Marian Nosal: Praca z psychiką i z Emocjami w Klasycznej Medycynie Chińskiej

Praca z  psychiką i  z Emocjami w  Klasycznej Medycynie Chińskiej

Najważniejszą zasadą w  tradycyjnej medycynie chińskiej jest harmonizowanie i  pielęgnowanie Ducha Shen, który mieszka w  naszym Sercu. Duch ten, będący wyrazem naszej osobowości, jest w  nas, w  naszym Sercu, bardziej lub mniej obecny, w  zależności od tego, czy Serce jest opróżnione i  przygotowane na mieszkanie dla niego. Jeżeli nie jesteśmy wyciszeni i  targają nami różne nastroje psychiczne i  humory, to Shen, które pochodzi z  Nieba, od Ducha Pierwotnego Yuan Shen nie ma gdzie zamieszkać. Jego obecność, czy nieobecność w  nas, widać w  oczach człowieka. Człowiek, który nie daje w  swoim Sercu miejsca dla Ducha Shen nie może prawidłowo realizować się w  życiu i  nie może mieć prawidłowych relacji z  innymi ludźmi. Nie może zrealizować swojej misji na Ziemi i  wcześniej czy później ma problemy zdrowotne. Zaś obecność Ducha Shen w  Sercu daje możliwość radosnej, spontanicznej twórczości, którą można nazwać pełnią życia.

Z czynników psychicznych, które zajmują i  zanieczyszczają dom Ducha Shen, czyli nasze Serce, za najbardziej szkodliwe uważa się tak zwane Emocje. Szczególnie chodzi tu o  Emocje nadmierne, rozbuchane, nieadekwatne do przyczyn. Słowo Emocje piszę z  dużej litery, aby zaznaczyć, że chodzi tu o  starożytną, chińską ich definicję i  starochińskie, klasyczne podejście do nich.

Emocje charakteryzują się tym, że nie możemy od razu ich powstrzymać. Możemy natomiast próbować je obserwować i  właściwie je przeżywać.

Siłowe tłumienie emocji, nawet jeżeli możliwe, może dać negatywne skutki w  odpowiadających danej emocji Narządach i  ich Obiegach Czynnościowych. Na przykład tłumienie Gniewu, który pochodzi z  nadmiaru w  Wątrobie może jeszcze bardziej Wątrobie zaszkodzić.

Nagłe i  zbyt ostre Emocje tłumimy siłowo tylko jeżeli są bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia naszego lub kogoś z  otoczenia. Powinniśmy pracować z  nimi łagodnie i  bardziej starać się je zrozumieć, niż siłowo usuwać. Bezwzględna walka, obojętne, czy na wojnie, czy w  naszej psychice zawsze daje straty po obu stronach frontu. Dlatego do Emocji, które zamieszkują i  wynikają z  patologii poszczególnych Obiegów Energetycznych i  Narządów Zang i  Fu podchodzimy łagodnie i  ze zrozumieniem.

Szkodliwe Emocje to:
1) Nu 怒 Gniew
2) Kong 恐 Strach
3) Xi 喜 /  LE 樂 Niepokój (podniecenie tuż przed radością) / Radość
4) Bei 悲 Smutek
5) You 憂 Przygnębienie / Żal / Zablokowanie
6) Si 思 Nadmierne Myślenie  /  Myślenie Obsesyjne
7) Jing 驚 Przerażenie / Wstrząs / Zaskoczenie i  strach

Kiedy pojawi się jedna z  siedmiu szkodliwych Emocji, należy ją obserwować i  w ten sposób zapobiec jej powstawaniu w  podobnych sytuacjach w  przyszłości. Należy dodać, że emocje są czymś naturalnym w  naszym życiu. Szkodliwe stają się, kiedy występują w  nadmiarze lub w  nieodpowiedniej sytuacji.

Na przykład, kiedy przechodzimy przez ulicę i  nagle w  naszym kierunku nadjeżdża samochód, to Strach Kong 恐 w  tej sytuacji jest Emocją właściwą. To brak strachu byłby w  tej sytuacji patologią. Dzięki Emocji Strachu możemy odskoczyć i  uniknąć wypadku i  uratować nasze życie. Po całej tej sytuacji Strach powinien nas opuścić. Jeżeli Strach występuje nadal, bez sytuacji zagrożenia, to jest to już patologia. Patologia polegająca oczywiście na tym, że z  tym nadmiernym Strachem nie możemy właściwie przeżywać naszego życia, bo nasz Duch Shen nie znajduje dość miejsca, aby w  pełni zamieszkać w  centrum naszej osobowości, czyli w  naszym Sercu.

Problem polega na tym, że zazwyczaj przyzwyczajamy się do długo występujących u  nas Emocji i  uważamy je za integralną i  naturalna część naszej psychiki. Po pewnym czasie występowania danej Emocji nie zauważamy, że jest ona spowodowana złym stanem zdrowia i  prowadzi do jego pogorszenia. Nie wiemy, czy nasze Emocje są w  nadmiarze, w  niedoborze, czy też mają właściwy poziom.

Dlatego naszym zadaniem jest cierpliwa obserwacja i  praca z  Emocjami. Pracę tę nazywa się czasami medytacją.

Dobry lekarz, czy terapeuta Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powinien sam mieć swoje Emocje rozpoznane i  przepracowane. Dzięki temu może pomagać swoim pacjentom w  ich problemach emocjonalnych.

Dawni mistrzowie Starożytnej Medycyny Chińskiej byli też mistrzami medytacji i  patrząc w  oczy pacjenta i  obserwując jego zachowanie, czy badając jego puls, natychmiast widzieli stan jego Emocji. Dzięki temu dawali takie rady zdrowotne, które powodowały uciszenie szkodliwych Emocji i  uwolnienie przez nie miejsca w  Sercu pacjenta dla Ducha Shen. Dla Ducha Shen, czyli po prostu dla świadomości i  właściwego przeżywania życia przez pacjenta.

Ten zakres wiedzy w  naszej kulturze zaliczany jest do psychologii, czy wręcz do duchowości. W  starożytnych Chinach każdy dobry lekarz powinien był mieć opanowane przynajmniej podstawy tej wiedzy. I  to jeszcze przed podjęciem właściwych studiów medycznych.
Marian Nosal
Warszawa, 3 V 2010 – 7 X 2019

 

źródło: http://tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/praktyczne_rady_zdrowotne/praktyczne_rady_poszukiwanie/praca_z_psychika/index,pl.html

Podziel się!