/hippiesi-kudlacze-chwasty-czyli-jak-sie-ma-doktorska-praca-historyczna-do-prawdziwej-historii/

  • Czy ktoś tu zarzuca komuś bełkot? Młodzi komuniści, podobnie jak stare czerwone pierniki, wiedzą lepiej i tylko lepiej!
   Stare pierniki mają swoje nazwy, takie jak: Guty, Simonki, Horbany, a młode np. leśne Vandale!
   Mam takich znajomych, wnuków ubeków i aparatczyków, chodziłem z nimi do szkoły, jednej klasy, bełkotali o komunizmie dokładnie to samo.
   Pozdrawiam słonecznie!!!

 5. …ale się pan odniósł do twardych danych, o których napisałem, o danych których nikt z historii nie wymaże.
  Nawet szkoda mi się się rozpisywać na te pańskie subiektywności. Wszystkim myślącym trzeźwo proponuję jeszcze sobie porównać ofiary rzekomej „niewoli” i to nawet te wyssane z dupy przez antykomunistyczną propagandę, do milionów ofiar nazizmu na naszym Narodzie i na Słowianach.
  Jestem bardzo spokojny o to jak przyszłość oceni dokonania Ludzkości/Człowieczeństwa/Komunizmu!

  • SUPER – Jak zwykle NIEWINNI Komuniści ofiary ich układu Ribbentrop – Mołotow po obu stronach granicy rozejmowej CCCP i Niemiec Hitlera to tylko urojenia takie same jak Auschwitz i Katyń. Za zadane w szkole podstawowej pytanie o Katyń mój kolega wyleciał z niej jak z procy. A to nie był 1947 rok tylko 1964!!!

   Jeśli zaś chodzi o zasługi PRL – to publicznie wymieniłem jedna z głównych w moim wystąpieniu na Harmonii Kosmosu – tak to prawda – PRL zlikwidował w 20 lat analfabetyzm, z czym dobroczynny wielce dla Polaków Kościół Katolicki nie potrafił się „uporać” przez 1000 lat.

   Faszyzm polega drogi panie właśnie na tym czego pan zdaje się nie rozumieć – nic nie warte są te rzekome zasługi (na zasrane mieszkanie m3 – 48 m 2 – czekało się po 10 15 lat – takie to są „zasługi”, ocet na półkach sklepowych to są zasługi, co z tego że ktoś miał pracę jak nic nie mógł za pensję sobie kupić. Telewizor kolorowy był na talon tylko dla górników, albo za dolary amerykańskie – To jest pana wyśniony komunizm. Statystyki są bezlitosne dla tzw „komunizmu”, ale on oczywiście nie był żadnym komunizmem tylko go udawał, był to zwykły zamordyzm i niewola i wysysanie polskich kopalin i stali.
   Nie będę tutaj pisał o masowych morderstwach dokonywanych na Polakach przez „komunistów” rosyjskich i tzw polskich. NKWD i KGB rządziło jak wiadomo Polską do 1989 roku np. choćby przez towarzysza Jaruzelskiego – kariera jego chyba jest powszechnie znana.

   • Żeby porównać obóz koncentracyjny nazioli/miliny ofiar za przynależność etniczną, czy poglądy, do zbrodni wojennej na kilkunastu tysiącach WOJSKOWYCH, to trzeba być oderwanym od rzeczywistości i nie ma na to innych słów! Była WOJNA, WOJNA WIELU NARODÓW, to był proces, a Komunistom RASIZMU nikt nie zarzuci, walczyli o RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH!
    Gdyby nie wyzwolenie i uratowanie naszego Narodu przez Komunistów, to dzisiaj by pana nie było, no chyba że szczęśliwie jacyś nasi uprzywilejowani niebieskim kolorem oczu przodkowie zostaliby akurat niewolnikami germańskich panów rasy i pisalibyśmy sobie w po niemiecku! SŁOWIAN miało nie być, a ICH ZIEMIA miała być tych zwyrodnialców!
    Powtarzam, pan sobie pisze te bzdury z uprzywilejowania pokoleń, które miały warunki SIĘ ROZMNAŻAĆ!
    PODWOJENIE LICZBY POLAKÓW W KILKADZIESIĄT LAT!
    Dzisiaj w zwyrodniałym kapitalizmie NARÓD UMIERA, a możliwość świadomego rozmnażania się, to zwykłe uprzywilejowanie w przywróconym systemie zła i wyzysku, kapitalizmie! Tylko uprzywilejowani i idioci się decydują na dziecko w tym zwyrodniałym systemie.

