1. Szwajcaria – Referendum w sprawie odebrania rządowi kompetencji do ogłaszania lockdownów!; 2. Góralskie VETO: Pitoń wzywa specjalistów do debaty na temat pandemii i szczepień Polaków; 3. Socha dokładniej o pierwszej w Polsce osobie zamordowanej szczepionką Pfizera przeciw covid-19!!!; 4. CEPolska: Treter-Sierpińska – W Polsce rząd PiSu stanowią foliarze, którzy zaprzeczają własnym danym; 5. Niezalezna: Zbuntowani restauratorzy otwierają restauracje. Pomimo lockdownu – czynnych już 20 tys. lokali!

Szwajcaria /Demokracja Bezpośrednia – Referendum w sprawie odebrania rządowi kompetencji do ogłaszania lockdownów!

Jak wiecie publikujemy tutaj najważniejsze, aktualne materiały  czasami z dnia bieżącego, jeżeli ukazały się w Sieci do godziny 10.30, albo z dnia poprzedniego, który monitorujemy do godziny 21.00. Czasami publikujemy jakiś materiał straszy, ale bardzo ważny, który nie zmieścił się w Aktualnościach Dnia ze względu na ograniczenie jakie sami narzuciliśmy – nie przekraczania czterech najważniejszych wydarzeń dnia. To ograniczenie i tak często łamiemy, bo świat tak mocno przyspieszył, że dziej się wiele, w każdej niemal godzinie. Materiał, który stanowi czołówkę dzisiejszej naszej publikacji pochodzi z dnia wczorajszego i jest bez wątpienia najważniejszą wiadomością tego dnia, mimo, że doszło wczoraj do bardzo wielu bardzo ważnych wydarzeń.  

Ogłoszone przez Szwajcarów Referendum odbierające rządowi kompetencje ogłaszania lockdownów jest przykładem niezawodnego działania Szwajcarskiej Demokracji Bezpośredniej i przykładem dla Polski i Polaków co jest najważniejsze w tej chwili dla nas. Rząd Szwajcarii będzie zobowiązany zgodnie z zapisami Szwajcarskiej Konstytucji wykonać wolę narodu/obywateli i zastosować się bezwzględnie do wyniku tego referendum. Obowiązuje tam prawny mechanizm demokratyczny, który zapewnia obywatelom realny wpływ na działania rządu we własnym kraju. To muszą wywalczyć sobie Polacy i to jak najszybciej!

W materiale nr 2 Sebastian Pitoń realizuje ideę Jerzego Zięby, który od marca 2020 r0ku wzywa do publicznej debaty wyłącznie na bazie naukowych faktów i dostępnych statystyk: rząd, autorytety medyczne, premiera, Ministerstwo Zdrowia, prezydenta, Naczelnika Polski, media głównego ścieku, TV Trwam i wszystkich żywych, którzy mają zdolność wpływu i zadecydowania w kwestii ratowania życia Polaków  zaatakowanych wirusem covid-19. Jeżeli dojdzie do tej publicznej debaty to będzie to sukces, ale sukces smutny i spóźniony. Jeżeli do niej nie dojdzie bo tzw eksperci rządowi do niej nie dopuszczą, to będzie sygnał do rewolucji społęcznej, nieposłuszeństwa na masową skalę i usunięcia antypolskiego rządu od władzy. Bardzo ważne wystąpienie i ważny plan działania dla wszystkich Polaków.

Materiał numer 3 to absolutny skandal i jeśli potwierdzą się wstępne ustalenia jakie zostały przedstawione przez Justynę Sochę to mamy do czynienia z niedbalstwem pracowników DPS, oszustwem przy wystawianiu zgody na szczepienie na covid-19 – a więc z zabójstwem osoby która w ogóle nie powinna być pod żadnym pozorem szczepiona – zgodnie z oświadczeniem Producenta Szczepionki na ulotce!!! W biały dzień w białych lekarskich rękawiczkach zabito człowieka tylko dlatego, że był stary, chory i niezdolny do osobistej obrony własnego życia oraz że był ciężarem dla Państwa Polskiego jako lokator DPS.

Materiał numer 4 jest także nie mniej ważny bo potwierdza prezentację Sebastiana Pitonia z innej strony, mianowicie statystyki wykazującej spadek sumarycznie policzonego covid-19+ grypa+ choroby grypopodobne w 2020 w stosunku do grypa+choroby grypodobne w roku 2019 i z nie różniącą się specjalnie, acz lekko rosnącą z roku na rok liczbą przypadków grypy+grypopodobne w latach 2015-2019.

