09 02 2015 – Rosja naciera i ponosi klęski w Donbasie! Wybuch składu amunicji w Doniecku! Masowa ucieczka ludzi z Donbasu! Putin morduje z GRADów w Mariupolu!!!

ostatnia aktualizacja:

09 02 2015

Gigantyczna eksplozja w Doniecku. Mała atomówka czy wybuch składu amunicji?

http://pikio.pl/gigantyczna-eksplozja-w-doniecku-mala-atomowka-czy-wybuch-skladu-amunicji/

W Doniecku doszło do potężnej eksplozji, która wywołała lawinę pytań. Wciąż nieznana jest dokładna przyczyna wybuchu, aczkolwiek w sieci natychmiast zaczęto rozpowszechniać informacje o użyciu małej bomby atomowej.

Najprawdopodobniej jednak doszło do zniszczenia składu amunicji lub ataku na zakłady chemiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuQ5EPnSE_4
Lider Prawego Sektora Dmytro Jarosz potwierdził, że ukraińska artyleria dziś w nocy ostrzelała rosyjskie wozy bojowe, wyrzutnie Grad i zabiła blisko 200 separatystów. Nie wspomniał jednak nic o tym, że ucierpiał zakład chemiczny.
Dzisiaj, 9 lutego (13:43)

W ostatnich dniach z Rosji przerzucono na Ukrainę około 1,5 tysiąca żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego – poinformował w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) w Kijowie, Andrij Łysenko.

W dniach 7-8 lutego przez granicę państwową Ukrainy, przez (kontrolowane przez separatystów) przejście graniczne w Izwaryne przeszło niemal 1,5 tysiąca wojskowych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego – powiedział na codziennej konferencji prasowej.

Według danych RBNiO kolumny rosyjskich pojazdów z żołnierzami udały się w kierunku miast: Ługańsk, Debalcewe i Antracyt.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-rbnio-rosja-przerzucila-do-donbasu-1-5-tys-zolnierzy,nId,1668967#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-rbnio-rosja-przerzucila-do-donbasu-1-5-tys-zolnierzy,nId,1668967#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

06. 02 1015

Jeśli to prawda, to Ukraina zadała największy cios w tej wojnie!

Zelobok_wojna_na_Ukrainie

„Kijowska Prawda” podaje wręcz astronomiczną liczbę separatystów zabitych w wyniku uderzenia artyleryjskiego na ich bazę w rejonie wsi Żełobok. Gazeta powołuje się na MSW Obwodu Ługańskiego.

Według „Kijowskiej Prawdy”, zabitych zostało „kilkuset separatystów”. Wśród poległych jest wiele osób o „wschodnim wyglądzie” – Udmurtów, Buriatów i innych narodowości azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej – podaje dziennikarz Siergiej Iwanow. Na razie nie ma potwierdzenia tych informacji z innych źródeł.

Z Żełobka raz po raz wyjeżdżają rosyjskie kamazy z „Ładunkiem-200″, czyli trupami separatystów, które zrzucane są na jednym z pobliskich wysypisk nazwanym dumnie „bratnią mogiłą”. Widać wyraźnie, że rozbite zgrupowanie było dość słabo przygotowane do walki – wielu nie miało nawet kamizelek kuloodpornych.

Według ługańskiego gubernatora Giennadija Moskala, Rosjanie ściągnęli obecnie do Żełobka cztery czołgi i transporter opancerzony. Ich załogi również mają „wschodnie rysy twarzy”.

Tymczasem trwa masowa ewakuacja mieszkańców szturmowanego przez separatystów Debalcewa i Awdiejewki. Według doradcy ukraińskiego gubernatora Tamary Łukjańczuk, z rejonu walk wywieziono już 5 tys. cywilów, wśród których 1,5 tys. to dzieci. Uchodźcy trafiają głównie do Swiatogorska, chyba że sami chcą tymczasowo zamieszkać w innym regionie Ukrainy.

