Rafał Kopko Orlicki – Apel do południowych Rusinów – braci Ukraińców.

Apel do południowych Rusinów – braci Ukraińców.

Drodzy słowiańscy bracia – Ukraińcy! Nie sądźcie, że wyzwiska i bzdury, jakie wypisują o was na polskojęzycznych stronach, piszą prawdziwi Polacy.

To robota ruskich mongołów umysłowych i ich płatnych niewolników – agentów Moskwy, udających Polaków, których w Polsce nie brakuje! To poddani Kagana Putina.

To niekiedy tylko, również robota rodowitych Polaków, którzy wobec zbrodni UPA dokonanej na narodzie polskim, nie potrafią szukać zgody i szacunku między nami, bo żyją ślepą nienawiścią, nie wskazując wam, czego oczekują od Ukrainy.

Ja mówię to wprost od lat. Z jednej strony bronię was słowem, w obliczu rosyjskiego najazdu. Z drugiej, wzywam was, do rozliczenia się ze zbrodni UPA dokonanej na Polakach. Wypleńcie banderyzm na Ukrainie. Nawet szczątkowy!

Na banderyzmie nic dobrego nigdy nie wyrośnie. To była ideologia mordu i eksterminacji bratnich narodów, podobnie jak niemiecki nazizm, czy rosyjski komunizm. Banderowcy wymordowali również wielu Ukraińców, pomagających ocalić życie Polakom czy Żydom.

Macie tyle wspaniałych symboli chwały i rycerskiego zwycięstwa. Razem z nami, walczyliście z Niemcami w 1410 pod Grunwaldem. Później, w obronie Europy, w 1683 z Turkami pod Wiedniem. Z moim dziadkiem walczyliście licznie w 5 Kresowej Dywizji Piechoty, przeciwko Niemcom pod Monte Cassino w 1944r.

Rzeczpospolita była państwem nie dwojga tylko trojga narodów: Lachów, Litwinów i Rusinów. Kiedy polska szlachta ofiarowała herby Litwinom, dawała je również Rusinom. Ruscy bojarzy, dobrowolnie wyrazili zgodę na wejście w unię z Polską. To nie była tylko decyzja Litwinow i Polski, lecz i waszych przodków. Konstytucja 3 maja z 1791r, pierwsza w Europie, jest też waszą konstytucją.

Po stronie Rzeczypospolitej w walkach z Bohdanem Chmielnickim, walczyły liczne pulki kozackie, które były z tego dumne. Uważały króla Rzeczypospolitej za swego władcę. Chmielnicki był zachłannym i mściwym, podwójnym zdrajcą, Rusinów i Polaków. Gotowym dla prywatnych spraw zniszczyć i oddać w niewolę Moskiewską własny kraj. Co uczynił. Polakiem pochodzącym z Mazowsza. Ściągnął na Słowian ich odwiecznych morderców – Tatarów. Był przez nich ciągnięty na arkanie, lecz dalej współpracował z Tuhaj-bejem, by tylko zostać królem Rzeczypospolitej, samowładnym. W końcu, sprzedał za utrzymanie, Ukrainę Moskwie, w strachu o własne życie, bo bał się, że prawosławny Rusin, Książę Jarema Wiśniowiecki, nadzieje go na pal – jak karano wówczas zdrajców. Wobec niszczenia wolności Siczy kozackiej przez carycę, Rusini i Kozacy, zwrócili się do Polski o pomoc i zawarli w 1658r, w Hadziaczu, umowę o wspólnym państwie. Spójrzcie, jak dzisiaj mogłoby wyglądać państwo trzech narodów. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_hadziacka#mediaviewer/File:IRP1658.png). Nigdy by go Rosja czy Niemcy nie podbiły, nie mordowano by jego ludności, nie doprowadzono do nędzy. Rosja jednak nie pozwoliła Ukrainie, Polsce i Litwie, na pokojowe stworzenie własnej unii, kraju trzech a w przyszłości kilkunastu bardzo bliskich, pokrewnych narodów; bo dzisiaj również Białorusinów, Łotyszy oraz Estów, Nowogrodzian, Węgrów, Czechow, Słowaków i Chorwatów, oraz Tatarów Krymskich, na których szykowana była przez Rusinów i Polaków wyprawa. Bo Rosja z Niemcami się bała, potężnej, demokratycznej wolności, jaka może wyrosnąć z naszego zbratania! To zrozumcie. Walczą z wami tak jak z nami kiedyś, tak jak teraz niszczą nasza gospodarkę i kulturę, abyśmy nigdy nie byli naprawdę razem, związani przymierzem Wolności ustrojowej – prawdziwej demokracji i Prawdy.