Zgadzam się w pełni z tytułową tezą: W Polsce rząd PiSu stanowią foliarze, którzy zaprzeczają własnym danym

Ten materiał jest zresztą ważny także ze względu na książkę Jacka Międlara „Polska w cieniu Żydostwa”, która jest omawiana w jego pierwszej części.

Z kolei materiał nr 5 z PISowskiego medium Niezalezna.pl warto przeczytać po to żeby zobaczyć jak manipulują tam przyczynami otwarcia restauracji i hoteli tłumacząc się niby „pomyłką rządu”, który nie uwzględnił ich rzekomo w jakiś śmiesznych i politowania godnych Tarczach Antykryzysowych, które nawet miesięcznego czynszu dla restauracji nie są w stanie zrekompensować. Ważne jest, że w ciągu kilku dni otwarło się ponad 20 000  restauracji. Kiedy zaś dodamy do tego hotele i firmy przetwórstwa produkujące na potrzeby gastronomii, można lekko liczyć że razem jest to ponad 100 000 biznesów zamkniętych przez oszołomów i foliarzy z PIS. A to jest dopiero początek!

FOLIARZAMI z PISu rządzą dzisiaj „doradcy medyczni” zaprzedani  OBCYM, przekupieni przez Banksterkę Światową resetującą mały i średni biznes w Polsce, przy pomocy Big Pharmy – konglomeratu najpotężniejszych międzynarodowych korporacji farmaceutycznych  żerujących aktualnie na ludzkim zdrowiu i życiu.

 

1. Szwajcaria /Demokracja Bezpośrednia – Referendum w sprawie odebrania rządowi kompetencji ogłaszania lockdownów!

Switzerland to hold referendum to strip government of power to impose lockdowns
The referendum is likely to take place in June, when some restrictions might be lifted again, although no exact date has been set.
Szwajcaria przeprowadzi referendum w celu odebrania rządowi władzy do nakładania blokad.
Referendum prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu, kiedy niektóre ograniczenia mogą zostać ponownie zniesione, chociaż nie ustalono dokładnej daty.

Switzerland’s constitution provides a recourse to direct democracy whereby citizens may trigger a referendum to overturn laws introduced by parliament if they are able to collect 50,000 signatures in 100 days. Having well surpassed this requirement, the vote is expected in June.

Last week, the Swiss government announced tightened restrictions with a stated purpose of mitigating the spread of new COVID-19 variants which were first claimed to be discovered in Britain.

They closed shops which sell “non-essential” supplies, limited private gatherings to five people, and ordered companies to instruct employees to work from home where possible, or require staff to wear masks. They also extended the closure of restaurants, along with cultural and sports sites to the end of February, Reuters reports.

Christoph Pfluger, a board member at Friends of the Constitution, said the group believed the government was “taking advantage of the pandemic to introduce more control and less democracy.”

The group also stated that the COVID-19 Act is “disproportionate” and “demonstrably ineffective,” while others expressed that it gives the government too much power to enforce a “compulsory system with poorly tested vaccines.”

Konstytucja Szwajcarii zapewnia ucieczkę do demokracji bezpośredniej, w której obywatele mogą wszcząć referendum w celu unieważnienia ustaw wprowadzonych przez parlament, jeśli są w stanie zebrać 50 000 podpisów w ciągu 100 dni. Po przekroczeniu tego wymogu głosowanie ma nastąpić w czerwcu. W zeszłym tygodniu rząd Szwajcarii ogłosił zaostrzenie ograniczeń, których celem było złagodzenie rozprzestrzeniania się nowych wariantów COVID-19, o których rzekomo odkryto w Wielkiej Brytanii. Zamknęli sklepy, które sprzedają „zbędne” artykuły, ograniczyli prywatne spotkania do pięciu osób i nakazali firmom instruowanie pracowników, aby pracowali z domu, jeśli to możliwe, lub wymagali od personelu noszenia masek. Przedłużyli również zamknięcie restauracji, a także obiektów kulturalnych i sportowych do końca lutego, donosi Reuters. Pfluger, członek zarządu Friends of the Constitution, powiedział, że grupa uważa, że ​​rząd „wykorzystuje pandemię do wprowadzenia większej kontroli i mniej demokracji”. Grupa stwierdziła również, że ustawa COVID-19 jest „nieproporcjonalna” i „ewidentnie nieskuteczna”, podczas gdy inni wyrazili, że daje rządowi zbyt duże uprawnienia do egzekwowania „obowiązkowego systemu ze słabo przetestowanymi szczepionkami”.