    Może sobie pan zgodnie z planem kapitalistycznie, tak z „wolnością” o jaka pan walczył , cenzurować 🙂
    ROZUM/NAUKA/ROZWÓJ/POSTĘP/KOMUNIZM i tak zwycięży, jestem bardzo, bardzo, bardzo spokojny.
    Dopiero 100 lat temu zaczęliśmy zmieniać ten kilku tysiącletni przypełzły na tę ziemie wyzysk niewolnictwa/feudalizmu/kolonializmu/kapitalizmu i jebanej „demokracji” rodem ze zwyrodniałej Grecji samców, panów niewolników, wyzyskiwaczy, morderców.
    Dałbym wszystko, żeby żyć podczas BUDOWY KOMUNIZMU!

    • Myślałem naiwnie, że nie trzeba tłumaczyć jakoś tak się składa że jeszcze w 1918 roku Kijów w był w 50% polskim miastem. Cóż to się z tymi Polakami tam stało? Poszli się paść z Ukraińcami na Niebieskich Łąkach po Wielkim Głodzie? Dobre sobie – niewiniątka z NKWD!!! Polokaust gdzieś panu umknął z lat 30-stych przeprowadzony na Polakach w całym ZSRR?

     Wam trzeba kurde nawet przypominać o wspólnej niemiecko-rosyjskiej Rzezi Warszawy i Woli!!!

     https://bialczynski.pl/wielka-zmiana-w-polityce/z-historii-politycznej-polski-1770-2015/slowianskipolski-holocaust-polokaust/

     • Ja już pana tu zostawiam z pana „prawdą” historyczną, to pana plac zabaw.
      Dziękuję bardzo, za doprecyzowanie pańskich poglądów.
      Czuję cudowny błogi spokój, jak to Ludzkość w przyszłości oceni.
      Ja doceniam Tych, dzięki którym przyszedłem na Świat, znam okrutną historię moich Przodków i Ich Język.
      Tylko podczas wyzwalania terenów obecnej Polski poległo ich w walce 600 tysięcy! A moi Przodkowie pierwszy raz historii ciemnogrodu nie kłaniali się jaśniepanom, czy innym klechom pasożytom i mieli piękne życie i rodziny!
      Do widzenia.