Nowogródzka ziemia na północy, była niegdyś wolnym krajem gdzie panowała słowiańska demokracja, prawo wiecowe. To państwo, Rosja zniszczyła pierwsze i przejęła jego kulturę oraz symbole. Ukradła godło świętego Jerzego, jak waszą czapkę Mono Macha z Kijowa i nazwę Ruś. Stało się tak, gdyż żaden większy naród słowiański nie stanowił z Nowogrodem jednego organizmu państwowego. Słowianie byli podzieleni politycznie oraz religijnie, przez cały okres agresji Moskiewskiej, jak są i dzisiaj.

Nie dajcie, więc dalej zakłamywać waszej historii, tak przez dawną jak i nową, rosyjską czy własną propagandę! Bo te kłamstwa, służą dzieleniu nas! Uniemożliwiają wasze współistnienie z innymi narodami słowiańskimi. Będziecie osamotnieni, popierani jedynie dobrym słowem, bez żadnej realnej, prawdziwej pomocy. I zginiecie, jak niegdyś Rzeczpospolita Nowogrodzka, później Rus, w końcu Rzeczpospolita Polska.

Istniejecie od czasów Słowian – Arjo – Scytyjskich, a Sarmaci – plemię scytyjskie żyjące opodal Krymu, przesunęło się nad Dunaj i współtworzyło Imperium Lechickie, najpierw na Panonii i Puszcie:

(http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wandaluzja.com%2Ffiles%2FFrankseu%2520-SlavicKingdom%2520-%2520LECHINA%2520EMPIRE.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmarucha.wordpress.com%2F2014%2F11%2F02%2Fwyniki-badan-dna-wskazuja-ciaglosc-genetyczna-mieszkancow-polski-od-czasow-starozytnego-rzymu%2F&docid=cdoiN7cyg5BmTM&tbnid=zDvRgl4uLRVvgM&w=900&h=715&ei=XHv3VKjeFtTbasnTgtgJ&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c )

– którego długo nie było w stanie pokonać cesarstwo Rzymskie.

Byliśmy dawno, już 8000 p.n.e., jednym narodem – Słowianami. Stąd mamy wspólną haplogrupę genową R1a1a. Język Rusiński był jeszcze za Stefana Batorego podobny do polskiego i obowiązywał na polskim dworze, jako język urzędowy!

Mordując Polaków na Wołyniu w czasie ludobójstwa nazistów z UPA, zabijaliście swoich braci i bliskich krewnych. Odkryjcie tą smutną prawdę, bo tylko prawda wyzwala z niewoli kłamstwa i wszelkiej innej niewoli, jaka za kłamstwem podąża. Również z niewoli Rosyjskiej, czy własnych tyranów.

Wasz Kijów, założyli Lachowie – Polanie, których symbolizuje; Kij(ew) z Kujawi, Horyń z Hori-ti/Hrobati/Gór Karpackich, Szczek z ‘S-Lech/Czech’, siostra Łybid – personifikacja ładu, równości, prawa i zgody pomiędzy nimi. Jak ich wymienia wasz dziejopisarz ruski Nestor.

