MASS MURDER: 3,486 DEATHS in the U.S. Following COVID Injections in 4 Months: More Vaccine Deaths Recorded Than the Past 15 Years COMBINED

MASOWE MORDERSTWO: 3486 zgonów w USA po wstrzyknięciach preparatu na COVID w ciągu 4 miesięcy: zarejestrowano więcej zgonów spowodowanych szczepieniami niż w ciągu ostatnich 15 lat łącznie!

by Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News

 

The CDC announced this week that deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database that tracks injuries and deaths caused by vaccines, following experimental COVID injections, have now reached 3,486 deaths since December of 2020, when the Pfizer and Moderna mRNA COVID shots were given emergency use authorization (EUA) by the FDA.

To get a perspective on the magnitude of deaths following COVID shots that are being reported to the CDC, there were only 3,445 deaths reported to the CDC following all vaccines from 1/1/2005 through 11/30/2020, the 15-year period prior to the FDA issuing emergency use authorizations for experimental COVID injections in December of 2020.

CDC ogłosiło w tym tygodniu, że zgony zostały zgłoszone do Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) i U.S. Finansowana przez rząd baza danych, która śledzi obrażenia i zgony spowodowane przez szczepionki po eksperymentalnych wstrzyknięciach COVID, osiągnęła obecnie liczbę 3486 zgonów od grudnia 2020 r., Kiedy FDA wydała zezwolenie na użycie w nagłych przypadkach (EUA) zastrzyków Pfizer i Moderna mRNA COVID. Aby uzyskać perspektywę na temat wielkości zgonów po zastrzykach COVID, które są zgłaszane CDC, zgłoszono do CDC tylko 3445 zgonów po wszystkich szczepionkach od 1 stycznia 2005 r. Do 30 listopada 2020 r., Okresu 15 lat przed wydaniem przez FDA zezwoleń na awaryjne stosowanie eksperymentalnych zastrzyków COVID w grudniu 2020 r.
3,186 of the reported 3,486 deaths following COVID injections were included in today’s data dump into VAERS, which also included 86,080 injuries with 1,217 permanent disabilities, 12,374 emergency room/doctor visits, 6,282 hospitalized, and 1,906 life threatening injuries.
3186 ze zgłoszonych 3486 zgonów po wstrzyknięciach COVID zostało uwzględnionych w dzisiejszym zrzucie danych do VAERS, które obejmowały również 86 080 obrażeń z 1217 trwałymi niepełnosprawnościami, 12 374 wizyt na izbach przyjęć / lekarzy, 6282 hospitalizacji i 1906 urazów zagrażających życiu.
Side by side comparison of 15 years of recorded vaccine injuries and deaths vs. 4 months of recorded COVID vaccine injuries and deaths.(Note: the CDC is reporting 3,486 deaths after COVID vaccines while only 3,186 are entered into VAERS so far.)
Porównanie 15 lat zarejestrowanych urazów i zgonów spowodowanych szczepionkami vs. 4 miesiące zarejestrowanych obrażeń i zgonów spowodowanych przez szczepionkę COVID. (Uwaga: CDC zgłasza 3486 zgonów po szczepionkach COVID, podczas gdy jak dotąd tylko 3186 zostało wpisanych do VAERS).

The breakdown of deaths per EUA injection is as follows.

  • Pfizer/Biontech – 1,476 deaths (Source.)
  • Moderna – 1,540 deaths (Source.)
  • Janssen – 155 deaths (Source.)

According to the CDC’s COVID Vaccine Tracker, the latest statistics on how many doses of each COVID shot have been injected into the population is as follows.

  • Pfizer/Biontech – 116,754,631 doses
  • Moderna – 97,353,734 doses
  • Janssen – 8,040,727 doses

The J&J Janssen shot has the highest percentage of recorded deaths, with Moderna second.

The Janssen shot is currently paused by the FDA due to reports of “rare” blood clots. According to the CDC, these reports only exist with 8 people, all women.

However, the specific cases of blood clots is very narrowly defined by the FDA and CDC, looking only for “cerebral venous sinus thrombosis combined with thrombocytopenia.” (Blood clots in the brain combined with low blood platelets.)

But many other kinds of blood clots following injections have also been reported, many of them fatal, besides just “cerebral venous sinus thrombosis.”

If we search for deaths due to any kind of “thrombosis,” the numbers go up. Here are the search results for “death” and all cases of “thrombosis” (blood clots.)

Podział zgonów na wstrzyknięcie EUA jest następujący. Pfizer / Biontech – 1476 zgonów (źródło) Współczesne – 1540 zgonów (Źródło.) Janssen – 155 zgonów (Źródło.) Według CDC COVID Vaccine Tracker, najnowsze statystyki dotyczące liczby dawek każdego zastrzyku COVID zostały wstrzyknięte populacji. Pfizer / Biontech – 116 754 631 dawek Nowoczesne – 97,353,734 dawek Janssen – 8040727 dawek Strzał J&J Janssen ma najwyższy odsetek odnotowanych zgonów, na drugim miejscu znajduje się Moderna. Zastrzyk Janssena jest obecnie wstrzymywany przez FDA z powodu doniesień o „rzadkich” zakrzepach krwi. Według CDC, te raporty istnieją tylko w przypadku 8 osób, wszystkich kobiet. Jednak konkretne przypadki zakrzepów krwi są bardzo wąsko zdefiniowane przez FDA i CDC, szukając jedynie „zakrzepicy żylnej zatoki mózgowej połączonej z małopłytkowością”. (Skrzepy krwi w mózgu połączone z małą liczbą płytek krwi). Ale opisano również wiele innych rodzajów zakrzepów krwi po wstrzyknięciach, wiele z nich było śmiertelnych, poza tylko „zakrzepicą żylnej zatoki mózgowej”. Jeśli szukamy zgonów z powodu jakiejkolwiek „zakrzepicy”, liczby rosną. Oto wyniki wyszukiwania hasła „śmierć” i wszystkie przypadki „zakrzepicy” (skrzepy krwi).

więcej u źródła: https://healthimpactnews.com/2021/mass-murder-3486-deaths-in-the-u-s-following-covid-injections-in-4-months-more-vaccine-deaths-recorded-than-the-past-15-years-combined/

Podziel się!