     • Komunizm, socjalizm czy nawet narodowy-socjalizm (coś co mamy teraz), sprowadza się generalnie rzecz biorąc na tym że aby „wszyscy” mieli równo – trzeba najpierw okraść tych którzy pracują uczciwie i ciężko aby rozdzielić na tych, którym się nie chce. Tak było i wtedy, bo czy się stoi czy się leży tysiąc pięćset się należy (to nie było tylko powiedzonko) ale tak to się odbywało. W założeniu wszyscy mieli być równi i mieć po równo, ale jak pokazała i pokazuje rzeczywistość byli równi i równiejsi. Wierchuszka, czyli aparat lub tzw. resort był równiejszy a plebs (czyli robotnicy i chłopi) tylko równi ale tylko wobec siebie. Ta równość polegała też na tym, że nasz kraj był ogołacany i wysysany z zasobów, gdyż w ZSRR środki szły głownie na apart polityczny i zbrojenia. Z kolei jeżeli chodzi o tych wyzwolicieli, to myślałeś towarzyszu co by było gdyby hitler nie napadł ZSRR i razem z wujaszkiem stalinem rozdzieliliby między siebie Polskę? Odwołania do słowiańszczyzny w stosunku do stalina nie mają racji bytu – gdyż nim nie był. To był gruziński żyd. 80% aparatu zagłady (wyzwolicieli) to byli żydzi, którzy nienawidzili nie tylko Polaków ale i Rosjan i Białorusinów itd. To „wyzwolenie” było parcie na zachód celem objęcia jak największej połaci ziem i zaprowadzenia tam komunizmu. Teraz chyba widzisz że system narodowo-socjalistyczny jest utopią. Te wszystkie pięćset plusy, wyprawki, 13-tki i co tam jeszcze okupione jest wzrostem podatków, co za tym idzie wzrostem cen i zamordyzmem. Ludzie którzy nie chcą wyciągać rąk po nie swoje, otwierali swoje restauracje, bary, zakłady fryzjerskie bo chcieli uczciwie zapracować a nie dostać cudze. Za to bandyci nakładali na nich mandaty, ciągali po sądach itd. Tak wygląda realna utopia, bo socjalizm, komunizm i inne totalitarne systemy są „dobre” ale tylko w założeniach. Rzeczywistość pokazywała, pokazuje i zawsze pokazywać będzie ,że nie tędy droga panie/towarzyszu.

 6. „…Ubezpieczyciele na chwilę obecną nieoficjalnie traktują zastrzyk przeciw Covid-19 jako eksperyment medyczny i odmawiają ochrony.
  Jednak z naszych źródeł wiemy, że na chwilę obecną osoby uprawnione po śmierci osoby bliskiej która przyjęła ten produkt nie otrzymały świadczeń z polisy, a dodatkowo ubezpieczyciele walczą aby informacja o udziale w eksperymencie medycznym była ujawniana na karcie zgonu.

  Pamiętacie zapewne zdarzenie jakie miało miejsce w jednej z chorzowskich przychodni, która szczepionym przeciw Covid-19 kazała podpisywać oświadczenie, że „świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym i nie będą wnosić o roszczenia z tytułu odszkodowania za skutki uboczne” i reakcję RPP jaki stwierdził że zachowanie właścicieli tej przychodni za naruszanie zbiorowego prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

  Warto w tym miejscu dodać, że taki sposób postępowania doradziła właścicielowi przychodni w Chorzowie agentka jego firmy ubezpieczeniowej.
  Z informacji jakie są ogólnodostępne wynika iż agentka miała mu powiedzieć, że wprawdzie nie dostanie tego na piśmie, ale jeśli któremuś z pacjentów coś się stanie, to ubezpieczyciel nie pokryje kosztów roszczeń.

  Niestety naszym zadaniem osoba ta zachowała się bardzo lojalnie, ponieważ w każdych OWU polis ubezpieczeniowych znajdują się tzw. wyłącznie {klauzule?} gdzie jedną z przyczyn odmowy wypłaty świadczenia jest świadome działanie na pogorszenie stanu zdrowia przez ubezpieczonego, co daje możliwość nie wypłacenia świadczenia uposażonej osobie po zmarłym, jaki świadomie wziął udział w eksperymencie medycznym i który może przynieść pogorszenie dla jego zdrowia a nawet i śmierć.

  „Nie ma wątpliwości, że zgodnie z polskim prawem szczepienia określonymi produktami dopuszczonymi nawet warunkowo do obrotu mają charakter eksperymentu medycznego, który musiałby być ubezpieczony w ramach działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze – mówi Kajetan Komar-Komarowski, radca prawny przy Zespole Kryzysowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. – Eksperymentem medycznym jest badanie kliniczne z użyciem produktu leczniczego, przeprowadzane na ludziach, w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – musi być to proces, który poprzedza dopuszczenie danego produktu leczniczego, w tym szczepionki, do obrotu”.