Pfluger said, according to The Local, “The success of the referendum would be a call on the authorities to exercise the utmost caution in the vaccination campaign and even impose a moratorium on it.”

This debate in Switzerland comes in the wake of several studies confirming the disproportionate damage done to individual lives and society as a whole by the implementation of lockdowns.

Newsweek magazine recently covered a peer reviewed Stanford University study which concluded that they could “find no clear, significant beneficial effect” of lockdowns “on case growth in any country.” Indeed, the study asserted that draconian lockdowns may in fact increase infection rates.

Three professors came to this same conclusion last fall when they wrote, “If lockdowns really altered the course of this pandemic, then coronavirus case counts should have clearly dropped whenever and wherever lockdowns took place. The effect should have been obvious … To judge from the evidence, the answer is clear: Mandated lockdowns had little effect on the spread of the coronavirus.”

Another report released in November affirms the immeasurable damage inflicted by lockdowns in the areas of mental health, the economy, unemployment, crime and education. These include a doubling in suicidal thoughts overall with a whopping one-in-four young adults ages 18-24 reporting suicidal ideation in late June. At that time, 40 percent of American adults said they were struggling with mental health. Anxiety symptoms had tripled, and depression symptoms had quadrupled compared with 2019 rates.

Mental health-related emergency room visits shot up by 24 percent for children ages 5-11, and by 31 percent for children ages 12-17, compared with 2019.

Thirty-nine percent of those in the low-income bracket, living with a household income of $40,000 and less, reported a job loss.

There was a 53 percent increase in homicides from June through August, with spikes in domestic abuse including, for example, a 25 percent increase in calls to one U.K. domestic abuse charity.

Pfluger powiedział, według The Local: „Sukces referendum oznaczałby wezwanie władz do zachowania najwyższej ostrożności w kampanii szczepień, a nawet nałożenia na nią moratorium”. Ta debata w Szwajcarii następuje po kilku badaniach potwierdzających nieproporcjonalne szkody wyrządzone życiu indywidualnym i całemu społeczeństwu przez wdrażanie blokad. Magazyn Newsweek niedawno opisał recenzowane badanie Uniwersytetu Stanforda, w którym stwierdzono, że „nie mogą znaleźć wyraźnego, znaczącego korzystnego wpływu” blokady „na wzrost przypadków w jakimkolwiek kraju”. Rzeczywiście, badanie wykazało, że drakońskie blokady mogą w rzeczywistości zwiększyć wskaźniki infekcji. Trzech profesorów doszło do tego samego wniosku jesienią ubiegłego roku, kiedy napisali: „Jeśli blokady rzeczywiście zmieniły przebieg tej pandemii, to liczba przypadków koronawirusa powinna wyraźnie spadać zawsze i wszędzie. Efekt powinien być oczywisty… Wnioskując z dowodów, odpowiedź jest jasna: nakazane blokady miały niewielki wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa ”. Inny raport opublikowany w listopadzie potwierdza niezmierzone szkody wyrządzone przez blokady w obszarach zdrowia psychicznego, gospodarki, bezrobocia, przestępczości i edukacji. Obejmuje to podwojenie ogólnej liczby myśli samobójczych, a aż jeden na czterech młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat zgłosił myśli samobójcze pod koniec czerwca. W tamtym czasie 40 procent dorosłych Amerykanów stwierdziło, że boryka się ze zdrowiem psychicznym. Objawy lęku potroiły się, a objawy depresji wzrosły czterokrotnie w porównaniu ze wskaźnikami z 2019 r. Liczba wizyt na izbach przyjęć związanych ze zdrowiem psychicznym wzrosła o 24 procent w przypadku dzieci w wieku 5-11 lat i o 31 procent w przypadku dzieci w wieku 12-17 lat w porównaniu z rokiem 2019. Trzydzieści dziewięć procent osób o niskich dochodach, żyjących z dochodem gospodarstwa domowego w wysokości 40 000 USD i mniej, zgłosiło utratę pracy. Od czerwca do sierpnia odnotowano 53-procentowy wzrost liczby zabójstw, przy czym gwałtownie wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, w tym na przykład 25-procentowy wzrost liczby telefonów do jednej z brytyjskich organizacji charytatywnych zajmujących się przemocą domową.