Kresy24.pl / kpravda.com

24 o1 2015

 A Zachód co? Zadowoleni ze swoich sankcji? Powiedzcie to tym ludziom których tam z polecenia Putina mordują! Chcieliście dialogu po Moskiewsku to go macie!  Banksterka Światowa idzie ręka w rękę z carem Rosji, dokąd jego rękami realizuje swoje cele – pacyfikację Ukraińskiej Rewolucji. Jednocześnie grozi mu palcem, ale poza to grożenie palcem się nie posuwa. Będą nowe sankcje, czy też Banksterzy z NY, Londynu, Paryża i Berlina całkiem porobili się w portki ze strachu, że przypadkiem sankcjami zamordowali już Złotą Moskiewską Kurę, która trzyma swoje Złote Jaja w Ermitażu? Tymczasem Towarzysze Czekiści (70% Administracji i oligarchii w Rosji stanowią ludzie KGB, pozostałe 30% GRU), pod światłym przywództwem Pułkownika Putina stosują typowo bolszewickie metody prowadzenia wojny ostrzeliwując cywilów w Mariupolu i Doniecku! Brawo Zachód! Brawo Moskwa! Kompromitujcie się dalej. JEDZIECIE RÓWNO PO TEJ POCHYŁEJ RÓWNI! A WASZA PRĘDKOŚĆ WZRASTA DO KWADRATU!!!

Ukraina: Kolejny ostrzał Mariupola

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-kolejny-ostrzal-mariupola/hkys2

Ma­riu­pol zo­stał ostrze­la­ny po raz trze­ci. W pierw­szym ataku zgi­nę­ło 30 osób, po­zo­sta­łe dwa obe­szły się bez ofiar. Pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko uznał atak na mia­sto za zbrod­nię pod­le­ga­ją­cą Try­bu­na­ło­wi w Hadze.

Premier i prezydent Ukrainy twierdzą, że sprawcy ataku powinni stanąć przed Trybunałem Karnym w Hadze

Foto: SERGEY VAGANOV / PAP Premier i prezydent Ukrainy twierdzą, że sprawcy ataku powinni stanąć przed Trybunałem Karnym w Hadze – A ja się pytam czy ktoś może twierdzić inaczej? Na przykład niemiecki właściciel Onetu????

Pierw­szy atak prze­pro­wa­dzo­no rano. 120 po­ci­sków z wy­rzut­ni Grad spa­dło na dziel­ni­cę miesz­kal­ną, aku­rat w oko­li­ce peł­ne­go w so­bot­ni po­ra­nek rynku. 23 osoby zgi­nę­ły na miej­scu. Pra­wie sto zo­sta­ło ran­nych, część tra­fi­ła do szpi­ta­li, tam zmar­ło ko­lej­ne 7. Póź­niej se­pa­ra­ty­ści ostrze­li­wa­li już przed­mie­ścia mia­sta, gdzie są po­zy­cje ukra­iń­skiej armii. Szef sa­mo­zwań­czej Do­niec­kiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej Ołek­sandr Za­char­czen­ko oświad­czył, że roz­po­czę­ła się ofen­sy­wa na Ma­riu­pol.

„To zbrodnia podlegająca Trybunałowi w Hadze”

Ukra­iń­skie wła­dze są obu­rzo­ne tra­ge­dią, do któ­rej do­szło w Ma­riu­po­lu i oskar­ża­ją o nią Rosję, która wspie­ra se­pa­ra­ty­stów. Dla Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka i Petra Po­ro­szen­ki jest to nie tylko akt ter­ro­ru, ale też zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści. Pre­mier i pre­zy­dent twier­dzą, że spraw­cy ataku po­win­ni sta­nąć przed Try­bu­na­łem Kar­nym w Hadze. Kijów nie pod­pi­sał jed­nak, po­dob­nie, jak Rosja, Sta­tu­tu Rzym­skie­go, a zatem nie uzna­je jego ju­rys­dyk­cji. Mimo że w par­la­men­cie jest od­po­wied­ni pro­jekt usta­wy, rzą­dzą­ca więk­szość nie wy­stę­pu­je z ini­cja­ty­wą jego przy­ję­cia.

„Krwa­we za­bój­stwo przez pro­ro­syj­skich ter­ro­ry­stów dzie­sią­tek po­ko­jo­wych miesz­kań­ców Ma­riu­po­la i zra­nie­nie pra­wie stu jest nie tylko aktem ter­ro­ry­stycz­nym. To zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści, pod­le­ga­ją­ca Try­bu­na­ło­wi w Hadze” – na­pi­sał w oświad­cze­niu Po­ro­szen­ko, do­da­jąc, że w try­bie pil­nym wraca z Ara­bii Sau­dyj­skiej, by prze­pro­wa­dzić po­sie­dze­nie Rady Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go i Obro­ny w celu ko­or­dy­na­cji dzia­łań w związ­ku z ata­kiem.