  Należy w tym miejscu stwierdzić iż każda osoba, poddająca się szczepieniu, wyraża na nie zgodę w formie pisemnego oświadczenia, które znajduje się w ankiecie kwalifikacyjnej do szczepienia.
  Z treści tego oświadczenia wynika jednoznacznie iż każda taka osoba jest świadoma swojego działania i brania udziału w eksperymencie medycznym produktu chemicznego w fazie badań i realności powikłań po jego przyjęciu co powoduje że ubezpieczyciel posiada prawo do stwierdzenia wykluczenia o jakim pisaliśmy wcześniej.

  Zatem… brak wypłaty świadczeń osobom uposażonym po śmierci delikwenta jaki uwierzył że rząd pragnie otoczyć go ochroną przed śmiertelną chorobą będzie w pełni zgodne z prawem…”

  https://legaartis.pl/blog/2021/05/21/w-razie-smierci-twoja-rodzina-nie-dostanie-odszkodowania-szczepienia-na-covid-19-nieobjete-ubezpieczeniami/

  „Tyle można powiedzieć w skrócie w sprawie sztucznie wykreowanej epidemii zniewolenia ludzi i depopulacji.

  Pomyślmy… śmiercionośna choroba a oni bez specjalnych środków ochrony.

  ZOMO zatrzymuje ludzi za brak masek i często dochodzi do użycia środków przymusu bezpośredniego, wloką osoby do nyski milicyjnej i w środku nyski zatrzymana osoba bez maski w kilku metrach siedzi już z milicjantami nie stanowiąc już zagrożenia.

  W sklepie sprzedawca odmawia obsługi osobie bez maski i wzywa milicję. Osoba taka czeka nierzadko godzinę na patrol, stojąc bez maski i w tym czasie nie stanowi już śmiertelnego zagrożenia.

  Ty nie możesz zjeść w restauracji, bo jedzenie przy stoliku stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia z powodu niebezpiecznej choroby, ale… restauracja hotelu poselskiego nigdy nie była zamknięta i nieprzerwanie oni mogli spożywać posiłki na miejscu.

  Ty nie mogłeś posłać dziecka do przedszkola, szkoły z uwagi na niebezpieczeństwo śmiertelnej choroby, ale… służby bezprawia taki przywilej miały, bo ich ta choroba nie dotyczyła.

  Ty nie mogłeś zadbać o własne zdrowie, bo w siłowni prywatnej wirus atakował, ale… milicja mogła korzystać z siłowni w budynkach swojej formacji – tam wirus miał przerwę techniczną.

  Żal jest tylko, że większość naszego społeczeństwa jest tak mało inteligenta, że tego nie widzi i tak dała się zmanipulować i zastraszyć za pomocą mendiów.

  Pozdrawiamy inteligentnych i wolnych ludzi.
  Zespół Kancelarii LEGA ARTIS”

  https://legaartis.pl/blog/2021/05/22/ten-post-niestety-zostal-przez-niezaleznych-weryfikatorow-usuniety-z-naszego-profilu-tyle-mozna-powiedziec-o-epidemii/

  Ten 83 letni neokomunista i zbok jest planistą Wielkiego Resetu
  oraz prezesem wykonawczym Światowego Forum Ekonomicznego,
  a także pełni funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka…

  https://pbs.twimg.com/media/E1mwWzOWYAQrCQx.jpg
  Klaus Schwab na plaży – człowiek planujący przyszłość ludzkości!

  „…Postanowiłem prowadzić ten bój, bój o prawdę i sprawiedliwość – co sprawia, że jestem zajęty dniem i nocą. Jako mason, a zwłaszcza jako adept eleuzyński, twierdzę, że jest to również walka o duchowość.
  Doprawdy uważam, że dziś, na polu walki pojawiły się siły nie będące ludzkimi, siły autentycznie niebezpieczne: jest to jeden z najczarniejszych momentów w historii ludzkości. Bramy piekieł otwierają się naprawdę szeroko i wielu ludzi trafi za nie.

