1. Izrael – Czy preparat Pfizera jest rzeczywiście śmiertelnie niebezpieczny?; 2. NZ: Dr Bodnar – Amantadyna działa, ale to nie jest lek na wszystko! O leczeniu decyduje lekarz!; 3. Kontrowersje: Matka Kurka – Niedzielski i Morawiecki stchórzyli – knajpy i wakacje dla wszystkich!; 4. Chemik pokazuje treść ulotki szczepionki Jenssen! Pouczające.

Czy preparat Pfizera jest rzeczywiście śmiertelnie niebezpieczny?

W styczniu 2021 roku w mediach rundę zrobiła informacja gdzie Chiny zarzuciły europejskim i amerykańskim mediom, że te tają śmiertelne skutki uboczne szczepionki firmy Biontech. https://www.n-tv.de/…/China-erklaert-Biontech-Impfung…
Teraz Izraelski Komitet Ludowy (IPC), organ cywilny złożony z czołowych izraelskich ekspertów w dziedzinie zdrowia, opublikował swój kwietniowy raport dotyczący skutków ubocznych szczepionki Pfizer. Odkrycia są katastrofalne na każdym możliwym poziomie.

1.  Izrael – Czy preparat Pfizera jest rzeczywiście śmiertelnie niebezpieczny?

 

W styczniu 2021 roku w mediach rundę zrobiła informacja gdzie Chiny zarzuciły europejskim i amerykańskim mediom, że te tają śmiertelne skutki uboczne szczepionki firmy Biontech. https://www.n-tv.de/…/China-erklaert-Biontech-Impfung…

 

The Israeli People Committee (IPC), a civilian body made of leading Israeli health experts, has published its April report into the Pfizer vaccine’s side effects.* The findings are catastrophic on every possible level.

Their verdict is that “there has never been a vaccine that has harmed as many people.”  The report is long and detailed. I will outline just some of the most devastating findings presented in the report.

“We received 288 death reports in proximity to vaccination (90% up to 10 days after the vaccination), 64% of those were men.” Yet the report states, “according to data provided by the Ministry of Health, only 45 deaths in Israel were vaccine related.” If the numbers above are sincere then Israel, which claimed to conduct a world experiment, failed to genuinely report on its experiment’s results. We often hear about blood clots caused by the AstraZeneca vaccine. For instance, we learned this morning about 300 cases of blood clots in of Europe. However, if the IPC’s findings are genuine, then in Israel alone the Pfizer vaccine may be associated with more deaths than AstraZeneca’s in the whole of Europe.

“According to Central Bureau of Statistics data during January-February 2021, at the peak of the Israeli mass vaccination campaign, there was a 22% increase in overall mortality in Israel compared with the previous year. In fact, January-February 2021 have been the deadliest months in the last decade, with the highest overall mortality rates compared to corresponding months in the last 10 years.”

The IPC finds that “amongst the 20-29 age group the increase in overall mortality has been most dramatic. In this age group, we detect an increase of 32% in overall mortality in comparison with previous year.”

“Statistical analysis of information from the Central Bureau of Statistics, combined with information from the Ministry of Health, leads to the conclusion that the mortality rate amongst the vaccinated is estimated at about 1: 5000 (1: 13000 at ages 20-49, 1: 6000 at ages 50-69, 1: 1600 at ages 70+). According to this estimate, it is possible to estimate the number of deaths in Israel in proximity of the vaccine, as of today, at about 1000-1100 people.”

(Tłumaczenie automatyczne artykułu: https://gilad.online/…/the-israeli-people-committees…”)

Izraelski Komitet Ludowy (IPC), organ cywilny złożony z czołowych izraelskich ekspertów ds. Zdrowia, opublikował swój kwietniowy raport dotyczący skutków ubocznych szczepionki Pfizer. * Odkrycia są katastrofalne na każdym możliwym poziomie.

Ich werdykt jest taki, że „nigdy nie było szczepionki, która skrzywdziłaby tylu ludzi”. Raport jest długi i szczegółowy. Przedstawię tylko niektóre z najbardziej niszczycielskich ustaleń przedstawionych w raporcie.