„Będziemy bronić naszej ojczyzny aż do całkowitego zwycięstwa”

Ukra­iń­ski pre­zy­dent pod­kre­ślił, że atak na dziel­ni­ce miesz­kal­ne Ma­riu­po­la to ko­lej­na akcja ter­ro­ry­stycz­na re­be­lian­tów po ostrze­la­niu au­to­bu­su pa­sa­żer­skie­go w Wo­ło­no­wa­sze i za­bi­ciu ludzi na przy­stan­ku w Do­niec­ku. Pod­kre­ślił, że żoł­nie­rze ukra­iń­scy z na­ra­że­niem wła­sne­go życia dają godny odpór se­pa­ra­ty­stom „we wszyst­kich kie­run­kach”. Za­pew­nił przy tym, że jako pre­zy­dent uczy­ni wszyst­ko, „by ochro­nić każ­de­go miesz­kań­ca, po­ło­żyć kres bó­lo­wi i cier­pie­niu, aby przy­wró­cić pokój w każ­dej ukra­iń­skiej ro­dzi­nie – od Lwowa do Łu­gań­ska i od Czer­ni­cho­wa do Ker­czu”.

„Pra­gnie­my po­ko­ju, ale spro­sta­my wy­zwa­niu rzu­co­ne­mu przez wroga. Bę­dzie­my bro­nić na­szej oj­czy­zny jak praw­dzi­wi pa­trio­ci. Aż do cał­ko­wi­te­go zwy­cię­stwa” – za­pew­nił.

Na zdję­ciach udo­stęp­nio­nych przez lo­kal­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we widać ogień i czar­ny dym uno­szą­cy się nad gęsto za­lud­nio­ną dziel­ni­cą mia­sta. Cy­to­wa­ny przez agen­cję AFP miesz­ka­niec po­wie­dział, że nie dzia­ła­ły te­le­fo­ny ko­mór­ko­we.

Mogherini: Eskalacja na wsch. Ukrainie pogorszy stosunki UE-Rosja

Sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Fe­de­ri­ca Mo­ghe­ri­ni ostrze­gła dzi­siaj, że na­si­le­nie kon­flik­tu na wschod­niej Ukra­inie nie­uchron­nie do­pro­wa­dzi do dal­sze­go po­gor­sze­nia sto­sun­ków mię­dzy Unią Eu­ro­pej­ska a Rosją. „Ostrzał dziel­nic miesz­ka­nio­wych Ma­riu­po­la na­stą­pił po serii zma­so­wa­nych ata­ków na Don­bas w ostat­nich dniach i za­po­wie­dziach dal­szej ofen­sy­wy ze stro­ny po­pie­ra­nych przez Rosję se­pa­ra­ty­stów, któ­rzy od­ma­wia­ją prze­strze­ga­nia po­ro­zu­mie­nia o ro­zej­mie” – czy­ta­my w oświad­cze­niu ko­mi­sarz Mo­ghe­ri­ni.

– Dal­sza eska­la­cja otwar­te­go kon­flik­tu zbroj­ne­go ma tra­gicz­ne kon­se­kwen­cje dla lud­no­ści, która już i tak bar­dzo cier­pi o wiele za długo. Nie­uchron­nie do­pro­wa­dzi to o dal­sze­go znacz­ne­go po­gor­sze­nia sto­sun­ków mię­dzy UE a Rosją – za­zna­czy­ła Mo­ghe­ri­ni. Dy­plo­mat­ka we­zwa­ła Rosję do wy­war­cia wpły­wu na przy­wód­ców se­pa­ra­ty­stów na Ukra­inie i po­wstrzy­ma­nia się od mi­li­tar­ne­go, po­li­tycz­ne­go i fi­nan­so­we­go wspar­cia dla se­pa­ra­ty­stów. – To za­po­bie­gnie ka­ta­stro­fal­nym kon­se­kwen­cjom dla wszyst­kich – do­da­ła Mo­ghe­ri­ni.

To ko­lej­ne, unij­ne oświad­cze­nie kry­ty­ku­ją­ce Rosję. W związ­ku z eska­la­cją kon­flik­tu na Ukra­inie część państw, głów­nie z Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej uważa, że sank­cje na­ło­żo­ne na Rosję rok temu po­win­ny być utrzy­ma­ne. W marcu wy­ga­sa­ją re­stryk­cje dy­plo­ma­tycz­ne obej­mu­ją­ce zakaz wjaz­du do Unii i za­mro­że­nie ak­ty­wów fi­nan­so­wych. I tu ra­czej kon­tro­wer­sji nie po­win­no być. Na­to­miast klu­czo­wa i za­pew­ne go­rą­ca de­ba­ta spo­dzie­wa­na jest w Unii w po­ło­wie roku. Do końca lipca kraje człon­kow­skie będą mu­sia­ły zde­cy­do­wać czy prze­dłu­żą sank­cje go­spo­dar­cze na­ło­żo­ne na Rosję.