  Wiele osób myśli, że osiągnęli pewien poziom świadomości, a potem, o dziwo, poddają się bliżej niesprecyzowanym terapiom genowym; czymże więc zajmowali się do tej pory? – Rozmawiam o tym wszystkim z takimi “braćmi” jak ja, którzy również są zdumieni zachowaniem ludzi, z którymi mamy do czynienia; ludzi, którzy wspierają aktualną narrację, a nawet dobrowolnie poddają się terapiom, które niszczą duszę.
  To doprawdy jest chwila, w której chcą zamknąć nasze dusze w klatkach. Zdecydowanie muszę przyznać rację Rudolfowi Steinerowi, ponieważ on pojął, do czego zmierza ta sytuacja.
  {https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner}

  Celem, w tym przypadku nie są pieniądze.
  Operacja, o której mowa, oficjalnie rozpoczęła się z powodów ekonomicznych i wiemy o tym, że silnik ekonomiczny był impulsem do jej przeprowadzenia.
  Ale ludzie stojący za nią tworzą pieniądze z niczego: to, czego naprawdę chcą, to władza nad naszymi duszami.
  Ze strony pewnych elit władzy, które niewiele mają cech ludzkich (i na pewno nimi nie są), widoczna jest również chęć uwięzienia ludzkości w klatce “kwantowej”.
  Chcą wynieść sztuczną inteligencję na taki poziom, że wykreują coś, co już zostało stworzone w przeszłości. W bardzo odległej przeszłości te rzeczy miały już miejsce. Mogę to powiedzieć z pełną świadomością: istnieją przestrzenie paralelne, które są realne i fizyczne.

  Mam na myśli wymiary równoległe – stworzone w odległej przeszłości przez sztuczne, nie będące ludzkimi inteligencje – w których więziono dusze przez tysiąclecia i nadal to robią. Ale ci, którzy obecnie dzierżą władzę nie mają kluczy umożliwiających dostęp do owych wymiarów. Osiągnęli jednak punkt, w którym mogą stworzyć swe własne: i to byłby naprawdę grób ludzkości. Bo oni nie tylko chcą “wyludnić” planetę, redukując ludzkość o kilka miliardów ludzi, ale też pragną zapobiec temu, by liczba “wyludnionych” mogła odtworzyć się. Powtarzam: oni chcą zamknąć dusze w klatkach.

  Nadszedł więc czas, aby stać się świadomym, aby w końcu ostatecznie obalić tę farsę.

  Od miesięcy namawiamy was do samodzielnego myślenia, popychając was do podjęcia próby zrozumienia, co kryje się za narracją.
  To jest decydująca bitwa: ostatnia bitwa.
  Wiatr wolności nie wieje sam z siebie: musimy zasilać go naszymi działaniami.
  Również wiatr świadomości nie wieje sam. Tak więc, kto jest w stanie zorientować się w sytuacji, powinien definitywnie odrzucić tę farsę, która w sporej części już sama z siebie imploduje – prawdopodobnie dlatego, że nie da się jej dłużej ciągnąć.
  Ale są siły na polu bitwy – nie będące ludzkimi – które robią wszystko, aby ją kontynuować..”

  https://babylonianempire.wordpress.com/2021/05/23/bizzi-niewidzialna-wojna-chca-uwiezic-nasze-dusze/

 7. Dałbym wszystko, żeby żyć podczas BUDOWY KOMUNIZMU!

  Na to jeszcze musisz trochę poczekać. W ZSRR to nie był komunizm, tylko państwowy kapitalizm. Budzisz się z jednego koszmaru ale to nadal jest sen i śnisz nowy koszmar.

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby komentować bez podpisywania i oczekiwania na moderację (od drugiego komentarza).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.