„Otrzymaliśmy 288 zgonów w okresie poprzedzającym szczepienie (90% do 10 dni po szczepieniu), 64% z nich stanowili mężczyźni”. Jednak raport stwierdza, że ​​„według danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia tylko 45 zgonów w Izraelu było związanych ze szczepieniami”. Jeśli powyższe liczby są szczere, to Izrael, który twierdził, że przeprowadził światowy eksperyment, nie przedstawił autentycznie wyników swojego eksperymentu. Często słyszymy o zakrzepach krwi spowodowanych szczepionką AstraZeneca. Na przykład dowiedzieliśmy się dziś rano o 300 przypadkach zakrzepów krwi w Europie. Jeśli jednak ustalenia IPC są prawdziwe, to w samym Izraelu szczepionka Pfizer może wiązać się z większą liczbą zgonów niż szczepionka AstraZeneca w całej Europie.

„Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego w okresie od stycznia do lutego 2021 r., w szczycie izraelskiej kampanii masowych szczepień, nastąpił 22% wzrost ogólnej śmiertelności w Izraelu w porównaniu z rokiem poprzednim. W rzeczywistości styczeń-luty 2021 był najbardziej śmiertelnym miesiącem w ostatniej dekadzie, z najwyższymi ogólnymi wskaźnikami śmiertelności w porównaniu z analogicznymi miesiącami w ostatnich 10 latach”.

„IPC stwierdza, że ​​„w grupie wiekowej 20-29 lat wzrost ogólnej śmiertelności był najbardziej dramatyczny. W tej grupie wiekowej odnotowano wzrost ogólnej śmiertelności o 32% w porównaniu z rokiem poprzednim ”.

„Analiza statystyczna informacji Centralnego Urzędu Statystycznego w połączeniu z informacjami Ministerstwa Zdrowia prowadzi do wniosku, że śmiertelność wśród zaszczepionych szacowana jest na około 1: 5000 (1: 13000 w wieku 20-49 lat, 1 : 6000 w wieku 50-69 lat, 1: 1600 w wieku 70+). Według tych szacunków możliwe jest oszacowanie liczby zgonów w Izraelu, w pobliżu szczepionki, na dzień dzisiejszy na około 1000-1100 osób ”.
https://gilad.online/…/the-israeli-people-committees…

 

Again, if this statistical analysis is correct then the numbers reported by the Israeli health authorities are misleading by more than 22-fold.

Those who follow my writing are aware of my work on the undeniable correlation between vaccination, Covid-19 cases, deaths and the spread of mutant strains. The IPC confirms my observation, providing more crucial information regarding age groups. “There is a high correlation between the number of people vaccinated per day and the number of deaths per day, in the range of up to 10 days, in all age groups. Ages 20-49 – a range of 9 days from the date of vaccination to mortality, ages 50-69 – 5 days from the date of vaccination to mortality, ages 70 and up – 3 days from the date of vaccination to mortality.”

The IPC also reveals that the “the risk of mortality after the second vaccine is higher than the risk of mortality after the first vaccine.”

 But death isn’t the only risk to do with vaccination. The IPC reveals that “as of the date of publication of the report, 2066 reports of side effects have accumulated in the Civil Investigation Committee and the data continue to come in. These reports indicate damage to almost every system in the human body.…Our analysis found a relatively high rate of heart-related injuries, 26% of all cardiac events occurred in young people up to the age of 40, with the most common diagnosis in these cases being Myositis or Pericarditis. Also, a high rate of massive vaginal bleeding, neurological damage, and damage to the skeletal and skin systems has been observed. It should be noted that a significant number of reports of side effects are related, directly or indirectly, to Hypercoagulability (infarction),  Myocardial infarction, stroke, miscarriages, impaired blood flow to the limbs, pulmonary embolism.”

In Israel, the government is desperate to vaccinate children. The IPC stresses that such a move can be disastrous.  “In light of the extent and severity of side effects, we would like to express the committee’s position that vaccinating children may also lead to side effects in them, as observed in adults, including the death of completely healthy children. Since the coronavirus does not endanger children at all, the committee believes that the Israeli government’s intention to vaccinate the children endangers their lives, health and their future development.”

The IPC stresses that “there has never been a vaccine that has affected so many people! The American VARES system presents 2204 mortality reports of vaccinated people in the United States in the first quarter of 2021, a figure that reflects an increase of thousands of percent from the annual average, which stood at 108 reports per year.”

I should mention that there has been very little coverage of the IPC’s work in the Israeli press. Those health experts are engaged in brave work, knowing that their license to work in the medical profession and livelihoods are at severe risk.