Również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potępiła atak na cywilów w Mariupolu. Szef ukraińskiej misji OBWE Ertugrul Apakan powiedział, że ostrzelanie gęsto zaludnionej dzielnicy i zabicie cywilów, w tym kobiet, dzieci i osób starszych, jest haniebne, bezprzykładne i skandaliczne.

Oświadczenie OBWE: Rakiety na Mariupol wystrzelili separatyści

10 minut temu

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że pociski rakietowe, które spadły na Mariupol, zostały wystrzelone z terytorium kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. W wyniku zamachu zginęło 30 osób, a około 100 zostało rannych.

W zamachu na Mariupol zginęło 30 osób, a 100 zostało rannych /AFP
W zamachu na Mariupol zginęło 30 osób, a 100 zostało rannych
/AFP

Atak przeprowadzono rano. 120 pocisków z wyrzutni Grad spadło na dzielnicę mieszkalną, w okolice pełnego w sobotni poranek bazaru.

23 osoby zginęły na miejscu. Prawie sto zostało rannych, część trafiła do szpitali, tam zmarło kolejne 7 osób. Później separatyści ostrzeliwali jeszcze przedmieścia miasta, gdzie są pozycje ukraińskiej armii.

Położony nad Morzem Azowskim Mariupol liczy pół miliona mieszkańców. Jest bardzo ważnym dla Ukrainy portem, a także ośrodkiem przemysłu hutniczego.

Lider wspieranej przez Moskwę samozwańczej Republiki Donieckiej Ołeksandr Zacharczenko ogłosił rozpoczęcie ofensywy na Mariupol.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-oswiadczenie-obwe-rakiety-na-mariupol-wystrzelili-separatysc,nId,1595766#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Walki na lotnisku wciąż trwają. Tragedia w Doniecku – pocisk trafił w trolejbus, wiele ofiar

Dodano: 22.01.2015 [09:40]
Walki na lotnisku wciąż trwają. Tragedia w Doniecku - pocisk trafił w trolejbus, wiele ofiar - niezalezna.pl

foto: twitter.com/EuromaidanPR

Sprzeczne wiadomości z Ukrainy. O oddaniu lotniska w ręce separatystów poinformowała „Ukraińska Prawda” powołująca się na oświadczenie batalionu „Azow”. Te doniesienia natychmiast zdementowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Także wiadomość o rozejmie (ogłoszona przez szefa niemieckie dyplomacji) został tragicznie zweryfikowana. Podczas ostrzału artyleryjskiego pociski spadły również na przystanek w Doniecku. Zginęło wiele osób.

Informację o rzekomo przejęciu lotniska w Doniecku podali jako pierwsi wolontariusze i dziennikarze obecni w strefie walk. Nowy i stary terminal, wieża kontrolna i wszystko to, co mogło służyć jako punkt oporu, zostało całkowicie zniszczone. Lotnisko jest pod nieustającym ostrzałem, ale ostatni obrońcy, którzy przeżyli, opuścili nowy terminal dopiero dziś – napisał na Facebooku dziennikarz Jurij Butusow, cytowany m.in. przez Radio Swoboda – informuje rmf24.pl.

Szybko zareagowało Ministerstwo Obrony Ukrainy, które zaprzeczyło informacjom o wycofaniu oddziałów rządowych z lotniska w Doniecku.

Taka sytuacja zdarza się nie po raz pierwszy. W poniedziałek przedstawiciele władz w Kijowie informowali, że siły rządowe kontrolują sytuację na lotnisku. W komunikacie opublikowanym na stronie ukraińskiego ministerstwa obrony zapewniano, że broniący portu Ukraińcy mają zapasy broni, amunicji i żywności. Tego samego dnia prorosyjscy separatyści oświadczyli, że kontrolują donieckie lotnisko. Wszelkie wysiłki ukraińskiej armii, by przejąć lotnisko i wziąć rewanż za porażkę w ubiegłym roku, zawiodły – oświadczył przywódca donieckich separatystów Ołeksandr Zacharczenko.