Nie walczmy o ziemie pomiędzy nami, chociaż Stalin darował wam nasz ukochany Lwów. O którym to mieście, właśnie Nestor pisał, że było Laskie i go zawłaszczyliście. Równie drogi nasz Przemyśl, jest wam bliski z racji waszej historii związanej z tym miastem. Oba, kulturowo mogą stać się wspólnymi miastami. Niech w pokoju zwycięża silniejsza kultura, tak, jak było dawniej. Nie potrzeba granic pomiędzy nami, jeśli nie będziecie czcić bandytów jak Bandera i jego siepaczy. Starajcie się raczej, aby ziemie wszystkich Słowian, zostały pokojowo zjednoczone, w oparciu o prawdę. A Moskwa, nigdy nie będzie mogła nic nam uczynić.

I przyjdzie czas, że obudzą się również Słowianie – Rosjanie, wolni ludzie, którzy wezmą przykład z demokratycznej Rzeczypospolitej Nowogrodzkiej, zniszczonej przez mongolskiego sadystę Iwana Groźnego. I razem z braćmi Rosjanami, zbudujemy przymierze, Unię wszystkich wolnych narodów słowiańskich, bez militarnych granic między nimi. Słowianie zajmują połowę Europy. To wielka kultura i społeczność. Siła, która zapewni im pokój i rozwój na wieki, jeśli tylko będzie oparta na Prawdzie i Wolności.

 

Niestety, 11 lutego 2015r, Przewodniczący Wierchownej Rady Ukrainy, Wołodymyr Grojsman, zatwierdził swoim podpisem uchwałę Parlamentu, zgodnie z którą, na Ukrainie będzie obchodzona 120 rocznica urodzin Petra Diaczenki. Jak pisze duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski; „Petro Diaczenko, uro­dzo­ny pod Po­łta­wą, słu­żył po 1917 r. w for­ma­cjach ukra­iń­skich. Tra­fił pod roz­ka­zy ata­ma­na Sy­mo­na Pe­tlu­ry. W 1921 wraz z wie­lo­ma in­ny­mi „pe­tlu­row­ca­mi”  zo­stał in­ter­no­wa­ny w na­szym kraju. Stwo­rzo­no mu moż­li­wość służ­by w pol­skiej armii. Ukoń­czył Wyż­szą Szko­lę Wo­jen­ną w War­sza­wie, uzy­sku­jąc sto­pień ma­jo­ra dy­plo­mo­wa­ne­go. Był ofi­ce­rem kon­trak­to­wym w 3. pułku szwo­le­że­rów ma­zo­wiec­kich. Jed­nak po kam­pa­nii wrze­śnio­wej prze­szedł na stro­nę nie­miec­ką. W. Diaczenko podczas drugiej wojny światowej współpracował z frakcjami melnykowców i banderowców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. We wrześniu 1943 zorganizował Le­gion Sa­mo­obro­ny, zwany też Le­gio­nem Wo­łyń­skim (31. Schutzmannschafts-Bataillon), który brał udział w zbrodniach na Polakach, Żydach i Ukraińcach. Ukra­iń­ski Od­dział ten, uzbro­jo­ny przez Niem­ców, brał udział w wielu mor­dach, do­ko­na­nych na bez­bron­nych Po­la­kach na Chełmsz­czyź­nie i Kre­sach Wschod­nich. We wrze­śniu 1944 r. zo­stał prze­rzu­co­ny do War­sza­wy, gdzie pa­cy­fi­ko­wał Czer­nia­ków, od­zna­cza­jąc się ogrom­nym okru­cień­stwem wobec cy­wil­nej lud­no­ści, w tym zwłasz­cza wobec ran­nych, któ­rych do­bi­ja­no lub pa­lo­no żyw­cem. Póź­niej wal­czył prze­ciw­ko Armii Kra­jo­wej w Pusz­czy Kam­pi­now­skiej. Petro Dia­czen­ko za te „za­słu­gi” otrzy­mał nawet Krzyż Że­la­zny od Hi­tle­ra, któ­re­mu po­zo­stał wier­ny. Po woj­nie Dia­czen­ko prze­szedł na służ­bę wy­wia­du ame­ry­kań­skie­go, sta­jąc się jego płat­nym agen­tem. Do końca swo­ich dni żył pod Nowym Jor­kiem, nigdy nie po­niósł żad­nej kary za swoje zbrod­nie. Zmarł w 1965 r., po­cho­wa­ny zo­stał na cmen­ta­rzu w sta­nie New Jer­sey.”