To read the report in Hebrew click here

Ponownie, jeśli ta analiza statystyczna jest poprawna, to liczby zgłoszone przez izraelskie władze ds. Zdrowia wprowadzają w błąd ponad 22-krotnie. Ci, którzy śledzą moje teksty, są świadomi mojej pracy nad niezaprzeczalną korelacją między szczepieniami, przypadkami Covid-19, zgonami i rozprzestrzenianiem się zmutowanych szczepów. IPC potwierdza moje spostrzeżenia, podając bardziej istotne informacje dotyczące grup wiekowych. „Istnieje wysoka korelacja między liczbą osób zaszczepionych dziennie a liczbą zgonów w ciągu dnia, sięgająca do 10 dni we wszystkich grupach wiekowych. Wiek 20-49 – przedział 9 dni od daty szczepienia do śmiertelności, wiek 50-69 lat – 5 dni od daty szczepienia do śmiertelności, wiek 70 i więcej – 3 dni od daty szczepienia do śmiertelności. ”

IPC ujawnia również, że „ryzyko śmiertelności po drugiej szczepionce jest wyższe niż ryzyko śmiertelności po pierwszej szczepionce”. Ale śmierć to nie jedyne ryzyko związane ze szczepieniami. IPC ujawnia, że ​​„na dzień publikacji raportu w Komisji Dochodzenia Cywilnego zebrało się 2066 raportów o skutkach ubocznych, a dane nadal napływają. Raporty te wskazują na uszkodzenie prawie każdego systemu w ludzkim ciele.… Nasza Analiza wykazała stosunkowo wysoki wskaźnik urazów serca, 26% wszystkich zdarzeń sercowych wystąpiło u młodych ludzi do 40 roku życia, przy czym najczęstszym rozpoznaniem w tych przypadkach było zapalenie mięśni lub zapalenie osierdzia. Zaobserwowano również wysoki wskaźnik masywnych krwawień z pochwy, uszkodzeń neurologicznych oraz uszkodzeń układu kostnego i skórnego. Należy zauważyć, że znaczna liczba zgłoszeń skutków ubocznych jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z nadkrzepliwością (zawałem), zawałem mięśnia sercowego, udarem, poronieniami, upośledzeniem dopływu krwi do kończyn, zatorowością płucną”.

W Izraelu rząd desperacko chce szczepić dzieci. IPC podkreśla, że ​​takie posunięcie może mieć katastrofalne skutki. „W świetle zakresu i nasilenia skutków ubocznych chcielibyśmy wyrazić stanowisko komisji, że szczepienie dzieci może również powodować u nich skutki uboczne, które obserwuje się u dorosłych, w tym śmierć całkowicie zdrowych dzieci. Ponieważ koronawirus w ogóle nie zagraża dzieciom, komisja uważa, że ​​zamiar izraelskiego rządu szczepienia dzieci zagraża ich życiu, zdrowiu i ich przyszłemu rozwojowi ”.

IPC podkreśla, że ​​„nigdy nie było szczepionki, która dotknęłaby tak wielu ludzi! Amerykański system VARES przedstawia 2204 zgonów zaszczepionych osób w Stanach Zjednoczonych w pierwszym kwartale 2021 r., Co odzwierciedla wzrost o tysiące procent w stosunku do średniej rocznej, która wynosiła 108 raportów rocznie ”. Powinienem wspomnieć, że w izraelskiej prasie było bardzo mało relacji o pracy IPC. Ci eksperci ds. Zdrowia są zaangażowani w odważną pracę, wiedząc, że ich licencja na zawód lekarza i źródła utrzymania są poważnie zagrożone.

2. Namzależy: Dr Bodnar – AMANTADYNA DZIAŁA, ale to NIE JEST lek na wszystko! O leczeniu decyduje LEKARZ!

https://www.youtube.com/watch?v=x_TbuUyBsEU

 

Link od dr. Bodnara: artykuł o którym mowa w wywiadzie jest dostępny tutaj – https://www.researchsquare.com/articl… (to platforma do dyskusji między naukowcami).

3. Kontrowersje: – Matka Kurka – Niedzielski i Morawiecki stchórzyli – knajpy i wakacje dla wszystkich!

https://www.youtube.com/watch?v=kqpINQHuCDg

https://www.kontrowersje.net/

Czytajcie też: https://www.kontrowersje.net/pis-przygotowuje-najobrzydliwsza-propagande-w-historii-iii-rp-wnuczku-nie-zabijaj-babci/

4. Chemik pokazuje treść ulotki szczepionki Jenssen! Pouczające

https://www.bitchute.com/video/wtpQvJnFeTYC/

 

 

 

Podziel się!