16 03 2015 – Wielki Pożar przy murach Kremla – Spłonęła wieża Klasztoru Nowodziewiczego!

CAKzgbvWEAAmTrjCzy to zdarzenie ma związek z rocznicą zajęcia Krymu przez Rosjan? Czy może z przyzwoleniem Cerkwi Prawosławnej na morderstwa polityczne? A może ogólniej – Jest symboliczną zapowiedzią, że zbrodnia rozpętania wojny, w której zabija się tysiące ludzi, prowadzi nieuchronnie wszystkich, którzy ją popierają, do kary?!   WSZYSTKICH! Tych którzy wydają rozkazy, tych którzy je wykonują, tych którzy im przyklaskują, cały naród który je popiera a nawet Świętą Cerkiew, która na zbrodnię wyraża nieme przyzwolenie.

ROSJO OPAMIĘTAJ SIĘ!!!

 Bardzo to znamienne, bo Klasztor został zbudowany przez cara Rosji dla uczczenia zdobycia Smoleńska na Polakach w roku 1524. Smoleńsk wielokrotnie potem przechodził z rąk do rąk i jest symbolem Niezgody Rosyjsko-|polskiej. Klasztor był siedzibą polskiej armii Chodkiewicza w 1610-1612 roku, a więc został na nim odciśnięty polski stygmat. Powstańcy pod dowództwem nomen omen Dymitra POŻARSKIEGO w 1612 pokonali tutaj oddziały polskie.
65132914391426451991foto: twitter.com/PzFeed

NIEZALEŻNA: Potężny pożar w pobliżu Kremla. Płonie Monaster Nowodziewiczy

Dodano: 15.03.2015 [21:39]

W Moskwie, niedaleko murów Kremla, wybuchł potężny pożar. Płonie zabytkowy Monaster Nowodziewiczy.

Pożar ma miejsce w odległości kilkuset metrów od murów Kremla. W ogniu stanęła dzwonnica monasteru, która poddawana była renowacji. Na razie rosyjskie media nie podają informacji o okolicznościach, w jakich doszło do pożaru. Wiadomo jedynie, że ogień zauważono około godz. 21.00 czasu polskiego. Na miejscu są strażacy, którzy gaszą płomienie.

Klasztor Nowodziewiczy został wybudowany w 1524 r. w Moskwie, dla uczczenia zdobycia Smoleńska. We wrześniu 1610 r. hetman Stanisław Żółkiewski rozlokował w klasztorze Nowodziewiczym cztery polskie chorągwie.

We wrześniu 1612 r. w jego pobliżu rozegrała się bitwa, w której Jan Karol Chodkiewicz idący na odsiecz oblężonej polskiej załodze moskiewskiego Kremla poniósł taktyczną porażkę z powstańcami moskiewskimi Dymitra Pożarskiego. W XVII w. Zofia Romanowa, siostra cara Piotra I Wielkiego, przebudowała klasztor, a od 1682 r. stał się on jej drugą rezydencją.

W 1922 r. klasztor został przez bolszewików zamieniony w Muzeum Emancypacji Kobiet. W 1934 r. stał się filią Państwowego Muzeum Historycznego. W 2004 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Powyżej informacja z portalu Niezalezna.pl, poniżej taka sama pozornie, ale jakże inna informacja z niemieckich portali w Polsce Onet.pl i Interia.pl – jest ona suchym przedrukiem oficjalnego komunikatu Agencji TASS, Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Moskwie i polskiej rządowej agencji informacyjnej PAP. Można tutaj przez porównanie łatwo zobaczyć na czym polegają manipulacje promoskiewskiej propagandy nawet w najdrobniejszych faktach.  Dla porównania także informacja z amerykańskiego polskojęzycznego Portalu Wirtualna Polska.
65132914401426451991

INTERIA: Rosja: Ugaszono pożar Monasteru Nowodziewiczego

59 minut temu

Strażacy ugasili pożar zabytkowego Monasteru Nowodziewiczego, położonego w pobliżu murów Kremla – poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek agencja TASS, powołując się na rosyjskie władze.

http://fakty.interia.pl/swiat/news-rosja-ugaszono-pozar-monasteru-nowodziewiczego,nId,1698658

Pożar zabytkowego Monasteru Nowodziewiczego /PAP/EPA
Pożar zabytkowego Monasteru Nowodziewiczego
/PAP/EPA

– Ogień został całkowicie ugaszony – powiedział przedstawiciel ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Agencja Interfax podała natomiast, że ogień jest pod kontrolą. Poinformowała także, że życie 26 mniszek przebywających w klasztorze nie było zagrożone.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się w górnej części dzwonnicy, która jest aktualnie poddawana renowacji. Z żywiołem walczyło ponad 110 strażaków, którym udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne części klasztoru. Akcję gaszenia utrudniał silny wiatr.