Ten Kat Wołynia i Warszawy, współuczestnik niemieckich podbojów Słowian, będzie teraz czczony na Ukrainie, jako bohater, tylko dlatego, że walczył również z bolszewickimi najeźdźcami. W ten sposób, Ukraina na szczeblu państwowym wchodzi coraz wyraźniej na drogę kultu nazistowsko – faszystowskich zbrodniarzy, zwyczajnych bandytów, współwykonawców niemieckiego ludobójstwa na Słowianach i Żydach. Ta decyzja waszej najwyższej władzy, jest Drodzy Ukraińcy pluciem w twarz prawdzie historycznej, sprawiedliwości i honorowi Rusinów oraz przyjaźni z Polakami! Tak postępując, pozwalając na to swoim deputowanym, zostaniecie osamotnieni wobec rosyjskiego najazdu, bez najmniejszej pomocy a nawet sympatii ze strony Polaków. To, co mówi o was W. Putin, że na Ukrainie kwitnie faszyzm, zacznie być prawdą, jeśli nic z tym nie zrobicie. Jeśli będziecie pozwalać swoim deputowanym, na uleganie naciskom Prawego Sektora by czcić zwyczajnych bandytów. Wybór należy tylko do Was!

 

Z kolei, wasz Prezydent, Petro Poroszenko, oraz skupieni wokół niego biznesmeni, nadal czerpią zyski z przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku rosyjskim. Dzieje się tak, pomimo  tego, że obecny prezydent jeszcze w czasie kampanii wyborczej deklarował rezygnację z prowadzenia przedsiębiorstwa cukierniczego „Roshen” na terenie Rosji. Firma działa tam do tej pory. Mimo, że wasz naród wykrwawia się w walce z Rosją. To pokazuje, kogo sobie wybraliście do władzy. Jak w słusznej walce o wolność i nie podporzadkowanie waszego kraju Rosji, pozwoliliście wybrać oszustów, którzy wkręcają was we wrogość ze strony Polaków i innych Słowian, gloryfikując bandytów i na boku prowadząc interesy z rosyjskimi władzami. Bo nikt z nich, bez zgody władz rosyjskich, nie mógłby w Rosji działać!

Rządzi wami; zakłamana oligarchia, korporacje i banksterstwo, interesy rosyjskie i niemieckie – tak jak u nas, w Polsce. Zastanówcie się, czy warto na to pozwalać. To droga do całkowitej zagłady Ukrainy.

Macie wspaniała historię, która nie potrzebuje bandytów i zdrajców Słowian na pomnikach. Wasz kraj, może być naprawdę wolny, tak duchowo jak i politycznie. Tylko żądajcie Prawdy i szacunku do pomordowanych z własnego narodu jak i sąsiadów. Nawet, gdyby ta Prawda, była dla was niemiła.

Nie dajmy się wzajemnie napuszczać, tym, którzy was wyzywają. A tacy bandyci, kłamcy, niedotrzymujący słowa, jak dyktator mongolski (nie obrażając narodu Mongołów) Putin, znikną, bo nie znajdzie się nikt wśród Słowian, kto by szukał niezgody między nami. Nie będzie potrzebna nam żadna, socjalistyczna namiastka dobrobytu, służąca głównie korporacjom – UNIA EUROPEJSKA, by się szybko rozwijać i aby ludzie mieli godnie wynagradzaną pracę i żyli w pokoju, bezpiecznie.

To jest nasza wspólna droga, którą czas najwyższy już zacząć podążać.

Rafał Kopko – ORLICKI, Warszawa – Marymont, 4 marca 2015r.

 

Podziel się!