50 ton witaminy C dla Wuhan przeciwko koronawirusowi!

50 ton witaminy C dla Wuhan przeciwko koronawirusowi!

nadesłał mk

A niemieckie media w Polsce wciąż wykpiwają i odsądzają od czci i wiary Jerzego Ziębę, który twierdzi, że właśnie to jest najlepsze! Uczelnie medyczne nasyłają na niego tabuny studenciaków hejterów na Youtube, najzwyklejszych głupków medycznych, których nie potrafią prawidłowo wykształcić, a Główny Inspektor Sanitarny, który przy pomocy Prokuratury i fałszywych ekspertyz próbował zniszczyć Visanto Jerzego Zięby robi przedstawienia telewizyjne z Premierem i szefem Służb Specjalnych podległych PIS opowiadając jak to będzie strasznie walczył z koronawirusem. Nie wątpię, iż na rękę by im było nawet wprowadzić stan wojenny z jego powodu.

Czym panie szefie GIS będzie pan walczył, bo przecież nie witaminą C prawda? Pan, „wierny sługa” Big Pharmy, przecież w jej radykalne możliwości  nie wierzy!

Czekamy zatem aż sprowadzicie za grube pieniądze z podatków Polaków  szczepionki na bazie rtęci i aluminium i wprowadzicie obowiązkowe szczepienia na N-CoV oraz kwarantannę na terenie całego kraju. Tak doskonale radzicie sobie przecież z pomorem afrykańskim świń, z kurzą grypą, a roundapem czyli glifosatem, z antybiotykami w mięsie i pestycydami w roślinach, z tonami śmieci, które płoną po całej Polsce i w ogóle ze wszystkim! Jesteście po prostu „De Beściaki”!!!

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE
Orthomolecular Medicine News Service, Feb 23, 2020

TONS OF VITAMIN C TO WUHAN
China Using Vitamin C Against COVID

by Andrew W. Saul, Editor-in-Chief
Orthomolecular Medicine News Service

(OMNS February 23, 2020) We can all agree that 50 tons of vitamin C pretty much qualifies as a megadose. We can also likely agree that trucking 50 tons of vitamin C, straight into Wuhan, full in the face of the COVID-19 epidemic, qualifies as news.

The news media are not reporting this, or any other, significantly positive megavitamin news.

Loving the photo, but needing authentication, I consulted my physician correspondent in China, Richard Cheng, MD. He confirmed it, saying: „This was reported in the Chinese media about 2 weeks ago.” Another translator has also independently verified the accuracy of the translation.

DSM, by the way, simply stands for Dutch State Mines, the Netherlands-based parent of DSM Jiangshan Pharmaceutical Co., Ltd. The Chinese division has been recognized as a „China Enterprise with Outstanding Contribution to Social Responsibility.” https://www.dsm.com/countrysites/locations/jiangshan/en_us/home.html There is another DSM factory in Scotland, which also manufactures vitamin C.

We are so used to being lied to that the truth is like a diamond in a five-and-dime store: you can’t believe it is real because it is mixed in with the fakes. News of nutrition-centered treatment of COVID-19 has been branded „fake news” and „false information.” I say that what is „false” and „fake” is the deliberate omission of any news of health-saving, life-saving measures already underway to help the people of China and the rest of our planet. .

Here is more verified but still unreported news of high-dose intravenous vitamin C against COVID-19 in China:

February 21, 2020 Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19
February 16, 2020 Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia
February 13, 2020 Coronavirus Patients in China to be Treated with High-Dose Vitamin C
February 10, 2020 VITAMIN C AND ITS APPLICATION TO THE TREATMENT OF nCoV CORONAVIRUS: How Vitamin C Reduces Severity and Deaths from Serious Viral Respiratory Diseases
February 2, 2020 Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related Illnesses
January 30, 2020 Nutritional Treatment of Coronavirus
January 26, 2020 Vitamin C Protects Against Coronavirus

 

Summary

1) Three repeatedly confirmed vitamin C for COVID-19 research studies are going on in China now. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml

2) Confirmation has also been obtained that 50 tons (yes, tons) of vitamin C has been donated by a major C manufacturer and trucked to Wuhan.

3) The concerned public is receiving only „be-scared-until-we-vaccinate-you” news.

4) Sharing information on COVID-19 vitamin therapy research has now been systematically blocked by Facebook and other social media giants.

5) The news media are not reporting on any of this. Therefore, I ask that you take it upon yourselves to do so and share all this with everyone you can.