Według rosyjskich ekspertów jest duża nadzieja, że pożar spowodował znacznie mniejsze straty niż się obawiano. Prawdopodobnie zniszczone zostały przede wszystkim rusztowania budowlane.

Monaster Nowodziewiczy wybudowano w pierwszej połowie XVI wieku.

W 2004 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na położonym przy monasterze cmentarzu pochowani są m.in. Borys Jelcyn, Nikita Chruszczow, Antoni Czechow.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-rosja-ugaszono-pozar-monasteru-nowodziewiczego,nId,1698658#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

b7aac4d3fe81732825ae2dcef85a1c1f

ONET: Ugaszono pożar w pobliżu Kremla – płonął Monaster Nowodziewiczy

Stra­ża­cy uga­si­li pożar za­byt­ko­we­go Mo­na­ste­ru No­wo­dzie­wi­cze­go, po­ło­żo­ne­go w po­bli­żu murów Krem­la – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja TASS, po­wo­łu­jąc się na ro­syj­skie wła­dze.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ugaszono-pozar-w-poblizu-kremla-plonal-monaster-nowodziewiczy/vre0rc

PAP
dzisiaj 06:15
RUSSIA - DISASTER RELIGION TRAVEL 9 slajdów

Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

– Ogień zo­stał cał­ko­wi­cie uga­szo­ny – po­wie­dział przed­sta­wi­ciel mi­ni­ster­stwa ds. sy­tu­acji nad­zwy­czaj­nych.

Agen­cja In­ter­fax po­da­ła na­to­miast, że ogień jest pod kon­tro­lą. Po­in­for­mo­wa­ła także, że życie 26 mni­szek prze­by­wa­ją­cych w klasz­to­rze nie było za­gro­żo­ne.

Na razie nie wia­do­mo, co było przy­czy­ną po­ża­ru. We­dług wstęp­nych usta­leń ogień po­ja­wił się w gór­nej czę­ści dzwon­ni­cy, która jest ak­tu­al­nie pod­da­wa­na re­no­wa­cji. Z ży­wio­łem wal­czy­ło ponad 110 stra­ża­ków, któ­rym udało się za­po­biec roz­prze­strze­nie­niu się ognia na inne czę­ści klasz­to­ru. Akcję ga­sze­nia utrud­niał silny wiatr.

We­dług ro­syj­skich eks­per­tów jest duża na­dzie­ja, że pożar spo­wo­do­wał znacz­nie mniej­sze stra­ty, niż się oba­wia­no. Praw­do­po­dob­nie znisz­czo­ne zo­sta­ły przede wszyst­kim rusz­to­wa­nia bu­dow­la­ne.

Mo­na­ster No­wo­dzie­wi­czy wy­bu­do­wa­no w pierw­szej po­ło­wie XVI wieku.

W 2004 r. zo­stał wpi­sa­ny na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNE­SCO.

Na po­ło­żo­nym przy mo­na­ste­rze cmen­ta­rzu po­cho­wa­ni są m.​in. Borys Jel­cyn, Ni­ki­ta Chrusz­czow, An­to­ni Cze­chow.

(bs)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-0yyWapHuKw

WP.PL: Płonął jeden z najcenniejszych moskiewskich zabytków

Kilka godzin zajęło moskiewskim strażakom opanowanie pożaru, jaki wybuchł w klasztorze Nowodziewiczym. Ogień pojawił się w zabytkowej dzwonnicy. Pierwsze płomienie zauważono na wysokości 35 metrów, a po kilkunastu minutach płonęło już całe rusztowanie, ustawione wokół wieży. Przyczyna pożaru na razie nie została ustalona.
Ratownicy podkreślają, że ogień nie wyrządził szkód zabytkowej dzwonnicy, a jedynie zniszczył część ustawionych wokół niej rusztowań. Wysoka temperatura spowodowała też odpadnięcie sztukaterii, zdobiącej wewnętrzne pomieszczenia wieży. Pożar gasiło 29 wozów strażackich. Ogółem w akcji ratowniczej uczestniczyło 113 osób. Władze Moskwy winą za wybuch pożaru obarczają firmę, odpowiedzialną za restaurację klasztoru. Urzędnicy departamentu dziedzictwa kulturalnego twierdzą, że już wcześniej wykonawca prac konserwacyjnych naruszał zasady bezpieczeństwa.
Klasztor Nowodziewiczy wybudowano w 1524 r. jako wotum Matce Boskiej za zdobycie Smoleńska, wcześniej będącego we władaniu polskiego króla. W 1610 r. na terenie klasztoru stacjonowały chorągwie hetmana Stanisława Żółkiewskiego, a w 1612 r. hetman Jan Chodkiewicz stoczył w tym miejscu bitwę, po której polska załoga musiała opuścić Kreml. Klasztor wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
https://www.youtube.com/watch?v=hLeXWkOAOxY
Podziel się!

    © Czesław Białczyński