więcej na: https://www.lifesitenews.com/news/switzerland-to-hold-referendum-to-strip-government-of-power-to-impose-lockdowns

2. Góralskie VETO: Sebastian Pitoń wzywa specjalistów do debaty na temat pandemii i szczepień Polaków

 

https://www.facebook.com/goralinfopl/videos/412368526543266

3. Justyna Socha dokładnie o pierwszej Polsce osobie zabitej szczepionką Pfizera przeciw covid-19. Ofiara to pensjonariuszka w DPS!!!

https://www.facebook.com/1242675312/videos/10225185271279190/

4. CEPolska: Katarzyna Treter-Sierpińska: W Polsce rząd PiSu stanowią foliarze, którzy zaprzeczają własnym danym

https://www.youtube.com/watch?v=IEoDYK6c6po

 

5. Niezalezna: Zbuntowani restauratorzy otwierają restauracje. Pomimo lockdownu – czynnych już 20 tys. lokali!
Nawet 20 tys. przedsiębiorców gastronomicznych wykluczonych i pominiętych w tarczach pomocowych wznowiło działalność po 18 stycznia – ocenił sekretarz generalny zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) Sławomir Grzyb.

Jak zaznaczył Sławomir Grzyb, do Izby dotarły informacje, że sanepid tylko jednego dnia przeprowadził ponad 1300 kontroli w ponownie otwartych lokalach, stąd wiadomo, jaka jest skala otwarć.

„Trzeba tu podkreślić, że działalność wznowiły te lokale, które zostały wykluczone lub pominięte w Tarczy 6.0 – tzw. branżowej i Tarczy PFR 2.0. „A tych pominiętych jest całe mnóstwo, choćby popularne pierogarnie, które z reguły produkują pierogi i mają wpisaną produkcję, jako wiodące PKD” – powiedział.

„Z kolei wykluczone zostały wszystkie te firmy, które powstały po listopadzie 2019 roku, bo nie mają jak porównać strat rok do roku, bo wówczas jeszcze nie istniały. Albo uruchomiły kolejne lokale po tej dacie i miały wzrost obrotów, przy większych kosztach”

– dodał.

Jak zaznaczył Grzyb, póki co Izba nie ma informacji o karach sanepidu po kontrolach. „Ale sposób, w jaki są przeprowadzane, czyli dwie osoby z Sanepidu i pięciu policjantów wskazuje, na wywołanie efektu zastraszenia” – ocenił.

Według eksperta, przedsiębiorcy otwierają, bo nie mają nic do stracenia, a sprzedaż „na wynos” nie wszystkich ratuje. „Owszem są lokale, które nie odnotowały spadku obrotów w lockdownie, ale to jednostkowe przypadki, które dobrze się do tego przygotowały i miały już solidną bazę klientów. W większości lokali, sprzedaż z dowozem pozwala czasem utrzymać niektórych pracowników, choć nierzadko i na to nie wystarczy. Podam przykład z Bytomia, gdzie właściciel dziesięciu restauracji, trzy już zlikwidował” – powiedział.

Jak wskazał sekretarz Izby, jeśli nic się nie zmieni w kwestii wsparcia dla poszkodowanych przez zamknięcie firm, to na koniec marca restauratorzy złożą pozew zbiorowy przeciwko rządowi. „Chcemy, aby do pozwu przystąpiło minimum 650 przedsiębiorców. To ze względu na koszty, bo złożenie pozwu będzie wymagało wpłacenie 200 tys. zł opłaty sądowej w jednej tylko instancji, plus koszty kancelarii” – wyjaśnił.

Jak dodał, branża ma świadomość tego, że zamknięcie może zostać przedłużone do końca I kwartału.

W piątek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk powiedziała w Polsat News, że „w skali całego kraju mamy około 70-80 obiektów z branży gastronomicznej, które mimo obostrzeń postanowiły się otworzyć”.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa – m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

https://niezalezna.pl/376179-zbuntowani-restauratorzy-otwieraja-restauracje-pomimo-lockdownu-czynnych-juz-20-tys-lokali

 

Podziel się!

    © Czesław Białczyński