 

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine

Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

 

Find a Doctor

To locate an orthomolecular physician near you: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

 

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

 

Tłumaczenie przez Google Translator z drobnymi poprawkami;

MASA WITAMINY C DO WUHAN

Chiny używają witaminy C przeciwko COVID
autor: Andrew W. Saul, redaktor naczelny
Serwis informacyjny dotyczący medycyny ortomolekularnej

(OMNS 23 lutego 2020 r.) Wszyscy możemy się zgodzić, że 50 ton witaminy C kwalifikuje się jako megadawka. Możemy również zgodzić się, że transport 50 ton witaminy C, prosto do Wuhan, w obliczu epidemii COVID-19, kwalifikuje się jako super-news.

Media masowe nie raportują jednak tej ani żadnych innych, pozytywnych wiadomości o megawitaminach.

Uwielbiam to zdjęcie, ale wymagając uwierzytelnienia, skonsultowałem się z moim korespondentem lekarza w Chinach, Richardem Chengiem, MD. Potwierdził to, mówiąc: „O tym poinformowano w chińskich mediach około 2 tygodnie temu”. Inny tłumacz również niezależnie zweryfikował poprawność tłumaczenia.

Nawiasem mówiąc, DSM oznacza po prostu Dutch State Mines, niderlandzką spółkę dominującą DSM Jiangshan Pharmaceutical Co., Ltd. Chiński oddział został uznany za „przedsiębiorstwo chińskie o wybitnym wkładzie w odpowiedzialność społeczną”. https://www.dsm.com/countrysites/locations/jiangshan/en_us/home.html

W Szkocji istnieje kolejna fabryka DSM, która produkuje również witaminę C.

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do okłamywania, że ​​prawda jest jak diament w sklepie za pięć i dziesięć centów: nie możesz uwierzyć, że to prawda, ponieważ jest zmieszana z podróbkami. Wiadomości na temat leczenia skoncentrowanego na odżywianiu wirusa COVID-19 zostały nazwane „fałszywymi wiadomościami” i „fałszywymi informacjami”. Ja powiem tak, to co jest „fałszem” i  jest „fejkiem” (kłamstwem), to celowe pomijanie jakichkolwiek wiadomości o środkach ratujących zdrowie i ratujących życie, które już są podejmowane, aby pomóc Chińczykom i reszcie naszej planety.

Oto bardziej zweryfikowane, ale wciąż niepublikowane w mediach wiadomości o dużej dawce dożylnej witaminy C przeciwko COVID-19 w Chinach:

21 lutego 2020 r. Zatwierdzono trzy badania studialne na temat dożylnego leczenia witaminą C zakażenia wirusem COVID-19
16 lutego 2020 r. Wczesna dawka dożylna witaminy C jest leczeniem z wyboru w przypadku zapalenia płuc 2019-nCov
13 lutego 2020 r. Pacjenci z koronawirusem w Chinach będą leczeni wysoką dawką witaminy C.
10 lutego 2020 WITAMINA C I JEJ ZASTOSOWANIE DO LECZENIA nCoV CORONAVIRUS: W jaki sposób witamina C zmniejsza nasilenie i zgony z powodu poważnych wirusowych chorób układu oddechowego
2 lutego 2020 r. Szpitalne leczą podawaną dożylnie witaminą C w przypadku koronawirusa i powiązanych chorób
30 stycznia 2020 r. Nutritionalne Leczenie koronawirusa
26 stycznia 2020 Witamina C chroni przed koronawirusem

streszczenie

1) W Chinach trwają obecnie trzy wielokrotnie potwierdzone testy witaminy C w leczeniu zakażeń COVID-19. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml

2) Uzyskano również potwierdzenie, że 50 ton (tak, tony) witaminy C zostało podarowanych przez głównego producenta witaminy C i przewiezionych do Wuhan.

3) Zainteresowana opinia publiczna otrzymuje tylko wiadomości „bój się, dopóki cię nie zaszczepimy”.

4) Udostępnianie informacji na temat badań nad terapią witaminową COVID-19 jest obecnie systematycznie blokowane przez Facebooka i innych gigantów mediów społecznościowych.

5) Media nie informują o tym. Dlatego proszę, abyście wzięli na siebie to zadanie i podzielili się wszystkim, co tylko możecie.

Medycyna nutritionalna to medycyna ortomolekularna

Medycyna ortomolekularna stosuje bezpieczną i skuteczną terapię odżywczą w celu zwalczania chorób. Więcej informacji: http://www.orthomolecular.org

Znajdź lekarza

Aby znaleźć najbliższego lekarza ortomolekularnego: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

Recenzowana przez nas usługa Orthomolecular Medicine News Service jest nieodpłatnym i niekomercyjnym źródłem informacji.

 

źródło: http://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0.143&s=c2b87528516e48556c6752ca32d7f457

Podziel się!