Ciężkie walki wokół donieckiego lotniska trwały od miesięcy. Separatyści po raz pierwszy ostrzelali je 26 maja 2014 roku. Kilka dni później, 3 czerwca, port został formalnie zamknięty. Broniący go ukraińscy żołnierze ze względu na zacięty opór, jaki stawiali separatystom, zyskali w mediach i społeczeństwie miano „cyborgów”.

​Rosja gotowa do potężnego uderzenia na Ukrainę. 50 tys. żołnierzy czeka na sygnał do ataku

Dodano: 21.01.2015 [17:51]
​Rosja gotowa do potężnego uderzenia na Ukrainę. 50 tys. żołnierzy czeka na sygnał do ataku - niezalezna.pl

foto: mil.ru

Ukraińską granicę przekroczyło dwieście rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych oraz dwa tys. żołnierzy. Przy granicy w gotowości bojowej czeka ich aż 50 tysięcy. „Sytuacja jest coraz gorsza” – alarmuje prezydent Ukrainy.

Otrzymałem informację, że granicę ukraińską przekroczyło dwa tysiące żołnierzy rosyjskich. Na terytorium naszego kraju wjechało także 200 rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych – powiedział cytowany przez TVN24 Petro Poroszenko. W związku z sytuacją, prezydent Ukrainy skrócił wizytę w Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne, i wrócił do kraju.

O tym, że Rosja zwiększa militarną obecność na wschodzie Ukrainy i wysłała do obwodów donieckiego i ługańskiego kolejne pododdziały, mówił też w środę Andrij Łysenko, rzecznik ATO (operacji antyterrorystycznej). – W obwodzie ługańskim, pod miastem Krasnodon, zaobserwowano 60 rosyjskich czołgów i 50 pojazdów opancerzonych – poinformował Łysenko. Ponadto zaobserwowano przybycie w rejon rosyjskich miejscowości Kamiańsk-Szachtinski trzech grup batalionowo-taktycznych i artyleryjskiego dywizjonu w pobliżu Myrnego.

MSW Ukrainy podało, że obecnie w rejonie granicy skoncentrowanych jest ponad 50 tys. rosyjskich żołnierzy. Władze w Kijowie zażądały od Rosji wyjaśnień w sprawie stacjonowania przy granicy tak dużej ilości wojska. Według ukraińskiego MSZ, wojska rosyjskie są w pełnej gotowości bojowej. Resort zwróci się do OBWE z prośbą o pośrednictwo w rozmowach z Moskwą w tej sprawie.

W związku z niebezpieczeństwem rosyjskiej inwazji premier Ukrainy zapowiedział, że zwróci się do parlamentu o zgodę na zwiększenie stanu osobowego armii. Arsenij Jaceniuk, podkreślił, że Rada Ministrów poprosi deputowanych o rozpatrzenie sprawy jako pilnej na najbliższych obradach – podaje portal kresy24.pl.

Z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksander Turczynow oświadczył, że głównym celem rosyjskich okupantów jest unicestwienie niepodległości i państwowości Ukrainy. Na pytanie, czy pokojowe negocjacje są nadal aktualne, Turczynow zaznaczył, że „dzisiaj aktualna jest obrona Ukrainy”.

Jak podaje tvn24.pl środa rozpoczęła się w Donbasie od zmasowanego ostrzału pozycji ukraińskich pod Mariupolem – to może być kolejny odcinek frontu, na którym ruszy ofensywa terrorystów. Jednak najcięższe walki toczą się na północy – na zachód od Ługańska – gdzie Ukraińcy bronią się przed atakami także regularnej armii rosyjskiej.

O tym, że ukraińskie siły zostały zaatakowane przez rosyjskie wojska poinformował we wtorek Andriej Łysenko. Chodziło własnie o tereny przygraniczne na wysokości Ługańska i Doniecka.

 

20 01 2015

Doniecki exodus. Ludzie uciekają z rozstrzelanego miasta (WIDEO)

http://kresy24.pl/62739/doniecki-exodus-ludzie-uciekaja-z-rozstrzelanego-miasta-wideo/

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OLk4o4LP8U

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6OLk4o4LP8U

Oczywiście wideo zostało zdjęte z internetu przez rosyjską cenzurę, tak z Youtoube jak i z kresy24.pl

donieck-korek

В Донецке паника. Люди массово покидают Донецк

Tagi: Donieck, wideo, wojna na Ukrainie
20 stycznia 2015

Podziel się!